Au fost ale?i candida?ii la func?ia de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

07 03 2007

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului a ales trei candida?i care urmeaz? a fi propu?i Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege n func?ia de judec?tor pe unul dintre ace?tia.

La concurs ?i-au naintat candidaturile 13 persoane:

Galina BOSTAN, director al Centrului de analiz? ?i prevenire a corup?iei;

Mihai BURUIANĂ, avocat, lector universitar;

Vasile DOLGHIERU, avocat (ex-Ministru al Justi?iei);

Victoria IFTODI, ?eful misiunii diplomatice a Republicii Moldova n Fran?a (ex-Ministru al Justi?iei);

Victor ORNDA?, judec?tor la Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u;

Tudor OSOIANU, lector universitar;

Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judec?tor din partea Moldovei la Curtea European? a Drepturilor Omului;

Ion PĂDURARU, avocat (ex-Ministru al Justi?iei);

Igor POHILĂ, avocat;

Silvia POGOL?A, ofi?er pentru drepturile omului, Misiunea OSCE n Yerevan (ex-director al Centrului Republican pentru perfec?ionarea cadrelor din sistemele Ministerului Justi?iei si ale Procuraturii);

Lilia VASILEVICI, judec?tor la Judec?toria Centru mun. Chi?in?u (ex-pre?edinte al acestei instan?e);

Xenofon ULIANOVSCHI, judec?tor la Curtea de Apel Chi?in?u;

Veaceslav ZAPOROJAN, judec?tor asistent al Cur?ii Constitu?ionale.

La ?edin?a din 6 martie 2007 au participat 12 membri (din 14) ai Comisiei. De la ?edin?? au lipsit Mihai MARTNENCO ?i Mihail POALELUNGI. Deciziile Comisiei au fost luate doar n baza dosarelor (f?r? a se organiza un interviu), prin vot secret cu o majoritate simpl?. Conform declara?iilor dlui Gheorghe Amihalachioaie, membru al Comisiei, membrii Comisiei nu au fost prentmpina?i c? selectarea candida?ilor va avea loc n aceea?i zi. Fiec?rui membru al Comisiei i s-a propus s? nominalizeze trei candida?i. 

Comisia a selectat urm?torii candida?i (n ordine alfabetic?):

Victoria IFTODI (cu 10 voturi pro);

Victor ORNDA? (cu 11 voturi pro);

Lilia VASILEVICI (cu 8 voturi pro).

Ceilal?i candida?i au acumulat pu?ine voturi (1-2), iar actualul judec?tor din partea Moldovei la CtEDO nici un vot.

Conform anexei nr. 2 la Rezolu?ia APCE 1200 (1999), Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei urmeaz? s? decid? asupra candidaturilor la func?ia de judec?tor la CtEDO n termen de 2,5 luni de la parvenirea candidaturilor, dar cel pu?in cu 4 luni nainte de expirarea mandatului judec?torului care ?i exercit? mandatul. Urm?toarele ?edin?e ale Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei vor avea loc la 16-19 aprilie 2007 ?i 25-28 iunie 2007.

Actualul judec?tor la CtEDO din partea Moldovei este Stanislav PAVLOVSCHI, al c?rui mandat expir? la 1 noiembrie 2007 (dac? Protocolul nr. 14 la CEDO nu va intra n vigoare pn? la aceast? dat?). Conform art. 21 al Protocolului nr. 14 la CEDO, la data intr?rii n vigoare a Protocolului, durata mandatului judec?torilor care ?i ndeplinesc primul lor mandat este prelungit de drept pentru a atinge un total de 9 ani.

Informa?ia privind modul de selectare a candida?ilor este neoficial? ?i ar putea con?ine inexactit??i.