Hot?rrea B. ?i al?ii c. Moldovei

16 07 2013

n cauza B. ?i al?ii c. Moldovei, reclamanta O.B. este mama celorlal?i reclaman?i V.B. ?i I.B. n anul 1998, angajatorul reclamantei i-a atribuit familiei acestea un apartament cu trei od?i n or. Chi?in?u.

Potrivit reclamantei, ea era sistematic b?tut? ?i insultat? de c?tre so?ul ei. Ca rezultat, la 16 ianuarie 2007, so?ii au divor?at, dar continuau s? locuiasc? n acest apartament.

Totu?i violen?a continua ?i n perioada septembrie 2007- ianuarie 2008, reclamanta a ob?inut 7 rapoarte medicale care confirmau prezen?a unor leziuni corporale u?oare cauzate de obiecte contodente de o suprafa?? limitat?. Rapoartele au fost ntocmite la cererea CPS Centru bazndu-se pe plngerile reclamantei. Reclamanta a declarat c? toate leziunile corporale descrise n rapoartele medicale au ap?rut n rezultatul loviturilor cauzate de c?tre so?ul ei (V.B.).

n aceea?i perioad? instan?ele na?ionale au examinat ?ase dosare de tragere la r?spundere contraven?ional? legate de aplicarea loviturilor corporale. Primul dosar a fost clasat pe motiv c? p?r?ile s-au mp?cat, al doilea pe motivul expir?rii termenului de trei luni de tragere la r?spundere contraven?ional?, iar n celelalte patru au fost adoptate decizii de tragere la r?spundere contraven?ional?.

n conformitate cu raportul de examinare psihologic? ntocmit de Centrul Na?ional de prevenire a abuzului fa?? de copil din 30 octombrie 2008 starea emo?ional? a fiului I.B. se caracterizat? prin anxietate, disconfort ?i agresivitate provocat? de rela?iile tensionate din familie. Pe parcursul evalu?rii s-a constatat c? tat?l copiilor pentru o perioad? ndelungat? de timp a abuzat fizic ?i psihologic copiii ?i mama lor. Tn?rul evita contactul cu tat?l s?u ?i manifesta agresivitate fa?? de el, ceea ce reprezenta un mecanism de auto-ap?rare.

Potrivit reclamantei, cel?lalt fiu V.B. a p?r?sit domiciliul n anul 1997, deoarece nu mai putea tolera abuzul tat?lui s?u, ceea ce se confirm? printr-un certificat al asocia?iei proprietarilor de apartamente.

Potrivit unei explica?ii din 10 iunie 2008 a lui V. B., adresate judec?toriei Centru, el ?i-a tr?it copil?ria n stres ?i fric? fa?? de tat?l s?u, care i maltrata mama. El nu a putut suporta aceste condi?ii ?i a p?r?sit domiciliul.

Potrivit unui certificat eliberat de CPS Centru el era pus la eviden?? ca provocator de dispute n familie.

La o dat? nespecificat? n anul 2008, reclamanta a depus o ac?iune civil? prin care a solicitat evacuarea lui V.B. din apartament, invocnd comportamentul violent al so?ului. V.B. a depus o ac?iune reconven?ional? prin care a cerut partajul imobilului ntre to?i membrii familiei.

La 23 iunie 2008, judec?toria Centru a admis ac?iunea reclamantei ?i a respins ac?iunea reconven?ional? a lui V.B. Solu?ia primei instan?e a fost men?inut? prin decizia Cur?ii de Apel din 30 octombrie 2008.

La 20 mai 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ac?iunea reclamantei ?i a admis ac?iunea reconven?ional? a lui V.B.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de faptul c? statul nu a respectat obliga?iile pozitive prev?zute de art. 3 CEDO, deoarece ei au fost obliga?i s? locuiasc? cu un b?rbat care sistematic maltrata ?i insulta primul reclamant ?i care n consecin?? a fost supus? riscului de a fi maltratata n continuare. Ceilal?i reclaman?i au fost afecta?i psihologic de atmosfera nes?n?toas? din cas?.

De asemenea ei s-au plns de violarea art. 6 al Conven?iei deoarece decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie este una arbitrar?. Mai mult dect att, din moment ce instan?ele inferioare au respins cererea reconven?ional? a lui V.B., acceptarea acesteia de Curtea Suprem? de Justi?ie a mpiedicat reclaman?ii s? o conteste ?i au fost priva?i de dreptul la un recurs. Mai departe ei s-au plns c? n rezultatul deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie au fost for?a?i s? locuiasc? n od?ile unui apartament partajul c?ruia exist? doar pe hrtie ?i nu este susceptibil de locuit. n final, reclaman?ii s-au plns c? au fost priva?i de o parte din apartamentul pe care reclamanta l-a primit n proprietate de la angajatorul s?u.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 3 din Conven?ie, notnd c? este clar din dosar c? autorit??ile na?ionale erau con?tiente de comportamentul violent al lui V.B., din moment ce l-au sanc?ionat administrativ de mai multe ori. Corespunz?tor este necesar de a determina dac? ac?iunile luate de ace?tia pentru a proteja primul reclamant au fost suficiente pentru a onora obliga?iile pozitive.

Ea a notat c? autorit??ile locale, ?i anume poli?ia ?i instan?ele judec?tore?ti, nu au fost n totalitate pasive. Urmare a incidentului cu violen??, primul reclamant a fost dus la examinare medical? ?i cu prima ocazie au fost ini?iate urm?riri penale mpotriva lui V.B. Instan?a de judecat? a aplicat amend? lui V.B. de 5 ori. n particular, Curtea a notat c? amenzile aplicate erau mici ?i nu au avut nici un efect deterent.

Guvernul a inculpat reclamantului retragerea plngerii penale pentru viol ?i omisiunea de prezenta dovezi, ceea ce a prevenit autorit??ile c? continue procedurile penale mpotriva lui V.B. n spe??, autorit??ile nu au efectuat o analiz? dac? seriozitatea ?i num?rul atacurilor asupra primului reclamant din partea lui V.B. ?i seriozitatea primei plngeri de viol a impus continuarea urm?ririi penale, n pofida retragerii plngerii. Mai mult dect att, n pofida unei plngeri evidente a tentativei de viol la 21 august 2011, mpreun? cu dovezile medicale, aparent autorit??ile nu au ini?iat, din oficiu, careva investiga?ii n acest sens, limitndu-se din nou la proceduri administrative.

Curtea, de asemenea, a notat c? primul reclamant a ncercat s? ob?in? protec?ie mpotriva viitoarei violen?e prin cererea de evacuare a lui V.B. din apartamentul s?u comun. Totu?i, prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 mai 2009 au fost respinse cerin?ele respective, constatnd c? ac?iunea urm?rea scopul de a ngr?di dreptul de a folosi apartamentul de c?tre V.B. ?i nu protec?ia primului reclamant. De asemenea, ea a notat c? n pofida a 6 cauze administrative pentru violen?? sau insult? mpotriva lui V.B., nu erau suficiente dovezi c? acesta a nc?lcat sistematic regulile de convie?uire.

Ulterior, cnd reclamantul a cerut evacuarea temporar? a lui V.B. din apartamentul comun dup? atacul din 21 august 2011, instan?ele s-au referit la hot?rrea din 20 mai 2009, ca motiv de respingere a cererii. Curtea a considerat c? instan?ele na?ionale urmau s? i-a n considera?ie circumstan?ele de fapt care au avut loc dup? hot?rrea din 20 mai 2009, ?i anume alte dou? atacuri a lui V.B.

Era indisputabil c? V.B. din nou a atacat primul reclamant n apartamentul comun. Acesta a servit motiv pentru emiterea ordonan?ei de protec?ie din 01 septembrie 2011. Totu?i, de?i o serie de m?suri au fost adoptate pentru a preveni orice contact cu V.B., inclus o interdic?ie de apropiere, acestuia i s-a permis s? s? locuiasc? n continuare n apartamentul comun. Curtea a fost de acord cu argumentul primului reclamant, c? permisiunea lui V.B. de a locui n acela?i apartament cu victima sa a determinat ineficien?a altor m?suri din ordonan?a de protec?ie ?i a expus-o riscului de viitoare maltrat?ri.

De asemenea, aparent perspectiva contactului cu agresorul n apartamentul comun a supus reclamanta la frica permanent? a viitoarei maltrat?ri, avnd n vedere num?rul atacurilor anterioare. Aceast? fric? este suficient de serioas? s? cauzeze reclamantului suferin?? ?i anxietate determinnd un tratament inuman n sensul Articolului 3 din Conven?ie.

Curtea nu a putut accepta argumentul Guvernului precum c? reclamantul nu a riscat nici o violen?? viitoare ?i faptul c? s-a urm?rit scopul de a ob?ine partea lui V.B. din apartament, deoarece evacuarea cerut? 2011 a fost de natur? temporar? ?i c? s-a cerut expres de a nu solu?iona chestiuni de proprietate. Aceasta ar permite instan?elor na?ionale s? balanseze n mod adecvat drepturile concurente, dreptul reclamantului de a nu fi supus tratamentului inuman ?i dreptul lui V.B. de a folosi apartamentul, prin oferirea unei protec?ii reale reclamantului, f?r? a-l deposeda pe V.B. de proprietate. De asemenea, ei puteau s? analizeze dac? argumentul reclamantului n temeiul Articolului 102 din Codul cu privire la locuin?e este ntemeiat. Totu?i ei au e?uat n acest sens.

Curtea a concluzionat c? autorit??ile nu ?i-au onorat obliga?iile pozitive, n temeiul Articolului 3 din Conven?ie, de a proteja primul reclamant de la maltratare.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 8 din Conven?ie, notnd c? integritatea psihic? ?i moral? a fost afectat? de abuzuri periodice din partea lui V.B. Ea s-a referit la constat?rile sale privind suferin?a ?i anxietatea suferit? de reclamant n propriul apartament.

Mai mult de att, autorit??ile au fost con?tiente de aceste circumstan?e, din moment ce acestea au fost examinate de poli?ie ?i instan?ele judec?tore?ti. n opinia Cur?ii, aceasta urma s? determine ac?iuni din partea autorit??ilor.

Curtea a notat c?, anulnd solu?iile instan?elor inferioare, Curtea Suprem? de Justi?ie nu considerat c? 6 cauze administrative mpotriva lui V.B. ca dovedind cu suficient? certitudine comportamentul violent mpotriva primului reclamant. n procedurile din 2011, instan?ele pur ?i simplu s-au referit la hot?rrea din 20 mai 2009 pentru a confirma dreptul lui V.B. de a nu fi evacuat din apartament, f?r? a lua n considera?ie viitoarele ac?iuni de violen?? comise n 2010 ?i 2011. Ei nu au ncercat s? determine dac? dreptul lui V.B. de a folosi apartamentul a fost exercitat ntr-un mod ce ncalc? drepturile primului reclamant potrivit Articolului 8 din Conven?ie ?i Articolului 102 din Codul cu privire la locuin?e.

n rest cererea  reclamantei a fost respins? ca inadmisibil?.

Primul reclamant a solicitat EUR 32,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 3,485 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 3,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i n fa?a Cur?ii de c?tre A. Bivol, avocat n Chi?in?u.