Un nou judec?tor urmeaz? a fi ales din partea Moldovei la CtEDO

16 02 2007

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot?rrea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului.

Din componen?a actual? a Comisiei fac parte:

Vitalie PÂRLOG – ministru al justi?iei, pre?edinte al Comisiei,

Valeriu OSTALEP – viceministru al afacerilor externe ?i integr?rii europene, vicepre?edinte al Comisiei,

Rodica SECRIERU – consilier al ministrului justi?iei, secretar al Comisiei,

Edgar BEJAN – ?ef adjunct al Direc?iei drept ?i rela?ii publice, Aparatul Pre?edintelui Republicii Moldova,

Anatol ZAGORODNI – deputat n Parlament,

Roman CAZAN – prim-?ef adjunct al Aparatului Guvernului,

Vladimir GROSU - Reprezentantul Guvernului la CtEDO,

Alina IANUCENCO – judec?tor la Curtea Constitu?ional?,

Mihai POALELUNGI – vicepre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie, pre?edinte al Colegiului civil ?i de contencios administrativ,

Mihai  MARTNENCO – vicepre?edinte al Colegiului penal al Cur?ii Supreme de Justi?ie,

Igor SERBINOV – procuror, ?ef al Direc?iei judiciare, Procuratura General?,

Gheorghe AMIHALACHIOAIE – pre?edinte al Consiliului Baroului Avoca?ilor din Moldova,

Sergiu BRNZĂ – ?ef al catedrei Drept penal ?i criminologie USM, ?i

Roman MIHĂIE? – pre?edinte al Ligii pentru ap?rarea drepturilor consumatorilor.

Potrivit acestei hot?rri, pn? la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candida?i la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului din partea Moldovei ?i i va prezenta Guvernului. Selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO se va efectua n conformitate cu condi?iile stabilite n Recomandarea nr. 1429 (1999) a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei.

Conform anun?ului Ministerului Justi?iei, dosarele pentru nscrierea la concurs trebuie s? con?in?:

  • cererea de nscriere la selec?ie;
  • CV-ul n limba francez? sau englez?, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei n Rezolu?ia 1200 (1999), anexa I;
  • copia actului de identitate;
  • copia diplomei(lor) de studii superioare;
  • copia carnetului de munc? ;
  • cazierul judiciar;
  • certificatele medicale narcologic ?i psihiatric.

Dosarul complet pentru nscrierea la concurs trebuie s? parvin? la sediul Ministerului Justi?iei (mun. Chi?in?u, str. 31 August 1989, nr. 82, MD 2012), pn? la 1 martie 2007. Orice dosar incomplet sau depus dup? expirarea datei limit? nu va fi examinat.

Judec?torii Cur?ii Europene sunt ale?i de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei dintr-o list? de trei candida?i prezentat? de fiecare guvern. Ei sunt ale?i pe un mandat de 6 ani ?i pot fi reale?i (conform Protocolului nr. 14 la CEDO, care este a?teptat s? intre n vigoare, judec?torii nu pot fi reale?i pentru un nou mandat).

Conform art. 21 al Protocolului nr. 14 la CEDO, la data intr?rii n vigoare a Protocolului, durata mandatului judec?torilor care ?i ndeplinesc primul lor mandat este prelungit de drept pentru a atinge un total de 9 ani. Al?i judec?tori ?i ncheie mandatul, care este prelungit de plin drept pentru 2 ani.

Actualul judec?tor la CtEDO din partea Moldovei este Stanislav PAVLOVSCHI, al c?rui mandat expir? la 1 noiembrie 2007 (dac? Protocolul nr. 14 la CEDO nu va intra n vigoare pn? la aceast? dat?).