Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate n mai 2008

22 07 2008

n luna mai 2008, CtEDO a pronun?at 6 decizii n cauze contra Moldovei, ?i anume: Ardelean c. Moldovei (cererea nr. 10154/05), Teleba c. Moldovei (cererea nr. 37510/05), Pavlovschi ?i al?i 10 c. Moldovei (cererile nr. 38647/05, 38648/05, 38649/05, 38650/05, 38651/05, 38652/05, 38653/05, 38654/05, 38676/05, 38677/05, 38678/05), Novicov c. Moldovei (cererea nr. 507/04), Boguslavschi c. Moldovei (cererea nr. 13225/04) ?i Lupa?cu c. Moldovei (cererea nr. 41463/04).

***

n cauza Ardelean c. Moldovei, reclamantul, Mihail ARDELEAN, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti a Tribunalului B?l?i din 6 martie 2003 privind plata a MDL 132,473, cu titlu de compensa?ii pentru proprietatea confiscat? de autorit??ile sovietice.

Hot?rrea din 6 martie 2003 a fost executat? dup? ce cererea reclamantului la CtEDO a fost comunicat? Guvernului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul pretindea violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma execut?rii tardive a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa.

La 19 decembrie 2007, Guvernul ?i reclamantul au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclamantului, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma de EUR 8,279 cu titlu de daune materiale ?i EUR 1,800 cu titlu de daune morale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Martin, avocat din Edine?.

***

n cauza Teleba c. Moldovei, reclamanta, Galina TELEBA, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti din 17 septembrie 2001, prin care Judec?toria Sngerei a obligat Consiliul local Dr?g?ne?ti de a acorda reclamantei un lot de teren cu suprafa?a de 4.8 ha, la care ea avea dreptul potrivit Codului funciar.

Reclamanta a prezentat titlul executor spre executare, ns? hot?rrea judec?toreasc? nu a fost executat? din motivul lipsei terenurilor. La 31 octombrie 2002, executorul judec?toresc a solicitat Judec?toriei Sngerei schimbarea modului de executare a hot?rrii din 17 septembrie 2001 prin acordarea unei sume de bani n locul terenului.

La 13 februarie 2003, Judec?toria Sngerei a ordonat acordarea n folosul reclamantei a valorii terenului n sum? de MDL 102,841.05 n locul terenului. Hot?rrea judec?toreasc? din 17 septembrie 2001, dup? cum a fost modificat? la 13 februarie 2003, nu a fost executat? pn? la acest moment.

n fa?a Cur?ii, reclamanta pretindea violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 17 septembrie 2001.

La 1 februarie 2008, Guvernul ?i reclamanta au prezentat Cur?ii un acord de reglementare amiabil?. Potrivit acordului, p?r?ile au convenit c? Guvernul va pl?ti reclamantei, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, suma de EUR 14,000 cu titlu de daune materiale ?i EUR 2,000 cu titlu de daune morale, iar reclamanta va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Vitalie IORDACHI, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza Pavlovschi ?i al?i 10 c. Moldovei, reclaman?ii, Nina PAVLOVSCHI, Svetlana NALIVAICHIN, Ala BIRIUCOV, Mihail MIR, Axenia OSIPOV, Galina GHEORGHIU, Nadejda COLŢI?OR, Elena GRIMI?, Nina PERFIRIEV, Valentina CHIRILESCU ?i Efimia BUSUIOC, activau n cadrul unei companii de stat (compania) administrat? de Ministerul Transportului ?i Comunica?iilor. ntre 1999 ?i 2001, compania nu a achitat integral salariile reclaman?ilor. n 2001, reclaman?ii au ini?iat proceduri judiciare mpotriva companiei, solicitnd achitarea salariilor. To?i reclaman?ii au ob?inut hot?rri judec?tore?ti executorii n favoarea lor. Totu?i, hot?rrile nu au fost executate pn? la acest moment.

La 4 decembrie 2002, Judec?toria sectorului Centru a ordonat transferul unei cl?diri ce apar?inea companiei unei alte companii de stat (CFM), n scopul execut?rii unei hot?rri judec?tore?ti n favoarea CFM. Reclaman?ii nu au fost informa?i despre aceste evenimente. Cererea lor de apel mpotriva hot?rrii din 4 decembrie 2002 a fost respins?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), n urma neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti n favoarea lor.

La 13 februarie 2008, Guvernul a prezentat Cur?ii o propunere de ncheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat s? pl?teasc? reclaman?ilor, n termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil, anumite sume de bani (dnei Pavlovschi - EUR 3,310, dnei Nalivaichin – EUR 3,085, dnei Biriucov - EUR 3,085, dlui Mir – EUR 2,720, dnei Osipov – EUR 3,430, dnei Gheorghiu – EUR 3,010, dnei Col?i?or – EUR 2,820, dnei Grimi? – EUR 3,020, dnei Perfiriev – EUR 2,890, dnei Chirilescu -  EUR 3,412 ?i dnei Busuioc – EUR 2,655) cu titlu de compensa?ii pentru daune materiale ?i morale, iar reclaman?ii vor retrage cererile sale de pe rolul Cur?ii.  

La 13 februarie 2008, reclaman?ii au informat Curtea c? sunt de acord cu propunerile Guvernului n vederea ncheierii acordului amiabil.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre V. Gu?u, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Novicov c. Moldovei, reclamanta, Vera NOVICOV, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia ea pl?tea prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere. Reclamanta a nceput s? primeasc? pensia lunar?, n m?rime de MDL 200 (USD 45 la acea dat?), la 1 august 1996. n ianuarie 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamanta a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 30 august 2001, Judec?toria sectorului R?cani a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului. La 17 ianuarie 2002, apelul companiei ASITO a fost respins de c?tre Tribunalul Chi?in?u, care a confirmat validitatea contractului din 1994. Deoarece nu a fost depus? o cerere de recurs, aceast? hot?rre a devenit definitiv? ?i executorie. 

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

La o dat? nespecificat?, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantei, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. La 12 februarie 2003, Judec?toria sectorului Ciocana a dat c?tig de cauz? companiei ASITO. La 16 aprilie 2003, Tribunalul a respins apelul reclamantei. Cererea de recurs a reclamantei a fost respins? de Curtea de Apel a Republicii Moldova la 10 iunie 2003.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrile judec?tore?ti pronun?ate n favoarea ASITO au nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i au avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii.

La 20 martie 2008, p?r?ile au prezentat Cur?ii un acord de reglementarea amiabil?. Potrivit acordului, Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantei prev?zute de Conven?ie ?i s-a angajat s?-i pl?teasc?, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul ncheierii acordului amiabil, suma de EUR 2,500 cu titlu de compensa?ie pentru orice daun?, iar reclamanta va retrage cererea sa de pe rolul Cur?ii.  

Curtea a luat act de acordul semnat de p?r?i ?i a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rolul s?u.    

***

n cauza Boguslavschi c. Moldovei, reclamanta, Galina BOGUSLAVSCHI, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia ea a pl?tit prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere n m?rime de MDL 200 (USD 48 la acea dat?). n decembrie 1998, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamanta a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 17 aprilie 2002, Tribunalul Chi?in?u a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului.

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

n 2002, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantei, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. Printr-o hot?rre irevocabil? din 3 decembrie 2003, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis preten?iile ASITO ?i a reziliat contractul din 1994.

La 25 octombrie 2004, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire, depus? de un grup de pensionari ASITO, mpotriva hot?rrii din 11 martie 2002. Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea contestat? ?i a notat c? ASITO nu putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?.

Dup? ce cererea reclamantei la CtEDO a fost comunicat? Guvernului, Agentul guvernamental a cerut Procurorului General s? solicite revizuirea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 3 decembrie 2003. La 19 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General ?i a anulat decizia din 3 decembrie 2003. La 20 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o nou? decizie n cauza civil? naintat? de ASITO n 2002. F?cnd referire la cauza Macovei and Others v. Moldova (cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 ?i 31761/03, hot?rre din 25 aprilie 2006), ea a constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin casarea hot?rrii irevocabile din 17 aprilie 2002 ?i a acordat reclamantei EUR 900 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Instan?a a confirmat validitatea contractului din 1994 ?i a notat c? p?r?ile trebuie s? respecte prevederile acestuia.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii. Dna Boguslavschi a mai invocat inechitatea procedurilor din cauza unei pretinse n?elegeri secrete ntre ASITO ?i Guvern.

La 25 decembrie 2007, Guvernul a informat Curtea despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i a solicitat radierea cererii reclamatului de pe rolul Cur?ii. La 19 martie 2008, reclamanta, de asemenea, a comunicat Cur?ii rezultatul procedurilor na?ionale care s-au finalizat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i, considernd c? i-au fost acordate compensa?ii adecvate pentru nc?lcarea drepturilor sale, a solicitat radierea cererii sale de pe rolul Cur?ii.

Curtea a notat c? reclamantul a primit compensa?ii adecvate la nivel na?ional ?i c? nu dore?te continuarea examin?rii cererii sale. Potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea a considerat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u.    

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Vitalie IORDACHI, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza Lupa?cu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe LUPA?CU, a ncheiat n 1994 un contract cu ASITO (o companie de asigur?ri nregistrat? n Republica Moldova), potrivit c?ruia el a pl?tit prima de asigurare n schimbul unei pensii viagere n m?rime de MDL 100 (USD 21 la acea dat?). n noiembrie 1999, ASITO a ncetat s? pl?teasc? pensia, invocnd schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i solicitnd rezilierea contractului.

n 2001, reclamantul a intentat proceduri judiciare civile mpotriva companiei ASITO, cernd plata restan?elor la pensie pn? la acea dat? ?i obligarea companiei s? execute contractul din 1994. La 20 februarie 2002, Tribunalul Chi?in?u a obligat ASITO s? pl?teasc? restan?ele la pensie ?i s? reia executarea contractului.

n urma demersului n interesul legii depus de Procurorul General, la 11 martie 2002, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a adoptat o hot?rre prin care a solu?ionat litigiul existent ntre ASITO ?i beneficiarii pensiei n favoarea companiei. n special, ea a constatat c? ASITO putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?. De asemenea, ea a notat c? hot?rrea sa era obligatorie pentru toate instan?ele judec?tore?ti, de?i aceast? hot?rre nu putea afecta hot?rrile deja examinate ?i nici p?r?ile din acele procese.

La o dat? nespecificat?, ASITO a intentat o ac?iune judiciar? civil? mpotriva reclamantului, solicitnd rezilierea contractului ncheiat n 1994. Printr-o hot?rre irevocabil? din 30 iunie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis preten?iile ASITO ?i a reziliat contractul din 1994.

La 25 octombrie 2004, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis cererea de revizuire, depus? de un grup de pensionari ASITO, mpotriva hot?rrii din 11 martie 2002. Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea contestat? ?i a notat c? ASITO nu putea invoca infla?ia, criza economic? ?i schimbarea ratei dobnzii B?ncii Na?ionale a Moldovei drept temei pentru rezilierea unilateral? a contractelor de pensie viager?.

Dup? ce cererea reclamantului la CtEDO a fost comunicat? Guvernului, Agentul guvernamental a cerut Procurorului General s? solicite revizuirea deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 30 iunie 2004. La 19 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General ?i a anulat decizia din 30 iunie 2004. La 20 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o nou? decizie n cauza civil? naintat? de ASITO n 2002. F?cnd referire la cauza Macovei and Others v. Moldova (cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 ?i 31761/03, hot?rre din 25 aprilie 2006), ea a constatat nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 6 1 CEDO ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO prin casarea hot?rrii irevocabile din 20 februarie 2002 ?i a acordat reclamantului EUR 900 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Instan?a a confirmat validitatea contractului din 1994 ?i a notat c? p?r?ile trebuie s? respecte prevederile acestuia.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), deoarece hot?rrea judec?toreasc? pronun?at? n favoarea ASITO a nc?lcat principiului securit??ii raporturilor juridice ?i a avut drept efect nc?lcarea dreptului s?u la protec?ia propriet??ii. Dl Lupa?cu a mai invocat inechitatea procedurilor din cauza unei pretinse n?elegeri secrete ntre ASITO ?i Guvern.

La 25 decembrie 2007, Guvernul a informat Curtea despre decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i a solicitat radierea cererii reclamatului de pe rolul Cur?ii. La 19 martie 2008, reclamantul, de asemenea, a comunicat Cur?ii rezultatul procedurilor na?ionale care s-au finalizat cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 decembrie 2007 ?i, considernd c? i-au fost acordate compensa?ii adecvate pentru nc?lcarea drepturilor sale, a solicitat radierea cererii sale de pe rolul Cur?ii.

Curtea a notat c? reclamantul a primit compensa?ii adecvate la nivel na?ional ?i c? nu dore?te continuarea examin?rii cererii sale. Potrivit art. 37 1 in fine CEDO, Curtea a considerat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar justifica continuarea examin?rii cererii, radiind cererea de pe rolul s?u.    

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie IORDACHI, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.