Hot?rârea CtEDO în cauza Brega ?i al?ii c. Moldovei

24 01 2012

La 24 ianuarie 2012, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at Brega ?i al?ii c. Moldovei (cererea 61485/08).

În cauza Brega c. Moldovei, reclaman?ii, Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan, Gheorghe Lupu?oru ?i Vasile Costiuc sunt cet??eni ai Republicii Moldova, n?scu?i în 1975, 1959, 1969, 1960 ?i 1981, locuiesc în Chi?in?u. Ei sunt membrii Hyde Park, o organiza?ie non-guvernamental? din Moldova.

Evenimentele din 27 martie 2008

La 27 martie 2008, Gh. Brega ?i al V. Costiuc au participat la o întrunire public? în Parcul ?tefan cel Mare din Chi?in?u cu ocazia anivers?rii reunific?rii Basarabiei cu România. La aproximativ 11:30, reclaman?ii au fost re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

La 26 mai 2008, reclaman?ii au fost achita?i pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

Unul din reclaman?i a formulat o plângere penal? împotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost întreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plângerii respective.

Evenimentele din 22 aprilie 2008

La 22 aprilie 2008, a întrat în vigoare Legea privind întrunirile, potrivit c?reia nu era necesar? autoriza?ie pentru întruniri spontane ?i pentru întruniri cu un num?r redus de participan?i. La aceea?i dat?, aproximativ la 10:40, Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan ?i Vasile Costiuc au organizat o demonstra?ie în fa?a re?edin?ei Pre?edintelui Republicii Moldova. Potrivit reclaman?ilor, ei inten?ionau s?-?i exprime bucuria lor în leg?tur? cu intrarea în vigoare a noii Legi ?i s? încurajeze oamenii s? se adune în mod liber. Câteva minute mai târziu, reclaman?ii au fost re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie. Ei au fost re?inu?i timp de câteva ore, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

Reclaman?ii au fost achitati pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

Reclaman?ii au formulat o plângere penal? împotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost întreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plângerii respective.

Evenimentele din 30 aprilie 2008

La 30 aprilie 2008, Televiziunea Na?ional? a organizat o festivitate cu ocazia anivers?rii sale. Un membru al Hyde Park, O.B., care nu este un reclamant în acest caz, a încercat s? protesteze împotriva cenzurii la Televiziunea Na?ional? în fa?a s?lii de concert în care a avut loc festivitatea. Acesta purta un banner cu inscrip?ia „50 de ani de minciuni” ?i a fost înso?it de Ghenadie Brega, Anatolie Hristea-Stan, Gheorghe Lupu?oru, unul din care filmând evenimentul.

Apropiindu-se de sala de concert, O.B. a fost înconjurat de un grup de ofi?eri de poli?ie care i-au somat s? p?r?seasc? teritoriul s?lii de concert. O.B. ?i cei trei reclaman?i au intrat într-un conflict verbal cu ofi?erii de poli?ie ?i au refuzat s? plece. Ei au sus?inut c? au avut dreptul s? protesteze ?i c? ac?iunile de poli?ie au fost ilegale. Dup? câteva minute de disput? O.B. a fost atacat fizic de c?tre o persoan? îmbr?cat? în civil. O.B. ?i reclaman?ii au solicitat ajutor din partea poli?iei ?i a strigat c? atacul a fost provocat de c?tre poli?ie. Ei au fost imediat re?inu?i ?i du?i la o sec?ie de poli?ie, fiind acuza?i de organizarea unei demonstra?ii neautorizate, opunere de rezisten?? la re?inere ?i ultragierea colaboratorilor de poli?ie.

La 18 iunie 2008 to?i reclaman?ii ?i O.B. au fost achita?i pe toate capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

La o dat? necunoscut?, reclaman?ii a formulat o plângere penal? împotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost întreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plângerii respective.

Evenimentele din 18 decembrie 2008

În decembrie 2008, Guvernul a decis s? s?rb?toreasc? Cr?ciun în stil rus, la 7 ianuarie, ?i de a instala un pom de Cr?ciun în PMAN din Chi?in?u doar în ultimele zile din decembrie, astfel împiedicând s?rb?torirea Cr?ciunului pe 25 decembrie de c?tre adep?ii calendarului religios vestic.

În pofida acestei decizii, autorit??ile locale din Chi?in?u, reprezentate de o majoritate politic? diferit? de cea a autorit??ii centrale, au decis s? instaleze un pom de Cr?ciun la mijlocul lunii decembrie ?i s? organizeze s?rb?torea cu ocazia Cr?ciunului în stil occidental. La 16 decembrie 2008 un camion ce transporta copacul de Cr?ciun municipal a fost oprit de poli?ie, iar copacul a fost confiscat.

În diminea?a zilei de 18 decembrie 2008 membrii Hyde Park, inclusiv primul ?i al doilea reclamant, au încercat s? organizeze o demonstra?ie de protest în fa?a Ministerului Afacerilor Interne, în scopul de a-?i exprima atitudinea sa cu privire la a ac?iunilor poli?iei. Primul reclamant a fost re?inut în strad? în drum spre cl?direa Ministerului de Interne, având un mic pom de Cr?ciun. El a fost dus la o sec?ie de poli?ie ?i acuzat organizarea unei demonstra?ii neautorizate. Al doilea reclamant se afla la o sta?ie de troleibuz, în timpul când un grup de ofi?eri de poli?ie îmbr?cat în civil l-au for?at s? urce într-un troleibuz ?i l-a lansat s? plece câteva sta?ii mai târziu.

La 18 decembrie 2008, primul reclamant a fost achitat pe capetele de acuza?ii, din motivul lipsei de dovezi.

La o dat? necunoscut?, reclaman?ii au formulat o plângere penal? împotriva ofi?erilor de poli?ie care i-au re?inut. Aparent nu a fost întreprins? nici o ac?iune de c?tre procuratur? pe marginea plângerii respective.

Evenimentele din 3 februarie 2009

La 3 februarie 2009, primul reclamant a organizat o demonstra?ie de protest în fa?a Procuraturii Generale, împreun? cu aproximativ dou?zeci de participan?i. Scopul demonstra?iei a fost de a denun?a inac?iunea a Procuraturii Generale în leg?tur? cu abuzurile de c?tre poli?ie. Peste câteva minute dup? începerea demonstra?iei protestatarii au fost ataca?i de ?apte b?rba?i masca?i, care au început s?-i bat?, folosind ?i spray cu gaze lacrimogene la ei. Protestatarii s-au ap?rat ?i au reu?it s? imobilizeze doi atacatori. O patrul? de poli?ie din apropiere nu a intervenit pentru a pune cap?t alterca?iei dintre protestatari ?i atacatorii. Protestatarii au somat poli?ia ?i au solicitat sprijinul din partea for?elor de poli?ie care p?zeau Procuratura Generala, îns? f?r? nici un rezultat.

Potrivit reclaman?ilor, organizatorii manifesta?iei au depus o plângere penal? în Biroul Procurorului General, îns?, nici un rezultat. Reclaman?ii nu a putut proba c? au depus plângerea respectiv?, invocând c? documentele relevante au fost ridicate de poli?ie în cadrul unei perchezi?ii ilegale la sediul Hyde Park.

Guvernul a contestat faptul c? reclaman?ii au depus plângere la Procuratura General?, în ceea ce prive?te evenimentele din 3 februarie 2009.

În fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plâns de violarea art. 5 § 1 CEDO, invocând ca privarea lor de libertate era ilegal?. De asemenea s-au plâns, în temeiul articolelor 10 ?i 11 CEDO, s? au fost înc?lcate drepturile lor la libertatea de exprimare ?i libertatea de întrunire. În ceea ce prive?te evenimentele din 3 februarie 2009, primul reclamant s-a plâns în temeiul articolului 11 CEDO, c? statul nu ?i-a onorat obliga?iile sale pozitive pentru a proteja dreptul la libertatea de întrunire.

Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 5 § 1 CEDO, considerând c? deten?ia reclaman?ilor în leg?tur? cu toate demonstra?iile, exceptând deten?ia celui de al doilea reclamant din 18 decembrie 2008 cade sub inciden?a Articolului 5 § 1 (c) din CEDO. Curtea a notat c? reclaman?ii au fost aresta?i ?i acuza?i de ultragierea colaboratorilor de poli?ie ?i opunere de rezisten?? la re?inere. Din materialele video prezentate de reclaman?i reiese cert c?, dup? cum a fost confirmat de instan?ele na?ioale care au achitat reclaman?ii, c? acuza?iile respective sunt false ?i c? ei nu au comis nimic din ceea de ce au fost acuza?i. În aceste circumstan?e, ?i în absen?a “b?nuielii rezonabile” în sensul Articolului 5 § 1 (c), Curtea a considerat c? deten?ia reclaman?ilor în baza acuza?iilor false c? au opus rezisten?? ?i au ultragiat colaboratorii de poli?ie nu poate fi considerat? legal? în sensul art. 5 § 1 CEDO.

În ceea ce prive?te deten?ia celui de al doilea reclamant din 18 decembrie 2008, Curtea a notat c? Guvernul nu a contestat c? a avut loc o privare de libertate. Mai mult ca atât, în lumina practicii constante a Cur?ii în aceast? privin??, ar ap?rea c? situa?ia reclamantului de fapt constituie o privare de libertate. De asemenea, Guvernul nu a prezentat nici o explica?ie a ac?iunilor poli?iei ?i ar ap?rea c? privarea de libertate nu cade sub inciden?a scopului a vreunei excep?ii a prevederii libert??ii persoanei în sub-paragrafele (a) – (f) din Articolul 5 din Conven?ie. Este adev?rat c? privarea de libertate a reclamantului a durat pentru o perioad? limitat? de timp. Totu?i, este aparent cert din materialele cauyei c? inten?ia ofi?erilor de poli?ie a fost s?-l împiedice s? i-a parte la demonstra?ie îndep?rtându-l. Privarea de libertate a fost suficient? de lung? pentru a face imposibil ca reclamantul s? ating? scopul s? participe la demonstra?ie. Având în vedere contextul ?i circumstan?ele particulare a cauzei Curte a consideta c? privarea respectiv? de libertate a fost ilegal? ?i arbitrar?.

În continuare, a constatat în unanimitate violarea art. 11 CEDO, considerând c? arestarea reclaman?ilor a constituit a „interferen?? din partea autorit??ii publice” în dreptul la libertatea de întrunire. Aceast? interferen?? ar însemna violarea Articolului 11, exceptând c? e “prescris? de lege”, are un scop legitim ?i este “necesar? într-o societate demoractic?” pentru a atinge acest scop. Curtea a notat c? protestele reclaman?ilor cu fost organizate în conformitate cu vechile ?i noile prevederi privind întrunirile, c? au fost pa?nice ?i nu au perturbat în nici un fel ordinea public?. Aceast? concluzie este sus?inut? de materialele video prezente în dosar ?i de concluziile instan?ele na?ionale, care au achitat reclaman?ii. În aceste circumstan?e, interferen?a în dreptul la libertatea întrunirilor nu poate fi considerat ca una legal? în sensul legisla?iei na?ionale.

Având în vedere constat?rile în privin?a Articolului 11 din Conven?ie, Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina separat pretinsa violare a Articolului 10.

În ceea ce prive?te demonstra?ia din 3 februarie 2009, Curtea a declarat acest cap?t din cerere ca inadmisibil, în temeiul Articolului 35 §§ 1 ?i 4 din Conven?ie.

Reclaman?ii au solicitat 10,000 Euro cu titlu de daune morale pentru primul reclamant, 5,000 Euro cu titlu de daune morale pentru fiecare din ceilal?i reclaman?i, ?i 1,600 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat primului reclamantului 10,000 Euro cu titlu daune morale, 5,000 Euro cu titlu de daune morale pentru fiecare din ceilal?i reclaman?i, ?i 1,600 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i în fa?a Cur?ii de A. Postica, avocat din Chi?in?u.