Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2010

16 06 2010

n martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Diminea?? c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 ?i 24065/09) ?i Stati ?i Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

***

n cauza Lazo c. Moldovei, reclamanta, Svetlana LAZO, era beneficiara unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 23 mai 2007, prin care angajatorul s?u era obligat s? o reangajeze ?i s?-i pl?teasc? echivalentul n lei moldovene?ti a EUR 1,273 pentru daune materiale ?i morale. Hot?rrea a fost executat? la 1 august 2008.

Reclamanta a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 CEDO pe motiv de executare tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 23 mai 2007, precum ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pretinznd c? nu a dispus de vreun recurs efectiv pentru a ob?ine executarea hot?rrii.

La 20 noiembrie 2008, reclamanta a informat Curtea c?, la 7 decembrie 2007, Judec?toria Buiucani a examinat cererea sa privind acordarea compensa?iilor pentru neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti ?i i-a acordat echivalentul n lei a EUR 1,839 pentru daune materiale, morale ?i costuri ?i cheltuieli. Reclamanta a informat Curtea c? ?i men?ine cererea sa pe rolul Cur?ii privind compesa?ia pentru daunele morale.

La 20 februarie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea CEDO ?i s-a obligat s? achite reclamantei EUR 400 cu titlu de daun? moral?, n termen de 3 luni de la radierea cererii. Reprezentanta reclamantei ?i-a exprimat dezacordul cu m?rimea sumei acordate, considernd c? e prea mic?.

Avnd n vedere natura recunoa?terii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Janeta HANGANU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Moscalev c. Moldovei, reclamantul, Vladimir MOSCALEV, a fost amendat administrativ prin hot?rrea Judec?toriei Buiucani din 2 iunie 2005, pentru participarea la o demostra?ie neautorizat?. La 15 iunie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea de recurs a reclamantului, f?r? argumentare.

La 8 septembrie ?i 2 decembrie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut violarea art. 6 ?i a art. 11 CEDO ?i s-a obligat s? achite reclamantului EUR 1,500 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii. Reclamantul a acceptat propunerea Guvernului.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? nu exist? circumstan?e speciale care ar face necesar? continuarea examin?rii cauzei ?i a radiat cererea de pe rol (art. 37 1 in fine CEDO).

***

n cauza Timpul de Diminea?? c. Moldovei, reclamantul este o publica?ie periodic? din Chi?in?u.

Procedurile A. Printr-o hot?rre irevocabil? din 24 mai 2005, Judec?toria Buiucani a obligat ziarul Timpul Info-Magazin s? publice o dezmin?ire, n urma public?rii unui articol privind actele de corup?ie n cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

n acela?i timp, Timpul Info-Magazin a fost implicat n alt set de proceduri de def?imare, care au culminat cu hot?rrea CtEDO Timpul Info-Magazin ?i Anghel c. Moldovei (cererea nr. 42864/05, 27 noiembrie 2007), n care a fost constatat? violarea art. 10 CEDO. n procedurile la nivel na?ional, o instan?? de judecat? a pus sechestru pe conturile bancare ?i bunurile ziarului ?i, ca rezultat, ziarul a fost for?at s?-?i suspende activitatea. Totu?i, ziarul nu a lichidat entitatea juridic? Timpul Info-Magazin. A fost creat? o nou? persoan? juridic? Timpul de Diminea??, n care a fost inclus personalul de la Timpul Info-Magazin.

Timpul de Diminea?? a refuzat s? execute hot?rrea din 24 mai 2005, pe motiv c? el nu mai era prt n acele proceduri, pentru c? nu era succesor al ziarului Timpul Info-Magazin. Executorul judec?toresc s-a adresat n Judec?toria Buiucani pentru a clarifica modul de executare a hot?rrii din 24 mai 2005. La 19 ianuarie 2006, instan?a a decis c? Timpul de Diminea?? era succesor al Timpul Info-Magazin, deoarece ambele ziare aveau aceea?i pagin? web ?i n antetul scrisorilor oficiale era indicat? aceea?i adres? ?i scrisorile erau semnate de c?tre acela?i redactor-?ef. Instan?a a decis ca hot?rrea din 24 mai 2005 s? fie executat? mpotriva Timpul de Diminea??. La 16 martie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul ziarului reclamant.

Procedurile B. La 12 ianuarie 2007, ziarul reclamant a publicat un articol sarcastic, n care critica activitatea primului-ministru la acel moment, dl V. Tarlev. Articolul era nso?it de o caricatura a primului-ministru mbr?cat n haine biserice?ti, cu o mitr? ?i obiecte biserice?ti n mn?. Articolul s-a referit la acuza?iile ac?ionarilor de la fabrica Bucuria mpotriva dlui Tarlev precum c? ar fi furat cteva milioane de dolari n timp ce era directorul fabricii; la acuza?iile c? dl Tarlev ?i-ar fi construit abuziv casa pe teritoriul unei gr?dini?e publice; c? a ?inut un discurs politic din altarul Catedralei din Chi?in?u, care a fost comparat cu cazul n care a fost implicat un preot (P.V.) care a fost prins furnd ?evi de la o gr?dini?? ?i care ulterior a continuat s? ?in? predici despre valorile cre?tine. n concluzie, articolul s-a referit la o nou? troi?? na?ional? constituit? din Tat?l (Voronin), Fiul (Tarlev) ?i Sfntul Duh (P.V.), o troi?? care minte din altar ?i fur? din buget.

La 15 ianuarie 2007 un grup de preo?i s-a adunat n fa?a sediului ziarului reclamant, protestnd mpotriva pretinsei blasfemii. Ei au pretins c? reprezint? Mitropolia Moldovei ?i au intrat cu for?a n sediul ziarului, au dat foc ziarelor din arhiv?, au aruncat cu ou? n cl?dire. Ei au amenin?at jurnali?tii cu violen?e, au folosit cuvinte obscene ?i i-au blestemat spunnd copiii vo?tri s? ard? n iad. Jurnali?tii au chemat poli?ia, care a venit peste 20 de minute, dar a r?mas pasiv? la evenimente. Protestatarii au considerat c? dac? musulmanii au protestat violent mpotriva caricaturii lui Mohammed, ei, care cred n adev?ratul Dumnezeu, de asemenea au dreptul s? fac? acela?i lucru. La 16 ianuarie 2007, la redac?ia ziarului au parvenit dou? scrisori din partea unei organiza?ii religioase care apar?inea Mitropoliei Moldovei, care a organizat protestul, n care era scris c? pentru credin?a noastr? noi suntem gata s? v?rs?m snge.

Ziarul reclamant a depus o cerere la poli?ie privind evenimentele din 15 ?i 16 ianuarie 2007, solicitnd atragerea la r?spundere a persoanelor care au vandalizat sediul s?u, a distrus o parte a arhivelor sale ?i au amenin?at jurnali?tii. La 12 februarie 2007, procuratura Buiucani a informat ziarul despre refuzul de a ini?ia urm?rirea penal? mpotriva organizatorilor protestelor. Totodat?, au fost ini?iate proceduri administrative mpotriva a patru protestatari. La 23 februarie 2007, ziarul reclamant a contestat ordonan?a procurorului la judec?torul de instruc?ie Buiucani. La 26 februarie 2007, Judec?toria Buiucani a ordonat procuraturii s? examineze plngerea ziarului n fond.  La 23 martie 2007, procuratura a informat ziarul c? plngerea sa a fost respins?. La 5 aprilie 2007, Judec?toria Buiucani a respins recursul ziarului, considernd c? procuratura a condus o investiga?ie aprofundat? a evenimentelor. La 16 martie 2007, cele patru persoane mpotriva c?rora au fost ini?iate proceduri administrative, au fost achitate de c?tre Judec?toria Buiucani.

n fa?a Cur?ii, ziarul reclamant s-a plns c? procedurile A nu au fost echitabile, dup? cum este garantat de art. 6 CEDO, deoarece a fost implicat n proceduri la care nu a fost parte ?i nu a avut posibilitatea s? se apere. n ceea ce prive?te procedurile B, reclamantul a pretins violarea art. 10 CEDO, deoarece statul nu ?i-a respectat obliga?ia pozitiv? de a proteja libertatea de exprimare.

La 15 decembrie 2009, Curtea a primit o declara?ie din partea Guvernului, prin care acesta recuno?tea nc?lcarea drepturilor reclamantului n sensul art. 6 CEDO, n urma deciziei Cur?ii de Apel Chi?in?u din 16 martie 2006, prin care a desemnat ziarul reclamant n calitate de succesor al ziarului Timpul Info-Magazin, pe motiv c? ambele ziare aveau aceea?i adres? ?i acela?i redactor-?ef. De asemenea, Guvernul a recunoscut c? a avut loc violarea art. 10 CEDO n urma ac?iunilor violente ale reprezentan?ilor religioase, care nu au fost oprite ?i penalizate prompt ?i efectiv de c?tre autorit??i. Guvernul a declarat c? simpla recunoa?tere a viol?rii constituie prin sine o satisfac?ie echitabil? ?i, n cazul n care reclamantul va disputa acest aspect, las? la discre?ia Cur?ii determinarea sumei compensa?iei. La 2 februarie 2010, Curtea a primit o declara?ie semnat? de c?tre ziarul reclamant, prin care acesta a acceptat declara?ia Guvernului ?i a declarat c? nu mai are preten?ii fa?? de Guvern n privin?a acestei cereri.

Avnd n vedere natura recunoa?terii Guvernului privind violarea CEDO, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

***

n cauza Stepuleac c. Moldovei, reclaman?ii, Gheorghe ?i Anatol STEPULEAC, au fost aresta?i la 9 aprilie 2009, n urma protestelor care au avut loc la Chi?in?u la 7 aprilie 2009, fiind acuza?i de participarea la dezordini n mas? cu scopul de a uzurpa puterea de stat.

La 12 aprilie 2009, judec?torul de instruc?ie S.C. de la Judec?toaria Centru a eliberat dou? mandate de arest pe numele reclaman?ior pe un termen de 10 zile. La 17 aprilie 2009, judec?torul de instruc?ie a prelungit mandatele de arest pe 30 de zile. Cererile de recurs ale reclaman?ilor au fost respinse de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 5 1 CEDO, pe motiv c? ei au fost aresta?i n absen?a oric?ror suspiciuni rezonabile precum c? ar fi comis o infrac?iune ?i pe motiv c? li s-a propus s? fie elibera?i imediat n schimbul semn?rii unor declara?ii precum c? ei au fost pl?ti?i de opozi?ie pentru a participa la proteste, precum ?i violarea art. 5 3 CEDO, deoarece instan?ele de judecat? nu au prezentat motive suficiente ?i relevante la eliberarea ?i prelungirea mandatelor lor de arest, n schimbul stabilirii arestului la domiciliu.

La 29 octombrie 2009, Guvernul a prezentat Cur?ii o declara?ie unilateral?, prin care a informat Curtea c?, la 30 septembrie 2009, Ministerul Justi?iei a organizat o conferin?? de pres?, la care a invitat reclaman?ii ce s-au plns de evenimentele din 7 aprilie 2009 ?i reprezentan?ii mass-media. Ministerul Justi?iei a f?cut o declara?ie public?, prin care a exprimat regretele privind evenimentele care au urmat dup? 7 aprilie 2009, n special n privin?a tuturor persoanelor care au fost implicate n aceste evenimente, inclusiv ?i reclaman?ii. Guvernul a recunoscut violarea art. 5 1 (c) CEDO ?i a art. 5 3 CEDO ?i s-a obligat s? achite primului reclamant o sum? total? de EUR 6,000, iar celui de-al doilea – o sum? total? EUR 4,000, n termen de 3 luni de la radierea cererii. La 10 decembrie 2009, Guvernul a modificat suma propus? celui de-al doilea reclamant la EUR 6,000.

Reprezentantele reclaman?ilor au cerut Cur?ii s? resping? propunerea Guvernului pe motiv c? urm?rirea penal? pe numele lor nu era ncetat? ?i c? Guvernul nu a recunoscut c? persoane inocente, ca ?i reclaman?ii, au fost arestate ?i persecutate f?r? niciun temei legal dect persecu?ia n sine.

Curtea a notat c? cererile reclaman?ilor la Curte nu se refereau la stabilirea vinov??iei acestora, dar mai degrab? conformarea autorit??ilor cu prevederile art. 5 1 ?i 5 3 CEDO, la care Guvernul s-a referit expres n declara?ia sa. Avnd n vedere natura recunoa?teriii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cererilor (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

Avnd n vedere complexitatea cauzelor ?i volumul de lucru prestat de c?tre reprezentantele reclaman?ilor, Curtea a acordat reclaman?ilor cte EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a fost reprezentat de c?tre Janeta HANGANU, iar cel de-al doilea – de c?tre Ana URSACHI, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Stati ?i Marinescu c. Moldovei, reclaman?ii, Gabriel STATI ?i Aurel MARINESCU , au fost aresta?i n urma protestelor care au avut loc la Chi?in?u la 7 aprilie 2009, fiind acuza?i de organizarea dezordinilor n mas? cu scopul de a uzurpa puterea de stat.

Primul reclamant este fiul lui Anatol STATI, considerat a fi unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Republica Moldova. Acesta este proprietarul Ascom Grup, companie specializat? n extragerea gazului ?i petrolului n particular din Kazahstan, dar activnd ?i n Sudan, Turkmenistan ?i Irak. Cel de-al doilea reclamant este angajatul unei companii din Moldova care apar?ine primului reclamant.

Potrivit reclaman?ilor, ex-pre?edintele Voronin ?i fiul acestuia, care este cel mai prosper om de afaceri din Moldova, au decis s? ob?in? controlul asupra business-ului familiei primului reclamant. La 6 octombrie 2008, Voronin a expediat o scrisoare pre?edintelui Kazahstanului, prin care l-a informat c? Anatol STATI ?i ascunde veniturile n zonele off-shore ?i c? ?i investea veniturile ob?inute n Kazahstan, n teritorii care, potrivit lui Voronin, erau sanc?ionate de c?tre ONU, cum ar fi sudul Sudanului. Dl Stati a fost de asemenea acuzat de finan?area netransparent? a partidelor de opozi?ie ?i de implicare n afacerile interne ale Moldovei. O copie a acestei scrisori a devenit accesibil? presei din Moldova.

La 8 aprilie 2009, n cadrul unei conferin?e de pres? privind evenimentele din 7 aprilie 2009, Vronin a declarat c? primul reclamant a sponsorizat protestele violente ?i c? a p?r?sit ?ara. De asemenea, la 8 aprilie 2009, procuratura Chi?in?u a emis dou? mandate de arest pe numele reclaman?ilor, pe motiv c? ace?tia au atentat la puterea de stat ?i au organizat dezordini n mas?. Judec?toria Centru a aprobat cererea procuraturii privind eliberarea mandatelor de arest al reclaman?ilor, pe un termen de 30 de zile.

n seara aceleia?i zile, la ora 18.30, reclaman?ii au fost re?inu?i n Odesa la bordul unui charter cu destina?ia Bucure?ti, dup? ce au trecut controlul pa?apoartelor. La 9 aprilie 2009, Judec?toria Malinovski din Odesa a emis un mandat de arest al reclaman?ilor pentru 5 zile, care a fost prelungit ulterior pn? la 17 aprilie 2009.

La 10 aprilie 2009, avoca?ii moldoveni ai reclaman?ilor au contestat mandatele de arest din 8 aprilie 2009 n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u. La 15 aprilie 2009, reclaman?ii au fost extr?da?i autorit??ilor Moldovei. La 22 aprilie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclaman?ilor mpotriva hot?rrii Judec?toriei Centru din 8 aprilie 2009.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 5 1 CEDO, invocnd c? nu existau suspiciuni rezonabile pentru a justifica arestul lor ?i deten?ia. Reclaman?ii au mai pretins nc?lcarea principiului prezum?iei nevinov??iei, n urma declara?iei pre?edintelui Voronin la acel moment privind finan?area violen?elor din 7 aprilie 2009. Reclaman?ii au mai invocat violarea art. 18 CEDO pe motiv c? deten?ia lor a avut alt scop dect cel prev?zut de art. 5 1 (c) ?i art. 6 CEDO, ?i anume scopul real al arestului reclaman?ilor a fost inten?ia de a for?a primul reclamant s?-?i vnd? businessul ?i s?-l lipseasc? de posibilitatea de a finan?a partidele de opozi?ie la alegeri.

La 12 februarie 2010, Curtea a primit un acord amiabil semnat de p?r?i ?i de c?tre tat?l primului reclamant, Anatol STATI. Potrivit acordului, Guvernul a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor garantate de art. 5 1 CEDO, n urma arestului ?i deten?iei lor ntre aprilie ?i iulie 2009, n absen?a suspiciunilor rezonabile c? ei ar fi comis vreo infrac?iune. De asemenea, Guvernul a recunoscut violarea art. 6 2 CEDO ?i a art. 18 CEDO combinat cu art. 5 1 CEDO. La rndul lor, reclaman?ii au consim?it c? recunoa?terea viol?rii constituie prin sine o satisfac?ie echitabil? pentru ei. Ei au declarat c? nu au preten?ii de ordin material, moral sau de alt? natur? fa?? de Moldova n privin?a acestei cereri. Primul reclamant a declarat, din partea companiilor ce apar?in lui ?i familiei sale, c? aceste companii nu au preten?ii fa?a de Guvernul Moldovei n privin?a acestui caz. n acela?i timp, reclaman?ii au declarat c? renun?area la dreptul lor de a cere compensa?ii mpotriva Guvernului n leg?tur? cu acest caz nu nseamn? c? ei sau companiile lor sau familiei primului reclamant au renun?at la dreptul de a cere compensa?ii mpotriva altor guverne sau ter?e p?r?i. n final, reclaman?ii au declarat c? ei nu inten?ioneaz? s? continue examinarea prezentei cereri n fa?a Cur?ii.

Curtea a luat cuno?tin?? de acordul amiabil ncheiat ntre p?r?i ?i a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cererilor (art. 37 1 in fine CEDO), radiind cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Vladislav GRIBINCEA ?i Vitalie NAGACEVSCHI, avoca?i din Chi?in?u.