Sinteza deciziilor septembrie 2013

13 11 2013

n luna septembrie 2013 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii contra Moldovei: Sperciuc c. Moldovei (cererea nr. 16938/06), Bogdanovici c. Moldovei (cererea nr. 35436/08), Apostolachi c. Moldovei (cererea nr. 32481/09), Livadari c. Moldovei (cererea nr. 47619/10), Banari c. Moldovei (cererea nr. 74450/11), Arabadji c. Moldovei (cererea nr. 25620/06), Antoci c. Moldovei (9209/08), Cucos c. Moldovei (60168/09), Corotchi c. Moldovei (50166/06) ?i Baranov c. Moldovei (20935/05).

***

n cauza Sperciuc c. Moldovei, reclamantul este Tudor Sperciuc , cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1948 ?i locuie?te n Cocieri.

Invocnd articolul 3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratare ?i lipsa unei efective; invocnd articolul 2 din Protocolul nr. 4, s-a plns de anularea tardiv? a interdic?iei de a p?r?si ?ara.  

La 06 iunie ?i 02 iulie 2013, Curtea a primit declara?iile de reglementare semnate de c?tre p?r?i, potrivit c?rora Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 11,700.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? convenit? de p?r?i ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u.

***

n cauza Bogdanovici c. Moldovei, reclamantul este Stanislav Bogdanovici, n?scut n 1983.

La 20 noiembrie 2005 reclamantul a fost arestat ?i plasat n deten?ie, fiind suspectat de furt. Dup? arestare reclamantul pretinde c? a fost supus maltrat?rii pentru a da declara?ii.

La 14 iunie  2006 reclamantul a fost g?sit vinovat de fapta imputat? ?i condamnat la 8 ani de nchisoare, sentin?a fiind men?inut? n vigoare de instan?ele judec?tore?ti superioare.

ntre timp reclamantul s-a plns procuraturii privind pretinsa maltratare, ns? f?r? succes.

Pe durata deten?iei reclamantul a fost de?inut n dou? izolatoare: n Penitenciarul nr. 13 ?i Penitenciarul nr. 9.

Cererea reclamantului, privind condi?iile de deten?ie, a fost comunicat? Guvernului.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns c? a fost supus maltrat?rii ?i, n sus?inerea alega?iilor sale, a invitat Curtea s? contacteze persoanele cu care a mp?r?it celula n perioada de referin??. De asemenea, invocnd art. 5 CEDO, reclamantul s-a plns c? arestarea acestuia nu s-a bazat pe motive suficiente ?i relevante, ?i nu au avut o baz? legal?. n final, reclamantul a pretins c? procedurile penale mpotriva acestuia nu au fost echitabile, n sensul art. 6 CEDO, ?i durata acestora a fost excesiv?. Deoarece instan?ele na?ionale au e?uat s? considere argumentele acestuia, reclamantul a pretins c? nu a dispus de un remediu eficient n sensul art. 13 CEDO.

La 15 aprilie 2013 Guvernul a informat Curtea despre inten?ia de a formula o declara?ie unilateral?, potrivit c?reia a recunoscut nc?lcarea art. 3 CEDO din cauza condi?iilor de deten?ie, n perioada 10 mai 2007 – 07 februarie 2008 ?i a propus s? pl?teasc? suma de EUR 4,000 cu titlu de prejudicii ?i costuri ?i cheltuieli.

Prin scrisoarea din 01 iulie 2013 reclamantul a informat c? declara?ia unilateral? a Guvernului nu poate fi acceptat?, deoarece sumele propuse de Guvern sunt insuficiente, considernd c? este ndrept??it la o compensa?ie de EUR 40,000 cu titlu de prejudiciu material, EUR 60,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Avnd n vedere con?inutul declara?iei unilaterale a Guvernului ?i suma compensa?iei propuse, Curtea a considetat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii n aceast? parte, ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

n ceea ce prive?te restul capetelor din cerere, Curtea a notat c? ele au fost naintate dup? expirarea termenului de ?ase luni, corespunz?tor urmnd a fi respinse n temeiul art. 35.1 ?i 35.4 CEDO.

***

n cauza Apostolachi c. Moldovei, reclamantul este Iurie Apostolachi, n?scut n 1960 ?i care locuie?te n Bender.

Invocnd articolul 6 CEDO, reclamantul s-a plns de inechitatea procedurilor civile, pe motiv c? cauza  a fost examinat? n lipsa acestuia.

La 31 mai 2012 cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului.

La 20 mai 2013 Guvernul a informat Curtea, c? dup? comunicarea cererii, au fost redeschide procedurile, ?i c? la 27 februarie 2013 Curtea Suprem? de Justi?ie, printre altele, a recunoscut violarea art. 6 CEDO ?i a dispus adjudecarea unei compensa?ii de EUR 1,000.

La 04 iulie 2013 reprezentantul reclamantului a informat Curtea c? dore?te radierea cererii de pe rol.

n lumina celor men?ionat, Curtea a decis, n temeiul art. 37.1 CEDO, radierea cererii de pe rolul s?u.

***

n cauza Livadari, reclaman?ii sunt Petru ?i Vasile Livadari, n?scu?i n 1985 ?i 1987, din Chi?in?u ?i Cricova.

Invocnd articolul 3 CEDO, reclaman?ii s-au plns de maltratare ?i lipsa unei efective; invocnd articolul 13 CEDO, s-au plns de lipsa unui recurs efectiv. 

La 30 iulie ?i 02 august 2013, Curtea  a primit declara?iile de reglementare semnate de c?tre p?r?i, potrivit c?rora Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclaman?ilor suma de EUR 14,000.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? convenit? de p?r?i ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u.

***

n cauza Banari c. Moldovei, reclamantul este Radu Banari n?scut n 1989.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratarea sa n custodia poli?iei n aprilie 2009 ?i omisiunea de a efectua o anchet? efectiv? pe marginea plngerii de maltratare.

La 09 iulie ?i 16 iulie 2013, Curtea  a primit declara?iile de reglementare semnate de c?tre p?r?i, potrivit c?rora Guvernul s-a obligat s? pl?teasc? reclaman?ilor suma de EUR 12,000.

Curtea a luat not? de reglementarea amiabil? convenit? de p?r?i ?i a decis radierea cererii de pe rolul s?u.

***

n cauza Arabadji c. Moldovei, reclamantul este Constantin Arabadji n?scut n 1973.

La 07 iulie 2005 a fost ini?iat? o cauz? penal? mpotriva reclamantului, n perioada de referin?? procuror, fiind suspectat de comiterea infrac?iunilor de abuz n favoarea unei organiza?ii criminale ?i neglijen??.

La 01 noiembrie 2005 procurorul responsabil de caz a dispus re?inerea reclamantului pentru 72 de ore. Reclamantul fiind de?inut n IDP a CGP, potrivit acestuia ntr-o celul? cu al?i doi infractori. La 04 noiembrie 2005 instan?a de judecat? a respins demersul procurorului de arestare preventiv? a reclamantului.

La 10 noiembrie 2005 reclamantul a depus o plngere la judec?toria R?cani mpotriva procesului verbal de re?inere. La 23 noiembrie 2005 judec?toria R?cani a respins plngerea reclamantului ca nefondat? ?i inadmisibil?.

La 26 noiembrie 2008 reclamantul a fost achitat pe toate capetele de acuza?ie mpotriva sa. Sentin?a a fost men?inut? de instan?ele judec?tore?ti superioare.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul a pretins c? a fost plasat n deten?ie ntr-o celul? cu doi infractoori, ceea ce a constituit un tratament contrar acestei dispozi?ii. Invocnd art. 5 CEDO, el a acuzat autorit??ile c? deten?ia sa nu a avut un suport legal, ?i nu au existat n acest sens motive suficiente ?i relevante. n temeiul art. 6 CEDO, reclamantul s-a plns de caracterul arbitrar al respingerii plngerii sale privind nulitatea procesului verbal de re?inere. n final, s-a plns, n temeiul art. 13 CEDO, de lipsa unui recurs efectiv.

Bazndu-se pe articolul 3 al Conven?iei, reclamantul sa plns c? a fost plasat n deten?ie ntr-o celul? cu dou? infractori a constituit un tratament contrar acestei dispozi?ii.13. Pe baza articolului 5 1 al Conven?iei, el acuz? autorit??ile au plasat n deten?ie f?r? temei legal ?i n lipsa unor motive pertinente ?i suficiente.14. Bazndu-se pe articolul 6 din Conven?ie, reclamantul sa plns de caracterul arbitrar al respingerii de c?tre Curtea R?cani, 23 noiembrie 2005, plngerea sa de nulitate a procesului-verbal de custodie.15. n cele din urm?, el se plnge de lipsa de un recurs intern efectiv n sensul articolului 13 din Conven?ie, care ar putea permite s? ?i apere drepturile n conformitate cu Conven?ia ?i Protocoalele sale.

n ceea ce prive?te pretinsa violare a art. 3 CEDO, Curtea a concluzionat c?, deten?ia reclamantului timp de trei zile ntr-o celul? cu doi infractori a atins nivelul minim de severitate pentru a c?dea sub inciden?a dispozi?iilor respective ?i prin urmare a fost respins? ca inadmisibil? n temeiul articolului 35 3 ?i 4.

Curtea a respins plngerea n ceea ce prive?te pretinsa violare a art. 5 1 CEDO, pentru neepuizarea c?ilor interne de recurs, conform articolului 35 1 ?i 4, deoarece reclamantul nu a naintat o ac?iune civil? pentru repararea prejudiciului n temeiul Legii nr. 1545.

Pretinsa nc?lcare a art. 6 CEDO, a fost ncadrat? de c?tre Curte ca fiind sub inciden?a articolului 5 4 CEDO, ?i a la fel fost respins?, pentru neepuizarea c?ilor interne de recurs, conform articolului 35 1 ?i 4, deoarece reclamantul nu a naintat o ac?iune civil? pentru repararea prejudiciului n temeiul Legii nr. 1545.

Restul cererii reclamantului, privind violarea art. 13 CEDO, ca fost considerat? ca inadmisibil? n temeiul articolului 35 3 (a) al CEDO ?i respins? n conformitate cu articolul 35 4 din CEDO.

***

n cauza Antoci c. Moldovei, reclamantul este Constantin Antoci n?scut ?n 1949.

n fa?a Cur?ii reclamantul se plnge de neexecutarea unei hot?rri privind acordarea spa?iului locativ.

Prin scrisoarea din 23 noiembrie 2012 Guvernul a informat c? este dispus s? reglementeze amiabil cauza, recunoscnd violarea drepturilor reclamantului ?i acceptnd s? pl?teasc? suma de EUR 4,000 cu titlu de prejudicii ?i costuri ?i cheltuieli.

Prin scrisorile din 10 septembrie 2012 ?i 27 februarie 2013 reclamantul a informat c? nu este de acord cu condi?iile reglement?rii amiabile, pe motivul sumelor propuse cu titlu de prejudicii.

Avnd n vedere con?inutul declara?iei unilaterale a Guvernului ?i suma compensa?iei propuse, Curtea a considetat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii n aceast? parte, ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Cucos c. Moldovei, reclamantul este Emil Cuco? n?scut n 1977.

Invocnd art. 6.1 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plns de examinarea de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u a unui apel tardiv naintat de partea advers?.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului, care a informat Sec?ia Gref? c? nu inten?ioneaz? s? nainteze observa?ii n lumina jurispruden?ei Cur?ii n materia respectiv?.

Ulterior, la 18 aprilie 2011 reclamantul a fost invitat s? nainteze preten?iile sale privind satisfac?ia echitabil?. Totu?i reprezentantul s?u nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 25 iunie 2012 Curtea a atras aten?ia reprezentantului reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reprezentantul reclamantului a primit scrisoare la 03 iulie 2012, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Corotchi c. Moldovei, reclamantul este Vasile Corotchi, n?scut n 1960.

Cererea reclamanatului, privind pretinsa violare a art. 3 CEDO, a fost comunicat? Guvernului, care a expediat observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei. Totu?i reclamantul nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 08 martie 2013 Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea observa?iilor a expirat ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul a primit scrisoare la 18 martie 2013, ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***

n cauza Baranov c. Moldovei, reclamanta este Iulia Baranov n?scut n 1961.

n fa?a Cur?ii reclamanta se plnge de neexecutarea unei hot?rri din 16 octombrie 2003 privind obligarea repar?rii prejudiciului.

Cererea reclamantului a fost comunicat? Guvernului, care a expediat Cur?ii o declara?ie unilaterial? pe marginea cererii. Declara?ia unilateral? a fost expediat? reclamantului, care a fost invitat s? prezinte comentarii. Totu?i reclamantul nu a r?spuns.

Printr-o scrisoare recomandat? cu aviz de primire din data de 09 martie 2012 Curtea a atras aten?ia reclamantului c? termenul acordat pentru prezentarea comentariilor a expirat ?i c? el nu a solicitat prelungirea acestuia. ntre altele, ea a precizat c?, potrivit dispozi?iilor acestui articol, ea poate radia o cerere dac?, a?a cum este cazul n spe??, circumstan?ele indic? faptul c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea. Reclamantul a primit scrisoarea ns? nu a trimis nici un r?spuns.

n lumina celor de mai sus, Curtea a conchis c? reclamantul nu dore?te s? men?in? cererea sa n sensul articolului 37 1 a) al Conven?iei ?i a decis radierea acesteia de pe rol.

***