Hot?rrile G.B. ?i R.B. c. Moldovei ?i Gasanov c. Moldovei

18 12 2012

La data de 18 decembrie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrile G.B. ?i R.B. c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) ?i Gasanov c. MOLDOVEI (cererea nr. 39441/09).

***

n cauza G.B. ?i R.B.  c. MOLDOVEI reclaman?ii sunt so? ?i so?ie. Curtea a autorizat anonimatul reclaman?ilor. La 4 mai 2000 G.B. a n?scut un copil. ?eful sec?iei ginecologie a spitalului raional ?tefan – Vod?, Dl. B., a efectuat reclamantei o cezarian?. n timpul interven?iei chirurgicale, el din gre?eal? i-a nl?turat ovarele ?i trompele uterine, f?r? permisul ei sau a so?ului, care la acel moment se afla prin apropiere. Reclamanta, care n perioada de referin?? avea 32 de ani, a suferit de menopauz? prematur?. Din anul 2001 reclamanta urmeaz? un tratament medical pentru a contracara efectele menopauzei precoce, inclusiv tratament hormonal de substitu?ie. Potrivit medicilor, ea urmeaz? c? continue acest tratament pn? la vrsta de 52 – 55 ani, dup? care va fi nevoie de alt tratament.

Potrivit unui raport neurologic din 5 noiembrie 2001, reclamanta a suferit de sindrom asteno-depresiv ?i osteoporoz?. La 18 februarie 2002, medicii au constatat c? reclamanta avea febr?, nevroz? ?i palpita?ii cardiace. La 8 mai 2002 ea a fost diagnosticat? cu nevroz? astenic?.

Potrivit rezultatelor examin?rii comisiei medicale din 18 martie 2003, nu era necesar? nl?turarea ovarelor ?i a trompelor uterine ?i c? reclamantei i-a fost cauzat? sterilizare chirurgical?.

La 26 iulie 2006 un medic psihiatru ?i un psiholog au constatat c? reclamanta a suferit o traum? psihologic? de lung? durat? ?i c? exist? un sindrom post-traumatic.

La 15 martie 2005, judec?toria C?u?eni a condamnat medicul B. pentru neglijen?? n serviciu, ce a cauzat un prejudiciu grav s?n?t??ii ?i integrit??ii corporale victimei. El a fost condamnat la 6 luni de nchisoare, cu suspendarea execut?rii pe un termen de un an de zile.

La 11 mai 2005 Curtea de Apel Bender a men?inut hot?rrea primei instan?e. La 2 august 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat solu?iile instan?elor inferioare ?i a adoptat o nou? hot?rre prin care B. a fost g?sit vinovat, ns? a fost absolvit de r?spundere penal?, deoarece a expirat termenul de atragere la r?spundere penal?.

La o dat? necunoscut?, n martie 2007, reclaman?ii au naintat o ac?iune civil? mpotriva spitalului raional ?tefan-Vod? ?i B., solicitnd compensa?ii pentru prejudiciu cauzat n m?rime de 9,909 MDL cu titlu de prejudiciu material, 1 milion MDL ?i respectiv 100,000 MDL pentru prejudiciu moral ?i 2,700 MDL pentru cheltuieli de judecat?. De asemenea, ei au cerut instan?ei s? oblige spitalul s?-i acorde reclamantei tratament gratuit pentru toat? perioada prescris? de medici. Avocatul reclaman?ilor a prezentat o not? explicativ? detaliat? ?i dovezi pentru fiecare cap?t de cerere, inclusiv diverse rapoarte medicale, costul consulta?iilor medicale, analize de laborator ?i tratamentul, precum ?i sentin?a de condamnare.

La 18 septembrie 2007, judec?toria C?u?eni a admis par?ial cererea reclaman?ilor, oblignd spitalul s?-i acorde reclamantei tratament medical gratuit pn? n anul 2020. Instan?a de asemenea i-a acordat 1,119 MDL cu titlu de prejudiciu material, precum ?i 5,000 MDL ?i respectiv 1,000 MDL cu titlu de prejudiciu moral.

La 24 ianuarie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a casat par?ial hot?rrea primei instan?e, m?rindu-i cuantumul prejudiciului moral la 10,000 MDL, plus 1,237 MDL pentru cheltuieli de judecat?.

Curtea Suprem? de Justi?ie, la 24 septembrie 2008 a men?inut decizia instan?ei inferioare.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de violarea art. 6 1 CEDO, deoarece instan?ele nu ?i-au motivat hot?rrile ?i c? hot?rrea irevocabil? nu a fost executat?. n final, reclaman?ii au invocat violarea art. 8 CEDO deoarece instan?ele na?ionale nu li-au acordat o compensa?ie suficient? pentru prejudiciu cauzat.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 8 CEDO, reiternd c? unica chestiune ce urmeaz? a fi abordat? este cuantumul desp?gubirilor. Instan?ele na?ionale au adjudecat reclamantului echivalentul sumei de 607 EURO cu titlu de prejudiciu moral, 75 EURO cu titlu de cheltuieli ?i au obligat spitalul s? asigure cu medicamentele necesare pn? n 2020. Aceste sume sunt, n mod considerabil, sub limita minim? a compensa?iilor acordate de Curte. Efectul devastator a pierderii abilit??ii primului reclamant de reproducere ?i problemele de s?n?tate pentru o perioad? ndelungat? de timp, determin? o ingerin?? considerabil? a drepturilor acesteia n temeiul art. 8 CEDO, ceea ce impune o satisfac?ie echitabil? suficient?.

Mai mult ca att, de?i erau enumerate criteriile generale ale prevederilor legisla?iei n vigoare, instan?ele na?ionale nu au specificat cum aceste criterii sunt aplicate n cauza primului reclamant sau determin? adjudecarea sumei de 607 EURO. Unica excep?ie, a fost hot?rrea primei instan?e, potrivit c?reia  sum? mai mare ar afecta capacitatea spitalului de a continua s? activeze ca institu?ie public?. n opinia Cur?ii, atare argument este inacceptabil, avnd n vedere c? spitalul era n proprietatea statului ?i c? acesta este responsabil pentru orice cheltuieli ocazionate n acest sens.

Curtea a respins argumentul Guvernului, precum c? prezenta cauz? nu poate fi distins? de cauza Pentiacova ?i al?ii (cererea nr. 14462/03), unde ea a constatat c? statul nu era capabil c? asigure tratament medical deplin ?i c? a fost nevoit s? distribuie finan?area modest? disponibil? n a?a mod ca s? asigure popula?iei o asisten?? medical? mai mare. n cazul reclaman?ilor respectivi tratamentul necesar impunea sume de bani considerabile pentru o perioad? mai mare de timp, ceea ce era diferit de cazul n spe??, care impunea o plat? unic?. Mai mult ca att, statul putea pretinde cel pu?in rambursare par?ial? a cheltuielilor de la B., doctorul care a fost g?sit vinovat de neglijen?? medical?. De asemenea, statul putea s? introduc? asigurare obligatorie asupra neglijen?ei profesionale n institu?iile medicale, pentru a face posibil? plata desp?gubirilor victimelor.

Primul reclamant a solicitat EUR 60,000 cu titlu de prejudiciu moral, al doilea reclamant a  solicitat EUR 6,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclaman?ilor suma global? de EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre N. Mardari avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gasanov c. Moldovei, reclamantul Zeinal Gasanov, la 6 februarie 2007 a fost arestat de c?tre ofi?erii de poli?ie C. ?i G., fiind suspectat de fraud? ?i violare de domiciliu. Reclamantul a fost plasat n deten?ie temporar? n Izolatorul de deten?ie provizorie al CPR Glodeni.

La 7 februarie 2007 aproximativ la ora 15.00, medicul de serviciu M. l-a examinat pe reclamant, iar n raportul de constatare nr. 52 a statuat c? pe parcursul examin?rii nu a depistat urme vizibile de leziuni pe corpul reclamantului. M. a constatat starea general? a reclamantului ca ?i “satisf?c?toare ?i a notat c? reclamantul s-a plns de dureri n piept.

Potrivit reclamantului, la o dat? nespecificat? n timpul deten?iei la Glodeni, el a fost torturat de c?tre un ofi?er de poli?ie pentru a ob?ine declara?ii. n particular, el a fost lovit pe cap cu un obiect negru, neascu?it, dup? care ?i-a pierdut cuno?tin?a. Apoi dnsul a fost for?at s? dea declara?ii asupra faptelor incriminate lui.

La 21 februarie 2007 reclamantul a fost examinat de c?tre un medic legist, S. potrivit raportului de constatare, expertul a observat “o cicatrice curbat?, albicioas? de 3 x 0.3 cm pe mijlocul frun?ii reclamantului. Medicul a concluzionat c? cicatricea s-a format n urma vindec?rii unei r?ni, ns? nu a putut determina cnd aceast? leziune a fost cauzat?. Dnsul a mai notat c? reclamantul a specificat c? a fost b?tut de c?tre o persoan?, O. la 6 februarie 2007 la ora 22.30. n particular, reclamantul a fost lovit n fa?? cu o frnghie.

n observa?iile sale ulterioare n fa?a instan?elor na?ionale reclamantul a invocat c? a fost b?tut de c?tre O. deoarece a fost dus pentru a fi supus examin?rii medicale de c?tre C., unul din ofi?erii care i-a aplicat rele-tratamente ?i care l-ar fi amenin?at cu tortur? dac? se va plnge.

Reclamantul a r?mas n izolatorul de deten?ie preventiv? din Glodeni pn? la o dat? nespecificat? n aprilie 2007, dup? care a fost transferat la B?l?i. El a formulat prima sa plngere de maltratare dup? acest transfer.

Potrivit reclamantului, n rezultatul traumei craniene la 10 iulie 2008 i-a fost stabilit gradul 3 de invaliditate.

Urm?rirea penal? pe marginea plngerii de maltratare

La 17 aprilie 2007 reclamantul a naintat o plngere Procuraturii Generale invocnd c? n perioada afl?rii n custodia poli?iei, a fost b?tut de ofi?erii C. ?i G. El a formulat o cerere similar? Pre?edintelui Republicii Moldova, ns? aparent nu a primit nici un r?spuns.

La 16 mai 2007 dnsul a naintat o alt? plngere Procuraturii Glodeni, sus?innd c? a fost avertizat cu o alt? maltratare dac? se va plnge c? a fost supus relelor-tratamente. El a mai subliniat c? familia pretinsei a victime are grad de rudenie cu unul din ofi?erii de poli?ie de rang nalt din Glodeni. Reclamantul a fost audiat de un procuror la 20 mai 2007.

La 9 iuie 2007 Procuratura Glodeni a dispus nenceperea urm?ririi penale. La 6 septembrie 2007 procurorul ierarhic superior a informat reclamantul despre men?inerea n vigoare a ordonan?ei de nencepere.

La 14 aprilie 2008 un alt procuror ierarhic superior a casat ordonan?a din 9 iulie 2007 ordonnd investiga?ia suplimentar?. n particular, dnsul a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a constata pretinsele alega?ii de maltratare.

La 20 iunie 2008 o comisie de exper?i au examinat rapoartele medicale ale reclamantului. La 16 iulie 2008 comisia a formulat un raport n care reclamantul a fost diagnosticat de “contuzie cranian? cu insuficien?? piramidal? pe dreapta ?i cu semne de afazie motorie. Totu?i, avnd n vedere lipsa c?rorva acte medicale n ceea ce prive?te starea s?n?t??ii reclamantului n perioada 6 februarie 2007 ?i 16 ianuarie 2008, exper?ii nu au putut ajunge la concluzia c? trauma i-a fost cauzat? la 6-7 februarie 2007.

La 4 septembrie 2008 Procuratura Glodeni a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal?.

La 13 noiembrie 2008 judec?torul de instruc?ie a examinat plngerea reclamantului ?i a notat c? preten?iile reclamantului de maltratare sunt superficiale ?i c? nu existat “deficien?e grave ?i inexplicabile. De?i reprezentantul reclamantului a solicitat la 29 mai 2008 s? fie audia?i doi martori, I. ?i B., care i-au fost colegi de celul?, aceast? cerere a fost l?sat? f?r? examinare de c?tre procuror. Judec?torul a mai notat c? reclamantul nu a fost audiat ?i c? procurorii au investigat doar declara?iile n form? scris? a reclamantului. n continuare judec?torul a constatat c? procurorii nu au examinat plngerea reclamantului de maltratare de c?tre O. n ziua arestului, a?a cum a fost men?ionat n raportul medical din 21 februarie 2007. Judec?torul a anulat ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale ?i a dispus reluarea acesteia.

La o dat? nespecificat? procurorul din Procuratura Glodeni a interogat martorii I. ?i B. Ei au declarat c? nu cunosc cu siguran?? data ?i luna de la nceputul anului 2007 cnd reclamantul le-a ar?tat leziunile de pe cap ?i alte p?r?i ale corpului n urma maltrat?rii de c?tre ofi?erul de poli?ie. Potrivit acestor m?rturii, ambii au fost de?inu?i n acela?i loc de deten?ie ca ?i reclamantului n perioada de referin??. Avnd n vedere ?i declara?iile lui O. ?i a familiei sale, procurorul a constatat c? nimeni din acea familie nu a b?tut reclamantul pn? ca acesta s? fie arestat.

La 15 noiembrie 2008 avocatul reclamantului a naintat Procuraturii Glodeni o copie legalizat? a rapoartelor medicale din Penitenciarul nr. 11 din B?l?i pe perioada aprilie-august 2007. El a solicitat procurorului s? g?seasc? originalele acestor rapoarte ?i s? dispun? n baza acestora o nou? examinare medico-legal?.

La 19 noiembrie 2008 procurorul a dispus efectuarea unei noi expertize, de c?tre o comisie n alt? componen??. Potrivit raportului din 28 noiembrie 2008, actele medicale pe numele reclamantului nu atest? prezen?a c?rorva leziuni pe corpul reclamantului. A fost imposibil de a determina timpul cnd reclamantul a ob?inut leziunea pe frunte, dar avnd n vedere caracteristicile acesteia, ar fi putut fi cauzat? anterior de 6 februarie 2007. Comisia nu a putut determina leg?tura cauzal? dintre cicatrice ?i trauma cranian? a reclamantului.

La 12 decembrie 2008 Procuratura Glodeni a dispus nenceperea urm?ririi penale mpotriva ofi?erilor C. ?i G. La 15 ianuarie 2009 procurorul ierarhic superior a men?inut ordonan?a. Reclamantul a atacat-o cu recurs, iar la 18 februarie 2009 judec?torul de instruc?ie a men?inut ordonan?a de nencepere, deoarece nu a existat aparen?? de violare a drepturilor reclamantului ?i c? acea ordonan?? este legal? ?i ntemeiat?.

Urm?rirea penal? mpotriva reclamantului

La 17 august 2007 judec?toria Glodeni a condamnat reclamantul la 14 ani ?i 6 luni de nchisoare.

La 14 noiembrie 2007 Curtea de Apel B?l?i a respins apelul reclamantului ca nefondat. La 8 aprilie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a trimis cauza la rejudecare. La 17 decembrie 2008 Curtea de Apel B?l?i a condamnat reclamantul la 8 ani de nchisoare.

La 2 iunie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului pe motive de drept, ns? a redus pedeapsa la 6 ani ?i 4 luni de nchisoare.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a fost maltratat de c?tre ofi?erii de poli?ie ?i c? autorit??ile au e?uat s? efectueze o anchet? efectiv? pe marginea plngerii de maltratare. De asemenea, reclamantul s-a plns de violarea art. 13 CEDO, deoarece ancheta nu a fost efectiv?.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect material, notnd c? ziua urm?toare de la ncarcerarea acestuia n Comisariatul din Glodeni, reclamantul a fost supus unei examin?ri medicale ?i nu au fost stabilite careva leziuni pe corpul reclamantului. Astfel Curtea a concluzionat c? la 07 februarie 2007 reclamantul a fost perfect s?n?tos. Dup? dou? s?pt?mni de deten?ie o alt? examinare medical? a atestat prezen?a unei leziuni pe fruntea reclamantului,  care se vindeca. Doctorul care a examinat reclamantul la 21 februarie 2007 nu a putut determina dac? leziunea a fost cauzat? naintate de arestarea reclamantului. Totu?i, nimic din dosar nu contrazice alega?ia reclamantului c? leziunea nu putea fi cauzat? nainte de 07 februarie 2007, cnd a fost plasat n deten?ie ?i nu s-a f?cut nici o men?iune asupra acestei leziuni. Curtea a considerat c? aceasta a creat o prezum?ie puternic? c? reclamantului i-a fost cauzat? leziunea respectiv? pe durata deten?iei. n aceste circumstan?e, este obliga?ia Guvernului s? furnizeze o explica?ie plauzibil? a sursei leziunii, n caz contrar se impune concluzia c? reclamantul a fost maltratat n deten?ie. Guvernul a invocat c? potrivit unei comisii medicale, care de asemenea nu a fost n stare s? determine cu exactitate momentul procedurii leziunii reclamantului, aceasta a fost cauzat? pn? la 06 februarie 2007, ceea ce ar nsemna doar c? reclamantul nu a fost maltratat n deten?ie. Curtea a notat c? comisia medical?, care a efectuat examinarea dup? mai mult de un an de zile de la evenimentele respective, nu a examinat propriu zis leziunea reclamantului, ci s-a bazat pe documentele medicale. Mai mult ca att, comisia a concluzionat c? leziunea a fost cauzat? pn? la 06 februarie 2007 chiar dac? doctorul care a v?zut nemijlocit leziunea nu a ajuns la o atare concluzie. Curtea a considerat c? concluzia formulat? de c?tre o comisie dup? un an de zile de la evenimentele respective, nu poate r?sturna dovada obiectiv? c? la 07 februarie 2007 un doctor care activeaz? n institu?ia de deten?ie nu a observat vreo leziune pe corpul reclamantului.

Este adev?rat c? pe durata examin?rii din 21 februarie 2007 reclamantul a declarat doctorului c? a fost lovit cu o frnghie de c?tre O. Totu?i, el ulterior a invocat n plngerile ?i explica?iile c?tre autorit??i, c? a fost dus la doctor de c?tre C., unul din ofi?eri care l-a maltratat, ?i c? C. de asemenea l-a amenin?at cu violen?? dac? se va plnge ulterior. Dup? cum a re?inut judec?torul de instruc?ie n decizia sa din 13 noiembrie 2008, procuratura nici nu a ncercat ini?ial s? stabileasc? dac? reclamantul a fost b?tut ?i de c?tre O.

Curtea, de asemenea, a notat c? doi martori au declarat c? au v?zut leziunile reclamantului ?i c? li s-a spus c? el a fost b?tut de poli?ie, ceea ce reafirm? concluzia c? reclamantul a fost maltratat n deten?ie.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO, sub aspect procedural, notnd c? n spe?? la 21 februarie 2007 un doctor a constatat leziuni pe corpul reclamantului, care nu au fost observate de c?tre examinarea medical? anterioar?. De asemenea, este evident din materialele prezentate de p?r?i c? rezultatele ambelor investiga?ii erau prezente n dosarul penal ?i corespunz?tor au fost cunoscute ofi?erului de urm?rire penal?. Urmeaz? c? doctorul ?i ofi?erul de urm?rire penal? erau con?tien?i, sau trebuiau s? fie con?tien?i la 21 februarie 2007, c? reclamantul a suferit o leziune, posibil n deten?ie, ceea ce urma s? determine autorit??ile s? efectueze o investiga?ie a eventualei maltrat?ri a reclamantului, chiar ?i n absen?a plngerii respective ?i n pofida declara?iei c? reclamantul a fost b?tut de O. Totu?i, n perioada de referin?? nu a avut loc vreo investiga?ie.

De asemenea, aparent din materialele dosarului investiga?ia a durat aproximativ doi ani de zile, iar n aceast? perioad? de timp ordonan?a de a nu ini?ia urm?rirea penal? a fost anulat? de 2 ori. ncheierea judec?torului de instruc?ie din 13 noiembrie 2008 a stabilit, dup? mai mult de un an ?i jum?tate, c? urm?rirea penal? a fost afectat? de deficien?e serioase ?i inexplicabile, cum ar fi omisiunea de a audia reclamantul ?i martorii indica?i de acesta. Curtea a considerat c? omisiunea de a efectua ac?iuni elementare pentru o atare perioad? lung? de timp este incompatibil? cu cerin?ele promptitudinii, care se con?in n obliga?iile procedurale potrivit art. 3 CEDO.

Mai mult ca att, n spe?? nu a fost ini?iat? urm?rirea penal?, chiar dup? anularea ordonan?elor de ne-ini?iere a urm?ririi penale. Astfel refuzul de a ini?ia urm?rire penal? adecvat? pe marginea plngerii de maltratare a limitat posibilit??ile de acumulare a probelor ?i a redus eficien?a investiga?iei alega?iilor reclamantului.

Avnd n vedere constatarea viol?rii art. 3 CEDO, Curtea nu a examinat separat alega?ia reclamantului de violare a art. 13 CEDO.

Reclamantul a solicitat EUR 5,000,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 6,085 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.