Hot?rârea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

19 06 2012

La 12 iunie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rârea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

***

În aceast? cauz? reclamantul este o organiza?ie non-guvernamental? Genderdoc-M, scopul c?reia este de a asista ?i a acorda consultan?? comunit??ii LGBT.

La 7 aprilie 2005 asocia?ia reclamant? a solicitat Consiliului Municipal Chi?in?u eliberarea unei autoriza?ii pentru a petrece o demonstra?ie pa?nic?, la 27 mai 2005, în fa?a Parlamentului Republicii Moldova, pentru a încuraja adoptarea legilor care ar proteja minorit??ile sexuale împotriva discrimin?rii.

La 27 aprilie 2005 Consiliul Municipal Chi?in?u a respins cererea pe motiv c? demonstra?ia ar fi neîntemeiat?, deoarece o lege privind protec?ia minorit??ilor sexuale a fost deja adoptat?.

La 6 mai 2005 Prim?ria de asemenea nu a permis petrecerea acestei demonstra?ii pe motiv c? exist? deja o lege privind protec?ia minorit??ilor ?i c? existau prevederi legale care dictau cine sunt subiec?ii cu drept de ini?iativ? legislativ? de a promova legi.

Asocia?ia reclamant? a contestat decizia Prim?riei din 6 mai 2005 argumentând c? interzicerea petrecerii demonstra?iei era una ilegal? ?i discriminatorie.

La 2 iunie 2005 Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea asocia?iei reclamante ?i a anulat decizia Prim?riei.

Prim?ria Chi?in?u a depus recurs împotriva deciziei Cur?ii de Apel Chi?in?u din 2 iunie 2005 invocând, c? au primit mai multe solicit?ri din partea unor persoane fizice ?i asocia?ii care erau vehement împotriva autoriz?rii acestei întruniri ?i care se opun adopt?rii oric?rei legi, care ar legaliza parteneriatul homosexual.

La 7 septembrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul depus de Prim?ria Chi?in?u, a casat decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 2 iunie 2005 ?i a decis s? trimit? cauza la rejudecare la Curtea de Apel Chi?in?u.

La 14 iunie 2006 Curtea de Apel a decis împotriva asocia?iei reclamante, iar ultima a depus recurs.

La 18 octombrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia Cur?ii de Apel din 14 iunie 2006. Instan?a a re?inut c? asocia?ia reclamant? nu ?i-a onorat obliga?iile impuse de legea cu privire la întruniri: de a respecta legea, de a desemna o persoan? sau persoane care s? conduc? demonstra?ia; s? creeze împreun? cu poli?ia un grup de persoane responsabile pentru men?inerea ordinii publice; s? achite Consiliului Municipal careva pl??i pentru aranjarea locului unde se va petrece demonstra?ia ?.a. Mai mult, instan?a a considerat c? a existat un risc ca demonstra?ia ar putea cauza o înc?lcare a ordinii publice.

Asocia?ia reclamant?, invocând Articolul 11 din Conven?ie, s-a plâns de violarea dreptului la întrunire pa?nic?, pretinzând c? interdic?ia impus? de a petrecere demonstra?ia a fost contrar? legii, nu a urm?rit un scop legitim ?i nu a fost necesar? într-o societate democractic?. De asemenea, asocia?ia reclamant? s-a plâns, în temeiul Articolului 13 în conjunc?ie cu Articolul 11 din Conven?ie, c? nu a dispus de un remediu eficient împotriva pretinsei viol?ri a libert??ii întrunirilor, în particular c? nu a existat o procedur? eficient? care ar permite ob?inerea unei decizii definitive pân? la data demonstra?iilor planificate. În continuare, asocia?ia reclamant?, invocând Articolul 14 în conjunc?ie cu Articolul 11 din Conven?ie, s-a plâns a fost discriminat? pe motiv c? a promovat interesele comunit??ii gay din Moldova.

Curtea a constatat violarea Articolului 11 din Conven?ie, notând recunoa?terea viol?rii de c?tre Guvernul pârât.

De asemenea, Curtea a constatat violarea Articolului 13 în conjunc?ie cu Articolul 11 din Conven?ie, observând c? legisla?ia na?ional? prevede un termen limit? pentru judecarea cauzelor privind libertatea întrunirilor, potrivit c?reia organizatorul unei întruniri urmeaz? s? depun? demersul la Prim?rie cu cel târziu 15 zile înaintea evenimentului planificat, iar autorit??ile administrative urmeaz? s? r?spund? demersului în cel mult 5 zile înainte de evenimentul planificat. Dac? autoritatea interzice evenimentul, organizatorii pot depune o plângere împotriva interdic?iei, iar autoritatea judiciar? competent? urmeaz? s? solu?ioneze cauza în timp de 5 zile. Curtea a notat c? în pofida termenului limit? de 5 zile, demersul reclamantului a fost solu?ionat dup? un an ?i jum?tate. Curtea a constatat c? reclamantului i s-a refuzat un remediu na?ional eficient în ceea ce prive?te plângerea privind libertatea întrunirii.

În final Curtea a constatat violarea Articolului 14 în conjunc?ie cu Articolul 11 din Conven?ie, observând c? reclamantul a prezentat în calitate de dovezi decizii a Prim?riei mun. Chi?in?u, prin care se permitea diverse întruniri, în perioada de referin??. Guvernul a e?uat s? prezinte o explica?ie plauzibil? a diferen?ei în tratament. Curtea a considerat c? motivul interdic?iei a fost dezaprobarea demonstra?iilor care erau considerate ca promovare a homosexualit??ii. În particular, Curtea a subliniat c? Prim?ria mun. Chi?in?u a insistat, repetat, în fa?a instan?ei de judecat? c? întrunirea asocia?iei reclamante urma a fi interzis? datorit? opunerii homosexualit??ii din partea cet??enilor. Mai mult ca atât, Curtea a re?inut c? la limitarea libert??ii întrunirii, autorit??ile na?ionale urmeaz? s? aduc? temeiuri clare în aceast? privin??. Îns?, în spe?? fiecare autoritate care examina demersul asocia?iei reclamante pentru organizarea întrunirii, îl respingea pe motive diferite.

Curtea a considerat c? nu este necesar de a examina separat plângerile formulate în temeiul Articolului 6 § 1 ?i 10 din Conven?ie.

Asocia?ia reclamant? a solicitat EUR 860 cu titlu de prejudiciu material, EUR 7,250 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,856 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat asocia?iei reclamante EUR 860 cu titlu de prejudiciu material, EUR 7,250 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,900 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

În fa?a Cur?ii asocia?ia reclamant? a fost reprezentat de c?tre N. Mardari avocat din Chi?in?u.

Judec?torul Myjer a formulat o opinie concurent?, iar judec?torii Gyulumyan ?i Ziemele au formulat o opinie disident?.