CtEDO a pronun?at hot?rrea Manole ?i al?ii c. Moldovei

17 09 2009

La 17 septembrie 2009, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Manole ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02).

*  *  *

n aceast? cauz?, reclaman?ii, Larisa MANOLE, Corina FUSU, Mircea SURDU, Dinu RUSNAC, Viorica CUCEREANU-BOGATU, Angela ARAMĂ-LEAHU, Ludmila VASILACHE, Leonid MELNIC ?i Diana DONICĂ, sunt sau au fost jurnali?ti la Compania Teleradio-Moldova .

Compania de Stat Teleradio-Moldova (TVM) a fost creat? n anul 1994 n locul Radioului ?i al Televiziunii existente anterior n Republica Moldova ?i era unica companie care difuza emisiuni pe ntreg teritoriul Moldovei. n 2002, Compania de Stat a fost transformat? ntr-o companie public?. n 2004, o companie privat? de televiziune (NIT) a nceput s? aib? acoperire na?ional?. 

Potrivit reclaman?ilor, TVM a fost supus? cenzurii pe ntreg parcursul existen?ei sale. Totu?i, dup? februarie 2001, cnd Partidul Comuni?tilor a c?tigat cu o majoritate larg? alegerile parlamentare, cenzura a devenit intolerabil?. Cenzura era, de obicei, efectuat? pe calea instruc?iunilor verbale care veneau, n ordine ierarhic?, de la pre?edintele Companiei la editori. n special, reclaman?ii au pretins c?, ncepnd cu februarie 2001, niciun partid de opozi?ie nu a beneficiat de timp de emisie; orice reportaj care con?inea un punct de vedere diferit de cel al Partidului Comuni?tilor era interzis; cuvinte ?i expresii precum romn, limba romn?, Basarabia, istoria romnilor, regim totalitar etc. au fost interzise; s-a interzis orice referire la anumite perioade istorice precum perioada dintre cele dou? r?zboaie mondiale, foametea organizat? n URSS, regimul stalinist, deport?rile n GULAG ?i perioada rena?terii na?ionale din 1989. Evenimentele care urmau s? fie reflectate n buletinele de ?tiri erau atent selectate ?i numai un num?r limitat de jurnali?ti avea dreptul s? fac? reportaje despre autorit??ile publice. Se putea face referire numai la agen?ia de ?tiri de stat Moldpres, iar opozi?ia era denigrat?. Dac? exista vreun reportaj n care erau inclu?i reprezentan?i ai opozi?iei, interviurile erau trunchiate, iar orice discurs era substituit de declara?iile jurnali?tilor sau de textul scris de agen?ia de ?tiri Moldpres. Reportajele despre activitatea Guvernului durau 3-5 minute. Restul reportajelor durau 60-90 de secunde.

La 25 februarie 2002, 331 de angaja?i ai TVM au semnat o declara?ie de protest mpotriva cenzurii. La 27 februarie 2002, angaja?ii TVM au decis s? declare grev? pasiv? ?i, n acest scop, a fost ales un Comitet de Grev?. Comitetul de Grev? a prezentat conducerii TVM ?i Guvernului o list? de revendic?ri cu privire la abolirea cenzurii de la Televiziunea ?i Radioul Na?ional. n acela?i timp, editorii ?i prezentatorii de ?tiri, n pofida presiunii din partea administra?iei Companiei, au nceput s? prezinte ?tiri necenzurate. La 7 martie 2002, Parlamentul a creat o comisie parlamentar? special?, care s? elaboreze o strategie pentru mbun?t??irea activit??ii [TVM].

Unul dup? altul, liderii mi?c?rii greviste au nceput s? fie concedia?i din func?iile lor prin diferite metode ?i s? fie supu?i sanc?iunilor disciplinare. Diverse sanc?iuni disciplinare au fost aplicate reclaman?ilor Larisa MANOLE ?i Dinu RUSNAC. n martie ?i aprilie 2002, liderii Comitetului de Grev? au fost interoga?i de c?tre anchetatori penali cu privire la protestele organizate de ei n fa?a cl?dirii Companiei.

La 7 iunie 2002, Pre?edintele Republicii Moldova, dl Voronin, a f?cut o declara?ie de pres? cu privire la Companie. El ?i-a exprimat rezervele fa?? de Rezolu?ia Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1280 (2002), care a cerut autorit??ilor Republicii Moldova s? transforme Compania de Stat Teleradio-Moldova ntr-o companie public?, ns? a declarat c?, n calitate de Pre?edinte, el va trebui s? fie de acord dac? o astfel de schimbare va avea loc. In fine, el a declarat c? protestele anticomuniste desf??urate ntre lunile ianuarie ?i aprilie au fost organizate de persoane needucate, persoane s?lbatice, pitecantropi.

La 26 iulie 2002, Parlamentul a adoptat Legea nr. 1320-XV cu privire la institu?ia public? na?ional? a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova, prin care Compania de Stat Teleradio-Moldova a devenit o Companie Public?. n conformitate cu noua lege, angaja?ii vechii Companii de Stat trebuiau s? treac? o procedur? de selectare pentru a fi angaja?i la Compania Public?. Niciunul din reclaman?ii care au lucrat n cadrul Departamentului Actualit??i nu a fost confirmat n func?ie ?i nici majoritatea persoanelor care au fost active pe parcursul grevei din 2002.

Reclaman?ii au pretins, n temeiul art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), c? cenzura impus? la TVM a constituit o ingerin?? nejustificat? n dreptul lor la libertatea de exprimare ?i a reprezentat o nc?lcare grav? a dreptului lor ntr-o societate democratic? de a comunica informa?ii publicului.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO.

Curtea consider? c? Statul are obliga?ia de a asigura, n primul rnd, accesul publicului prin intermediul televiziunii ?i radioului la informa?ii impar?iale ?i exacte ?i la comentarii care reflect?, printre altele, diversitatea opiniilor politice din ?ar? ?i, n al doilea rnd, ca jurnali?tii ?i al?i profesioni?ti ce activeaz? n domeniul audiovizualului s? nu fie mpiedica?i de a comunica aceste informa?ii ?i comentarii. Mai mult ca att, atunci cnd companiile private de televiziune sunt prea slabe pentru a putea oferi o alternativ? veritabil? ?i, prin urmare, compania de stat este dominant? n ?ar? sau ntr-o regiune, este indispensabil pentru o bun? func?ionare a democra?iei ca ea s? transmit? nout??i, informa?ii ?i comentarii impar?iale, independente ?i echilibrate ?i, n plus, s? ofere spa?iu pentru discu?ii publice n care s? fie reflectate o gam? ct mai larg? de p?reri ?i opinii.

Curtea a reiterat c? jurnali?tii au dreptul de a r?spndi informa?ii ?i c? protec?ia art. 10 CEDO se extinde asupra jurnali?tilor angaja?i ?i a altor persoane care activeaz? n domeniul mass-media. Curtea a conchis c?, pe parcursul perioadei relevante, a existat o tendin?? semnificativ? de raportare a activit??ilor Pre?edintelui ?i a Guvernului n cadrul nout??ilor TVM ?i a altor emisiuni, f?r? a oferi acces reprezentan?ilor partidelor de opozi?ie pentru a-?i exprima opiniile. Mai mult ca att, Curtea a notat c? exist? probe a unei politici de cenzurare a discu?iilor sau men?ion?rii unor anumite subiecte, pe motiv c? acestea au fost considerate sensibile din punct de vedere politic sau c? f?ceau o imagine proast? Guvernului. Astfel, Curtea a considerat c? reclaman?ii, n calitate de jurnali?ti, editori ?i produc?tori la TVM, trebuia s? fi fost afecta?i n urma acestor politici. Prin urmare, ea a constatat c? a existat o ingerin?? continu? n drepturile reclaman?ilor la libertatea de exprimare pe toat? durata de timp relevant?.

Curtea a notat c?, aproape pe toat? durata de timp n chestiune, TVM a fost unicul canal de televiziune care avea acoperire na?ional?. Aproximativ 60% din popula?ie locuia n localit??ile rurale, f?r? acces sau cu acces limitat la televiziunea prin cablu sau satelit. n aceste circumstan?e, era de o importan?? vital? ca TVM s? transmit? nout??i ?i informa?ii exacte ?i echilibrate, iar emisiunile sale s? reflecte diverse opinii politice ?i statul are o puternic? obliga?ie pozitiv? de a organiza condi?ii pentru a permite ca aceasta s? fie realizat. Curtea a notat c?, potrivit Hot?rrii de Guvern nr. 502 din 12 septembrie 1996, activitatea de crea?ie ?i editorial? a Companiei este ocrotit? prin lege de interven?iile  autorit??ilor publice, de influen?? ?i presiuni ale partidelor ?i forma?iunilor social-politice. Totu?i, art. 4 al Hot?rrii nr. 502 prevedea c? activitatea TVM va fi coordonat? prin intermediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA). CCA era compus din 9 membri, dintre care 3 erau numi?i de c?tre Parlament, al?i 3 – de c?tre Pre?edinte ?i ultimii 3 – de c?tre Guvern, f?r? a avea garan?ii mpotriva concedierii. n acest circumstan?e, ncepnd cu februarie 2001, cnd un singur partid politic a controlat Parlamentul, Pre?edin?ia ?i Guvernul, legisla?ia na?ional? nu a mai prev?zut nicio garan?ie de echilibru politic n componen?a administra?iei TVM ?i a organului de control, precum ?i nicio garan?ie mpotriva ingerin?ei din partea partidului de conducere n luarea de decizii  ?i func?ionarea acestor institu?ii. Legea nr.1320-XV din 2002 nu a remediat suficient aceste probleme. A fost creat un Consiliu de observatori care monitoriza activitatea administra?iei TVM. ns?, potrivit art. 13 (2) al acestei Legi, doar un membru al Consiliului de observatori era numit de c?tre partidele de opozi?ie. Nu existau garan?ii pentru ca to?i ceilal?i 14 membri s? nu fie loiali partidului de conducere.

n concluzie, avnd n vedere n special monopolul virtual al TVM n Moldova, Curtea a constatat c? autorit??ile de stat nu ?i-au ndeplinit obliga?ia lor pozitiv?. Pe durata de timp relevant?, cadrul legislativ era viciat, deoarece nu prevedea suficiente garan?ii mpotriva controlului administra?iei TVM ?i, prin urmare, asupra politicii editoriale, de c?tre organul politic al Guvernului. Aceste caren?e nu au fost remediate dup? adoptarea ?i modificarea Legii nr.1320-XV.

Curtea a considerat c? statul prt are obliga?ia, prin prisma art. 46 CEDO, de a ntreprinde m?suri de ordin general n vederea modific?rii legisla?iei care a dus la constatarea viol?rii art. 10 CEDO n aceast? cauz?.

Curtea nu s-a expus asupra satisfac?iei echitabile, rezervnd aceast? chestiune pentru o hot?rre separat?. Guvernul Moldovei ?i compania reclamant? au la dispozi?ie 3 luni pentru a depune la Curte observa?ii scrise cu privire la acest subiect sau, eventual, pentru a ncheia un acord amiabil.

*  *  *

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI ?i dl Vladislav GRIBINCEA.