Instruc?iune nou? ?i statistica privind cererile de suspendare a expulz?rii reclaman?ilor

28 07 2011

Ast?zi a fost publicat? instruc?iunea nou? n privin?a cererilor de suspendare a extr?d?rii sau expulz?rii reclaman?ilor n fa?a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului, ?i orice alte cereri de aplicare a m?surilor provizorii n temeiul pct. 39 din Regulamentul Cur?ii. De asemenea, Curtea a publicat, pentru prima dat?, statistica n privin?a utiliz?rii m?surilor provizorii.

Instruc?iunea amendat? subliniaz? necesitatea ca reclaman?ii ?i avoca?ii acestora s? asiste Curtea prin explicarea clar? ?i deplin? a motivelor acestor cereri. Este specificat c? aceste m?suri pot fi acordate n circumstan?e excep?ionale, cnd reclamantul n caz contrar ar risca un prejudiciu serios, ireversibil. Aplicarea pct. 39 din Regulament este obligatorie pentru Statul n cauz?.

Amend?rile sunt, n parte, un r?spuns la cre?terea alarmant?, 4,000%, a cererilor n temeiul pct. 39 din Regulament privind expulzarea, dup? cum a fost dezv?luit n declara?ia Pre?edintelui Cur?ii Jean-Paul Costa la 11 februarie 2011. Este prev?zut c? reclaman?ii ?i avoca?ii acestora trebuie s? se conformeze cu o serie de cerin?e legale la naintarea cererilor de aplicare a m?surilor provizorii. n particular, aceste cerin?e trebuie:

- s? con?in? motivare detaliat?, inclusiv caracterul pretinselor riscuri ?i care articole din Conven?ie se pretinde c? au fost violate;

- s? includ? copiile deciziilor instan?elor ?i altor autorit??i;

- s? includ? detalii despre data ?i timpul a?teptat al scoaterii n cazurile de expulzare ?i adresa sau locul deten?iei ?i num?rul de referin?? oficial al cauzei;

- s? fie expediat? prin fax sau po?t? ?i nu prin E-mail ?i, dac? e posibil, ntr-o limb? oficial? a unuia din Statele Contractante; ?i,

- s? fie primit? ct mai curnd posibil, dup? adoptarea deciziei na?ionale definitive sau pn? la aceast? decizie, cnd este iminent ?i este riscul execut?rii imediate, n special n cazurile de extr?dare sau deportate; cererile trebuie primite de c?tre Curte cu o ziua de lucru nainte de timpul planificat de scoatere.

De ast?zi, Curtea, de asemenea va publica statistica pentru ?ase luni, care va indica num?rul de cereri de aplicare a m?surilor provizorii acceptate ?i respinse. Statisticile sunt clasificate potrivit Statului n cauz? ?i ??rii de destina?ie.