Hot?rrea Prn?u ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 37225/07, 7456/08 ?i 12244/08).

31 01 2012

La 31 ianuarie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Prn?u ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 37225/07, 7456/08 ?i 12244/08).

n aceste cauze reclaman?i sunt Prn?u Mihail, Cociorva Ionel ?i compania RENAN S.R.L. Urmare a intr?rii n vigoare a Protocolului nr. 14 CEDO, prezenta cauz? a fost atribuit? spre examinare unui comitet format din 3 judec?tori.

To?i cei trei reclaman?i au ob?inut la nivel na?ional hot?rri favorabile acestora. Aceste hot?rri au fost ulterior casate, n urma procedurilor de revizuire sau recursului depus peste termen.

Prn?u Mihail – obiectul litigiului a constat n anularea unui contract prin care reclamantul a procurat ac?iuni de la compania F. La 16 martie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a decis c? contractul de vnzare cump?rare a fost valabil ncheiat. La 25 septembrie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire depus? de ter?e persoane ?i a declarat nul acest contract. Dup? ce CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei plngerea reclamantului, printr-o decizie definitiv? din 8 iulie 2010 a Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost admis? cererea de revizuire depus? de Procurorul General, a fost casat? decizia din 25 septembrie 2009 ?i men?inut? decizia din 16 martie 2006. Curtea Suprem? de Justi?ie a re?inut c? dreptul reclamantului la egalitatea armelor a fost violat, ns? nu i-a acordat careva compensa?ii.

Cociorva Ionel – obiectul litigiului a constat n ac?iunea de ncasare a prejdiciului pentru arsurile grave cauzate de la un ?oc electric de la o companie de furnizare a energiei electrice. Hot?rrea judec?toriei Orhei din 8 decembrie 2006, a fost men?inut? prin decizia final? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 13 iunie 2007, prin care reclamantului i s-a acordat EUR 200,000 cu titlu de prejudiciu material ?i MDL 200,000 cu titlu de prejudiciu moral.

La 23 aprilie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul depus de compania de furnizare a energiei electrice mpotriva deciziei din 8 decembrie 2006, a casat-o ?i a dispus ncasarea n favoarea reclamantului a sumei de MDL 96,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i material.

“RENAN S.R.L. – obiectul litigiului a constat n anularea unui contract de arend? dintre compania reclamant? ?i Town Hall Chi?in?u n anul 1998. Prin decizia din 30 mai 2007 a Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost respins? ac?iunea de anulare a contractului de arend?. Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 18 octombrie 2007 a fost admis? cererea de revizuire, casat? decizia final? din 30 mai 2007 ?i dispus? reexaminarea cauzei. n urma redeschiderii procedurilor, la 30 aprilie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat contractul de arend? din anul 1998 ca ilegal. Dup? ce CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei plngerea companiei reclamante, la 22 decembrie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General ?i a casat decizia din 30 aprilie 2008. Curtea Suprem? de Justi?ie nu a constatat vreo violare a drepturilor companiei reclamante ?i nu i-a acordat vreo compensa?ie.

Avnd n vedere faptul c? cererile au un subiect similar, Curtea le-a comasat ntr-o singur? hot?rre.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii s-au plns c? n urma cas?rii deciziilor definitive n favoarea lor, prin intermediul cererilor de revizuire ?i a recursului depus peste termen, le-a fost nc?lcat drepturile garantate de Art. 6 1 ?i Art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a notat c? scopul procedurii de revizuire a fost, mai degrab?, de a ob?ine o nou? examinare a cauzei, dect o procedur? de revizuire, a?a cum prevede legisla?ia Republicii Moldova (Popov c. Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, 52, 6 decembrie 2005; Eugenia ?i Doina Duca c. Moldova, nr. 75/07, 28-42, 3 martie 2009; Oferta Plus SRL c. Moldova, nr. 14385/04, 86-112, 19 Decembrie 2006).

Mai mult ca att, Curtea a re?inut c? legisla?ia moldoveneasc? prevede un termen limit? de adresare cu recurs pn? a deveni o decizie definitiv?. Astfel, Curtea a constatat o violare atunci cnd autorit??ile au admis un recurs depus dup? expirarea termenului de prescrip?ie (a se vedea mutatis mutandis Melnic c. Moldovei, 41- 43; Istrate c. Moldovei, nr. 53773/00, 53 – 55, 13 iunie 2006).

Avnd n vedere faptele prezentelor cauze, Curtea a re?inut c? nimic nu le diferen?iaz? de practica Cur?ii men?ionat? mai sus. Curtea a constatat n consecin?? o violare a art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te principiul securit??ii raporturilor juridice.

n final, n ceea ce prive?te plngerea reclaman?ilor de violare a dreptului la respectul bunurilor sale, Curtea a constatat, avnd n vedere jurispruden?a sa constant? n aceast? materie (a se vedea Popov nr. 2 c. Moldovei), c? decizia autorit??ii na?ionale de a casa o hot?rre definitiv? prin care reclaman?ii au dobndit diverse posesii, le-a violat drepturile garantate de Art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO. Prin urmare, a existat de asemenea o violare ?i a acestei prevederi.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au solicitat urm?toarele sume:

Prn?u Mihail – EUR 500,000 cu titlu de prejudiciu moral; EUR 5,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Cociorva Ionel – cu titlu de prejudiciu material a cerut executarea hot?rrii din 8 decembrie 2006 a Judec?toriei Orhei.

RENAN S.R.L. – EUR 2, 036,069 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 25, 000 cu titlu de prejudiciu moral; EUR 3, 525 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor urm?toarele sume:

Prn?u Mihail – EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral;

Cociorva Ionel – EUR 201,300 cu titlu de prejudiciu material;

RENAN S.R.L. – EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2, 000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.