Hot?rrea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

26 06 2012

Hot?rrea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

La 26 iunie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

***

n aceast? cauz? reclamantul Ion Ghirea, fost angajat al Serviciului Vamal, la 6 decembrie 1999 a fost acuzat de corupere pasiv?. La 7 decembrie 1999, domiciliul s?u a fost perchezi?ionat. Potrivit reclamantului, dup? perchezi?ie au disp?rut mai multe bunuri din locuin?a sa.

La 22 decembrie 2000, judec?toria Ciocana l-a achitat pe reclamant. Procuratura a naintat apel.

La 19 septembrie 2001, Tribunalul Chi?in?u a respins apelul men?innd sentin?a de achitare.

La 25 septembrie procuratura a naintat recurs. La 13 decembrie 2001, Curtea de Apel a admis recursul dispunnd trimiterea cauzei la rejudecare n instan?a de fond.

La 27 iunie 2003, Judec?toria Ciocana l-a achitat din nou pe reclamant.

La 14 iulie 2003, Procuratura Ciocana a informat instan?a c? procurorul care instrumenteaz? cauza respectiv? se afl? n concediu de la 14 iulie pana la 26 august 2003 ?i a solicitat amnarea examin?rii cauzei pana la revenirea acestuia.

La 17 iulie 2003, grefiera Judec?toriei Ciocana a informat Procuratura Ciocana de existen?a sentin?ei motivate de achitare.

La 26 august 2003, procuratura a formulat un apel mpotriva sentin?ei din 27 iunie 2003.

La 4 noiembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul ca tardiv.

La 31 decembrie 2003, procuratura a naintat recurs mpotriva deciziei instan?ei de apel.

La 4 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat admisibilitatea recursului. La 17 februarie 2004 a ntors cauza la rejudecare n Curtea de Apel Chi?in?u.

La 20 mai 2004 Curtea de Apel a admis apelul procurorului ca fiind depus n termen ?i l-a condamnat pe reclamant. Reclamantul a atacat decizia cu recurs n anulare sus?innd c? apelul a fost depus tardiv. La 3 noiembrie 2004, Curtea Suprema de Justi?ie a respins recursul.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 1 CEDO, reclamantul s-a plns de nc?lcarea principiului egalit??ii armelor. In particular, instan?a de apel a admis un recurs tardiv al procuraturii f?r? motive pertinente. Reclamantul s-a plns n esen?a de durata procedurilor penale ini?iate mpotriva sa. De asemenea, reclamantul s-a plns de echitatea procedurilor, n particular considernd ca instan?ele na?ionale nu au efectuat o analiz? obiectiv? ?i n ansamblu al tuturor dovezilor prezentate. Invocnd violarea art. 6 3 CEDO reclamantul s-a plns ca procuratura nu ?i-a respectat obliga?ia legala de a examina probele n sus?inerea vinov??iei/nevinov??iei acestuia.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 1 din Conven?ie, observnd c? legea procesual penal? n vigoare n perioada de referin?? stabilea un termen pentru depunerea apelului de 15 zile de la comunicarea n scris p?r?ilor despre redactarea sentin?ei. Este incontestabil c? perioada de cincisprezece zile a nceput s? curg? din 17 iulie 2003, atunci cnd judec?toria Ciocana a informat despre faptul c? sentin?a este motivat?. n lipsa apelului n termenul stabilit, hot?rrea din 27 iunie 2003 n favoarea reclamantului a devenit definitiv? la data de 1 august 2003. Procurorul a naintat apel la 26 august 2003.

Instan?a na?ional? a considerat c? termenul de cincisprezece zile a fost suspendat n favoarea statului, deoarece procurorul responsabil de caz a fost n concediu. Instan?a a anulat decizia instan?ei de apel ?i a trimis cazul spre reexaminare. Curtea de Apel Chi?in?u a acceptat argumentele Cur?ii Supreme de Justi?ie, pentru a admite recursul procurorului, a anulat sentin?a de achitare ?i la condamnat pe reclamant.

n opinia Cur?ii, reclamantul a fost dezavantajat fa?? de acuzare, care putea extinde termenul legal de prescrip?ie ?i revizuire a hot?rrii judec?tore?ti definitive, de asemenea ?i n favoarea reclamantului. Chiar presupunnd c? tratamentul preferen?ial al acuz?rii ar fi fost justificat? de interesul bunei administr?ri a justi?iei, Curtea a subliniat lipsa de orice practici de reglementare sau judiciare limitnd utilizarea de astfel de prelungiri. Curtea a considerat c? suspendarea termenului de prescrip?ie, pe motiv c? procurorul care a condus acest caz a fost n concediu, nu poate fi acceptat ca fiind compatibil cu principiul egalit??ii armelor.

n continuare, Curtea a considerat c? interpretarea dat? de c?tre instan?ele judec?tore?ti a prevederilor legale aplicabile a avut un efect incompatibil cu principiul securit??ii juridice, garantat de articolul 6 din Conven?ie. ntr-adev?r, interpretarea de c?tre instan?ele judec?tore?ti a permis statului, reprezentat de c?tre procuror, s? apeleze n pofida expir?rii termenului de prescrip?ie. Instan?ele au admis recursul acuz?rii ?i l-au condamnat pe reclamant, astfel modificnd o situa?ie juridic? care a devenit definitiv?. Redeschiderea procedurii, care a avut ca efect anularea unei hot?rri definitive n favoarea reclamantului a nc?lcat principiul securit??ii juridice.

n ceea ce prive?te cap?tul din cerere privind durata procedurilor na?ionale, Curtea a considerat c? n aceast? parte cererea este prematur? ?i trebuie s? fie respins? pentru  neepuizarea c?ilor de recurs interne, n conformitate cu articolul 35 1 ?i 4 din Conven?ie.

n final, avnd n vedere toate elementele de prob? naintate, ?i n m?sura n care are jurisdic?ie asupra preten?iilor, Curtea constat? nici o nc?lcare aparent? a drepturilor garantate de articolul 6 din Conven?ie, n privin?a restului plngerilor formulate de reclamant.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a solicitat EUR 30,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 3,600 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Briceac avocat din Chi?in?u.