Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n mai ?i iunie 2013

16 09 2013

n lunile mai ?i iunie 2013 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Bogdan ?i Ciorap c. Moldovei (44417/05, 32318/06), Florean c. Moldovei (28176/10), Modranga ?i al?ii c. Moldovei (33328/06, 13279/07, 16151/07), Ursu c. Moldovei (28447/05), Leonova c. Moldovei (52536/09), Ipati ?i Tiuvildina c. Moldovei (51411/09 ?i 64677/10), Sarupici c. Moldovei ?i Ucrainei ?i Ganea ?i Gherscovici c. Moldovei (37187/03, 18577/08), Salcieni c. Moldovei (25850/12), Codrul S.R.L. c. Moldovei (1556/10) ?i RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei (2946/07).

n cauza Bogdan ?i Ciorap c. Moldovei, reclamantul n prima cerere, Anatolie Bogdan, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1962. Reclamantul n a doua cerere, Tudor Ciorap, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1965. El locuie?te n Chi?in?u.

Ca ?i n cazul reclaman?ilor din hot?rrea pilot Olaru ?i al?ii (Olaru et autres c. Moldova, nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009), reclaman?ii n prezentele cauze au pretins nc?lcarea drepturilor lor garantate de articolul 6 1 al Conven?iei ?i articolul 1 al Protocolului nr.1 la Conven?ie prin neexecutarea de c?tre Guvernul Republicii Moldova a hot?rrilor judec?tore?ti definitive prin care s-a dispus acordarea de locuin?e sociale reclaman?ilor.

La date diferite, hot?rrile judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea reclaman?ilor au fost executate de c?tre autorit??i. n prima cauz?, durata neexecut?rii este de 2 ani ?i 9 luni, iar n cel de-al doilea caz, de 6 ani ?i 3 luni.

Ca rezultat al e?u?rii negocierilor n vederea reglement?rii amiabile a cauzei, Guvernul a informat Curtea prin scrisoarea din 23 noiembrie 2012 c? propune s? fac? o declara?ie unilateral? n vederea solu?ion?rii chestiunilor formulate n cereri.

Guvernul a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor garantate de articolul 6 1 al Conven?iei ?i de articolul 1 al Protocolului nr.1. El s-a angajat s? pl?teasc? primului reclamant suma de 2 000 (dou?  mii) de euro ?i celui de al doilea reclamant 3 600 (trei mii ?ase sute) de euro. n consecin??, Guvernul a solicitat Cur?ii s? radieze cererile.

La 26 februarie ?i 7 martie 2010 Curtea a primit din partea reclaman?ilor scrisori de informare privind acceptarea propunerilor Guvernului.

Ţinnd cont de acceptul expres al reclaman?ilor a termenilor cuprin?i n declara?ia formal? a Guvernului, Curtea a considerat c? p?r?ile au ajuns la o reglementare amiabil? a cauzelor ?i a decis radierea cererilor de pe rol.

n cauza Florean c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe Florean, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1957.  

n cadrul litigiului ini?iat de reclamant mpotriva Prim?riei Municipiului Chi?in?u, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul tardiv al Prim?riei ?i a casat hot?rrea Cur?ii de Apel pronun?at? n favoarea reclamantului. Litigiul avea ca obiect cererea reclamantului de recunoa?tere a propriet??ii construc?iilor ridicate n jurul casei sale.

Reclamantul a sus?inut c? admiterea recursului tardiv al p?r?ii adverse a adus atingere principiului securit??ii raporturilor juridice.

n condi?iile n care p?r?ile nu ajuns la reglementarea amiabil? a cauzei, Guvernul a informat Curtea la 16 septembrie 2011 c? urm?re?te s? formuleze o declara?ie unilateral? n vederea reglement?rii chestiunii formulate n cerere. Declara?ia prevedea c? Guvernul este de acord cu plngerea reclamantului formulat? n temeiul articolelor 6 1 ?i 13 ale Conven?iei, precum ?i n temeiul articolului 1 al Protocolului nr.1, pe motivul nc?lc?rii principiului securit??ii raporturilor juridice, al absen?ei unui recurs efectiv ?i al ingerin?ei inadmisibile n dreptul reclamantului la proprietate ?i ) ?innd cont de circumstan?ele specifice ale prezentei cauze ?i de jurispruden?a Cur?ii n aceast? materie, Guvernul propune reclamantului suma de 2 500 de euro pentru compensarea prejudiciului moral, precum ?i cu titlu de pentru costuri ?i cheltuieli.

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2011, reclamantul a comunicat c? nu este de acord cu termenii declara?iei unilaterale ntruct suma propus? este prea mic?.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse – care este comparabil? sumelor acordate n alte cauze – Curtea a considerat c? nu se justific? continuarea examin?rii cererii ?i a decis radierea cererii de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de V. Grecu, avocat n Chi?in?u.

n cauza Modranga ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii dispun de hot?rri judec?tore?ti pronun?ate n favoarea lor, n virtutea c?rora, statul a fost obligat s? acorde reclaman?ilor locuin?e sociale sau s? le retrocedeze anumite imobile, invocnd neexecutarea hot?rrilor judec?tore?ti respective.

Prezentele cauze au fost comunicate Guvernului n continuarea hot?rrii pilot Olaru ?i al?ii (nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009).

Pn? n prezent a fost executat? doar hot?rrea judec?toreasc? intern?  n cauza Iachimov (nr. 23930/09). Hot?rrile judec?tore?ti interne n restul cauzelor au r?mas neexecutate. Durata neexecut?rii variaz? ntre 53 ?i 129 de luni.

Avnd n vedere similitudinea cauzelor n ceea ce prive?te faptele ?i problemele de fond pe care le prezint?, Curtea a considerat necesar s? conexe cererile ?i s? le examineze mpreun? ntr-o singur? decizie.

Ca rezultat al e?u?rii negocierilor n vederea reglement?rii amiabile a cauzelor, Guvernul a informat Curtea prin scrisoarea din 23 noiembrie 2012 c? urm?re?te s? formuleze o declara?ie unilateral? n vederea solu?ion?rii chestiunilor formulate n cereri. Declara?ia a prev?zut c? Guvernul recunoa?te nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor garantate de articolelor 6 1 al Conven?iei ?i de articolul 1 al Protocolului nr.1, precum ?i de articolul 13 al Conven?iei (n cazurile n care a fost invocat), pe motivul neexecut?rii hot?rrilor judec?tore?ti definitive ntr-un termen rezonabil ?i a propus reclaman?ilor plata unor sume cu titlu de prejudiciu moral ?i costuri ?i cheltuieli.

Sumele propuse de Guvern pentru compensarea prejudiciului moral ?i a costurilor ?i cheltuielilor sunt urm?toarele: a)  n cauza nr. 33328/06 – 4000 de euro (EUR) pentru o perioad? de neexecutare de 129 de luni; b)  n cauzele nr. 33455/06, 79/07, 13279/07, 16151/07, 24235/07, 27813/07, 36095/07, 56533/07 ?i 23930/09 – 3 600 EUR fiec?rui reclamant pentru o perioad? de neexecutare de la 60 la 99 de luni; c)  n cauza nr. 2504/09 – 2 400 EUR pentru o durat? de neexecutare de 53 de luni.

Reclaman?ii au informat Curtea la date diferite c? nu sunt mul?umi?i de termenii declara?iei unilaterale pe motiv c? sumele propuse sunt prea mici.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse – care este comparabil? sumelor acordate n alte cauze – Curtea a considerat c? nu se justific? continuarea examin?rii cererii ?i a decis radierea cererii de pe rol.

n cauza Ursu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe Ursu, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1948.  El locuie?te n Chi?in?u.

Reclamantul a fost implicat ntr-un accident de ma?in? la data de 28 noiembrie 2003. Potrivit reclamantului, o ma?in? condus? de un colaborator al poli?iei care se deplasa pe culoarea ro?ie a semaforului a fost lovit? de ma?ina reclamantului, care conducea pe culoarea verde. Potrivit poli?istului, el se deplasa pe culoarea verde a semaforului, iar reclamantul pe culoarea ro?ie.

 La 24 decembrie 2003, Procuratura Chi?in?u a emis ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale, dar a decis s? porneasc? un dosar contraven?ional pe numele reclamantului.

Au fost audia?i mai mul?i martori care au f?cut declara?ii contradictorii, unii sus?innd versiunea evenimentelor descris? de reclamant, al?ii pe cea a poli?istului.

La 17 decembrie 2004, reclamantul a recuzat judec?torul pe motiv c? acesta a admis cererea de efectuare a unei expertize, ns? mai trziu a declarat c? reclamantul este vinovat de s?vr?irea contraven?iei ?i c? va pronun?a o ncheiere motivat? de respingere a expertizei. La 4 februarie 2005, reclamantul sus?ine c? ?i-a reiterat cererea de recuzare. Din procesul-verbal al ?edin?ei de judecat? din 20 decembrie 2004 reiese c? la acea dat? instan?a l-a audiat pe expert.

La 4 februarie 2005, Judec?toria Centru a constatat c? reclamantul este vinovat de s?vr?irea unei contraven?ii administrative ?i l-a obligat la plata unei amenzi n valoare de 270 de lei moldovene?ti (MDL, echivalentul a 16,6 de euro (EUR) la data evenimentelor). Potrivit reclamantului, martorii s?i nu au fost audia?i de c?tre instan?a de judecat?, care ?i-a ntemeiat hot?rrea doar pe declara?iile martorilor colaboratorului poli?iei. Din procesul-verbal al ?edin?ei de judecat? reiese c? instan?a a audiat martorii, refuznd s? audieze un martor n mod repetat. Instan?a nu a examinat cererea de desp?gubire a prejudiciului formulat? de poli?ist, ntruct aceasta f?cea obiectul unei ac?iuni civile separate.

Reclamantul a atacat hot?rrea judec?toreasc?. La 21 februarie 2005, el a solicitat informa?ii despre data la care urma s? fie examinat dosarul s?u, ns? i s-a comunicat c? acesta nu fusese nc? remis de instan?a de judecat? inferioar?. ns?, la 9 martie 2005, cnd a ntrebat din nou despre dosar, i s-a comunicat c? dosarul lui a fost examinat la 22 februarie 2005.

La 22 februarie 2005, Sec?ia penal? a Cur?ii de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea primei instan?e ?i a respins recursul declarat de reclamant, precum ?i recursul declarat de colaboratorul poli?iei. Decizia respectiv? nu cuprindea nicio men?iune despre participarea p?r?ilor la ?edin?a de judecat?. Decizia Cur?ii de Apel a fost definitiv?.

La 24 august 2009, Procurorul General a solicitat revizuirea cauzei. Reclamantul a fost prezent la ?edin?? ?i a sus?inut cererea. La 17 octombrie 2011, Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea de revizuire. Ea a anulat ordonan?a procurorului din 24 decembrie 2003 de ncepere a procedurii contraven?ionale mpotriva reclamantului ?i a casat hot?rrile judec?tore?ti adoptate anterior. De asemenea, instan?a a ncetat procesul contraven?ional mpotriva reclamantului. Hot?rrea Cur?ii de Apel nu a fost atacat?, devenind definitiv?.

Reclamantul a invocat nc?lcarea articolului 6 al Conven?iei pe motiv c? dosarul s?u a fost examinat de un judec?tor care nu poate fi considerat impar?ial. De asemenea, el a invocat acela?i articol n privin?a refuzului nemotivat al instan?ei de judecat? de a audia martorii adu?i n ap?rarea sa ?i a nerespect?rii procedurii de citare la ?edin?a de judecat? din 22 februarie 2005 n fa?a Cur?ii de Apel Chi?in?u.  n cele din urm?, el s-a plns n temeiul articolului 1 al Protocolului nr.1 la Conven?iei de faptul c? a fost obligat s? pl?teasc? desp?gubiri p?r?ii adverse n procedurile na?ionale.

n condi?iile n care p?r?ile nu ajuns la reglementarea amiabil? a cauzei, Guvernul a informat Curtea la 15 octombrie 2012 c? urm?re?te s? formuleze o declara?ie unilateral? n vederea reglement?rii chestiunii formulate n cerere. Declara?ia prevedea c? Guvernul este de acord cu plngerea reclamantului formulat? n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei, n materie penal?, pe motivul nc?lc?rii procedurii de citare a reclamantului n procesul administrativ ?i al refuzului nentemeiat de a audia martorii adu?i n ap?rarea sa ?i a amintit c? situa?ia reclamantului a fost reparat? prin rejudecarea cauzei care a avut loc dup? comunicarea prezentei cauze ?i care s-a finalizat cu hot?rrea Judec?toriei Centru din 17 octombrie 2011, iar reclamantul, care a fost citat corespunz?tori ?i ai c?rui martori au fost audia?i, a fost achitat pe toate capetele de acuzare. Instan?a de judecat? na?ional? a l?sat la discre?ia Agentului Guvernamental chestiunea privind satisfac?ia echitabil?. F?cnd o apreciere proprie a circumstan?elor prezentei cauze n lumina jurispruden?ei anterioare, Guvernul a propus reclamantului suma de 1 500 de euro (o mie cinci sute de euro) pentru compensarea prejudiciului material ?i moral, precum ?i cu titlu de pentru costuri ?i cheltuieli. Guvernul a considerat c? preten?iile pecuniare ale reclamantului nu au nicio leg?tur? cu nc?lc?rile recunoscute mai sus ?i trebuie respinse.

Prin scrisoarea din 19 noiembrie 2012, reclamantul a comunicat c? nu este de acord cu termenii declara?iei unilaterale ntruct n urma nc?lc?rii drepturilor sale el a suferit un prejudiciu material, prejudiciu care ar fi fost suportat de partea advers? n procedurile na?ionale.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse – care este comparabil? sumelor acordate n alte cauze – Curtea a considerat c? nu se

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de V. Iordache, avocat n Chi?in?u.

n cauza Leonova c. Moldovei, reclamanta Angela Leonova, este cet??ean al Republicii Moldova ?i este n?scut? la 1969.

Cererea reclamantului, privind condi?iile de deten?ie, pretins contrare art. 3 din Conven?ie, a fost comunicat? Guvernului care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reprezentantului reclamantului, care a fost invitat s? le prezinte pe ale sale, ns? acesta nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 25 iunie 2012 Curtea a atras aten?ia reprezentantului reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat la 26 aprilie 2012 ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul reclamantului a primit scrisoare la 07 iulie 2012, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de I. Capatina, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Ipati ?i Tiuvildina c. Moldovei, reclamantul n prima cerere, Viorel Ipati, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1972. Reclamantul n a doua cerere, Aliona Tiuvildina, este cet??ean al Republicii Moldova.

Invocnd articolul 6 din Conven?ie, reclaman?ii s-au plns de violarea dreptului la un proces echitabil, urmare a anul?rii deciziilor definitive favorabile prin cereri de casa?ie extraordinare.

Cererile reclaman?ilor au fost comunicate Guvernului, care a transmis observa?iile sale pe marginea admisibilit??ii ?i temeiniciei cererii. Observa?iile sale au fost transmise reclaman?ilor, care a fost invita?is? le prezinte pe ale sale, ns? ace?tia nu au r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclaman?ii nu doresc s? men?in? cererile sale n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acestora de pe rol.