Decizia n cauza Balan c. Moldova

13 02 2012

Curtea a declarat, n unanimitate, inadmisibil? cererea Balan c. Moldova, nr. 44746/08. Cauza a vizat noul remediu na?ional introdus n Republica Moldova mpotriva neexecut?rii deciziilor na?ionale definitive ?i termenul excesiv a procedurilor, urmare a hot?rrii pilot n cauza Olaru c. Moldova.

Reclamantul, Vasile Balan s-a n?scut n 1956 ?i locuie?te n P?n??e?ti.

n anul 2003 reclamantul a naintat o ac?iune c?tre D. solicitnd compensarea prejudiciului material. Prin hot?rrea din noiembrie 2004 s-a dispus ncasarea n beneficiul reclamantului a echivalentului sumei de 435 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 13 Euro cu titlu de costuri de asisten?? juridic?. Hot?rrea a devenit definitiv? ?i nu a fost executat? pn? n prezent.

Urmare a hot?rrii pilot din 28 iulie 2009 n cauza  Olaru c. Moldova, n care Curtea a constatat, n particular, c? problema neexecut?rii hot?rrilor na?ionale de asigurare cu spa?iu locativ a relevat existen?a unei probleme sistemice, Guvernul moldav a promovat o reform?, introducnd n iulie 2011 un nou remediu na?ional mpotriva neexecut?rii deciziilor na?ionale definitive ?i termenul excesiv a procedurilor (Legea nr. 87).

n luna noiembrie 2011 reclamantul a informat Sec?ia Gref? c? nu inten?ioneaz? s? fac? uz de noul remediu, deoarece acesta este ineficient. Reclamantul  a invocat c? Legea nr. 87 nu prevede un mecanism pentru a declan?a o executare rapid? a hot?rrii definitive neexecutate ?i c? adresarea din nou la instan?ele na?ionale ?i ncercarea de a epuiza noul remediu ar constitui o sarcin? excesiv?.

Invocnd Articolul 6 1 (dreptul la un proces echitabil) ?i Articolul 1 Protocolul nr.1 (protec?ia propriet??ii), reclamantul s-a plns c? Republica Moldova a e?uat s? asigure executarea hot?rrii definitive ?i favorabile acestuia.

Examinnd eficien?a noului remediu, Curtea a reamintit c?, la solu?ionarea ac?iunilor naintate n temeiul Legii nr. 87, instan?ele na?ionale urmeaz? s? aplice criteriile Conven?iei de eficacitate potrivit abord?rii Cur?ii. Astfel, Curtea a acceptat c? Legea nr. 87 a fost elaborat?, n principiu, pentru a examina chestiunea execut?rii tardive a hot?rrilor ntr-o manier? eficient? ?i semnificativ?, considernd cerin?ele Conven?iei. De?i instan?ele na?ionale nc? nu au stabilit o practic? constant?, la aceast? etap? Curtea nu a v?zut nici un motiv s? cread? c? noul remediu nu ar oferi reclaman?ilor posibilitatea de a ob?ine compensa?ie adecvat? ?i suficient? pentru ac?iunile respective ?i c? nu ar oferi perspective rezonabile de succes.

n continuare, Curtea a reiterat c? statele membre pot alege desinest?t?tor s? introduc? un remediu compensator pentru neexecutarea hot?rrilor f?r? care acest remediu automat s? fie considerat ca ineficient. Curtea a recunoscut c? un remediu menit s? previn? tergivers?ri a procedurilor ?i s? gr?beasc? returnarea definitiv? a crean?ei stabilite prin hot?rre, este cel mai scontat. Totu?i, la moment compensa?ia pecuniar?, care ar putea fi adjudecat? reclaman?ilor printr-un remediu compensatoriu, cel pu?in ar putea oferi o redresare adecvat? ?i suficient? pentru viol?rile Conven?iei.

Curtea a notat c? noul remediu a devenit disponibil doar dup? naintarea cererii Cur?ii de c?tre reclamant. Totu?i, ca ?i n cazurile viznd durata procedurilor, n care reclaman?ii au fost obliga?i de circumstan?e excep?ionale s? epuizeze aceste remedii, Curtea a considerat c? este adecvat ?i justificat ca reclamantul s? fac? uz de noul remediu na?ional introdus prin Legea nr. 87. Unul din obiectivele procedurii hot?rrii pilot a fost tocmai s? permit? un remediu cel mai rapid posibil pentru un num?r larg de persoane ce sufer? ca rezultat al neexecut?rii ?i implicit a duratei procedurilor.

Mai mult, Curtea a acordat o importan?? deosebit? prevederilor tranzitorii a Legii nr. 87, potrivit c?rora poate fi acordat? o redresare n Moldova persoanelor care s-au adresat Cur?ii pn? la intrarea n vigoare a noii legi.

De?i Curtea poate n mod excep?ional, decide ca pentru motive de echitate ?i eficacitate, s? finalizeze procedurile n anumite cauze de acest gen cu o hot?rre, ca o chestiune de principiu, toate cauzele noi introduse dup? hot?rrea pilot Olaru ?i care cad sub inciden?a Legii nr. 87 urmeaz? n primul rnd s? fie naintate n instan?ele na?ionale. Totu?i, pozi?ia Cur?ii poate fi rev?zut? n viitor n dependen??, n particular, de capacitatea instan?elor na?ionale de a stabili o jurispruden?? constant? n temeiul Legii nr. 87 n concordan?? cu cerin?ele Conven?iei ?i s? prezinte dovezi c? noul remediu a devenit n practic? eficient.

Curtea a concluzionat c? adresarea din nou n instan?ele na?ionale nu constituie o sarcin? excesiv? pentru reclamant, avnd n vedere faptul c? durata procedurilor n instan?a de fond este limitat maximum la trei luni de zile, c? au fost reduse c?ile de atac ?i c? nu sunt percepute taxe de stat. Reclamantul nu s-a adresat n instan?ele na?ionale,astfel cererea urmeaz? a fi respins? pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne (Articolul 35 1 ?i 4 din Conven?ie).