Cererile comunicate: Arabadji, Prigala, Gilanov, Iurcu, Cornea, Cuprianov, Laguta ?i Paerele

21 01 2011

n luna decembrie 2010 Curtea European? pentru Drepturile Omului a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Arabadji c. Moldovei (cererea nr. 25620/06), Biroul Notarial Privat TROFIM PRIGALA c. Moldovei (cererea nr. 36763/06), Gilanov c. Moldovei (cererea nr. 44719/10), Iurcu c. Moldovei (cererea nr. 33759/10), Cornea c. Moldovei (cererea nr. 22735/07), Cuprianov c. Moldovei (34115/09), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07).

***

n cauza Arabadji c. Moldovei, mpotriva reclamantului Constantin Arabadji, fost procuror, la 12 iunie 2003 a fost intentat un dosar penal pentru abuz de serviciu. n aceia?i zi reclamantul a fost suspendat din func?ie.

La 10 iunie 2005 judec?toria Centru l-a achitat pe reclamant ?i i-a anulat m?sura provizorie de nep?r?sire a localit??ii ce i-a fost aplicat?. Solu?ia primei instan?e a fost men?inut? de instan?ele superioare.

La 7 iulie 2005, procuratura a pornit o nou? urm?rire penal? mpotriva reclamantului invocnd abuzul de putere n interesul unei organiza?ii criminale ?i neglijen?? n serviciu.

La 1 noiembrie 2005, reclamantul a fost re?inut pentru o perioad? de 3 zile ?i plasat n izolatorul de deten?ie al Comisariatul General de Poli?ie Chi?in?u. n procesul-verbal de re?inere ntocmit n acest scop, este indicat c? reclamantul este b?nuit de comiterea unor infrac?iuni grave ?i exist? riscul c? el va influen?a organul de urm?rire penal? ?i martorii care urmau s? fie identifica?i ?i ulterior interoga?i. Avocatul a notat c? re?inerea reclamantului este una ilegal? ?i c? ultimul urmeaz? a fi pus n libertate.

Reclamantul a afirmat c? a fost plasat ntr-o celul? cu dou? alte persoane, una dintre care a fost acuzat? de trafic ?i consum de droguri, iar o a doua persoan? este recidivist de diferite infrac?iuni, inclusiv grave. La expirarea termenului arestului, judec?toria R?cani a respins, la 4 noiembrie 2005, cererea procurorului de a aplica reclamantului arestul la domiciliu pentru o perioad? de 10 zile.

La 10 noiembrie 2005 reclamantul a depus o plngere la judec?toria R?cani prin care a cerut s? fie recunoscut nul procesul-verbal din 1 noiembrie 2005. El a invocat caracterul ilegal al acestuia ?i lipsa motivelor relevante pentru re?inerea sa. La 23 noiembrie 2005 instan?a a respins cererea sa ca nefondat? ?i inadmisibil?.

ntre timp, prin ordonan?a din 20 iulie 2005, reclamantul a fost eliberat din func?ia de procuror. El a contestat aceast? ordonan?? n instan?a de contencios administrativ.

La 18 octombrie 2005, Curtea de Apel a admis ac?iunea, iar solu?ia a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie.

n ceea ce prive?te dosarul penal, la 26 noiembrie 2008, judec?toria Centru a achitat reclamantul, solu?ia c?reia a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de tratamente inumane ?i degradante, deoarece a fost plasat ntr-o celul? cu un recidivist de infrac?iuni grave ?i cu o alt? persoan? care consum? droguri, psihic instabil?. El s-a plns de asemenea de violarea art. 5 CEDO, deoarece a fost plasat n arest f?r? motive suficiente ?i pertinente. Invocnd art. 6 CEDO, reclamantul s-a plns c? prin respingerea de c?tre judec?toria R?cani a plngerii sale de anulare a procesului-verbal din 1 noiembrie 2005, i-a nc?lcat acestuia accesul la justi?ie. n final, el se plnge de absen?a unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A existat o violare a art.5 CEDO prin privarea reclamantului de libertate? n particular, au fost respectate c?ile legale n ceea ce prive?te plasarea n deten?ie a reclamantului la 1 noiembrie 2005?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de Iurie Chirica, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gilanov c. Moldovei, reclamantul Mihail Gilanov este de na?ionalitate georgian? ?i locuie?te n Tbilisi.

n anul 2000 reclamantul a venit n Moldova ?i a ob?inut permis de ?edere provizoriu, care era rennoit la fiecare 3 luni ?i respectiv o dat? n an. La intrarea n Moldova el nota n documentele relevante adresa sa de re?edin?? permanent? la Tbilisi, Georgia.

Fiind n Moldova, reclamantul a nfiin?at o funda?ie de schimb cultural ntre Republica Moldova ?i Koreea de Nord. n anul 2006 el a p?r?sit funda?ia ?i oficial a ie?it din Moldova, c?l?torind n Koreea de Nord, iar apoi la Tbilisi. n timpul afl?rii sale peste hotare, reclamantul a achitat permanent facturile sale pentru apartamentul din Tbilisi ?i a aranjat astfel ca toat? coresponden?a care vine acolo s?-i fie expediat? lui.

La o dat? necunoscut? reclamantul a devenit diplomat ?i lucra la Ambasada Georgiei la Minsk, Republica Belorus.

La o dat? necunoscut? n 2007, au fost ini?iate proceduri penale pentru o pretins? fraud? comis? de reclamant ?i alte persoane n cadrul funda?iei Republica Moldova-Koreea de Nord n perioada 2006-2007.

La 1 octombrie 2007 judec?toria Buiucani a examinat cererea procurorului de a aplica reclamantului arest preventiv pentru 30 zile. Instan?a i-a acordat reclamantului un avocat din oficiu. Avocatul a solicitat instan?ei s? resping? cererea procurorului n lipsa probelor c? reclamantul ar fi fost informat despre procedurile financiare ini?iate mpotriva sa.

n baza deciziei din 1 octombrie 2007, la 9 mai 2010 reclamantul a fost arestat de autorit??ile bieloruse la cererea autorit??ilor moldovene?ti.

La 11 iunie 2010 reclamantul l-a angajat pe Dl. Zadoinov s?-l reprezinte pe dosarul penal. La 14 iunie 2010 avocatul a cerut procurorului s?-i prezinte copia materialelor care au stat la baza arest?rii clientului s?u. Procurorul a refuzat s? prezinte aceste documente.

La 21 iunie 2010 avocatul a atacat la Curtea de Apel Chi?in?u decizia din 1 octombrie 2007. El a men?ionat c? procurorul nu a probat c? reclamantul a fost informat despre procedurile penale mpotriva sa. Decizia instan?ei nu a fost suficient de motivat? atta timp ct nu s-a referit la careva probe specifice n sus?inerea deten?iei reclamantului. Mai mult ca att, la 9 iunie 2010, termenul de 30 zile de arest aplicate reclamantului de judec?toria Buiucani a expirat, dup? care deten?ia era una ilegal?. n final, decizia instan?ei cu privire la arestarea sa a fost luat? pe marginea acuza?iei de comitere de c?tre a acesta a infrac?iunii prev?zute de art. 195 Cod Penal al RM, ns? aceast? prevedere a fost abrogat? prin Legea nr. 277 din 18 decembrie 2008, ceea ce confirm? alega?ia reclamantului c? arestarea ?i deten?ia acestuia a fost ilegal?.

Curtea de Apel Chi?in?u a numit cauza reclamantului spre examinare la 24 iunie 2006 ora 10.00. Alte 50 de cauze toate au fost numite spre examinare la aceia?i or?, n total de 74 de cauze numite pentru ntreaga zi. Avocatul reclamantului s-a prezentat n instan?? la 9.30 ?i a a?teptat ntreaga zi examinarea cauzei clientului s?u. n Sala nr.2, unde urma s? se examineze apelul, era masa judec?torului, cte o mas? pentru fiecare parte din proces ?i 15 scaune pentru auditoriu. Att timp ct avocatul nu avea spa?iu s? se afle n sal?, el ?i mul?i al?ii erau nevoi?i s? a?tepte pe coridor pn? cnd vor fi chema?i. Din cauza g?l?giei din coridor, era dificil s? auzi numele celor chema?i de instan?? n sal?. Nu a fost anun?at? nici o ordine de examinare a cauzelor. Avocatul reclamantului de cteva ori s-a apropiat de grefier s? ntrebe cnd cauza clientului s?u va fi examinat?, dar nu a primit nici un r?spuns.

C?tre ora 16:00 avocatul nu a mai putut a?tepta ?i a p?r?sit Curtea de Apel, deoarece avea o alt? ntlnire. El a venit dup? orele 16:00, ns? apelul a fost respins n absen?a avocatului reclamantului.

La 29 iunie 2010 avocatul a solicitat Cur?ii de Apel Chi?in?u informa?ia despre soarta dosarului s?u informnd instan?a despre evenimentele din 24 iunie 2010. De asemenea la 26 iulie 2010 el a informat Consiliul Superior al Magistraturii despre cele ntmplate.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 5 CEDO deoarece solu?iile Judec?toriei Buiucani din 1 octombrie 2007 ?i a Cur?ii de Apel din 24 iunie 2010 sunt arbitrare, nemotivate ?i c? a fost arestat n absen?a unei suspiciuni rezonabile c? a comis o infrac?iune. Bazndu-se pe acelea?i prevederi el s-a plns c? a fost de?inut f?r? o baz? legal? dup? expirarea mandatului de arest din 9 iunie 2010. Mai departe reclamantul s-a plns c? a fost de?inut f?r? o baz? legal?, deoarece fapta incriminat? lui de Republica Moldova, demult nu este prev?zut? de Codul Penal. De asemenea el s-a plns c? nu a fost informat despre urm?rirea penal? pornit? mpotriva sa ?i nu a putut s?-?i organizeze ap?rarea sa la 1 octombrie 2007.

n final reclamantul s-a plns de violarea art. 5 4 CEDO deoarece avocatul s?u nu a avut posibilitatea s? se preg?teasc? pentru ?edin?a din 24 iunie 2010; imposibilitatea de a observa ora examin?rii cauzei, apelul reclamantului a fost examinat n lipsa avocatului.

n fa?a Cur?ii p?r?ile au fost invitate s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Are Curtea jurisdic?ia n ceea ce prive?te plngerile reclamantului? (a se vedea Stephens v. Malta (nr. 1), nr. 11956/07, 21 Aprilie 2009);

2. A existat o violare a art. 5 1 CEDO? n particular:

a) arestul reclamantului s-a bazat pe o suspiciune rezonabil? c? ar fi comis o infrac?iune?

b) are o baz? legal? deten?ia reclamantului dup? 9 iunie 2010?

c) care este relevan?a, din perspectiva legalit??ii deten?iei reclamantului n sensul art. 5 1 CEDO, a abrog?rii art. 195 Cod Penal la 18 decembrie 2008 pn? la arestarea reclamantului acuzndu-l de comiterea infrac?iunii prev?zute de acest articol?

3. A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, deten?ia ?i arestul reclamantului au fost bazate pe “motive relevante ?i suficiente?

4. A existat o violare a art. 5 4 CEDO? n particular:

a) examinarea apelului n absen?a avocatului reclamantului este consistent? cu aceast? prevedere?

b) avocatul reclamantului a avut oportunitatea real? de a se preg?ti adecvat de examinarea cauzei din 24 iunie 2010?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de Roman Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Iurcu c. Moldovei, la 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri generale ?i partidul comuni?tilor a ob?inut 60 mandate din 101 n Parlamentul Republicii Moldova.

La 6 - 7 aprilie 2009 a avut loc un protest n centrul capitalei mpotriva fraudelor alegerilor electorale. Protestul a fost pa?nic la nceput; ns?, dup? amiaza unii protestatari au devenit violen?i. A avut loc ciocniri ntre poli?ie ?i protestatari, au nceput s? arunce cu pietre n cl?direa Parlamentului ?i a Pre?edin?iei. O mare parte din poli?i?ti ?i protestatari au fost r?ni?i.

n seara zilei de 7 aprilie 2009, reclamantul, Vitalie Iurcu, care are avea la acel moment 15 ani, se ntorcea acas? ?i mergea prin centrul ora?ului. Aproximativ la orele 22.20 el a fost oprit de un grup de persoane mbr?cate n uniforme militare ?i i-a fost ordonat s? se culce la p?mnt ?i s?-?i pun? minile dup? cap. Reclamantul s-a conformat ?i a primit numeroase lovituri pe corp ?i n cap, inclusiv cu bastonul. El striga de durere ?i c? are numai 15 ani. Ulterior el a fost eliberat ?i i s-a ordonat s? mearg? acas?. El a nceput s? fug?, dar dup? cteva sute de metri a fost oprit iar??i de un grup de persoane mbr?cate n negru cu cagule pe cap ?i i s-a ordonat s? se culce la p?mnt. El a fost torturat iar??i, fiind lovit cu bastonul ?i primind, printre altele, o lovitur? n regiunea ochiului drept. Dup? asta el a fost for?at s? se urce ntr-un automobil cu al?i tineri ?i dus la sectorul de poli?ie.

La sectorul de poli?ie el a fost for?at s? ngenuncheze cu minile dup? cap pentru aproximativ 3 ore ntr-un subsol. El a fost atacat de un ofi?er de poli?ie care l-a lovit la spate ?i i-a ordonat s? se scoale.

La 8 aprilie 2009 aproximativ la 2.30, reclamantul a fost adus spre interogare, care a durat 10 minute, fiind ntrebat despre implicarea sa n protestele din 7 aprilie.

Aproximativ la ora 3.00 reclamantul a fost urcat n ma?in? ?i dus la centrul de deten?ie provizorie pentru minori, unde a fost plasat mpreun? cu al?i numero?i tineri ntr-o odaie mic? cu dou? paturi. El a dormit la podea cu mul?i al?i tineri. n ziua urm?toare reclamantul s-a sim?it r?u ?i a solicitat asisten?? medical?. Conform raportului medical, eliberat de medic la o dat? ulterioar?, reclamantul avea echimoze pe spate ?i echimoz? a ?esuturilor moi din jurul ochiului drept. La ora 15.30 a fost adus ntr-un birou urma s?-i explice unei femei motivul petrecerii timpului s?u n centrul ora?ului noaptea. Aproximativ la ora 16.00 mama sa l-a luat acas?. Se pare c? ea a fost informat? despre locul afl?rii fiului aproximativ la ora 13.00 n ziua respectiv?.

Dup? eliberare, reclamantul sim?ea des dureri n regiunea rinichilor ?i avea dureri de cap. La 29 aprilie 2009 el a solicitat asisten?? la centrul de reabilitare a victimelor Torturii Memoria, o organiza?ie non-guvernamental? finan?at? de Uniunea European?. Aparent el a fost supus unei investiga?ii medicale detaliate de diferi?i speciali?ti. n raportul medical eliberat de acest centru a fost statuat, printre altele, c? reclamantul a suferit o traum? cerebral? ?i a experimentat probleme psihologice tipice victimelor torturii.

La 19 iunie 2009 reclamantul a depus o plngere la Procuratura General? invocnd relele tratamente din 7 aprilie.

La 15 octombrie 2009 Procuratura General? a respins cererea reclamantului ca nefondat?. Reclamantul a atacat decizia procurorului la judec?toria Buiucani, care la 3 decembrie 2009 a casat decizia procurorului. Procedurile penale privind acuza?iile de rele tratamente ale reclamantului sunt pendinte.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? a fost supus relelor tratamente de c?tre ofi?erii de poli?ie contrat art. 3 CEDO. De asemenea el a pretins c? autorit??ile na?ionale au evitat s? porneasc? o anchet? efectiv? pe marginea plngerii sale de tortur?.

Reclamantul a invocat violarea art. 5 CEDO, deoarece arestul ?i deten?ia sa au fost ilegale. n final el s-a plns c? nu a dispus de remedii efective fa?? de viol?rile descrise mai sus, contrar prevederilor art. 13 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamantul supus relelor tratamente contrat art. 3 CEDO? (a se vedea, de exemplu, Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A no. 241 A)

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? fa?? de relele tratamente conform art. 3 CEDO (a se vedea Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, 131, ECHR 2000-IV), a fost efectuat? vreo anchet? n spe?? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, a fost ea una efectiv??

3. A dispus reclamantul de un remediu na?ional pentru plngerea sa conform art. 3 CEDO, potrivit cerin?ei art. 13 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte copia dosarului integral (inclusiv nregistrarea video a arest?rii reclamantului) referitor la procedurile penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

In fata Cur?ii, reclamantul este reprezentat de I. Oancea, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Cornea c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe Cornea la momentul evenimentelor era ?eful serviciului pacien?i femei de la Spitalul Psihiatric Orhei. n februarie 2003 medicul ?ef al spitalului a fost suspendat din func?ie pe motivul efectu?rii unei urm?riri penale mpotriva sa ?i reclamantul a fost numit temporar n func?ia acestuia. Un alt medic, V.C., a fost numit ca s? ocupe temporar pozi?ia reclamantului.

n octombrie 2005 urm?rirea penal? mpotriva ?efului spitalului s-a finisat ?i la 27 octombrie 2005 spitalul a ordonat reclamantului ?i V.C. s? se transfere la func?iile sale ini?iale. V.C. a contestat decizia.

La 28 februarie 2006 judec?toria Orhei a examinat ac?iunea lui V.C. n absen?a reclamantului ?i a admis-o. V.C. a fost restabilit n pozi?ia de ?ef al serviciului. Reclamantul a aflat despre aceast? ac?iune ?i despre hot?rrea instan?ei n martie 2006 ?i a atacat-o. El a invocat, printre altele, c? hot?rrea a fost ilegal? deoarece el nu a fost atras n proces unde interesele sale erau implicate.

La 8 iunie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a declarat apelul reclamantului inadmisibil deoarece el nu era parte la proces ?i nu avea dreptul s? depun? apel mpotriva hot?rrii din 28 februarie 2006. Reclamantul a depus recurs, dar ?i acesta a fost declarat inadmisibil la 15 noiembrie 2006.

n fa?a Cur?ii reclamantul a invocat violarea art. 6 1 CEDO, deoarece nu a avut acces la justi?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

Refuzul instan?elor judec?tore?ti na?ionale de a examina apelul ?i recursul reclamantului era compatibil cu cerin?ele art. 6 1 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de M. Batrincea, avocat din Orhei.

***

n cauza Cuprianov c Moldovei, reclamantul Eugeniu Cuprianov la momentul evenimentelor era angajat al ntreprinderii de Stat Calea Ferat? din Moldova. La 3 aprilie 2007 unul din colegii s?i S.H. a fost arestat fiind suspectat de contraband? a substan?elor narcotice n trenul c?tre Federa?ia Rus?. El avea o saco?? cu o cantitate considerabil? de marijuana. Ulterior el a fost arestat. Potrivit versiunii poli?iei, confirmat? de S.H., rolul reclamantului era de a ascunde aceast? saco?? n tren ?i s? o treac? peste frontier? n Federa?ia Rus?.

n ziua cnd reclamantul a fost arestat, el a fost dus la sectorul de poli?ie, unde a fost supus maltrat?rii n scopul de a recunoa?te vina. El a recunoscut versiunea ?i faptele incriminate de poli?ie. La el acas? a avut loc o perchezi?ie ?i a fost g?sit? o cantitate mic? de marijuan?.

La 5 aprilie 2007, dup? ce reclamantul a angajat un avocat, el s-a plns la procuratur? despre maltratarea sa la sectorul de poli?ie. Ulterior, peste o lun?, el a fost examinat de un medic legist, care a depistat vn?t?i pe fa?? ?i zgrieturi pe cap ?i um?r.

La 27 aprilie 2007 procuratura a respins plngerea reclamantului privind maltratarea sa ?i a constatat c? leziunile i-au fost cauzate n timp ce a opus rezisten?? arest?rii sale. Reclamantul a apelat la procurorul ierarhic superior.

n timpul procedurilor penale reclamantul a invocat c? a fost maltratat pentru a recunoa?te vina ?i c? acea cantitate mic? de marijuan? g?sit? la el acas? a fost plasat? de poli?ie. Co-acuzatul S.H. a notat c? a fost de acord s?-l denun?e pe reclamant n timpul urm?ririi penale, iar n schimb poli?ia i-a promis s? nu-l condamne.

La 24 martie 2008 Judec?toria Centru a condamnat reclamantul la 7 ani de deten?ie. Instan?a ?i-a motivat sentin?a n baza recunoa?terii vinei de c?tre reclamant, de depozi?iile date de S.H. imediat dup? re?inere, pe faptul c? o cantitate mic? de marijuana a fost g?sit? la el acas? ?i pe procesul-verbal de re?inere. Instan?a a respins plngerea reclamantului pe motivul c? acesta a fost maltratat, f?cnd trimitere la decizia procurorului de la 27 aprilie 2007. Reclamantul a atacat sentin?a. S.H. de asemenea a fost condamnat ?i a primit aceia?i pedeaps?.

La 10 aprilie 2008 plngerea reclamantului privind rele tratamente a fost respins? de procuratura ierarhic superioar? ca nefondat?. Procuratura a acceptat versiunea evenimentelor prezentate de ofi?erii de poli?ie prin care leziunile reclamantului au fost cauzate n rezultatul opunerii rezisten?ei reclamantului n timpul arest?rii sale ?i c? for?a i-a fost aplicat? n limitele permise de lege. Nu au fost examinate alte m?rturii n afar? de cele date de ofi?erii de poli?ie.

La 11 iunie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul reclamantului ?i l-a achitat. Procurorul a depus recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 27 ianuarie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul procurorului, a casat solu?ia Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i a men?inut sentin?a de condamnare a primei instan?e.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO deoarece a fost maltratat, iar invocnd art. 6 CEDO s-a plns de lipsa unui proces echitabil.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamantul supus relelor tratamente contrar art. 3 CEDO? (a se vedea, de exemplu, Tomasi v. France, hot?rrea din 27 august 1992)

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? privind relele tratamente potrivit art. 3 CEDO (a se vedea Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, 131, ECHR 2000-IV), a fost efectuat? vreo anchet? n spe?? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, a fost ea una efectiv??

3. A existat o violare a art. 6 1 CEDO coroborat cu art. art. 6 3 (c) CEDO pe motiv c? reclamantul a fost condamnat n baza m?rturiilor date n timpul interog?rii de poli?i?ti n lipsa unui avocat ?i/sau a unui avocat ales de el?

4. A avut reclamantul posibilitatea efectiv? de a contesta admisibilitatea unui mijloc de prob? principal mpotriva sa – m?rturiile sale? n particular, a avut el posibilitatea de a demonstra c? m?rturiile sale au fost extrase cu for?a?

Guvernul este invitat s? comenteze diferen?a de abordare a instan?elor na?ionale n ceea ce prive?te admisibilitatea probelor n prezenta spe?? ?i n cauza Ghimp ?i al?ii c. Moldovei, nr. 32520/09 (comunicat? Guvernului) ?i s? informeze Curtea despre alte cauze a instan?elor na?ionale n aceast? privin??.

Guvernul este invitat s? prezinte copia de pe dosar viznd urm?rirea penal? mpotriva reclamantului ?i ancheta plngerii reclamantului privind maltratarea.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de A. Pogolsa, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Laguta c. Moldovei, reclamanta Maia Laguta, la 17 august 2005 a naintat o cerere la Consiliul Municipal pentru a i se permite s? organizeze o demonstra?ie mpreun? cu un grup de persoane n fa?a Guvernului Republicii Moldova la 18 septembrie 2005 cu scopul de a protesta mpotriva politicii sociale a Guvernului.

La 13 septembrie 2005 Consiliul Municipal Chi?in?u a adoptat o decizie prin care a autorizat reclamanta s? efectueze protestul n fa?a Circului din Chi?in?u.

La 8 noiembrie 2005 reclamantul a mai depus cerere de autorizare a unei demonstra?ii la Consiliul Municipal Chi?in?u pentru a efectua un protest mpreun? cu un grup de persoane n fa?a Guvernului la 23, 24 ?i 25 noiembrie 2005.

La 18 noiembrie 2005 Consiliul Municipal Chi?in?u a adoptat decizia de autorizare de a petrece protestul la 23 noiembrie 2005 n fa?a Circului Chi?in?u.

La o dat? nespecificat? reclamanta a contestat deciziile Consiliului municipal din 13 septembrie ?i 18 noiembrie 2005. ns?, ac?iunile reclamantei au fost respinse, inclusiv ?i de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 25 ianuarie ?i 8 februarie 2006.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 6 CEDO pentru un proces echitabil deoarece instan?ele na?ionale incorect au aplicat legisla?ia na?ional? relevant?. De asemenea reclamanta a invocat art. 9 CEDO deoarece i-a fost nc?lcat dreptul la libertatea gndirii ?i con?tiin?ei. n final reclamantul a invocat violarea art. 11 CEDO deoarece dreptul s?u la libertatea ntrunirii pa?nice a fost nc?lcat.

P?r?ile au fost invitate s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantei la libertatea de ntrunire n sensul art. 11 1 CEDO? Dac? da, aceast? ingerin?? a fost prev?zut? de lege ?i necesar? n sensul art. 11 2 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de C. Ca?caval, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Paerele c. Moldovei, reclamanta Maria Paerele, la 27 octombrie 2003 a procurat un lot de p?mnt de la V.C. ?i dup? ce a ob?inut autoriza?iile necesare a nceput s? construiasc? o cas? pe el. Acest lot de teren a fost vndut lui V.C. de c?tre Consiliul Municipal Chi?in?u cu cteva luni n urm?.

La o dat? nespecificat? Cancelaria de Stat a contestat decizia Consiliului de a vinde lotul din spe?? lui V.C.

La 31 octombrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat decizia Consiliului municipal de a vinde lotul de teren, deoarece nu a fost petrecut? licita?ia. Reclamanta a fost somat? c? a avut loc un proces de judecat? ?i n ianuarie 2007 a depus un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 21 februarie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul n lipsa reclamantei ?i l-a respins.

n fa?a Cur?ii reclamanta a invocat violarea art. 6 CEDO deoarece procesul a fost unul inechitabil, adic? ea nu a avut oportunitatea de a se ap?ra prompt prin a se prezenta n instan?? ?i s?-?i sus?in? pozi?ia. De asemenea ea s-a plns c? n rezultatul procesului inechitabil drepturile sale garantate de art.1 Protocolul 1 CEDO au fost violate. n final, reclamanta a notat c? ea nu dispus de un remediu efectiv n sensul art. 13 CEDO mpotriva viol?rilor descrise mai sus.

Guvernul a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A dispus reclamanta de un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, n concordan?? cu art. 6 1 CEDO?

2. A avut loc o ingerin?? n dreptul s?u de proprietate, n sensul art. 1 Protocolul 1 CEDO? Dac? da, aceast? ingerin?? a urm?rit un interes public, n conformitate cu condi?iile prev?zute de lege ?i a fost necesar pentru controlul folosirii propriet??ii potrivit interesului general?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Biroul Notarial Privat TROFIM PRIGALĂ, reclamantul este un oficiu notarial privat cu sediul n Anenii Noi.

La data de 16 februarie 2005 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi a emis o decizie asupra rezultatelor controlului fiscal n privin?a reclamantului. S-a constatat, printre altele, diminuarea contribu?iilor de asigur?ri sociale pentru anii 2000-2002. Inspectoratul Fiscal a dispus ncasarea suplimentar? a unor pl??i ?i impozite, precum ?i aplicarea unor sanc?iuni fiscale.

Reclamantul a contestat decizia respectiv? la organul ierarhic superior, sus?innd c? contribu?iile la asigur?rile sociale trebuie calculate din venitul net ?i nu din venitul brut, a?a cum a procedat autoritatea fiscal?.

La data de 07 iunie 2005 n urma controlului repetat ?eful Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi a emis o decizie prin care a fost dispus? ncasarea la bugetul de stat a sumelor impozabile ?i pl??ilor calculate n rezultatul controalelor fiscale ?i anume: fondul social – 41660 lei, impozitul pe venit – 51929 lei, primele de asigurare obligatorie – 7363 lei, precum ?i a amenzilor pentru nc?lcarea legisla?iei fiscale n sum? de 641712 lei ?i a major?rii pentru ntrziere n sum? de 22627 lei.

Nefiind de acord cu deciziile enun?ate reclamantul le-a atacat n instan?a de contencios administrativ, sus?innd c? la calcularea contribu?iei sale la bugetul consolidat de stat, considera c? aceast? contribu?ie urma a fi calculat? din onorariul primit dup? deducerea tuturor cheltuielilor, iar inspectoratul fiscal considera c? impozitele urmau a fi calculate din onorariul brut.

Prin hot?rrea din 27 iunie 2005 Colegiul civil ?i de contencios administrativ al Cur?ii de Apel Bender ac?iunea reclamantului a fost admis? par?ial cu anularea deciziilor Inspectoratului Fiscal de Stat Anenii Noi din 16 februarie 2005 ?i din 07 iunie 2005 cu excep?ia dispozi?iilor referitoare la ncasarea primelor de asigurare obligatorie de asisten?? medical?, mic?orndu-se suma primelor ce urmau a fi ncasate la buget de la 7363 lei la 931 lei ?i aplicndu-se o amend? n sum? de 931 lei. Curtea de Apel a f?cut referire, printre altele, la o decizie a Cur?ii Supreme, Biroul Notarial P.B. c. IFS C?u?eni, din 24 martie 2004.

Inspectoratul Fiscal de Stat a atacat cu recurs hot?rrea respectiv?.

Prin decizia Colegiului civil ?i de contencios administrativ al Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 noiembrie 2005 recursul declarat de c?tre Inspectoratul Fiscal de Stat a fost admis, hot?rrea Cur?ii de Apel Bender din 27 iunie 2005 a fost casat? cu restituirea pricinii spre rejudecare n Curtea de Apel Bender.

Prin hot?rrea Cur?ii de Apel Bender ac?iunea reclamantului a fost admis? par?ial, fiind anulate deciziile Inspectoratului Fiscal de Stat Anenii Noi din 16 februarie 2005 ?i din 07 iunie 2005, cu excep?ia dispozi?iilor referitoare la ncasarea primelor de asisten?? medical?, mic?orndu-se suma la 3734 lei, constatnd c? prtul nu a aplicat corect legile relevante spe?ei n cauz?, f?cnd referire, din nou, la articolul 11 din Codul Fiscal.

Inspectoratul Fiscal de Stat a naintat cerere de recurs.

Prin decizia Colegiului civil ?i de contencios administrativ al Cur?ii Supreme de Justi?ie din 17 mai 2006 recursul declarat de c?tre Inspectoratul Fiscal de Stat a fost admis, hot?rrea Cur?ii de Apel Bender din 14 februarie 2006 a fost casat? cu pronun?area unei noi hot?rri prin care ac?iunea Biroului notarial Trofim PRIGALĂ a fost respins?.

Reclamantul a citat cteva decizii a Cur?ii Supreme de Justi?ie n care s-a decis c? calcularea contribu?iilor sociale a notarilor urmeaz? a fi f?cut? avnd la baza venitul net.

n fa?a Cur?ii reclamantul a invocat violarea art. 6 CEDO, invocnd c? aplicarea de c?tre Inspectoratul Fiscal de Stat a unor sanc?iuni cu caracter penal, care nu erau prev?zute de lege, care trebuie s? fie clar?, f?r? ambiguit??i. De asemenea s-a plns c? n urma aplic?rii unei legi penale neclare a fost lipsit de proprietate drept garantat de articolul 1 Protocolul 1.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Amenda aplicat? reclamantului de c?tre Inspectoratul Fiscal de Stat la 16 februarie ?i 07 iunie 2005 poart? caracter penal, n sensul articolului 7 din Conven?ie (a se vedea Welch v. Marea Britanie, 9 februarie 1995)? Dac? da, reclamantul a putut prevedea n mod rezonabil, avnd n vedere prevederile legisla?iei, c? ac?iunile sunt condamnabile; n al?i termeni, dac? exigen?a previzibilit??ii legii penale a fost respectat? n spe??, n sensul articolului 7 din Conven?ie (a se vedea, de exemplu, Kononov c. Letoniei MC, cererea nr. 36376/04) ?

2. Reclamantul a fost lipsit de bunuri pentru o cauz? de utilitate public? ?i n condi?iile prev?zute de lege, n sensul articolului 1 din Protocolul 1? Dac? da, privarea respectiv? a fost realizat? pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu?ii, sau a amenzilor? n particular, dac? privarea impus? reclamantului impune o sarcin? excesiv? asupra reclamantului (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei [MC], nr 22774/93, 28.7.1999, 59)?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de Vitalie NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.