Lista persoanelor vinovate de pierderea de c?tre Moldova, n anul 2008, a cauzelor la CtEDO

19 02 2009

n anul 2008, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat 33 de hot?rri n cauze moldovene?ti. Doar ntr-un singur caz Curtea nu a constatat o violare a Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului (Conven?ia). Pe marginea acestor hot?rri, Curtea a obligat Moldova s? pl?teasc? peste EUR 9,400,000. De asemenea, n anul 2008 Curtea a scos de pe rol cu acordarea compensa?iilor 22 de cauze moldovene?ti, n cadrul c?rora au fost acordate peste EUR 325,000. Sumele acordate n baza acestor hot?rri ?i decizii dep??esc cu mult bugetul justi?iei pentru anul 2008.

Urmnd tradi?ia din anii 2006 ?i 2007, asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2008, a cauzelor la Curte.

Lista a fost ntocmit? pentru a aduce la cuno?tin?a publicului informa?ia ?i, eventual, a ajuta autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres mpotriva persoanelor vizate. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului nu sus?ine ini?ierea ac?iunii n orice caz de constatare a viol?rii Conven?iei de c?tre Curte. Totu?i, n cazul n care nc?lcarea fost comis? cu inten?ie sau din culp? grav?, ac?iunea de regres ar trebui s? fie inevitabil?. Spre regret, aceast? procedur? de compensare a prejudiciilor cauzate statului practic nu este folosit? de c?tre autorit??i, de?i din multe hot?rri ale Cur?ii reiese clar c? ac?iunile care a dus la violarea Conven?iei nu puteau avea loc dect inten?ionat.    

Aceast? list? a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea este incomplet? ?i ar putea con?ine inexactit??i.

 

Lista persoanelor vinovate de pierderea de c?tre Moldova, n anul 2008, a cauzelor la CtEDO

Lista deciziilor CtEDO, n baza c?rora s-au acordat compensa?ii, pronun?ate n cauzele moldovene?ti n perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008

 

Not?: n lista persoanelor vinovate ini?ial amplasat? pe pagina web, la hot?rrea Guja c. Moldovei, a fost indicat incorect c? completul care a respins recursul a fost compus din judec?torii CSJ Anastasia PASCARI, Tatiana RĂDUCANU ?i Sveatoslav MOLDOVAN. Regret?m profund ascest lucru, iar gre?eala a fost nl?turat?. n fapt, ace?ti judec?tori au dispus restabilirea reclamantului n func?ie dup? hot?rrea Cur?ii.