Hyde Park a avut c?tig de cauz? la CtEDO n 3 cereri depuse contra Moldovei

01 04 2009

La 31 martie 2009, Curtea European? a pronun?at hot?rrile Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 33482/06), Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 45094/06) ?i Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (nr. 3) (cererea nr. 45095/06).

***

n aceste cauze, reclaman?ii sunt organiza?ia neguvernamental? Hyde Park, care era nregistrat? la momentul evenimentelor la Ministerul Justi?iei, ?i 5 membri ai organiza?iei, Gheorghe LUPU?ORU, Anatol HRISTEA-STAN, Mariana GĂLESCU, Alina DIDILICĂ ?i Oleg BREGA. La 2 iunie 2008 organiza?ia Hyde Park a ncetat s? existe de drept. Ea a activat n continuare ca asocia?ie ob?teasc? nenregistrat?. Aceasta din urm? ?i-a exprimat inten?ia de a men?ine cererea depus? de predecesorul s?u.

Reclaman?ii s-au plns de refuzul autorit??ilor de a autoriza demonstra?ii pa?nice, ?i anume, la 5 ianuarie 2005, n fa?a Ambasadei Romniei, pentru a protesta mpotriva politicii Romniei n privin?a studen?ilor moldoveni (cererea nr. 33482/06); la 14 octombrie 2005, ntr-un parc din Chi?in?u, n sus?inerea libert??ii de exprimare (cererea nr. 45094/06); ?i la 25 februarie 2006, n fa?a Parlamentului, mpotriva modului netransparent n care a avut loc selectarea n 2006 a reprezentantului Moldovei la concursul de muzic? Eurovision (cererea nr. 45095/06).

n primul caz Consiliul municipal Chi?in?u a respins autorizarea ntrunirii pe motiv c? carerea este "nentemeiat? ?i nedorit?, deoarece Guvernul Romn decidea supra finan??rii studiilor cet??enilor Republicii Moldova n Romnia ?i, prin urmare, acesta trebuia s? decid? asupra cererii de autorizare n ntrunirii". Cea de-a dou? cerere de autorizare a ntrunirii a fost respins? pe motiv c?, pentru n aceia?i zi,  care era o zi de s?rb?toare, n centrul Chi?in?ului, inclusiv n parcul vizat, au fost programate mai multe evenimente. n ultima cauz? autorizarea ntrunirii a fost refuzat? pe motiv c? Parlamentul nu era responsabil de organizarea preselec?iei ?i deoarece selectarea a avut loc deja. 

n toate cele 3 cauze, reclaman?ii au invocat violarea art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i asociere) ?i a art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil).

n ceea ce prive?te admisibilitatea, Curtea notat c? organiza?ia Hyde Park nu mai exist? ca o organiza?ie nregistrat?. Totu?i, acest fapt nu constituie o piedic? pentru a examina cererile ?i n privin?a acestui reclamant, deoarece nu s-a contestat niciodat? faptul c? organiza?ia nou-creat? are dreptul s? cear? men?inerea cererii, iar Curtea nu g?se?te vreun motiv pentru a decide altfel, ?i deoarece faptul nenregistr?rii asocia?iei nu poate afecta prin sine dreptul reclamantului de a men?ine cererea (mutatis mutandis, Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom, nr. 8440/78, decizia Comisiei din 16 iulie 1980, Decisions and Reports 21, p. 138).     

Curtea a constatat, n toate cele 3 cauze, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO.

Curtea a notat c? deciziile de respingerii a cererilor Hyde Park de organizare a ntrinirilor a constituit o ingerin?? n drepturile garantate de art. 11 CEDO. O astfel de ingerin?? va constitui o violare a art. 11, cu excep?ia cazului cnd ea a fost prev?zut? de lege, a urm?rit unul sau mai multe scopuri legitime prev?zute de paragraful 2 ?i a fost necesar? ntr-o societate democratic? pentru atingerea acestor scopuri.

n privin?a legalit??ii ingerin?ei, Curtea a notat c?, potrivit art. 14 al Legii cu privire la organizarea ?i desf??urarea ntrunirilor din 21 iunie 1995, Consiliul municipal Chi?in?u era obligat de a expune n scris motivele refuzului de a permite organizarea manifesta?iilor. Potrivit art. 12 (6) al Legii cu privire la ntruniri, o cerere poate fi respins? doar dac? Consiliul municipal avea dovezi c? art. 6 ?i 7 ale Legii cu privire la ntruniri puteau fi nc?lcate cu consecin?e grave pentru societate. Deciziile Consiliului municipal nu par s? se bazeze pe motivele prev?zute de art. 6 ?i 7 ale Legii cu privire la ntruniri. Aceasta n sine poate constitui un temei suficient pentru a constata c? m?surile nu erau prev?zute de lege. Totu?i, Curtea a considerat c? aceast? chestiune este legat? de chestiunea dac? ingerin?ele erau necesare ntr-o societate democratic?. Curtea nu a considerat necesar de a examina dac? ingerin?ele urm?reau un scop legitim ?i a trecut imediat la examinarea propor?ionalit??ii ingerin?ei.

Referindu-se la caracteristicile unei societ??i democratice, Curtea a acordat o importan?? special? pluralismului, toleran?ei ?i viziunilor largi. n acest context, ea a statuat c?, de?i uneori interesele individuale trebuie subordonate celor ale unui grup, democra?ia nu nseamn? pur ?i simplu c? opiniile majorit??ii trebuie ntotdeauna s? prevaleze: trebuie s? fie g?sit un echilibru, care s? asigure un tratament echitabil ?i adecvat al minorit??ilor ?i s? evite orice abuz al unei pozi?ii dominante (a se vedea Young, James and Webster v. the United Kingdom, 13 august 1981, Seria A nr. 44, p. 25, 63 ?i Chassagnou and Others v. France [GC], nr. 25088/95 ?i 28443/95, ECHR 1999-III, p. 65, 112).

Atunci cnd Curtea efectueaz? controlul prin prisma art. 11 CEDO, sarcina sa nu este de a substitui opiniile autorit??ilor na?ionale relevante cu opiniile proprii, ci mai degrab? s? revizuiasc? n conformitate cu articolul 11 deciziile pe care acestea le-au emis n exercitarea discre?iei lor. Aceasta nu nseamn? c? ea trebuie s? se limiteze la stabilirea faptului dac? statul prt ?i-a exercitat discre?ia sa n mod rezonabil, atent ?i cu bun?-credin??; ea trebuie s? examineze pretinsa ingerin?? n lumina cauzei n ansamblu ?i s? determine dac? aceasta a fost propor?ional? scopului legitim urm?rit ?i dac? motivele invocate de autorit??ile na?ionale pentru a o justifica sunt relevante ?i suficiente. F?cnd acest lucru, Curtea trebuie s? se conving? c? autorit??ile na?ionale au aplicat standarde care au fost n conformitate cu principiile prev?zute n articolul 11 ?i, mai mult, c? ele ?i-au bazat deciziile pe o evaluare acceptabil? a faptelor relevante (a se vedea, United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 30 ianuarie 1998, 47).

Curtea a observat c? Consiliul municipal a respins cele 3 cereri ale Hyde Park de organizare a demonstra?iilor pe urm?toarele motive: deoarece protestul era nedorit ?i nentemeiat (cererea nr. 33482/06); deoarece pentru aceea?i zi erau planificate o serie de evenimente n centrul ora?ului, inclusiv n parcul ?tefan cel Mare (cererea nr. 45094/06); deoarece Parlamentul nu era responsabil de organizarea concursului Eurovision, care a avut loc n Ucraina, ?i c? cererea este lipsit? de temei, deoarece se refer? la ac?iuni care deja au avut loc (cererea nr. 45095/06). Curtea a notat c? asemenea motive sunt inconsistente cu prevederile Legii ntrunirilor, care n art. 6 ?i 7 stipuleaz? temeiurile n baza c?rora o cerere de organizare a unei ntruniri poate fi respins?. Asemenea motive nu pot fi considerate compatibile cu art. 11 CEDO. Nu au existat sugestii c? organizatorii ar fi inten?ionat s? atenteze la ordinea public? sau s? caute confrunt?ri cu autorit??ile. Inten?ia lor a fost, mai degrab?, s? atrag? aten?ia asupra situa?iei studen?ilor moldoveni n Romnia; s? organizeze un miting n sus?inerea libert??ii de exprimare; ?i s? protesteze n privin?a concursului de muzic? Eurovision ?i a modului n care autorit??ile moldovene?ti au organizat votarea n Moldova. Garantarea dreptului la libertatea de ntrunire nu poate fi l?sat? la discre?ia autorit??ilor ?i la percep?ia lor a ceea ce merit? sau nu autorizarea. Prin urmare, Curtea nu a putut dect s? constate c? refuzul de a autoriza ntrunirile nu a r?spuns unei necesit??i sociale imperioase.

n acela?i timp, Curtea a notat c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale au adus ?i alte motive cnd au respins cererile de anulare a deciziilor prim?riei. Ea a considerat c? aceste motive urmeaz? a fi trecute cu vederea, deoarece Legea cu privire la ntruniri nu d?dea dreptul instan?ei judec?tore?ti s? substituie administra?ia local? ?i s? autorizeze ntrunirile. Mai mult, aceste motive au fost indicate n hot?rrile judec?tore?ti cu mult timp dup? data planificat? pentru organizarea ntrunirilor. 

n lumina constat?rilor f?cute n temeiul art. 11 CEDO, Curtea nu a considerat necesar? examinarea separat? preten?iei privind art. 6 1 CEDO.

Curtea a acordat reclaman?ilor suma total? de EUR 9,000 (cte EUR 3,000 n fiecare hot?rre) cu titlu de prejudiciu moral ?i suma total? de EUR 3,000 (cte EUR 1,000 n fiecare hot?rre) cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Aceste sume urmeaz? a fi pl?tite reprezentantului reclamantului la Curte.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre Alexandru POSTICĂ, avocat din Chi?in?u ?i membrul asocia?iei Promo-Lex.