Chestiuni generale

Orice persoan? care se consider? lezat? ntr-un drept al s?u garantat de Conven?ia European? poate depune o cerere la Curtea European? a Drepturilor Omului. Cererea urmeaz? a fi ntocmit? n scris n una din limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei ?i expediat? Cur?ii prin po?t?. Cererea poate fi depus? la Curte direct de c?tre reclamant, f?r? intermedierea unui avocat. Pentru depunerea cererii la Curte nu este perceput? nici o tax?, ns? reclamantul va trebui s? suporte cheltuielile legate de ntre?inerea coresponden?ei cu Curtea (po?t?, fax, etc.).

Pentru a depune o cerere la Curte ea trebuie s? satisfac? anumite condi?ii. Acestea sunt stabilite n art. 34 ?i art. 35 ale Conven?iei (ex: epuizarea c?ilor interne de recurs; respectarea termenului de 6 luni; s? se refere la un drept prev?zut de Conven?ie; etc.)

Exist? cerin?e stricte fa?? de forma cererii expediate Cur?ii, pentru a facilita examinarea cererii, Curtea a elaborat un formular de cerere care urmeaz? a fi completat. La cerere urmeaz? a fi anexate hot?rrile judec?tore?ti ?i alte documente sau probe la care se face referire n cerere. Toate anexele la cerere urmeaz? a fi expediate n copii, nu n original.

Odat? primit?, cererea este nregistrat? de grefa Cur?ii ?i i se acord? un num?r de ordine ?i o denumire care se comunic? printr-o scrisoare reclamantului. Aceste date urmeaz? a fi indicate n coresponden?a ulterioar? cu Curtea.

Cererile nregistrate sunt examinate de c?tre Curte imediat ce este posibil. Datorit? complexit??ii procedurii ?i num?rului mare de cereri pe rol, procedura de examinare a unei cereri dureaz? ntre 3 ?i 7 ani.

La o anumit? etap? a procedurii, cnd Curtea ini?iaz? procedura de examinare a cererii, aceasta este comunicat? reprezentantului Guvernului mpotriva c?ruia este ndreptat? cererea. Dup? comunicarea cererii Curtea va solicita reclamantului s?-?i angajeze un avocat pentru a-l reprezenta n procedurile n fa?a Cur?ii. n cazul n care reclamantul nu dispune de resurse suficiente pentru a-?i angaja un avocat, Curtea poate s? pl?teasc? avocatului un onorariu pentru reprezentarea reclamantului. Acest onorariu nu acoper? toate cheltuielile suportate de avocat, ns? este menit s? nu descurajeze reclamantul de a depune o cerere la Curte cnd nu poate pl?ti un avocat.

n baza documentelor ?i explica?iilor prezentate de p?r?i, Curtea ia o decizie ini?ial cu privire la admisibilitate, iar apoi, dac? cererea este declarat? admisibil?, asupra fondului cererii n una din limbile oficiale ale Cur?ii (engleza sau franceza).

Curtea poate constata violarea Conven?iei ?i acorda compensa?ii materiale ?i morale. Prin hot?rrea Cur?ii n care se constat? violarea Conven?iei nu se caseaz? n mod automat hot?rrile instan?elor na?ionale, ns? reclamantul poate solicita, n anumite cazuri, redeschiderea procedurilor na?ionale (revizuire).

Statele s-au angajat s? se conformeze hot?rrilor Cur?ii. Supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii este pus? n sarcina Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei.