Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

11 11 2009

La 25 august 2009, CtEDO a pronun?at decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07).

n aceast? cauz?, reclamantul, compania Card Box Production SRL, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti din 15 ianuarie 2007, prin care Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a obligat compania Vinuri-Ialoveni s? pl?teasc? companiei reclamante o datorie n sum? de MDL 167,000 (EUR 9,824), MDL 19,283 (EUR 1,134) pentru prejudiciul material ?i MDL 5,000 (EUR 294) pentru costuri de asisten?? juridic?. Instan?a a dispus executarea imediat? a hot?rrii.

La 28 mai ?i 30 ianuarie 2007, compania reclamant? a solicitat oficiului de executare ntreprinderea m?surilor necesare n vederea execut?rii hot?rrii, dar f?r? succes.

La o dat? nespecificat?, hot?rrea a fost par?ial executat?. La 1 iunie 2009, companiei i-a fost achitat restul sumei datoriei, MDL 113,131.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti din 15 ianuarie 2007 n favoarea sa.

La 5 iunie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii un acord amiabil, prin care acesta s-a angajat s? pl?teasc? companiei reclamante suma de EUR 6,010 cu titlu de compensa?ii pentru dauna material?, EUR 1,000 pentru dauna moral?, precum ?i EUR 1,400 pentru costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii de c?tre Curte n temeiul acordului amiabil. Acordul amiabil era semnat de c?tre reprezentantul reclamantului ?i data din 4 iunie 2009.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre Andrei CHIRIAC, avocat din Strasbourg.