Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n noiembrie 2010

29 11 2010

n luna noiembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: BERCUT S.R.L. c. Moldovei (cererea nr.32247/07) ?i Petru Calancea c. Moldovei (cererea nr. 23225/05).

***

n cauza BERCUT S.R.L. c. Moldovei , compania reclamant? a fost fondat? in anul 1992; din 1995 de?innd licen?? n domeniul instruirii conduc?torilor auto. La 30 iunie 2005 licen?a companiei a fost prelungit? pe un termen de 5 ani. La acel moment compania avea angaja?i 60 de instructori ?i cca. 2400 de studen?i.

La 7 august 2006, Camera nregistr?rii de Stat a efectuat un control inopinat la sediul companiei ?i a depistat c? doi dintre instructori au fost nlocui?i, fapt despre care nu a fost informat? CS n termenul-limit? de 10 zile prev?zut de legisla?ie.

Urmare a acestor nereguli depistate, la 10 august 2006 Camera nregistr?rii de Stat prin decizia nr. 2985 a retras licen?a companiei reclamante.

La 12 august 2006, compania a naintat o ac?iune n judecat? mpotriva Camerei nregistr?rii de Stat solicitnd anularea deciziei din 10 august 2006, motivnd, printre altele, c? controlul efectuat de prt este unul ilegal ?i c? a anun?at CS despre modific?rile introduse n personalul s?u prin intermediul a dou? scrisori, prezentnd n acest sens copia din registrul de eviden?? a scrisorilor.

La 27 noiembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea companiei reclamante, constatnd c? sistemul s?u de nregistrare a coresponden?ei nu este o dovad? suficient?. Solu?ia instan?ei inferioare a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie.

n fa?a Cur?ii, compania s-a plns de violarea art.6 CEDO, inechitatea procedurilor, deoarece motivarea hot?rrilor na?ionale nu erau bazat? pe lege. De asemenea, s-a plns c? prin retragerea licen?ei a fost privat de dreptul prev?zut de art.1 Protocolul 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o ingerin?? n dreptul companiei reclamante la respectarea bunurilor, n sensul art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a pentru cauz? de utilitate public?, bazat? pe prevederile legii ?i necesar? pentru a controla folosin?a bunurilor conform interesului general (Megadat.com SRL c. Moldovei, nr. 21151/04 , 8 aprilie 2008)?

n fata Curtii compania reclamant? este reprezentata de A. Chiriac, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Petru Calancea c. Moldovei, reclaman?i sunt Petru Calancea, Serghei Cocieru ?i Sofia Calancea, locuitori ai or. Codru.

La 26 septembrie 1989, prin decizia administra?iei publice locale, so?ilor Petru ?i Sofia Calancea li s-a atribuit un teren pentru construc?ia unei case de locuit. n imediata apropriere a acestui lot de p?mnt se afl? o linie de tensiune nalt?, construit? n perioada 1965-1966. Planul acestui lot de p?mnt a fost atribuit cu acordul arhitectorului principal al mun. Chi?in?u.

La 1 iulie 1991, Serviciul de organizare a teritoriului din or. Chi?in?u a ncheiat cu Petru Calancea un contract de dare in folosin?? pe termen nelimitat a lotului de p?mnt pentru construc?ie ?i exploatare individual? a casei de locuit cu drept de proprietate (casa nr. 50).

Dup? finalizarea construc?iei, la 24 februarie 1999, Prim?ria Codru a aprobat procesul-verbal privind recep?ionarea casei de locuit nr. 50 n exploatare.

La 29 octombrie 1997, reclamantul S. Cocieru a cump?rat n apropierea liniei de tensiune nalt? o construc?ie nefinisat? (casa nr. 46/1). Terenul de sub cas? a fost atribuit proprietarului ini?ial la 15 octombrie 1990.

La 24 februarie 1999, Prim?ria Codru a aprobat procesul-verbal privind recep?ionarea casei de locuit nr. 46/1 n exploatare.

Reclaman?ii sus?in c? nu a fost informa?i despre pericolul la care sunt expu?i prin imediata apropiere a liniei electrice de tensiune nalt?.

La 9 ianuarie 2002 Inspectoratul Ecologic de stat a ntocmit un act prin care a constatat c? amplasarea liniilor de tensiune nalt? dep??esc limitele standarde admisibile.

La 15 august 2002, aceia?i constatare a fost confirmat? de Centrul de Medicin? Preventiv? a Ministerului S?n?t??ii. Centrul de Medicin? preventiv? a notat c? n rezultatul m?sur?rilor instrumentale efectuate dintre casele nr. 46-1 ?i nr. 50 se constat? nc?lcarea Regulamentului igienic privind protec?ia popula?iei de influen?? a cmpului electric emanat de liniile aeriene de frecven?? industrial? nr. 2971-84 din 28 februarie 1984, fapt ce a determinat institu?ia dat? s? fac? propuneri Companiei Union Fenosa n vederea redisloc?rii re?elelor electrice n afara zonei locative date.

Prin scrisorile din 12 martie 2002, 7 iunie 2002 ?i 10 februarie 2003, Ministerul Energeticii a informat reclaman?ii c? zona de protec?ie a liniei de 110 KV este stabilit? la o distan?? de 20 m de la marginea conductorului lateral. ns? distan?a dintre linia de tensiune ?i casele reclaman?ilor este de 10m.

La 20 martie 2002, Prim?ria Chi?in?u printr-o scrisoare adresat? lui S. Cocieru a indicat c? institu?ia nu poart? nici o vin? n cauza dat?.

La o dat? nespecificat?, peti?ionarii s-au adresat cu o cerere de chemare n judecat? judec?toriei R?cani mpotriva Companiei Union Fenosa, Prim?riei or. Chi?in?u ?i Prim?riei Codru, prin care au cerut obligarea reclaman?ilor s? evacueze liniile de tensiune nalt? la o distan?? conform? normelor tehnice ?i sanitare ?i la plata desp?gubirilor.

Prin hot?rrea judec?toriei R?cani cererea reclaman?ilor a fost respins? ca nentemeiat?. Instan?a a re?inut c? distan?a dintre teren ?i linia de tensiune a fost redus? de ei n?i?i, care, prin urmare sunt cel pu?in par?ial responsabili de situa?ia creat?. Solu?ia instan?ei de fond a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

Totu?i, la cererea lui Calancea S., Institutul Republican de Expertiz? Judiciar? ?i Criminalistic? la 10 februarie 2005 a efectuat o expertiz?, care a constatat c?: gospod?riile amplasate pe strada Izvoarelor 50, ce apar?ine cet.Calancea S. ?i strada Izvoarelor 46/1 ce apar?ine cet.Cocieru S., se includ n zona de protec?ie a liniei electrice aeriene (LEA) cu tensiunea de 110 kV, ce constituie 20 m; valoarea maximal? a intensit??ii cmpului electric, m?surat? n diferite locuri pe terenul n cauz?, constituie 1,1 ÷ 1,7 kV, ceea ce ntrece valoarea maxim? admisibil? a nivelului cmpului electric pe teritoriul zonei de construc?ii locative 1,0 kV.

Raportul de expertiz? din 10 februarie 2005, nu a fost discutat la examinarea recursului ?i instan?a nu s-a expus asupra acestuia, deoarece n instan?a de recurs p?r?ile nu pot prezenta probe suplimentare, potrivit legisla?iei na?ionale.

Invocnd art. 6 CEDO, reclaman?ii se plng de:

- refuzul instan?elor na?ionale n numirea unei expertize;

- lipsa de motivare a solu?iei n fond;

- instan?a de apel a examinat cererea peti?ionarilor n lipsa avocatului acestora.

De asemenea, invocnd art. 8 CEDO, reclaman?ii sus?in c? autorit??ile na?ionale nu au respectat obliga?ia pozitiv? de a ntreprinde m?suri rezonabile ?i adecvate pentru a proteja dreptul acestora la respectarea vie?ii sale private, de familie ?i a domiciliului s?u. n cele din urm?, reclaman?ii sus?in c? amplasarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea nalt? a constituit o ingerin?? n dreptul peti?ionarilor la protec?ia bunurilor sale, astfel cum sunt protejate de art. 1 Protocolul 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o violare a dreptului reclaman?ilor la respectarea vie?ii private ?i a domiciliului s?u, n sensul art.8 CEDO, prin amplasarea liniei electrice de tensiune nalt? n imediata apropiere a locuin?elor sale ?i ca consecin?? apar pretinsele riscuri?

2. A fost nc?lcat dreptul reclaman?ilor la respectarea bunurilor sale, n sensul art. 1 Protocolul 1 CEDO?