Cererea comunicat? de CtEDO Guvernului Moldovei n aprilie 2011

26 05 2011

n luna aprilie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cauza Gu?u c. Moldovei (cererea nr. 47804/07).

n aceast? cauz?, reclamantul Dumitru Gu?u, sufer? de o boal? psihic?. n acest scop el a prezentat un certificat de confirmare prin care a fost declarat inapt pentru serviciul militar.

Reclamantul a afirmat c? a fost arestat de poli?ie la domiciliu la 18 octombrie 2007, ora 22.50. De asemenea, el a pretins c? a fost transportat la CPS Centru, mun. Chi?in?u, aproximativ pe la orele 23.30, unde i s-a comunicat c? este suspectat de comiterea unei infrac?iuni de jaf.

n jurul orei 01.00 noaptea, reclamantul a fost escortat la un dispensar toxicologic. Potrivit raportului ntocmit la ora 01.25 de c?tre personalul institu?iei s-a constatat c? acesta a fost n stare de ebrietate alcoolic?.

n diminea?a zilei de 19 octombrie 2007, ofi?erul de urm?rire penal? a ntocmit un proces - verbal de re?inere a reclamantului, unde a indicat c? ultimul a fost adus comisariatul de poli?ie la 19 octombrie 2007, ora 5.00, iar procurorul a fost informat la ora 7.30.

n aceea?i zi, procurorul care instrumenta acest caz, a solicitat instan?ei de judecat? plasarea reclamantului n arest preventiv. La 20 octombrie 2007, judec?toria Centru a admis demersul procurorului, unde a indicat c? procedura penal? a fost pornit? n conformitate cu legisla?ia n vigoare. Instan?a a eliberat mandat de arest n privin?a reclamantului pentru 30 de zile, calculat de la 19 octombrie 2007, ora 05.00.

La o dat? nespecificat?, avocatul reclamantului a atacat ncheierea judec?torului de instruc?ie din 20 octombrie 2007, formulnd un recurs nemotivat. La 22 octombrie 2007, avocatul a depus un recursul suplimentar desf??urat. El a sus?inut c? reclamantul a fost re?inut la 18 octombrie 2007 ntre orele 22.45 ?i 23.45, ?i nu la 19 octombrie 2007 la 5.00 cum este indicat n procesul-verbal de re?inere. Avocatul a subliniat c? astfel reclamantul a fost lipsit n mod ilegal de libertate pentru mai mult de ?ase ore. De asemenea, el a pretins c? nu a avut posibilitatea de a face cuno?tin?? cu materialele dosarului intentat de organul de urm?rire penal?, cu privire la re?inerea ?i arestarea preventiv? a reclamantului. n final, avocatul a invocat c? instan?a nu a motivat n mod suficient decizia sa, utiliznd formule standard, ?i nu a justificat necesitatea deten?iei reclamantului.

Printr-o decizie definitiv? din 26 octombrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefondat ?i a men?inut decizia instan?ei inferioare. Curtea a notat c? argumentele invocate n recurs nu servesc temei pentru schimbarea m?surii preventive aplicate reclamantului.

ntre timp, la data de 19 octombrie 2007, tat?l reclamantului a depus o plngere la procuratur? contestnd legalitatea arest?rii fiului s?u. Acesta a men?ionat c? fiul s?u era sub supravegherea medicilor la Spitalul Republican de Psihiatrie. Plngerea nu s-a soldat cu nici o finalitate.

n ceea ce prive?te rezultatul procesului penal ini?iat mpotriva reclamantului, Curtea Suprem? de Justi?ie, printr-o decizie definitiv? din 24 noiembrie 2009, a ncetat procedura prin aplicarea n privin?a reclamantului a Legii cu privire la amnistie din 18 iulie 2008.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? a fost privat de libertate contrar art. 3 CEDO, din moment ce el sufer? de o boal? psihic?. Invocnd art. 5 CEDO, reclamantul a sus?inut c? el a fost re?inut la 18 octombrie 2007 la ora 22.50, ?i nu la 19 octombrie 2007 ora 5.00, dup? cum era indicat n procesul-verbal de re?inere. Reclamantul s-a plns, n ceea ce prive?te art. 6 CEDO, c? avocatul s?u a fost n imposibilitatea de a-l ap?ra n mod eficient din cauza limit?rii accesului la dosarul penal. Invocnd art. 8 CEDO, reclamantul a denun?at arestarea sa de la domiciliu n timpul nop?ii, f?r? un mandat legal. n ceea ce prive?te art. 13 CEDO, reclamantul a pretins c? recursul suplimentar formulat de avocatul s?u mpotriva deciziei instan?ei inferioare din 20 octombrie 2007, nu a fost luat? n considera?ie de Curtea de Apel Chi?in?u.

F?r? a face referire la vreo dispozi?ie a Conven?iei, reclamantul s-a plns c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale, prin utilizarea unor formule standard, nu au motivat deciziile sale cu privire la plasarea reclamantului n deten?ie preventiv?.

n final, el a sus?inut nevinov??ia sa ?i a contestat aplicarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie prin hot?rrea din 24 noiembrie 2009, a Legii cu privire la amnistie din 18 aprilie 2008, n privin?a sa.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost reclamantul privat de libertate contrar art. 5 1 CEDO? n particular, la ce or? ?i n ce circumstan?e el a fost re?inut de poli?ie? Privarea sa de libertate a fost n conformitate cu cerin?ele legale?

2. A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, instan?ele na?ionale au invocat motive relevante ?i suficiente n deciziile sale din 20 ?i 26 octombrie 2007 pentru a justifica deten?ia preventiv? a reclamantului pentru o perioada de 30 de zile?

3. Procedura prin care reclamantul a contestat legalitatea deten?iei sale a fost efectuat? n conformitatea cu cerin?ele art. 5 4 CEDO? n special, a avut avocatul reclamantului acces la documentele dosarului instrumentat pentru a putea contesta efectiv legalitatea deten?iei clientului s?u?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie a dosarului na?ional pe cauza penal? instrumentate mpotriva reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Arseni.