Curtea a adoptat hotarārea īn cauza Olaru ?i al?ii c. Moldovei, aplicānd procedura pilot

29 07 2009

La 28 iulie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rārea Olaru ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07).

La baza hot?rārii stau 4 cereri depuse de 6 persoane fizice, Vasile OLARU, Artur LUNGU, Corina LUNGU, Olivia LUNGU, Vera GU?AN ?i Simion RACU. Toate cererile se refer? la neexecutarea de c?tre autorit??i a obliga?iei de asigurare a reclaman?ilor cu spa?iu locativ de stat. Vasile OLARU este colaborator de poli?ie ?i beneficiar al unei hot?rāri judec?tore?ti din 16 decembrie 2004, prin care Judec?toria Centru a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamantul cu spa?iu locativ. Artur, Corina ?i Olivia LUNGU sunt membrii unei familii ?i beneficiari ai unei hot?rāri judec?tore?ti din 10 septembrie 2001, prin care Judec?toria sectorului Edine? a obligat Consiliul municipal Edine? s? asigure reclaman?ii cu spa?iu locativ īn conformitate cu Legea cu privire la statutul judec?torului. Vera GU?AN este beneficiara  unei hot?rāri judec?tore?ti din 22 iulie 1998, prin care Judec?toria sectorului Centru a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamanta, potrivit Codului locativ, cu alt spa?iu locativ la evacuare. Simion RACU este o persoan? intern deplasat? ?i beneficiarul unei hot?rāri judec?tore?ti din 22 iulie 1998, prin care Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamantul cu spa?iu locativ potrivit Hot?rārii Guvernului nr. 658 din 21 octombrie 1993. Hot?rārile judec?tore?ti de mai sus nu au fost executate nici pān? īn prezent.

Potrivit datelor statistice, la ziua adopt?rii hot?rārii Cur?ii, aproximativ 300 de astfel de cereri au fost īnregistrate la Curte ca fiind depuse īmpotriva Moldovei. La 1 iulie 2008, Curtea a decis s? examineze cauzele cu prioritate. Īn plus, Curtea a informat p?r?ile c? ea examineaz? posibilitatea aplic?rii procedurii pilot acestor cauze (a se vedea Broniowski v. Poland [GC], 31443/96, §§ 189-194 ?i dispozitivul, ECHR 2004-V, ?i Hutten-Czapska v. Poland [GC], 35014/97, ECHR 2006-... §§ 231-239 ?i dispozitivul).

Īn fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) īn urma neexecut?rii hot?rārilor judec?tore?ti executorii pronun?ate īn favoarea lor. Curtea a constatat, īn unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea a notat c? perioadele de neexecutare a hot?rārilor judec?tore?ti pronun?ate īn favoarea reclaman?ilor variaz? īntre 3 ?i 11 ani ?i a men?ionat c? ea a constatat violarea dreptului la un proces echitabil ?i a dreptului la protec?ia propriet??ii īn mai multe cauze care vizau īntārzieri īn executarea hot?rārilor judec?tore?ti ?i c? dosarele nu con?in vreun element care i-ar permite s? ajung? la o concluzie diferit? īn aceast? cauz?.

Īn ceea ce prive?te aplicarea art. 46 CEDO, Curtea a notat c? acest articol impune statului pārāt obliga?ia de a implementa m?suri generale sau individuale care s? asigure dreptul reclamantului a c?rui violare a fost constatat? de Curte. Asemenea m?suri urmeaz? a fi luate ?i fa?? de alte persoane care se afl? īn situa?ia reclamantului, mai ales prin solu?ionarea problemelor care au dus deja la constat?ri ale Cur?ii. Īn scopul facilit?rii unei implement?ri efective a hot?rārilor sale, Curtea poate aplica procedura pilot, care permite idenitificarea clar? īn hot?rāre a existen?ei problemelor structurale care determin? viol?rile ?i indicarea m?surilor sau ac?iunilor concrete care urmeaz? a fi īntreprinse de statul pārāt īn vederea remedierii acestora. Un alt scop important al procedurii pilot este de a determina statul pārāt s? rezolve un num?r mare de cauze individuale care sunt generate la nivel na?ional de aceea?i problem? structural?. Scopul procedurii pilot este de a facilita cea mai rapid? ?i eficient? solu?ionare īn sistemul de drept na?ional a disfunc?ionalit??ii care afecteaz? protec?ia drepturilor īn cauz? garantate de Conven?ie. Pentru aceasta Curtea poate decide suspendarea examin?rii tuturor cauzelor similare, acordānd statului pārārt posibilitatea de a le reglementa. Dac?, totu?i, statul pārāt nu adopt? m?surile necesare īn urma adopt?rii hot?rārii īn cauza pilot ?i continu? s? īncalce Conven?ia, Curtea nu va avea alt? solu?ie decāt s? revin? la examinarea tuturor cererilor similare pendinte pe rolul ei ?i s? adopte hot?rārile necesare pentru asigurarea respect?rii Conven?iei.

Curtea a notat c? problema neexecut?rii hot?rārilor judec?tore?ti definitive este problema principal? a Moldovei īn ceea ce prive?te num?rul cererilor pendinte pe rolul Cur?ii. La data adopt?rii prezentei hot?rāri, aproximativ 300 de astfel de cereri erau īnregistrate la Curte. Grupul a?a-numitelor cauze cu privire la neexecutarea hot?rārilor privind acordarea spa?iului locativ de stat constituie aproximativ 50% din toate cauzele moldovene?ti de neexecutare. Aceast? problem? pare s?-?i aib? originea īn legisla?ia social-orientat? adoptat? de Parlament sau Guvern, care acord? dreptul la spa?iu locativ de stat unor largi categorii de persoane din contul bugetelor autorit??ilor locale. Potrivit acestei legisla?ii, mai mult de 20 de categorii de persoane au dreptul de a primi gratuit spa?iu locativ.

Īn timp ce alte cauze cu privire la neexecutare vizeaz? de obicei sume mici de bani sunt de obicei executate cu anumite īntārzieri ?i sfār?esc prin īncheierea acordurilor de reglementare amiabil? sau declara?ii unilaterale ale Guvernului, cauzele din grupul celor ce vizieaz? acordarea spa?iului locativ sunt executate foarte rar, din cauza lipsei cronice de bani īn bugetele locale. De fapt, autorit??ile locale sunt puse īn situa?ia īn care ele trebuie s? aleag? īntre īndeplinirea obliga?iilor lor fire?ti, cum ar fi prestarea serviciilor comunale, administrarea ?colilor ?i gr?dini?elor, ?i folosirea fondurilor pentru construirea locuin?elor pentru judec?tori, colaboratori de poli?ie, procurori etc. De exemplu, cauza Caraman c. Moldovei (cererea nr. 3755/05, decizie din 22 aprilie 2008), care se refer? la acordarea spa?iului locativ de stat, a fost scoas? de pe rol dup? ce p?r?ile au īncheiat un acord de reglementare amiabil? prin care Guvernul s-a obligat s?-i pl?teasc? reclamantului prejudicii ?i s? asigure executarea urgent? a hot?rārii pronun?ate īn favoarea reclamantului. Dup? un an de la scoaterea cererii de pe rol, Curtea a fost nevoit? s? redeschid? procedura, deoarece hot?rārea judec?toreasc? pronun?at? īn favoarea reclamantului nu a fost executat? din lipsa fondurilor īn bugetul Consiliului municipal Chi?in?u.

Constatarea de mai sus ?i recunoa?terea problemei de c?tre Guvern i-au permis Cur?ii s? constate c? viol?rile constatate īn aceast? hot?rāre reflect? o disfunc?ie structural? existen?? ?i c? aceast? situa?ie trebuie s? calificat? ca o practic? incompatibil? cu Conven?ia. Dup? cum a fost invocat de reclaman?i ?i recunoscut de Guvern, viol?rile constatate īn aceat? hot?rāre provin din prevederile legisla?iei moldovene?ti care d? dreptul la locuin?? de stat din contul administra?iei locale unor categorii numeroase de persoane, f?r? a prevedea surse adecvate pentru astfel de proiecte sociale. Recunoscānd c? este vorba de o disfunc?ie sistemic?, Ministerul Justi?iei a preg?tit deja un proiect de lege care propune excluderea a 23 de categorii de beneficiari din lista celor care vor avea dreptul la spa?iu locativ de stat. Totu?i, aceast? ini?iativ? nu ofer? solu?ii pentru hot?rārile privind acordarea spa?iului locativ care exist? deja. Curtea a considerat c? aceast? problem? ridic? chestiuni care dep??esc competen?a Cur?ii. Īn aceste circumstan?e, Curtea se va ab?ine de la indicarea m?surilor generale concrete care ar trebui adoptate ?i va transmite cauza Comitetului de Mini?tri, care este mai bine plasat pentru supravegherea execut?rii acestei hot?rāri.

Curtea a mai men?ionat c?, īn cauzele Moisei v. Moldova (no. 14914/03, §§ 29-33, 19 decembrie 2006) ?i īn Tudor-Auto S.R.L. and Triplu-Tudor S.R.L. v. Moldova (nos. 36341/03, 36344/03, ?i 30346/05, §§ 57-62, 9 decembrie 2008), ea a constatat violarea art. 13 CEDO īn privin?a lipsei recursurilor interne efective īn ceea ce prive?te neexecutarea hot?rārilor judec?tore?ti definitive. De atunci Curtea nu a fost informat? despre instituirea unui asemenea recurs. Prin urmare, Curtea a obligat Guvernul s? introduc?, īn termen de 6 luni de la data cānd hot?rārea va deveni definitiv?, un recurs care va asigura o redresare cu adev?rat efectiv? pentru viol?rile Conven?iei cauzate de neexecutarea hot?rārilor pronun?ate īmpotriva statului sau a entit??ilor acestuia privind acordarea spa?iului locativ.

Curtea a reiterat c? unul dintre scopurile procedurii pilot este acordarea cāt mai rapid? a redres?rii la nivel na?ional unui num?r larg de persoane care sunt vizate de problema structural? identificat? īn hot?rārea pilot. Astfel, Curtea va suspenda examinarea tuturor cererilor noi pe care le va primi dup? pronun?area acestei hot?rāri, īn care reclaman?ii se vor plānge exclusiv de neexecutarea ?i/sau executarea īntārziat? a hot?rārilor judec?tore?ti privind acordarea spa?iului locativ de stat, acestora putānd s? li ce cear?, dup? instituirea recursului intern, prezentarea preten?iilor sale autorit??ilor na?ionale. Va fi suspendat?, pe un termen de 1 an de la data cānd hot?rārea va deveni definitiv?, ?i examinarea cererilor similare depuse la Curte pān? la pronun?area acestei hot?rāri, Guvernul urmānd s? acorde acestor reclaman?i, īn aceast? perioad?, o redresare adecvat? ?i suficient?.

Curtea nu s-a expus asupra satisfac?iei echitabile, rezervānd aceast? chestiune pentru o hot?rāre separat?. Guvernul Moldovei ?i reclaman?ii au fost chema?i s? prezinte Cur?ii, īn temen de trei luni de la data la care hot?rārea va vedeni definitiv?, observa?ii scrise privind satisfac?ia echitabil? sau, eventual, s? notifice Curtea despre orice reglementare la care ar putea ajunge.

Īn fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre A. T?nase, F. Nagacevschi, J. Hanganu ?i A. Bizgu, avoca?i din Chi?in?u.