Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n octombrie 2011

22 11 2011

n luna octombrie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Leonov c. Moldovei (cererea nr. 52536/09), Cusnir c. Moldovei (cererea nr. 52157/10), Gorea c. Moldovei (cererea nr. 6343/11), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 25555/10), Spnu c. Moldovei (cererea nr. 18589/11), Codrul SRL c. Moldovei (cererea nr. 1556/10), Nichifor c. Moldovei (cererea nr. 52205/10), Ziminov c. Moldovei (cererea nr. 50977/10), Ple?ca c. Moldovei (cererea nr. 44862/11) ?i Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei (cererea nr. 42224/11).

***

n cauza Leonov c. Moldovei, reclamanta Angela Leonov s-a n?scut n 1969 ?i este n prezent de?inut? n penitenciarul din Rusca.

La 9 iunie 2009, reclamanta a fost condamnat? la 13 ani de nchisoare pentru trafic de droguri. Potrivit reclamantei, ea a fost de?inut? n trei locuri diferite de deten?ie: sectorul de poli?ie B?l?i, nchisoarea din B?l?i ?i Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u. n toate locurile unde a fost plasat? condi?iile de deten?ie erau foarte proaste. n particular, celulele erau murdare, infectate cu parazi?i, nu exista ventila?ie ?i erau slab iluminate.

n fa?a Cur?ii reclamanta se plnge n temeiul art. 3 CEDO, c? condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante. Invocnd violarea art. 6 CEDO reclamanta se plnge c? procedurile penale mpotriva ei au fost inechitabile, deoarece aceasta a fost condamnat? pentru o fapt? pe care nu a comis-o. n temeiul art. 14 CEDO, reclamanta s-a plns c? a fost supus? unui tratament discriminatoriu pe motiv c? este de etnie rom?. n special, ea a fost umilit?, amenin?at? cu pierderea drepturilor p?rinte?ti ?i i s-a interzis s? nu vorbeasc? limba ei matern? atunci cnd comunica cu rudele. De asemenea, reclamanta se plnge de violarea art. 17 CEDO f?r? a da alte detalii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- Au fost condi?iile din locurile de deten?ie descrise de reclamant? inumane ?i degradante contrar art. 3 CEDO?

***

n cauza Cu?nir c. Moldovei, reclamantul Nicolae Cu?nir este angajat al unei companii. Ca ?i reprezentant al companiei acesta a participat la numeroase ac?iuni de judecat? ini?iate de c?tre V.C. mpotriva companiei sale, n care acesta din urm? s-a plns de presupusele nc?lc?ri ale drepturilor sale n calitate de consumator ?i solicita compensa?ii. n cursul sus?inerilor orale n una dintre procedurile n fa?a instan?ei, reclamantul a declarat c? toate ac?iunile formulate de V. C. mpotriva societ??ii sunt dictate de ur? patologic? ?i sunt amorale, ulterior men?ionnd c? ultimul sufer? de personalitate dubl? nn?scut? cu caracter paranoic.

La o dat? nespecificat? V.C. s-a plns la poli?ie c? reclamantul a comis o crim? pentru c? l-a ofensat, considernd declara?iile reclamantului ca fiind ofensatoare. La 29 mai 2009, Comisariatul de Poli?ie din B?l?i l-a recunoscut pe reclamant vinovat de comiterea contraven?iei de njosire a onoarei ?i demnit??ii a lui V.C. ?i l-a obligat s? pl?teasc? o amend? de 300 lei moldovene?ti (echivalentul a aproximativ 20 de euro).

Reclamantul a contestat decizia n instan?a de judecat? ?i a sus?inut, inter alia, faptul c? declara?iile contestate au constituit judec??i de valoare ?i c? amenda impus? lui a constituit o nc?lcare a libert??ii sale de exprimare. El s-a bazat pe jurispruden?a CtEDO. Cu toate acestea, apelul s?u a fost n cele din urm? respins de c?tre Curtea de Apel B?l?i la 28 aprilie 2010.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge n temeiul art. 6 CEDO, c? procedurile au fost inechitabile, deoarece instan?ele de judecat? nu au luat n considerare argumentele sale ?i c? hot?rrile judec?tore?ti nu au fost suficient de motivate. Reclamantul a sus?inut c? instan?ele nu au reu?it s? fac? o distinc?ie ntre judec??ile de valoare ?i relat?rile de fapte ?i l-au recunoscut ulterior vinovat pentru exprimarea unor judec??i de valoare. De asemenea, reclamantul se plnge n temeiul art. 13 CEDO c? nu a avut un remediu efectiv mpotriva presupuselor nc?lc?ri ale drepturilor sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, n sensul art. 10 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a prev?zut? de lege, a urm?rit ea un scop legitim ?i a fost necesar? n sensul art. 10 2 CEDO?

***

n cauza Gorea c. Moldovei, reclamantul Mihail Gorea, la 15 iulie 2008 a fost vizitat la domiciliul s?u de trei ofi?eri de poli?ie care l-au ntrebat de locul afl?rii fiului s?u ?i au dorit s? perchezi?ioneze casa reclamantului. Cnd reclamantul a solicitat s?-i fie ar?tat mandatul care le permite o asemenea ac?iune, ofi?erii au nceput s?-l bat?, dup? ce, l-au nc?tu?at ?i l-au dus la sec?ia de poli?ie. La sec?ia de poli?ie a continuat maltratarea. Reclamantul a primit o lovitur? la cap, urmare a careia a cazut jos ?i a pierdut cuno?tin?a. Acesta s-a trezit ntr-o balt? de snge ?i a fost obligat s? cure?e podeaua. Reclamantul a fost eliberat din deten?ie cinci zile mai trziu.

La 23 iulie 2008 un medic legist a examinat reclamantul ?i a stabilit c? el avea zgrieturi ?i vn?t?i pe fa??, piept ?i pe piciorul drept. Medicul a concluzionat c? leziunile ar putut fi cauzate de lovituri cu un obiect contondent, cu o suprafa?? limitat?, eventual, n condi?iile descrise de reclamant, ?i nu au putut fi provocate de sine st?t?tor sau s? fie cauza unei c?deri.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o plngere mpotriva ofi?erilor de poli?ie care l-ar fi maltratat. Urm?rirea penal? pornit? n baza plngerii sale a fost ncetat? de c?tre Procuratur? din mai multe motive, dar de fiecare dat? instan?a de judecat? dispunea reluarea acesteia.

n fa?a Cur?ii reclamantul se plnge n temeiul art. 3 CEDO de maltratarea de c?tre poli?ie ?i de omisiunea autorit??ilor na?ionale de a investiga eficient circumstan?ele maltrat?rii sale. De asemenea, reclamantul se plnge n temeiul art. 6 CEDO de durata excesiv? a procedurilor penale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul relelor-tratamente contrar art. 3 CEDO (a se vedea, de exemplu, Tomasi c. Fran?ei, hot?rrea din 27 august 1992, seria A nr. 241-A)?;

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? de rele-tratamente n temeiul art.3 CEDO (a se vedea Labita v. Italia [GC], nr. 26772/95, 131, CEDO 2000-IV), a fost pornit? vreo anchet? n cazul de fa?? de c?tre autorit??ile na?ionale? Dac? da, a fost eficient? n sensul acestui articol?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie integral? a dosarului, n privin?a urm?ririi penale pornit? de c?tre Procuratur? n leg?tur? cu plngerea penal? a reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Donic?, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Pascari c. Moldovei, reclamantul Igor Pascari este un ?ofer de autobuz. La 14 august 2008 el a fost implicat ntr-un accident rutier cu un alt autoturism, n care nici o persoan? nu a fost r?nit?. Poli?ia rutier? a concluzionat c? ?oferul celeilalte ma?ini, P.C., este vinovat de accident. La aceea?i dat?, inspectorul-?ef al Poli?iei Rutiere a emis o decizie de atragere la r?spundere contraven?ional? a lui P.C. pentru nc?lcarea Regulamentului de Circula?ie Rutier? care s-a soldat un accident rutier.

La o dat? nespecificat? P.C. a contestat decizia inspectorului-?ef al Poli?iei Rutiere. Prin hot?rrea judec?toria raionului Anenii Noi din 29 septembrie 2009 contesta?ia lui P.C. ?i a men?inut decizia emis? Poli?ia Rutier?. Reclamantul nu a fost citat n instan?a de judecat?.

P.C. a contestat decizia ?i, la 19 noiembrie 2009, Curtea de Apel Bender a anulat decizia primei instan?e ?i a constatat c? reclamantul este responsabil pentru nc?lcarea Regulamentului de Circula?ie Rutier? ?i pentru accident. Reclamantul nu a fost citat pentru ?edin?a de la Curtea de Apel ?i a aflat despre plngere la o dat? ulterioar?. n conformitate cu legisla?ia na?ional? n vigoare, el nu a putut s? conteste decizia Cur?ii de Apel din 19 noiembrie 2009. Ca urmare a rezultatului procedurii, reclamantul a fost obligat s? suporte costul de reparare a vehiculelor implicate in accident.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge n temeiul art. 6 CEDO, c? procedurile prin care a fost stabilit? vinov??ia sa nu au fost echitabile, deoarece acestea au avut loc n lipsa lui ?i el nu a fost informat despre ele. De asemenea, el sus?ine c? drepturile sale garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO au fost nc?lcate ca urmare a procedurilor inechitabile, el fiind obligat s? suporte costul de repara?ie a vehiculelor avariate n accidentul rutier.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost art. 6 1 CEDO aplicabil pentru procedura din spe??? A avut reclamantul un proces echitabil la determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile sau acuza?iilor penale mpotriva sa, n conformitate cu art. 6 1 CEDO?

2. A existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor, n sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a n interes public, conform condi?iilor prev?zute de lege ?i a fost necesar de a asigura plata impozitelor ori a altor contribu?ii sau amenzi?

***

n cauza Spnu c. Moldovei, reclamantul Dumitru Spnu este so?ul Varvarei Spnu.

n seara zilei de 21 mai 2008, la aproximativ ora 22:00, cnd reclamantul ?i Varvara Spnu se ntorceau acas? cea din urm? a c?zut ntr-un ?an? situat pe drumul public. Diminea?a urm?toare Varvara Spnu a fost transportat? la un spital ?i a fost diagnosticat? cu o fractur? a coloanei vertebrale. La 11 iunie 2008 n urma leziunilor corporale Varvara Spnu a decedat.

La 13 iunie 2008, la sectorul de poli?ie a fost pornit? o investiga?ie n privin?a decesului Varvarei Spinu ?i s-a constatat c? ?an?ul situat pe drumul public n fa?a casei reclamantului a fost s?pat de un contractant al unei societ??i de telefonie mobil?, n scopul instal?rii cablurilor optice. ?an?ul nu a fost marcat ?i / sau protejat n nici un fel.

La 13 februarie 2009 Procuratura raionului C?l?ra?i a decis s? nu ini?ieze procedurile penale n ceea ce prive?te decesul lui Varvara Spnu pe motiv c? circumstan?ele cauzei nu cad sub inciden?a dispozi?iilor din Codul penal ?i problema urmeaz? s? fie rezolvat? de c?tre instan?ele civile. Reclamantul a contestat decizia, cu toate acestea, la 21 aprilie 2009, Judec?toria C?l?ra?i a respins recursul reclamantului pe motiv c? constatarea efectuat? de c?tre Procuratur? a fost eficient? ?i complet?. Decizia Judec?toriei C?l?ra?i a fost pronun?at? la 15 iunie 2009.

n fa?a Cur?ii reclamantul se plnge de violarea art. 2 CEDO n ceea ce prive?te decesul so?iei sale, Varvara Spnu, ca urmare a neexecut?rii de c?tre autorit??ile statului a protec?iei vie?ii ei. De asemenea, el se plnge de e?ecul autorit??ilor de a se conforma obliga?iilor lor procedurale n temeiul art. 2 CEDO, ?i anume s? investigheze n mod eficient decesul lui Spnu Varvara ?i s?-i atrag? la r?spundere persoanele responsabile. De asemenea, reclamantul se plnge n temeiul art. 13 CEDO c? el nu a avut remedii eficiente mpotriva pretinselor nc?lc?ri ale art. 2 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. I-a fost violat dreptul la via?? so?iei reclamantului, garantat de art. 2 CEDO?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? a dreptului la via?? (a se vedea punctul 104 de Salman c. Turciei [GC], nr. 21986/93, CEDO 2000-VII),ancheta efectuat? n cazul de fa?? de c?tre autorit??ile na?ionale, a avut loc cu nc?lcarea art. 2 CEDO?

3. A avut reclamantul la dispozi?ie o cale de atac eficient? n cadrul instan?elor interne pentru plngerea sa n temeiul art. 2 CEDO, conform art. 13 CEDO?

Guvernul este invitat s? prezinte o copie integral[ a dosarului, n ceea ce prive?te urm?rirea penal? pornit? de c?tre Procuratur?, n vederea afl?rii circumstan?elor decesului lui V. Spnu.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre V. Tarmovschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Codrul SRL c. Moldovei, compania reclamant? este S.R.L. Codrul. La 1 august 2008, Consiliul municipal Chi?in?u a decis s? vnd? companiei reclamante un lot de teren n scopul construc?iei unui centru comercial pe acesta.

La 25 august 2008 ntre Consiliul Municipal Chi?in?u ?i compania reclamant? a fost semnat un contract.

La 1 octombrie 2008, Ministerul Administra?iei Publice Locale ?i Prim?ria Chi?in?u au contestat n instan?a de contencios administrativ decizia Consiliului Municipal din 1 august 2008 pentru motiv c? pre?ul contractului a fost prea mic. Compania reclamant? a obiectat c? ac?iunea a fost depus? cu expirarea termenului de prescrip?ie, n particular c? actele administrative pot fi contestate n termen de o lun? de la data adopt?rii lor.

La 29 aprilie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea ca v?dit nefondat?. Cu toate acestea, Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat hot?rrea din 24 iunie 2009 ?i a anulat decizia Consiliului Municipal Chi?in?u din 1 august 2008. Curtea Suprem? de Justi?ie nu s-a pronun?at asupra respingerii obiec?iei companiei reclamante cu privire la expirarea termenului de prescrip?ie.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? se plnge n temeiul art. 6 CEDO, c? procedurile nu a fost echitabile, deoarece nu a fost respectat principiul securit??ii raporturilor juridice ?i pentru c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu a motivat suficient hot?rrea sa. De asemenea, compania reclamant? sus?ine c? a fost nc?lcat dreptul s?u de proprietate, garantat de art. 1 din Protocolul 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A dispus compania reclamant? de un proces echitabil n stabilirea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile conform art. 6 1 CEDO?

2. A avut loc o nc?lcare a art. 1 din Protocolul 1 CEDO, urmare a anul?rii contractului din 25 august 2008?

P?r?ile sunt invitate s? prezinte Cur?ii informa?ii cu privire la faptul dac? companiei reclamante i s-au returnat banii pl?ti?i pentru lotul de teren sau valoarea sa de pe pia?? ?i dac? a fost pl?tit? vreo desp?gubire n acest sens.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de A. Furculi?a.

***

n cauza Nichifor c. Moldovei, reclamantul Leonid Nichifor a fost ac?ionar ntr-o societate cu r?spundere limitat? fondat? n 2002. La momentul evenimentelor el a de?inut 50% din capitalul social al societ??ii. Cealalt? jum?tate a ac?iunilor a fost de?inut? de A.N. n anul 2009 A.N. a depus o ac?iune la Judec?toria Economic? Chi?in?u solicitnd excluderea reclamantului din lista de ac?ionari, pe motiv c? acesta nu a v?rsat aportul pentru partea sa din capitalul social. Reclamantul a obiectat c? el a pl?tit ?i c?, n orice caz, ac?iunea a fost prescris?, deoarece, potrivit legii ea putea fi depus? doar n termen de trei ani de la momentul de fondare a companiei.

La 14 martie 2009, Judec?toria Economic? Chi?in?u a respins ac?iunea mpotriva reclamantului pe motiv c? aceasta era depus? dup? expirarea termenului de prescrip?ie.

n cursul procedurii n fa?a Cur?ii de Apel Economic? A.N. a prezentat un set de procese-verbale ale unei reuniuni a ac?ionarilor societ??ii din 20 februarie 2007, n conformitate cu care reclamantul a admis c? nu a pl?tit pentru partea sa din ac?iuni ?i s-a angajat s? pl?teasc? n termen de o lun?, n caz contrar va pierde statutul s?u n calitate de fondator. Reclamantul a obiectat c? procesul-verbal n cauz? a fost unul fals ?i a solicitat ca s? fie efectuat? o expertiz? a semn?turii sale. Cererea sa a fost respins? de c?tre Curtea de Apel, care, la 9 iunie 2009, a admis apelul, a casat hot?rrea primei instan?e, ?i admis ac?iunea lui A.N. Pe parcursul examin?rii cauzei, Curtea de Apel s-a bazat n totalitate pe procesul-verbal din 20 februarie 2007.

Reclamantul a depus un recurs pe motive de drept sus?innd, inter alia, c? procedurile nu a fost echitabile, deoarece Curtea de Apel Economic? a respins f?r? nici un motiv cererea acestuia de a efectua o expertiz? a procesului-verbal din 20 februarie 2007. El a reiterat pozi?ia sa c? procesul-verbal n cauz? a fost fals ?i a prezentat dovezi cu privire la faptul c? ntre 11 ?i 22 februarie 2007, a fost n Israel ?i era, prin urmare, n imposibilitatea de a participa la adunarea fondatorilor din 20 februarie 2007. El a reiterat, de asemenea, obiec?ia sa cu privire la termenul de prescrip?ie.

La 17 decembrie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului, men?innd decizia Cur?ii de Apel Economice.

n fa?a Cur?ii, reclamantul se plnge n temeiul art. 6 CEDO, c? procedurile au fost inechitabile, deoarece Curtea de Apel Economic? ?i Curtea Suprem? de Justi?ie au respins f?r? nici un motiv cererea acestuia de a efectua o expertiz? a procesului-verbal din 20 februarie 2007. Potrivit reclamantului rezultatul unei astfel de expertize putea fi determinant pentru solu?ionarea litigiului. De asemenea, reclamantul sus?ine c? instan?ele na?ionale au ignorat argumentele sale referitoare la termenul de prescrip?ie ?i s-au bazat pe elemente de prob? false n atingerea concluziilor sale. De asemenea, reclamantul s-a plns c? drepturile sale garantate de art. 1 din Protocolul 1 CEDO au fost nc?lcate.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A dispus reclamantul de un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, conform art. 6 1 CEDO?

2. A existat o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor, n sensul art. 1 din Protocolul nr 1 CEDO? Dac? da, a impus ingerin?a o sarcin? excesiv? individual? asupra reclamantului?

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de c?tre A. Balan ?i S. Macrinici, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Ziminov c. Moldovei, reclamanta Tatiana Ziminov la 14 noiembrie 2004 se afla ntr-un bar din Chi?in?u. De ea s-a apropiat un tn?r ?i i-a smuls inelele de pe degete. Ea a ncercat s? opun? rezisten??, dar a fost lovit? cu un obiect pe picior ?i a c?zut jos. Agresorul a reu?it s? fure trei inele ?i s? fug?. Ca urmare a atacului reclamanta a suferit o fractur? tripl? la picior necesitnd spitalizare ?i interven?ii chirurgicale costisitoare. Din cauza condi?iilor post-traumatice reclamanta pn? n prezent are suferin?e de la aceast? fractur?. Ea a prezentat ulterior rapoarte medicale care s? confirme declara?iile sale.

Reclamanta a depus o plngere la Procuratur?, care la 14 decembrie 2004, a pornit urm?rirea penal?. ntre 2004 ?i 2007, reclamanta s-a plns de repetate ori cu privire la inac?iunile organului de urm?rire penal? care se ocup? de cazul ei. n special, s-a plns c? nici unul dintre martorii prezen?i n bar la momentul atacului nu au fost interoga?i ?i de faptul c? anchetatorii nu au f?cut nici un portret robot al f?ptuitorului. Numai dup? numeroase plngeri n 2008, reclamanta a fost invitat? la Procuratur? pentru a descrie nf??i?area f?ptuitorului.

La 17 ianuarie 2009 Procuratura a ncetat urm?rirea penal?. Reclamanta a contestat ordonan?a ?i, la 18 iulie 2009, Judec?toria Botanica a anulat-o, pe motiv c? m?surile ntreprinse de organul de urm?rire penal? nu au fost suficiente.

La 1 martie 2010 Procuratura General? a informat reclamanta c? procurorul care se ocup? de cazul ei a fost sanc?ionat cu o mustrare pentru modul n care a fost efectuat? urm?rirea penal?. Urm?rirea penal? este pendinte pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamanta se plnge de violarea art. 3 ?i 6 al Conven?iei, deoarece autorit??ile nu au reu?it s? desf??oare o anchet? eficient? n privirea plngerii ei despre atac.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane sau degradante (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost ancheta n cazul de fa?? desf??urat? de c?tre autorit??ile na?ionale cu nc?lcarea art. 3 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte o copie integral? a dosarului intern.

***

n cauza Ple?ca c. Moldovei, reclamanta este Maria Ple?ca. La 16 martie 2002, fiul acesteia a fost mpu?cat mortal de un poli?ist, R.M., n timp ce se afla ntr-un bar. La 27 mai 2005 judec?toria Ciocana l-a condamnat pe R.M. pentru omor din impruden??, ns? a fost eliberat n baza legii cu privire la amnistie. Reclamanta a depus apel. La 29 noiembrie 2005, Curtea de apel Chi?in?u a respins apelul reclamantei. La 16 mai 2006, Curtea Suprem? de justi?ie a admis recursul n anulare depus de procuratur? n favoarea reclamantei ?i a casat decizia Cur?ii de Apel din 29 noiembrie 2005.

La 26 octombrie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelurile procuraturii ?i a reclamantei. Instan?a a l-a condamnat pe R.M. la 10 ani nchisoare pentru abuz de putere soldat cu consecin?e grave cu interdic?ia de a ocupa vreo func?ie public pe o perioad? de 5 ani. Instan?a l-a mai obligat pe R.M. s? achite reclamantei 15 700 lei (MDL) cu titlu de prejudiciu material ?i 50 000 MDL cu titlu de prejudiciu moral. Decizia nu a fost atacat? ?i a devenit definitiv?.

Potrivit reclamantei, R.M. pn? la moment se afl? la libertate ?i partea civil? a deciziei din 25 octombrie 2006 nu a fost executat?.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 CEDO reclamanta denun?? situa?ia impunit??ii de facto a infractorului care pn? n prezent se afl? la libertate n pofida faptului c? a fost condamnat la o pedeaps? privativ? de libertate. n sensul art. 6 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, reclamanta se plnge c? decizia definitiv? a Cur?ii de Apel Chi?in?u din 25 octombrie 2006 continu? s? r?mn? neexecutat? n partea sa civil?

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o violare a art. 2 CEDO avnd n vedere pretinsa impunitate a poli?istului responsabil de omorul feciorului reclamantei?

2. Pretinsa neexecutare a deciziei definitive n favoarea reclamantei constituie sau nu o violare a art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? n particular, au ntreprins autorit??ile toate ac?iunile care puteau fi rezonabil pentru executarea deciziei respective?

***

n cauza Eriomenco c. Moldovei ?i a Rusiei, reclamantul este Vitalie Eriomenco, cet??ean al Republicii Moldova ?i locuie?te n Slobozia.

1. Arestarea reclamantului ?i pretinsul transfer al propriet??ii sale.

Reclamantul este un om de afaceri n regiunea Transnistrean?. De asemenea dnsul este co-fondator ?i director la mai multe societ??i cu r?spundere limitat? cu sediul n regiunea Transnistrean?. Partenerul s?u principal de afaceri, mpreun? cu care a fondat o societate comercial? este V.P.

Potrivit reclamantului, el a fost arestat la 29 martie 2011 n jurul orei 9 diminea?a de c?tre mili?ia transnistrean?. Mili?ienii erau cu nc? dou? persoane, A. ?i R., care au venit s? efectueze un audit la cererea lui V.P. la una din societ??i. Dup? re?inere, reclamantul a fost umilit ?i intimidat de mili?ieni, inclusiv ?i de A. ?i R. cu scopul de a fi obligat s? cedeze toate propriet??ile sale lui V.P., inclusiv p?r?ile sale sociale la societ??ile comerciale, sau s?-i achite lui V.P. suma de 1 milion de dolari SUA. Reclamantul a fost transportat la sediul Direc?iei Crimei economice din cadrul ministerului de interne din regiunea Transnistrean?, unde a fost acuzat c? a estorcat bani de la V.P. Timp de 10 ore ct se afla n arest, reclamantul pretinde c? a fost maltratat ?i amenin?at cu moartea de c?tre colaboratorii direc?iei n cauz?. Asisten?? medical? nu i-a fost acordat?. Reclamantul nu a putut s?-?i informeze familia despre arestarea sa, nici s? contacteze vreun avocat. Pe parcursul zilei de 29 martie 2011 dnsul nu a primit hran? ?i ap?.

n aceea?i zi de 29 martie 2011, autorit??ile transnistrene au efectuat o perchezi?ie la domiciliul reclamantului, o cas? din raionul Slobozia ?i respectiv au nceput s? sechestreze imobilul. Fiul minor al reclamantului a fost expulzat din cas? fiind n imposibilitatea de a se ntoarce pentru a-?i recupera lucrurile. Fiul reclamantului la moment locuie?te cu rudele.

La 29 martie 2011 la miezul nop?ii, reclamantul a fost transferat ntr-un izolatorul de deten?ie preventiv? din regiunea Transnistrean?. El afirm? c? maltratarea a continuat ?i aici. Dnsul a fost for?at s? semneze la 3 ?i 5 aprilie 2011 procese-verbale datate cu 29 martie 2011, prin care reclamantul cedeaz? lui R. partea sa social? pe care o de?ine n societ??ile comerciale. Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011 a ministerului justi?iei din regiunea Transnistrean?, la 30 martie 2011 n registrul persoanelor juridice au fost introduse modific?ri prin care a fost desemnat un nou director al societ??ilor comerciale n persoana lui R.

2. Condi?iile de deten?ie ?i starea de s?n?tate a reclamantului.

Potrivit reclamantului, acesta a fost de?inut n izolatorul de la Tiraspol de la 29 aprilie pn? la 17 mai 2011. Se pare c? la momentul introducerii prezentei cereri, dnsul nc? se afla n deten?ie. Reclamantul sus?ine c? a fost plasat ntr-o celul? cu dimensiunile de 2,5 x 5 m mpreun? cu alte opt persoane. Celula se afla ntr-un subsol, f?r? acces la lumina natural?, ventilare ?i aer curat (de?inu?ii fumau n continuu); persista un miros de transpira?ie ?i mucegai; umiditatea era ridicat?; veceurile din celul? erau ntr-o stare deplorabil? ?i degajau un puternic miros al de?eurilor umane; podeaua era din beton ?i neacoperit?; nu existau produse de igien?; n celul? exista o chiuvet? ruginit? care n care picura apa permanent. Apa era ruginit? ?i de?inu?ii erau nevoi?i s? o bea. De?inu?ii ?i sp?lau rufele ?i le uscau n aceea?i celul?. Era imposibil de dormit din cauza supraaglomera?iei ?i a prezen?ei insectelor. Reclamantul f?cea du? o dat? pe s?pt?mn?. Din cauza condi?iilor neigienice reclamantul s-a infectat la picioare. Plimb?rile n aer liber erau limitate la o or? pe zi. n primele zile ale deten?iei sale reclamantul nu a primit hran? din cauza lipsei unei decizii de plasare n arest provizoriu. De?inu?ii mp?r?eau hrana cu reclamantul. Hrana era de proast? calitate ?i imposibil de mncat. Reclamantul afirm? c? a pierdut 5 kg n greutate n tip de 10 zile de deten?ie.

Potrivit actelor prezentate de reclamant, dnsul sufer? de hipertensiune arterial?, insuficien?? cardiac? respiratorie, ulcer duodenal, prostatit? ?i hernie. El pretinde c? starea lui de s?n?tate s-a nr?ut??it n deten?ie.

Conform unei scrisori din 30 mai 2011, centrul de asisten?? medical? ?i reabilitare social? pe lng? ministerul justi?ie din regiunea Transnistrean? a informat avocatul reclamantului c? ultimul urmeaz? s? fie internat ntr-un spital pentru o interven?ie chirurgical?, ceea ce a fost imposibil la acel moment. La 8 iunie 2011, reclamantul a fost spitalizat. Centrul de reabilitare MEMORIA a expediat n adresa autorit??ilor din regiunea Transnistrean? un ?ir de solicit?ri de prezentare a tuturor documentelor medicale n privin?a reclamantului.

ntre timp, p?rin?ii reclamantului au adresat autorit??ilor competente mai multe cereri pentru a le permite vizita cu fiul s?u. Potrivit unei scrisori din 17 iunie 2011, ?eful direc?iei crimei economice de la ministerul de interne din regiunea Transnistrean? a informat p?rin?ii c? vizita cu fiul s?u este inoportun?.

3. Procedurile legate de arestare a reclamantului.

Potrivit unei hot?rri din 1 aprilie 2011, judec?toria de la Tiraspol a dispus plasarea reclamantului n arest preventiv pentru o perioad? de 60 zile. Instan?a a invocat faptul c? reclamantul ar fi comis o infrac?iune deosebit de grav?. De asemenea, a men?ionat c? reclamantul nu avea o reputa?ie bun? la locul de munc?, c? de?ine cet??enia unui alt stat, Republica Moldova, ?i c? nu este un rezident permanent al regiunii Transnistrene. Instan?a a mai notat c? perioada de 60 zile urmeaz? a fi calculat? de la data de 29 martie 2011, ora 19.00.

Reclamantul a atacat hot?rrea ?i printr-o decizie definitiv? din 8 aprilie 2011, instan?a suprem? a regiunii Transnistrene a men?inut solu?ia instan?ei inferioare.

La 26 mai 2011, judec?toria Tiraspol a prelungit arestul preventiv a reclamantului pn? la 29 iulie 2011, motivnd c? este necesar de a mai efectua careva m?suri de investiga?ie. Printr-o decizie definitiv? din 3 iunie 2011, instan?a suprem? a men?inut hot?rrea din 26 mai 2011.

4. Sesizarea altor autorit??i dect cele din Transnistria.

La date diferite, p?rin?ii reclamantului au expediat mai multe scrisori autorit??ilor din Republica Moldova, Ucraina ?i Federa?ia Rus? denun?nd situa?ia fiului s?u. De asemenea, au contactat mai multe ambasade europene.

Potrivit unei scrisori din 31 mai 2011, Ambasada Ucrainei n Republica Moldova a informat p?rin?ii reclamantului c? plngerile sale urmeaz? a fi expediate autorit??ilor din Transnistria deoarece reclamantul nu este cet??ean al Ucrainei.

Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011, Procuratura General? a Republicii Moldova a informat p?rin?ii reclamantului c? a fost pornit? urm?rirea penal? n ceea ce prive?te privarea ilegal? de libertate a fiului lor.

Potrivit unei scrisori din 7 iunie 2011, Procuratura Federa?iei Ruse a informat p?rin?ii reclamantului c? jurisdic?ia Rusiei nu se extinde asupra acestui teritoriu ?i c? plngerea urmeaz? a fi expediat? procuraturii din Republica Moldova.

Potrivit unei scrisori din 27 iunie 2011, Procuratura raionului Dub?sari a informat-o pe mama reclamantului c? autorit??ile moldovene?ti nu au posibilitatea s? intervin? n Transnistria pentru a proteja drepturile cet??enilor s?i ?i a mai ad?ugat c? Republica Moldova a formulat rezerve la momentul ratific?rii Conven?iei Europene pentru drepturile omului n virtutea c?rora nu inten?ioneaz? s?-?i asume responsabilitatea pentru omisiunile ?i faptele autorit??ilor din Transnistria.

Plngerile reclamantului:

1. Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul se plnge de condi?iile sale de deten?ie ?i de absen?a asisten?ei medicale pe durata deten?iei.

2. n sensul art.5 CEDO, reclamantul a pretins c? privarea sa de libertate nu a fost efectuat? conform prevederilor legale ?i c? instan?ele care s-au pronun?at asupra arest?rii sale nu au fost competente s? o fac?. De asemenea, el se mai plnge c? deciziile acestor instan?e nu sunt suficient de motivate.

3. Invocnd art. 8 CEDO, reclamantul afirm? c? perchezi?ia ilegal? efectuat? la domiciliul s?u ?i sechestrarea lucrurilor sale, precum ?i refuzul autorit??ilor din regiunea Transnistrean? de a primi vizite de la familia sa, i-a violat dreptul la respectarea vie?ii private ?i a familiei.

4. n sensul art. 34 CEDO, reclamantul a pretins c? dreptul s?u la un recurs individual a fost nc?lcat de autorit??ile din regiunea Transnistrean? pe motivul imposibilit??ii familiei sale de a comunica cu dnsul ?i din cauza c? avocatul c? avocatul s?u a fost n imposibilitatea de a accede la dosarul s?u, inclusiv ?i la fi?a medical? din izolatorul de deten?ie.

5. Invocnd violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, reclamantul se plnge de perchezi?ionarea ilegal? a domiciliului s?u ?i de transmiterea patrimoniului s?u unor ter?e persoane.

6. Reclamantul se plnge n final de lipsa unui recurs intern efectiv, n sensul art. 13 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Se afl? sub jurisdic?ia Guvernelor respondente faptele descrise de reclamant?

2. A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

3. A fost reclamantul privat de libertate contrar art. 5 CEDO?

4. A existat o violare a dreptului reclamantului la respectul vie?ii sale private ?i a familiei, n sensul art. 8 CEDO?

5. A fost nc?lcat dreptul reclamantului la respectul bunurilor sale, n sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO?

6. A dispus reclamantul de un recurs intern efectiv pentru a se putea plnge de nc?lc?rile Conven?iei, n sensul art. 13 CEDO?

7. Au fost create obstacole n spe?? n exercitarea dreptului la un recurs individual, n sensul art. 34 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Postic?, A. Zubco, P. Postic?, N. Hriplivi ?i Asocia?ia PROMO LEX.