CtEDO a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza ASITO c. Moldovei

24 04 2007

La 24 aprilie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98).

Prin hot?rrea ASITO c. Moldovei din 08.11.2005, Curtea a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei (securitatea raporturilor juridice) ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile pronun?ate n favoarea reclamantului privind refuzul n declararea nulit??ii unui contract ?i, ulterior, declararea nul? a contractului prin admiterea recursului n anulare. Compania reclamant? solicita suma de EUR 2,388,949 ca compensa?ie pentru prejudiciile materiale. Chestiunea cu privire la compensarea prejudiciilor a fost rezervat? pentru o hot?rre separat?.

Dup? pronun?area hot?rrii din 08.11.2005, Curtea a acordat companiei reclamante ?i Guvernului Republicii Moldova un termen de 3 luni n care p?r?ile s? se expun? asupra preten?iilor de ordin financiar ale reclamantului sau asupra unui acord cu privire la acest subiect.

La 9 ianuarie 2006 Curtea European? a primit un document care con?inea un acord amiabil ncheiat ntre p?r?i. Acest acord prevedea, printre altele:

  • Reclamantul a confirmat c? constatarea viol?rii art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie constituie prin sine o satisfac?ie echitabil? suficient? n privin?a prejudiciului moral;
  • Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de MDL 186,945 (EUR 12,082) ?i MDL 187,432 (EUR 12,113) n termen de 3 luni din ziua n care cererea va fi radiat? de pe rolul Cur?ii;
  • Guvernul s-a obligat s? sus?in? adoptarea pe parcursul anului 2006 a Legii cu privire la asigur?ri ?i a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru pagube produse de autovehicule;
  • Guvernul s-a obligat s? modifice pe parcursul anului 2006 art. 38 al Legii nr. 970 din 24 iulie 1996 cu privire la instan?ele judec?tore?ti economice.

La 8 februarie ?i 6 martie 2007 Curtea a primit de la compania reclamant? dou? scrisori prin care a fost informat? c? la 21 ?i 22 decembrie 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la asigur?ri ?i Legea cu privire la asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru pagube produse de autovehicule ?i c? compania reclamant? dore?te s?-?i retrag? cererea de pe rolul Cur?ii.

Curtea a ajuns la concluzia c? conform acordului amiabil reclamantului i vor fi pl?tite compensa?ii pentru prejudiciul material suportat, c? Guvernul a adoptat legile la care s-a referit n acordul amiabil, c? reclamantul ?i retrage preten?iile de ordin material fa?? de Guvernul Moldovei ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 (b) al Conven?iei.

*  *  *

Hot?rrea CtEDO n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? este disponibil? pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).