Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at o hot?rre important? contra Moldovei

20 12 2006

La 19 decembrie 2006 Curtea European? a Drepturilor Omului (CEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04).

n aceast? cauz? reclamantul, o companie moldoveneasc?, a livrat energie n Republica Moldova n sum? de peste USD 33,000,000. O parte din aceast? energie a fost consumat? de c?tre institu?iile bugetare. Datoriile pentru energia electric? cre?teau ?i pentru a stinge o parte din acestea, la 27 martie 1998 Ministerul Finan?elor al Republicii Moldova a eliberat o obliga?iune trezorerial? nominativ? prin care s-a angajat s? pl?teasc? reclamantului pn? la MDL 20,000,000 (echivalentul a USD 4,240,702 la acea dat?) pentru energia electric? consumat? de institu?iile bugetare, conform actelor de verificare eliberate de ntreprinderea de Stat Moldtranselectro, pn? la 10 iulie 1998.

Conform datelor Ministerului Energeticii, la 1 martie 1998 datoriile institu?iilor bugetare pentru energia electric? dep??eau MDL 27,000,000. Pn? la 10 iulie 1998 Ministerul Finan?elor nu a pl?tit suma indicat? n obliga?iunea trezorerial? nominativ? pe motiv c? ntreprinderea Moldtranselectro nu a prezentat actele de verificare.

Reclamantul a solicitat instan?elor judec?tore?ti s? oblige Ministerul Finan?elor s? pl?teasc? reclamantului MDL 20,000,000 pentru energia consumat? de c?tre institu?iile publice. Prin o hot?rre judec?toreasc? din 27 octombrie 1999, men?inut? prin hot?rrea Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie din 7 mai 2001, Ministerul Finan?elor a fost obligat s? pl?teasc? reclamantului MDL 20,000,000. Judec?torii au constatat c? neprezentarea actelor de verificare de c?tre ntreprinderea Moldtranselectro nu poate servi drept temei pentru neexecutarea obliga?iunii trezoreriale nominative.

ntre 14 februarie 2000 (ziua la care hot?rrea a devenit executorie) ?i 25 decembrie 2003 nu a fost ntreprins nimic pentru executarea hot?rrii din 27 octombrie 1999. Pentru executarea hot?rrii, la 26 decembrie 2003 a fost ncheiat un acord ntre reclamant ?i Ministerul Finan?elor. Conform acordului, Ministerul Finan?elor urma s? pl?teasc? reclamantului suma datorat? pn? n luna octombrie a anului 2004, pl?tind reclamantului cte MDL 2,000,000 lunar, ncepnd cu ianuarie 2004. ntre ianuarie ?i mai 2004 reclamantului i-au fost pl?tite doar MDL 5,000,000.

La 13 aprilie 2004 reclamantul a depus o cerere la CtEDO prin care a pretins violarea dreptului la un proces echitabil ?i la protec?ia propriet??ii prin neexecutarea hot?rrii din 27 octombrie 1999.

La 14 aprilie 2004 reclamantul a informat Agentul Guvernamental al Republicii Moldova (dl Vitalie PRLOG) despre depunerea cererii la CtEDO, propunnd negocierea amiabil? a litigiului.

La 26 aprilie 2004 Agentul Guvernamental a solicitat Ministerului Finan?elor s? ntreprind? m?suri pentru evitarea condamn?rii Moldovei de c?tre CtEDO.

La 7 iunie 2004 Ministerul Finan?elor a solicitat Procuraturii Generale s? se expun? pe marginea temeiniciei pl??ilor efectuat? c?tre reclamant, manifestndu-?i dezacordul cu hot?rrea din 27 octombrie 1999.

La 8 iunie 2004 Procuratura General? a r?spuns c? hot?rrea din 27 octombrie 1999 este netemeinic? pe motiv c? nu au fost prezentate actele confirmative de livrare de c?tre reclamant a energiei electrice c?tre institu?iile bugetare.

La 12 iulie 2004 Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie, n temeiul scrisorii Procuraturii Generale din 8 iunie 2004, caseaz? hot?rrea din 27 octombrie 1999, cu trimiterea cauzei la rejudecare. n procedura ulterioar? preten?iile reclamantului fa?? de Ministerul Finan?elor au fost respinse ca nentemeiate.

 La 19 octombrie 2004 Procuratura General? a ini?iat o urm?rire penal? n temeiul scrisorii Ministerului Finan?elor din 7 iunie 2004. La 9 august 2006 directorul reclamantului (Corneliu ŢURCANU) a fost nvinuit de sustragerea a MDL 5,000,000 care au fost primi?i de la Ministerul Finan?elor ?i de tentativa de a sustrage alte MDL 15,000,000. n aceia?i zi el a fost arestat ?i de?inut n arest pn? la 14 noiembrie 2006.

Dup? casarea hot?rrii din 27 octombrie 1999 reclamantul a mai pretins la CtEDO c? casarea hot?rrii din 27 octombrie 1999 la 12 iulie 2004 a fost abuziv? ?i contravine art. 6 al Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului adi?ional la Conven?ie (protec?ia propriet??ii). El mai pretindea c? urm?rirea penal? a fost ini?iat? pentru a intimida reclamantul pentru depunerea cererii la Curte ?i c? pe durata ntlnirilor cu directorul reclamantului la CCCEC reprezentantul reclamantului la CtEDO era desp?r?it de arestat prin o fereastr? de sticl?, ce nu permitea s? ?i reprezinte adecvat clientul ?i contravine art. 34 al Conven?iei (dreptul de a depune o cerere la Curte).

CtEDO a constatat c? hot?rrea din 27 octombrie 1999 nu a fost executat? timp de 3 ani ?i 8 luni ?i c? casarea hot?rrilor n folosul reclaman?ilor la 12 iulie 2004 a fost abuziv?, fapte ce contravin art. 6 al Conven?iei ?i art.1 al Protocolului adi?ional la Conven?ie.

Curtea a mai constatat c? urm?rirea penal? mpotriva directorului reclamantului ?i arestul acestuia au avut drept scop descurajarea reclamantului n men?inerea cererii depuse la CtEDO, ce contravine art. 34 al Conven?iei. Instan?a de la Strasbourg a mai constatat c? reprezentantul reclamantului la CtEDO nu a putut discuta liber cu directorul reclamantului n cadrul ntrevederilor avute la CCCEC, deoarece erau desp?r?i?i printr-o fereastr? de sticl?, ce constituie o alt? violare a art. 34 al Conven?iei.   

Curtea a rezervat chestiunile ce ?in de daunele morale ?i materiale ?i costuri ?i cheltuieli pentru o hot?rre separat?.

Doar prejudiciile materiale aduse reclamantului n aceste proceduri dep??e?te EUR 1,200,000

Persoanele responsabile de condamnarea Moldovei (conform func?iei la ziua comiterii abaterii):

(a)    neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti – Ministerul Finan?elor al Republicii Moldova

(b)    casarea abuziv? a hot?rrii judec?tore?ti n folosul reclamantului:

-    a depus cererea de revizuire – Zinaida GRECIANI, Ministru al Finan?elor;

-    a sus?inut cererea de revizuire – Nicolae OPREA, Procuror General interimar;

-    a casat abuziv hot?rrea din 27 octombrie 2004 – Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie (a se identifica componen?a exact?).

(c)    respingerea nemotivat? a preten?iilor reclamantului fa?? de Ministerul Finan?elor – Natalia MOLDOVANU, Ion PLATON, Nina CERNAT, Vicepre?edinte ?i respectiv, judec?tori, Curea Suprem? de Justi?ie;

(d)    ini?ierea ?i instrumentarea urm?ririi penale mpotriva directorului reclamantului:

-    a solicitat Ministerului Finan?elor s? ntreprind? m?suri pentru evitarea condamn?rii Moldovei la CtEDO – Vitalie PRLOG, Agent Guvernamental;

-    a solicitat examinarea cauzei de c?tre procuratur? – Zinaida GRECIANI, Ministru al Finan?elor;

-    a ini?iat urm?rirea penal? – Alexandru SICINSKI, Procuror ?ef adjunct al sec?iei investiga?ii financiar-economice, Procuratura General?;

-    a insistat asupra continu?rii urm?ririi penale – Valeriu GURBULEA, prim-adjunct al Procurorului General;

-    a instrumentat cauza penal? – Eugen BCU, Bogdan ZUMBREANU, Vitalie GALERU, ofi?eri de urm?rire penal?, CCCEC ?i Lilian RUDEI, procuror, Procuratura Anticorup?ie;

-    a respins cererile avocatului reclamantului de a se ntlni cu directorul reclamantului f?r? a fi desp?r?i?i de un perete de sticl? - Eugen BCU, ofi?er superior de urm?rire penal?, CCCEC;

-    a refuzat anularea deciziei de ini?iere a urm?ririi penale – Anatol BORDIAN, judec?tor de instruc?ie, Judec?toria R?cani, municipiului Chi?in?u;

-    a dispus transmiterea cauzei penale spre examinare instan?ei de judecat?, Mircea RO?IORU, Procuror, Procuratura Anticorup?ie.

(e)    arestarea directorului reclamantului:

-     a solicitat arestarea – Lilian RUDEI, procuror n Procuratura Anticorup?ie;

-    a dispus arestarea – Ion MOROZAN, judec?tor de instruc?ie, Judec?toria Buiucani, municipiul Chi?in?u;

-    au refuzat anularea deciziei de arestare – Tudor MICU, Gheorghe STRATAN, Dina ROTARCIUC, judec?tori, Curtea de Apel Chi?in?u;

-    a refuzat s? acorde o copie de pe documentul care a servit drept temei pentru arestarea reclamantului – Aliona DANILOV, vicepre?edinte, Judec?toria Buiucani, municipiul Chi?in?u;

-    a obiectat mpotriva demersului de eliberare – Mircea RO?IORU, Procuror, Procuratura Anticorup?ie;

-    au respins demersul de eliberare – Ecaterina PALANCIUC, Nicolae GORDILĂ, Dina SU?CHEVICI, judec?tori, judec?toria Centru, municipiul Chi?in?u;