A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2009

01 02 2010

La 28 ianuarie 2010, n cadrul unei conferin?e de pres?, dl Jean-Paul COSTA, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2009.

Potrivit acestui raport, n anul 2009, CtEDO a pronun?at 1,625 de hot?rri, adic? cu 5% mai mult comparativ cu anul 2008 ?i 33,065 de decizii, cu 10% mai mult dect n 2008. Pe parcursul anului 2009, 57,100 de cereri au fost alocate unui organ decizional al CtEDO, cu 15% mai mult n compara?ie cu 2008.

Circa 56% din cererile depuse la CtEDO n 2009 sunt ndreptate mpotriva a 4 state membre: Rusia – 28.1%, Turcia - 11%, Ucraina - 8.4% ?i Romnia – 8.2%.

Cele mai multe hot?rri n care au fost constatate cel pu?in o violare a Conven?iei au fost adoptate n privin?a Turciei (356), urmat? de Rusia (219), Romnia (168) ?i Polonia (133). Aceste patru state au cumulat 52% din toate hot?rrile pronun?ate de Curte n 2009. Pe de alt? parte, o jum?tate dintre statele membre au avut mai pu?in de 10 hot?rri pronun?ate mpotriva lor pe durata anului 2009.

Schema de mai jos con?ine date statistice cu privire la activitatea CtEDO n anul 2009 comparativ cu anul 2008.

2009 2008 +/-
Cereri alocate unui organ decizional 57,100 49,900 15%
Cereri comunicate Guvernului prt 6,197 4,416 40%
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 33,065 30,163 10%
Cereri declarate admisibile 2,141 1,671 28%
Hot?rri adoptate 1,625 1,543 5%
31.12.2009 01.01.2009 +/-
Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional 119,300 97,300 23%

n ceea ce prive?te Moldova, ea este printre primele 8 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2009, 3,349 de cereri pendinte (2.8%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.

n 2009, 1,322 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 386 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii, iar 36 de cereri au fost declarate admisibile. Se observ? o cre?tere semnificativ? a num?rului de cereri comunicate Guvernului - 217 de cereri, adic? cu 72% mai mult comparativ cu 2008. Aceasta se explic? prin comunicarea c?tre Guvern, dup? hot?rrea Olaru ?i Al?ii, a tutor cererilor pendinte care vizau nealocarea spa?iului locativ de stat (peste 130).

Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 30 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 29 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar o hot?rre se refer? la satisfac?ia echitabil?.

n ceea ce prive?te indicele num?rului de cereri depuse dup? num?rul popula?iei, n anul 2009, Moldova se afl? pe locul 4, dup? Georgia, Montenegro ?i Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori.

n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei n anul 2009 comparativ cu anul 2008.

2009 2008 +/- 1.11.1998-31.12.2009
Cereri alocate unui organ decizional 1,322 1,147 15% 5,436
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 386 477 -19% 2,260
Cereri comunicate Guvernului 217 126 72% 693
Cereri declarate admisibile 36 29 24% 221
Hot?rri adoptate 30 33 - 9% 168
Cereri radiate, printr-o decizie sau o hot?rre, n urma ncheierii acordului amiabil sau a declara?iei unilaterale 21 20 5% 92
31.12.2009 31.12.2008 +/-
Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional 3,349 2,442 37%

Printre cele mai importante hot?rri din punct de vedere juridic pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt Paladi (n care s-a detaliat jurispruden?a Cur?ii cu privire la m?surile interimare indicate), Olaru ?i Al?ii (n care Curtea a indicat, aplicnd procedura pilot, modificarea legisla?iei moldovene?ti n domeniul acord?rii spa?iului locativ de stat), Iordachi ?i Al?ii (n care a fost examinat? calitatea legisla?iei cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) ?i Manole ?i Al?ii (n care Curtea a men?ionat pentru prima dat? obliga?ia statelor impus? de art. 10 CEDO de a garanta independen?a editorial? a institu?iilor publice a audiovizualului).

Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate, n anul 2009, cea mai costisitoare a fost hot?rrea Dacia SRL, n care Guvernul a fost obligat s? restituie reclamantului hotelul Dacia din Chi?in?u sau s?-i pl?teasc? EUR 7,237,700 cu titlu de prejudiciu material, EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. n aceast? cauz? a fost restituit hotelul, ns? prejudiciul cauzat statului a fost de EUR 921,625.

Prin hot?rrile pronun?ate n 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 2,112,549.25.

 

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2009

art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 3 al Conven?iei

(interzicerea torturii)

14

maltratarea reclaman?ilor

4

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
lipsa unei anchete efective pe marginea plngerilor de maltratare

5

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Petru Ro?ca, Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
nesanc?ionarea adecvat? a persoanelor care au aplicat tortura

1

Valeriu ?i Nicolae Ro?ca
condi?ii inadecvate de deten?ie

3

Str?isteanu ?i Al?ii,  Valeriu ?i Nicolae Ro?ca, Gavrilovici
neacordarea asisten?ei medicale adecvate de?inu?ilor

1

Paladi

Articolul 5 al Conven?iei

(dreptul la libertate ?i siguran??)

7

deten?ia persoanei f?r? un mandat de arest valabil

2

Paladi, Str?isteanu ?i Al?ii
re?inerea administrativ? f?r? o b?nuial? rezonabil? c? a fost comis? o contraven?ie 

1

Hyde Park (nr. 4)
re?inerea penal? f?r? a exista temei pentru re?inere

1

Leva
neinformarea despre toate acuza?iile penale care vizau reclamantul

1

Leva
motivarea insuficient? a mandatului de arest

1

Str?isteanu ?i Al?ii
organizarea ntrevederilor la CCCEC n condi?ii care trezeau suspiciuni cu privire la confiden?ialitatea lor

1

Leva

Articolul 6 al Conven?iei

(dreptul la un proces echitabil)

16

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

4

Olaru ?i Al?ii, Ceborari ?i Al?ii, Decev, Fedotov
nelimitarea discriminatorie n timp a ac?iunii judiciare a procurorului

3

Str?isteanu ?i Al?ii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
durata excesiv? a procedurilor

3

Pnzari, Deservire SRL, Matei ?i Tutunaru 
casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia ?i Doina Duca, Str?isteanu ?i Al?ii
necitarea reclamantului n judecat?

2

Godorozea, Masaev
refuzul de a admite reclamantul n procedurile judiciare care i vizau drepturile ?i neexaminarea preten?iilor sale judiciare

1

Business ?i Investi?ii pentru To?i
condamnarea contraven?ional? f?r? acordarea unui ap?r?tor ?i a timpului pentru preg?tirea ap?r?rii

1

Petru Ro?ca

Articolul 8 al Conven?iei

(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

1

garan?ii insuficiente n legisla?ie pentru a preveni interceptarea abuziv? a convorbirilor telefonice

1

Iordachi ?i Al?ii

Articolul 9 al Conven?iei

(libertatea de con?tiin?? ?i religie)

1

sanc?ionarea contraven?ional? pentru exercitare practicilor religioase a unui cult nerecunoscute de stat

1

Masaev

Articolul 10 al Conven?iei

(libertate de exprimare)

3

examinarea incorect? a cauzelor privind ap?rarea onoarei ?i demnit??ii

1

Flux (nr. 7)
lipsa n legisla?ia na?ional? a prevederilor suficiente care ar garanta independen?a editorial? a IPNA Compania Teleradio-Moldova

1

Manole ?i Al?ii
condamnarea la arest administrativ pentru insult?

1

Gavrilovici

Articolul 11 al Conven?iei

(libertatea de ntrunire ?i de asociere)

4

refuzul f?r? motive imperioase de a autoriza ntruniri pa?nice

4

Hyde Park, Hyde Park (nr. 2), Hyde Park (nr. 3), Hyde Park (nr. 4)

Articolul 13 al Conven?iei

(dreptul la un recurs efectiv)

6

lipsa dreptului la nivel na?ional de a cere compensa?ii pentru violarea Conven?iei

4

Breabin, Str?isteanu ?i Al?ii, Gurgurov, Fedotov
imposibilitatea de a se opune la nivel na?ional nc?lc?rii Conven?iei

2

Pnzari, Deservire SRL

Articolul 34 al Conven?iei

(dreptul de a sesiza CtEDo cu o cerere individual?)

1

neexecutarea prompt? a m?surilor interimare indicate de Curte n temeiul art. 39 al Regulamentului Cur?ii

1

Paladi

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

9

neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti

4

Ceborari ?i Al?ii, Decev, Olaru ?i Al?ii, Fedotov
lipsirea de proprietate n urma anul?rii privatiz?rii din motive neimputabile reclamantului

3

Str?isteanu ?i Al?ii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
Casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia ?i Doina Duca, Str?isteanu ?i Al?ii

 

Raportul de activitate al CtEDO, n limba englez?, poate fi accesat aici

Raportul de activitate al CtEDO, n limba francez?, poate fi accesat aici

Analiza statistic? a activit??ii CtEDO, n limba englez?, poate fi accesat? aici

Analiza statistic? a activit??ii CtEDO, n limba francez?, poate fi accesat? aici