Hot?rrea Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 22820/09)

17 12 2013

La data de 17 decembrie 2013 Curtea a pronun?at hot?rrea Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 22820/09)

n cauza Lipcan reclamantul este Ioan Lipcan n?scut n 1966, din C?l?ra?i.

La 24 decembrie 2007 judec?toria C?l?ra?i a confirmat tranzac?ia de mp?care dintre reclamant ?i Consiliul raional C?l?ra?i ?i a ncetat procedurile judec?tore?ti. A fost eliberat un titlu executoriu privind plata de c?tre consiliu a sumei de 521,811 MDL, iar reclamantul a ini?iat procedurile de executare.

La 12 mai 2008 Consiliul a naintat o cerere de revizuire la hot?rrea definitiv? din 24 decembrie 2007, invocnd c? reprezentantul s?u nu era n drept s? ncheie tranzac?ia ?i un raport a comisiei locale privind victimele represiunilor politice. Acest raport a fost ntocmit dup? aprobarea tranzac?iei de c?tre instan?a de judecat? ?i a anulat o decizie anterioar? a comisiei viznd reclamantul.

La 30 mai 2008 judec?toria C?l?ra?i a respins revizuirea ca tardiv? ?i inadmisibil?.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 28 noiembrie 2008 a fost admis recursul consiliului, casate hot?rrile din 30 mai 2008 ?i din 24 decembrie 2007, remi?nd cauza la rejudecare. Procedurile respective fiind pendinte.

La 02 decembrie 2011 reclamantul a naintat o ac?iune civil? pentru repararea prejudiciului cauzat, n temeiul Legii nr. 87, pentru nc?lcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei.

La 12 mai 2012 Curtea Suprem? de Justi?i a admis ac?iunea civil? ?i a dispus ncasarea prejudiciului moral n m?rime de 5,000 MDL.

Invocnd art. 6.1 CEDO ?i art. 1 Protocolul adi?ional, reclamantul s-a plns n fa?a Cur?ii de anularea hot?rrii definitive favorabile, ?i de durata procedurilor civile.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6.1 CEDO ?i art. 1 Protocolul adi?ional, notnd c? judec?toria C?l?ra?i la 30 mai 2008 a constatat c? consiliul a aflat despre tranzac?ia la 23 ianuarie 2008, iar reviziurea a fost naintat? la 12 mai 2008, dup? expirarea termenului de 3 luni, instan?a de recurs nu a contrazis acest argument.

Suplimentar, n decizia Cur?ii de Apel Chi?inu din 28 noiembrie 2008 s-a re?inut ca temei de redeschidere a procedurilor un raport a consiliului din 08 mai 2008, elaborat dup? devinirea definitiv? a hot?rrii judec?tore?ti.

n ceea ce prive?te alega?ia reclamantului privind violarea art. 6 CEDO, pe motivul duratei excesive a procedurilor, care a constituit 4 ani ?i patru luni, Curtea a concluzionat c? nu exist? nici o aparen?? de nc?lcare a drepturilor ?i libert??ilor din Conven?ie ?i a decis respingerea acesteia n temeiul art. 35 3 (a) ?i 4.

Reclamantul a cerut 32,613 EUR cu titlu de prejudiciu material, 17,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 100 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 32,613 EUR cu titlu de prejudiciu material, 1,500 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 100 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli.