A fost f?cut public raportul pentru 2009 privind executarea hot?rrilor CtEDO

11 05 2010

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea execut?rii hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit raportului, volumul de lucru al Comitetului de Mini?tri s-a m?rit de 3 ori n ultimii 10 ani n privin?a hot?rrilor noi ?i de 4 ori n privin?a hot?rrilor pendinte, ceea ce implic? de asemenea o cre?tere a termenului de executare.

n 2009, Departamentul pentru Executarea Hot?rrilor din cadrul Comitetului de Mini?tri a primit spre examinare 1,515 de hot?rri noi, cu 9% mai mult fa?? de 2008, inclusiv 204 hot?rri importante care privesc problemele sistemice. n 2009, num?rul hot?rrilor pendinte pe rolul Comitetului de Mini?tri a crescut cu 18% fa?? de 2008, de la 7,328 la 8,661 de hot?rri. n 2009 a sporit ?i num?rul hot?rrilor pendinte importante, de la 997 la 1,128, nregistrnd o cre?tere fa?? de 2008 cu 13%. Compensa?iile acordate victimelor prin hot?rrile nou-parvenite n 2009 se ridic? la circa EUR 54 milioane.

n raport s-a subliniat faptul c? n ultimii ani a sporit semnificativ num?rul de hot?rri referitoare la chestiuni complexe ?i sensibile (spre exemplu, libertatea de religie sau de asociere) sau la situa?ii ce necesit? reforme structurale (cum ar fi, durata excesiv? a procedurilor sau neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti). Un exemplu n acest sens l reprezint? hot?rrea pilot Olaru ?i Al?ii c. Moldovei, din 28 iulie 2009, prin care s-a indicat solu?ionarea problemei neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti privind acordarea spa?iului locativ de stat.

n raport s-a mai men?ionat c? una dintre contribu?iile semnificative recente privind procedura de executare este adoptarea Recomand?rii (2008)2 c?tre statele membre privind capacitatea na?ional? efectiv? de executare rapid? a hot?rrilor CtEDO. n raport a fost notat? ?i adoptarea Recomand?rii (2010)3 privind remediile efective pentru durata excesiv? a procedurilor, n care s-a recomandat att accelerarea procedurilor pendinte, ct ?i compensarea victimelor pentru prejudiciile suportate din cauza termenelor administr?rii justi?iei.

Raportul con?ine statistici detaliate care eviden?iaz? tendin?ele principale ale evolu?iei procesului de executare n 2009, inclusiv statistici pe state, ?i o analiz? tematic? a celor mai importante progrese n executarea hot?rrilor pendinte.

La data de 31 decembrie 2009, num?rul hot?rrilor contra Moldovei pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri era de 128, dintre care 38 (30%) sunt hot?rri importate, iar 90 (70%) sunt hot?rri clone/repetitive sau izolate. Acest num?r reprezint? 1.62% dintre toate hot?rrile pendinte n fa?a CM, pe primul loc situndu-se Italia cu 31.33%, dup? care urmeaz? Turcia cu 15.62% ?i Federa?ia Rus? cu 9.34%. Dup? num?rul hot?rrilor executarea c?rora este monitorizat? de CM, Moldova este printre primele 10 state. 

Num?rul hot?rrilor contra Moldovei care au devenit definitive n 2009 este de 27, dintre care 8 (30%) sunt hot?rri importante, iar 19 (70%) sunt hot?rri clone/repetitive sau izolate. Acest num?r reprezint? 1.78% dintre totalul de hot?rri devenit definitive n 2009. Pe primul loc s-a pozi?ionat Turcia cu 19.21%, Rusia cu 17.49% ?i Romnia cu 12.67%. Dintre hot?rrile importante noi prezentate Comitetului de Mini?tri n 2009, 6% sunt ndreptate contra Moldovei.

Dintre cele 23 de hot?rri contra Moldovei, pentru care termenul-limit? de achitare a satisfac?iei echitabile a expirat n 2009, 16 hot?rri (70%) au fost executate n termen, cu privire la 7 hot?rri (30%) - Guvernul nu a transmis pn? la 31 Decembrie 2009 informa?ia referitoare la plata satisfac?iei echitabile.

Moldova este lider la capitolul sumelor acordate cu titlu de satisfac?ie echitabil? prin hot?rrile CtEDO care au devenit definitive n anul 2009. Prin aceste hot?rri Moldova a fost obligat? la plata a EUR 14,219,000 (26% dint totalul sumelor care urmau a fi pl?tite). Ţara noastr? este urmat? de Romnia cu EUR 11,911,000, de Rusia cu EUR 7,250,000 ?i Turcia cu EUR 6,132,000. Dintre sumele pentru satisfac?ie echitabil?, EUR 13,940,006 au  fost acorda?i pentru daune materiale, EUR 235,500 pentru daune morale ?i EUR 43,120 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Examinarea hot?rrilor Mitropolia Basarabiei ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 45701/99) ?i Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova (cererea nr. 952/03) a fost ncheiat? definitiv n anul 2009 n baza informa?iei primite privind executarea.

 

Raportul Comitetului de Mini?tri pe anul 2009 privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO (n limba englez?)

Raportul Comitetului de Mini?tri pe anul 2009 privind supravegherea execut?rii hot?rrilor CtEDO (n limba francez?)