Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n mai ?i iunie 2012

30 07 2012

n lunile mai ?i iunie 2012 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Cibotar ?i Tanasoglo c. Moldovei (cererea nr. 25614/06), Grafescolo SRL c. Moldovei (cererea nr. 36157/08), KENZIE GLOBAL LIMITED LTD c. Moldovei (cererea nr. 287/07), Pareniuc c. Moldovei (cererea nr. 17953/08), RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei (cererea nr. 2946/07), U?enco c. Moldovei (cererea nr. 24359/12), Apostolachi c. Moldovei (cererea nr. 32481/09), Carace? c. Moldovei (cererea nr. 16031/10), Bogdanovici c. Moldovei (cererea nr. 35436/08).

***

n cauza Cibotar ?i Tanasoglo c. Moldovei, reclamantele Valentina Cebotar ?i Irina Tanasoglo, locuiesc ntr-un bloc din mun. Chi?in?u la etajul 1 ?i respectiv 5.

n perioada 2003-2005 n fa?a blocului reclamantelor a fost construit? o cas? cu ?ase etaje, la o distan?? de 20-30 cm de ferestrele reclamantelor.

n luna aprilie 2003, prima reclamant? s-a plns Inspec?iei de Stat n Construc?ii invocnd ilegalitatea construc?iei din fa?a blocului. Autoritatea a dispus ncetarea lucr?rilor de construc?iei.

La o dat? nespecificat? n anul 2003, reclamantele au ini?iat proceduri mpotriva Consiliului municipal solicitnd anularea autoriza?iei de construc?ie pentru cl?direa cu 6 etaje din fa?a blocului lor.

La 8 noiembrie 2005 Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea primei reclamante pe motiv c? noua cl?dire a fost construit? n conformitate cu planul, c? reclamanta nu a suferit nici un prejudiciu ?i c? dnsa a fost responsabil? de faptul c? nu are acces la lumina de zi n fereastra sa deoarece reconfigurarea balconului s?u este neautorizat?. Curtea de Apel Chi?in?u a respins de asemenea cererea celeilalte reclamante pe motive procedurale, n particular pe motiv c? nu a respectat procedura prealabil?.

La 28 decembrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursurile reclamantelor pe acelea?i motive.

n fa?a Cur?ii reclamantele s-au plns n baza art. 6 1 CEDO c? procedurile na?ionale au durat excesiv de lung ?i au fost inechitabile deoarece judec?torii nu au fost impar?iali. Reclamantele de asemenea s-au plns de violarea art. 8 CEDO deoarece dreptul lor la respectarea domiciliului a fost nc?lcat.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o ingerin?? n dreptul la respectarea domiciliului primei reclamante, n baza art. 8 1 CEDO?

Dac? da, a fost aceast? ingerin?? legal? ?i necesar? n senul art. 8 2 CEDO?

***

n cauza Grafescolo S.R.L., compania reclamant? este societatea Grafescolo SRL nregistrat? n Republica Moldova.

La 13 februarie 2003 consiliul local Vadul lui Vod? a adoptat o decizie n ceea ce prive?te nstr?inarea companiei reclamante a unui lot de teren cu o ser? amplasat? pe el.

La 15 iunie 2006 consiliul local Vadul lui Vod? ?i-a anulat decizia anterioar?. Compania reclamant? a ini?iat proceduri mpotriva consiliului local.

Pe parcursul procedurilor Consiliul local a naintat o ac?iune reconven?ional? solicitnd rezilierea contractului de vnzare-cump?rare ncheiat cu compania reclamant? pe motiv c? ultima nu a achitat plata ini?ial? pentru bunurile procurate n 2003.

La 13 aprilie 2007 judec?toria Ciocana a respins ac?iunea companiei reclamante ?i a admis cerin?a de Consiliului local de a declara nul contractul de vnzare-cump?rare.

La 5 septembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul declarat de compania reclamant?  ?i a casat hot?rrea primei instan?e. Instan?a a re?inut c? compania reclamant? a achitat tot pre?ul pentru bunul procurat n anul 2003.

La 16 ianuarie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut recursul pe motive de drept depus de Consiliul local Vadul lui Vod?. Instan?a a casat decizia Cur?ii de Apel ?i a men?inut hot?rrea judec?toriei Ciocana din 13 aprilie 2007. Doar reprezentantul consiliului local a fost citat pentru ?edin?a de la Curtea Suprem? de Justi?ie, iar compania reclamant? nu a participat.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n baza art. 6 CEDO pe motiv c? nu a fost citat la ?edin?a Cur?ii supreme de justi?ie. De asemenea compania s-a plns, n baza acelora?i prevederi, c? instan?a superioar? ?i-a dep??it mputernicirile cnd a men?inut ac?iunea consiliului local Vadul lui Vod? ?i c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu ?i-a motivat decizia. n final compania reclamant? s-a plns c? solu?ia l-a care s-a ajuns n acest caz i-a nc?lcat drepturile garantate de art.1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A dispus compania reclamant? un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, n conformitate cu art. 6 1 CEDO?

A existat o ingerin?? n posesia pa?nic? a companiei reclamante, n sensul art. 1 din Protocolul nr. 1? Dac? da, a fost aceast? ingerin?? necesar? pentru a controla folosin?a propriet??ii conform intereselor generale?

n fa?a Cur?ii compania reclamant? este reprezentat? de c?tre V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza KENZIE GLOBAL LIMITED c. Moldovei, compania reclamant? KENZIE GLOBAL LIMITED este nregistrat? n Marea Britanie.

La momentul evenimentelor, compania reclamant? era creditor al companiei C., care la rndul s?u era creditor al companiei P. La 1 octombrie 2005 compania reclamant? ?i compania C. au convenit c? datoria companiei P. fa?? de compania C. a fost transmis? companiei reclamante in lieu datoriei companiei C. fa?? de compania reclamant?.

Mai trziu compania P. a falimentat ?i a fost pornit? procedura de insolvabilitate. La 10 mai 2006 compania reclamant? a solicitat judec?toriei Economice de circumscrip?ie s? nlocuiasc? compania C. n locul s?u n lista creditorilor companiei P., f?cnd referire la acordul din 1 octombrie 2005.

La 5 iunie 2006 Judec?toria economic? de circumscrip?ie a examinat cauza ?i a admis cererea companiei reclamante. n rezultat compania reclamant? a nlocuit compania C. n lista creditorilor companiei P. cu o datorie de 14,015,000 Lei (echivalentul al 901,000 EURO).

La 16 octombrie 2006 compania C. a depus un apel mpotriva ambelor decizii invocnd, inter alia, c? persoana care a semnat acordul din 1 octombrie 2005 a ac?ionat ultra vires.

La 9 noiembrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul depus de compania C., f?r? a cita compania reclamant?. Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul, fiind casat? decizia instan?ei inferioare. Decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost definitiv? ?i compania reclamant? a fost exclus? din lista creditorilor companiei P.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plns n baza art. 6 CEDO ?i a Protocolului nr. 1 c? procedurile nu au fost echitabile, deoarece nu a fost citat? compania n ?edin?a Cur?ii Supreme de justi?ie ?i c? ultima a decis s? o exclud? din lista creditorilor companie C. cu toate c? acordul din 1 octombrie 2005 era valabil. n Rezultat compania reclamant? pretinde c? a pierdut posibilitatea de a recupera datoria sa de la compania P.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A dispus compania reclamant? de ?edin?e echitabile n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, n conformitate cu art. 6 1 CEDO?

2. A existat o ingerin?? n proprietatea companiei reclamante, n sensul art. 1 din Protocolul nr. 1? Dac? da, a fost aceast? ingerin?? necesar? pentru a controla folosin?a propriet??ii conform intereselor generale?

n fa?a Cur?ii compania reclamant? este reprezentat? de c?tre V. Moraru, avocat din Bucure?ti, Romnia.

***

n cauza Pareniuc c. Moldovei, reclamanta Vera Pareniuc n perioada de referin?? era inspector fiscal. La o dat? nespecificat? ea a fost acuzat? de luare de mit?. La 28 ianuarie 2005 procurorul care conducea urm?rirea penal? a enun?at ntr-un ziar c? reclamanta a acceptat mit?.

La 9 martie 2005 reclamanta a fost condamnat? de luare de mit? ?i i s-a aplicat o amend? de 300 EUR. Judec?toria Edine? a re?inut c? o persoan? V.Z. a vizitat-o la oficiul reclamantei ?i i-a pus bani n buzunarul hainei care era ag??at? pe un cuier, n schimbul unor servicii. Reclamanta a atacat sentin?a men?ionnd c? a fost victima unei nscen?ri. Procurorul de asemenea a atacat sentin?a pe motiv c? pedeapsa era prea blnd?.

La 20 septembrie 2006 Curtea de Apel B?l?i a admis apelul reclamantei ?i a achitat-o pe motiv c?, inter alia, nu au existat probe ce ar demonstra vinov??ia acesteia.

La 16 ianuarie 2007 curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul procurorului ?i a dispus reexaminarea cauzei.

La 21 martie 2007 Curtea de Apel B?l?i  a respins apelul reclamantei mpotriva sentin?ei din 9 martie 2005 ?i a admis apelul procurorului. Instan?a a m?rit amenda pn? la 1,200 EUR ?i a condamnat-o la 3 ani de nchisoare cu suspendare.

Reclamanta a depus recurs invocnd, inter alia, c? V.Z. era un agent provocator ?i c? dnsa era o victim? a nscen?rii.

La 12 septembrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantei, desconsidernd alega?ia acesteia c? a fost victima unei nscen?ri.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns n baza art. 6 1 CEDO c? a fost victima unei nscen?ri. De asemenea, ea s-a plns c? deciziile instan?elor na?ionale nu au fost suficient de motivate ?i c? ultima decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie nu a fost pronun?at? public. Reclamanta s-a mai plns n baza art. 6 2 CEDO c? dreptul s?u la prezum?ia nevinov??iei a fost nc?lcat de c?tre procuror atunci cnd a enun?at ntr-un interviu c? dnsa a acceptat mit?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 6 1 CEDO? n particular, a fost reclamanta victima unei provoc?ri ?i au examinat prompt instan?ele na?ionale plngerea sa n acest sens? ( a se vedea, Ramanauskas c. Lituaniei, nr. 74420/01, CEDO 2008)?

Au motivat suficient instan?ele na?ionale deciziile sale?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza RED NORD-VEST S.A., compania reclamant? este companie moldoveneasc? de distribuire a energiei electrice. La o dat? nespecificat?, o persoan? privat? a ini?iat proceduri civile mpotriva acesteia pe motiv c? domiciliul s?u a fost incendiat n urma unui scurt circuit.

La 26 decembrie 2005 judec?toria Drochia a obligat compania s? achite reclamantei o compensa?ie n m?rime de 20 000 EUR. Apelul companiei reclamante a fost respins de c?tre Curtea de Apel B?l?i. Compania a depus un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 7 august 2006 compania reclamant? a fost informat? printr-o scrisoare c? ?edin?a de judecat? va avea loc la 23 august 2006. La 22 august 2006 compania reclamant? a primit o alt? scrisoare prin care a fost informat? c? n scrisoarea precedente s-a comis o gre?eal? ?i c? ?edin?a de judecat? va avea loc la 30 august 2006.

Reprezentantul companiei s-a prezentat la Curtea Suprem? de Justi?ie la 30 august 2006 la ora indicat? n cita?ie, ns? ?edin?a defapt a avut loc la 23 august 2006 ?i recursul companiei reclamante a fost respins.

Compania reclamant? s-a plns n fa?a Cur?ii n baza art. 6 CEDO c? procedurile nu a fost echitabile ?i c? nu a fost citat legal n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A dispus compania reclamant? de un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, conform art. 6 1 CEDO?

n fa?a Cur?ii compania reclamant? este reprezentat? de c?tre S. Cozma, avocat din Cahul.

***

n cauza U?enco c. Moldovei, reclamantul Roman U?enco, n perioada de referin?? avea 15 ani ?i 11 luni.

La 28 noiembrie 2008 reclamantul mpreun? cu prietenul s?u au fost re?inu?i de poli?ie, fiind suspecta?i de furt. Ei au fost adu?i la sectorul de poli?ie unde au fost maltrata?i pentru a recunoa?te vina. n particular, reclamantul a primit numeroase lovituri pe cap ?i pe corp, precum ?i a fost lovit pe t?lpi.

n diminea?a urm?toare mama reclamantului a fost invitat? s?-?i ia b?iatul de la sectorul de poli?ie.

La 1 decembrie 2008 reclamantul a fost examinat de un medic legist. Potrivit raportului, reclamantul avea r?ni ?i vn?t?i pe cap ?i t?lpile picioarelor. De asemenea, el avea zgrieturi pe picioare, i c?deau din?ii. Unul din din?i a fost rupt. Reclamantul, de asemenea, a fost diagnosticat cu como?ie cerebral?.

La o dat? nespecificat? n luna decembrie 2008, reclamantul a depus o plngere mpotriva poli?i?tilor agresori. Procedurile penale au fost ini?iate ?i ncetate de nenum?rate ori. Ultima ncetare a urm?ririi penale a avut loc la 23 ianuarie 2012, cnd procurorul a considerat c? nu exist? probe suficiente care ar demonstra preten?iile de maltratare al reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 3 CEDO de maltratarea sa ?i c? autorit??ile na?ionale au refuzat s? investigheze relele-tratamente.

Reclamantul, de asemenea, s-a plns n sensul art. 5 CEDO c? arestarea ?i deten?ia sa la 28 noiembrie 2008 a fost  ilegal?, iar n sensul art. 6 CEDO c? procedurile mpotriva poli?i?tilor agresori au fost inechitabile.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost reclamantul subiectul torturii, contrar art. 3 CEDO (a se vedea 65 Corsacov c. Moldovei, cererea nr. 18944/02, 4 aprilie 2006)?

Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva torturii (a se vedea 131 Labita c. Italiei, nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost investigarea n prezenta cauz? contrar? prevederilor art. 3 CEDO?

Guvernul este invitat s? prezinte Cur?ii copia ntregului dosar cu privire la investigarea plngerii reclamantului cu privire la maltratare.

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre A. Bragoi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Apostolachi c. Moldovei, reclamantul Iurie Apostolachi, la momentul evenimentelor era angajat al unei agen?ii de stat.

La 20 martie 2008 reclamantul a fost concediat pe motivul nerespect?rii clauzelor contractului individual de munc?. Reclamantul a contestat n instan?? de judecat? concedierea sa.

La 20 iunie 2008 judec?toria Centru a admis cererea reclamantului pe motiv c? contrar prevederilor legisla?iei, el a fost concediat fiind n concediu de boal?. Instan?a, de asemenea, a re?inut c? reclamantului nu i s-au cerut explica?ii n scris nainte de concedierea sa, iar ordinul de concediere nu a specificat exact ce nc?lcare i se imput?.

La 4 septembrie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul depus de fostul angajator ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e.

La 17 decembrie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul depus de angajator, f?r? citarea reclamantului. Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul ?i a casat solu?iile instan?elor inferioare. Curtea Suprem? de Justi?ie a indicat faptul c? lipsa salariatului la munc? pentru cteva zile era un motiv serios de concediere. Decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost final?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 6 1 CEDO c? procedurile na?ionale au fost inechitabile deoarece dnsul nu a fost citat n ?edin?a instan?ei de recurs, precum ?i pentru faptul c? instan?a suprem? la casarea solu?iilor instan?elor inferioare nu a oferit detalii de ce nu a fost de acord cu acestea.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toare ntrebare:

A dispus reclamatul de un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile, conform art. 6 1 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre F. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Carace? c. Moldovei, faptele acestei cauze sunt descrise n decizia Cur?ii de inadmisibilitate, disponibil? n HUDOC.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva torturii ( a se vedea 131 Labita c. Italiei, nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), a fost investigarea n prezenta cauz? contrar? prevederilor art. 3 CEDO?

A existat o violare a art. 5 3 CEDO? n particular, instan?ele na?ionale au oferit motive pertinente ?i suficiente pentru a justifica deten?ia reclamantului?

A dispus reclamantul, conform exigen?elor art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv prin care ar fi putut s?-?i formuleze preten?iile sale de nc?lcare a art. 3 CEDO?

***

n cauza Bogdanovici c. Moldovei, reclamantul Stanislav Bogdanovici, la 20 noiembrie 2005 a fost arestat ?i plasat n deten?ie pentru furt. El pretinde c? a fost maltratata pentru a-?i recunoa?te vina.

La 14 iunie 2006 reclamantul a fost g?sit vinovat ?i condamnat la 8 ani de nchisoare. La 21 noiembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis par?ial apelul depus de reclamant reducnd pedeapsa la 5 ani ?i 2 luni. La 5 martie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului.

n acela?i timp reclamantul s-a plns la procuratur? invocnd c? a fost supus relelor-tratamente. Aparent aceast? plngere nu a fost examinat?.

Pe parcursul arestului s?u, reclamantul a fost de?inut n dou? institu?ii de deten?ie. n particular, el a fost de?inut de trei diferite ocazii n Penitenciarul nr. 13 n perioada 14 decembrie 2005-4 februarie 2007, 5 aprilie 2007-19 aprilie 2007 ?i 10 mai 2007 – 7 februarie 2008. n rest el a fost de?inut n penitenciarul nr. 9.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n baza art. 3 CEDO c? a fost supus relelor-tratamente ?i, n suportul preten?iilor sale a invitat Curtea s? contacteze persoanele cu care a fost de?inut pentru a confirma alega?iile sale. De asemenea, reclamantul s-a plns de condi?iile proaste de deten?ie n Penitenciarul nr. 13. n continuare reclamantul s-a plns n baza art. 5 CEDO c? deten?ia sa nu a fost bazat? pe motive relevante ?i suficiente. n final, reclamantul contest? c? procedurile penale mpotriva sa nu au fost echitabile dup? cum prevede art. 6 CEDO ?i c? au fost excesiv de lungi. Avnd n vedere faptul c? instan?ele na?ionale nu au luat n considera?ie argumentele sale, reclamantul a invocat c? nu a dispus de remedii efective n sensul art. 13 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A existat o violare a art. 3 CEDO avnd n vedere condi?iile de deten?ie n perioada 10 mai 2007 ?i 7 februarie 2008 n Penitenciarul nr. 13 ?