CtEDO a pronun?at hot?rrile Modrc? c. Moldovei ?i Mazepa c. Moldovei

11 05 2007

La 10 mai 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Modrc? c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) ?i Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02).

*  *  *

n cauza Modrc? c. Moldovei, reclamantul activa n calitate de ?ef al Direc?iei Generale Arhitectur? ?i Urbanism a mun. Chi?in?u. La 23 septembrie 2004 Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate ?i a Corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? n temeiul art. 327 (2) al Codului Penal pentru abuzul de putere la privatizarea unui teren de p?mnt. La 24 septembrie 2004 reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?erii CCCEC.

La 27 septembrie 2004 Judec?toria Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 30 zile. Instan?a de judecat? a motivat arestul prin faptul c? reclamantul era b?nuit de comiterea unei infrac?iuni grave pentru care legea prevedea o sanc?iune de mai mult de 2 ani priva?iune de libertate, judec?torului de instruc?ie i-au fost prezentate probe ob?inute n mod legal care demonstrau c? dl Modrc? prezenta ntr-adev?r pericol pentru societate, putea s? distrug? probe, putea s? se ascund? de organul de urm?rire penal? sau de instan?a de judecat?, putea s? mpiedice stabilirea adev?rului ?i s? influen?eze martorii. Reclamantul sus?inea c? avocatului s?u i-a fost refuzat accesul la unele documente din dosarul penal pentru a contesta temeiurile arest?rii preventive.

n cererea de recurs mpotriva hot?rrii de eliberare a mandatului de arest reclamantul a invocat c? era bolnav ?i avea nevoie de ngrijiri medicale pentru a preveni o nr?ut??ire a st?rii s?n?t??ii, c? nu au fost prezentate probe precum c? s-ar putea ascunde de urm?rirea penal? sau c? ar putea influen?a martorii, c? are familie ?i domiciliu permanent n mun. Chi?in?u ?i nu a fost condamnat anterior. Reclamantul suferea de osteoporoz? difuz?, discopatie L3‑L4‑L5‑S1, hernie de disc L5-S1, radiculopatie L5-S1 ?i nevralgie sciatic?. La 1 octombrie 2004 Curtea de Apel a respins cererea de recurs a reclamantului ?i a men?inut hot?rrea Judec?toriei Buiucani din 27 septembrie 2004 pe acelea?i motive, men?ionnd c? starea s?n?t??ii reclamantului nu era incompatibil? cu deten?ia sa.

La 8 octombrie 2004 Procuratura a ini?iat o nou? urm?rire penal? n privin?a reclamantului n temeiul art. 372 CP pentru abuzul de putere n leg?tur? cu emiterea unei autoriza?ii de construc?ii cu nc?lcarea unei decizii a Consiliului municipal. Cele dou? dosare mpotriva reclamantului au fost conexate la 3 ianuarie 2005.

Cererile reclamantului de nlocuire a m?surii de arestare preventiv? cu alte m?suri, cum ar fi arestarea la domiciliu sau cu garan?ii personale din partea unor persoane bine-cunoscute, au fost respinse de judec?torul de instruc?ie a Judec?toriei Buiucani ?i de Judec?toria Centru pe motiv c? circumstan?ele care au stat la baza eliber?rii mandatului de arest au r?mas valide.

La 26 octombrie 2004 Curtea de Apel Chi?in?u a notat c? la data de 24 noiembrie 2004 a expirat mandatul de arest eliberat pe un termen de 30 de zile ?i c? era primordial de a examina chestiuni privind arestul preventiv al reclamantului. Cererea avocatului de a avea acces la unele documente ale dosarului a fost din nou respins?.

ntre 24 septembrie 2004 ?i 23 februarie 2005 reclamantul a fost re?inut n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. La 23 februarie 2005 el a fost transferat n nchisoarea nr. 3 din mun. Chi?in?u. La 15 noiembrie 2005 instan?a de judecat? a nlocuit m?sura de arest preventiv cu m?sura de arest la domiciliu.

Camera pentru ntrevederi ntre avocat ?i client din Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC era dotat? cu un perete de sticl? care i separa. n timpul ntlnirilor n aceast? camer? avocatul nu putea transmite sau primi documente de la client. Avocatul reclamantului a solicitat de mai multe ori s? i se acorde spa?ii care i-ar garanta clientului confiden?ialitatea ntrevederilor. Aceste cereri nu au avut nici un efect.

Potrivit reclamantului, el nu a beneficiat de asisten?? medical? pe perioada re?inerii n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Asisten?a medical? din nchisoarea nr. 3 era inadecvat? ?i el dispunea doar de medicamentele transmise de so?ia sa.

Potrivit reclamantului, celula din nchisoarea nr. 3 n care a fost de?inut ntre 23 februarie 2005 ?i 15 noiembrie 2005 avea 10 m2 ?i n ea se aflau 4 de?inu?i. Deoarece mai mult din jum?tate din suprafa?? era ocupat? de paturi, o mas?, o chiuvet? ?i veceu, suprafa?a liber? constituia 4.78m2 sau 1.19m2 pentru fiecare de?inut. Celula avea acces limitat la lumina natural? deoarece geamul era acoperit cu trei plase de metal. Celula nu era suficient ventilat?. Reclamantul ?i ceilal?i de?inu?i erau nevoi?i s? se asigure de sine-st?t?tor cu haine ?i lenjerie de pat. Mncarea era de proast? calitate deoarece statul aloca EUR 0.28 pe zi pentru mncare pentru fiecare de?inut (ceea ce reprezenta 35-40% din suma necesar?, dup? cum a fost estimat de autorit??i). Apa ?i electricitatea erau asigurate dup? un anumit orar ?i nu erau disponibile anumite perioade de timp pe parcursul zilei ?i toat? noaptea. Deoarece veceul se afla n camer?, de?inu?ii erau nevoi?i s? nu-l foloseasc? n aceste ore din cauza mirosului. n ziua n care aveau dreptul s? fac? du?, n celul? nu era ap? curg?toare toat? ziua ?i toat? noaptea. Veceul se afla chiar lng? mas? ?i mirosea urt. Locul unde de?inu?ii erau plimba?i n fiecare zi era situat lng? ?eava de ventilare a spa?iului unde erau trata?i bolnavii de tuberculoz?, astfel exista un risc mare de mboln?vire.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii) datorit? condi?iilor n care a fost de?inut n nchisoarea nr. 3 ?i datorit? faptului c? nu i-a fost acordat? asisten?a medical? necesar? pe perioada re?inerii n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC. Reclamantul mai pretindea violarea art. 5 al Conven?iei (dreptul la libertate) prin deten?ie ilegal?, prin privarea de libertate f?r? motive suficiente ?i relevante, prin interzicerea accesului la unele documente din dosarul examinat la nivel na?ional ?i prin imposibilitatea de a avea ntrevederi cu avocatul n condi?ii de confiden?ialitate.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 al Conven?iei n privin?a condi?iilor de deten?ie n nchisoarea nr. 3 datorit? supraaglomer?rii celulelor, a lipsei accesului la lumina natural?, a calit??ii ?i cantit??ii insuficiente a hr?nii ?i condi?iilor sanitare insuficiente n celul?. Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 al Conven?iei deoarece mai mult de un an de zile, ntre 24 octombrie 2004 ?i 15 noiembrie 2005, reclamantul a fost de?inut ilegal f?r? mandat de arest. Curtea a mai observat c? de?inerea persoanelor f?r? un mandat de arest este o practic? general? n Moldova (para. 54). Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 5 3 al Conven?iei deoarece instan?ele de judecat? care au autorizat arestul ?i care au examinat legalitatea acestuia nu au invocat motive suficiente ?i relevante pentru eliberarea mandatului de arest. Curtea a notat c? instan?ele na?ionale s-au limitat la citarea temeiurilor pentru arest prev?zute de Codul de Procedur? Penal?, f?r? a ar?ta cum se aplic? n acest caz concret. Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 5 4 al Conven?iei deoarece prezen?a peretelui de sticl? d?dea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede c? ntrevederile nu erau confiden?iale (c? convorbirile erau interceptate), ceea ce afecta eficien?a asisten?ei avocatului.

Preten?iile reclamantului privind lipsa asisten?ei medicale necesare pe perioada re?inerii n Izolatorul de Deten?ie Provizorie al CCCEC ?i lipsa accesului la unele documente din dosarul examinat la nivel na?ional au fost respinse ca nentemeiate.

Curtea a acordat reclamantului EUR 7,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CEDO de c?tre avocatul Alexandru TĂNASE.

Comunicatul de pres? al reprezentantului dlui Modrc? poate fi accesat aici.

*  *  *

n cauza Mazepa c. Moldovei, reclamanta era proprietara unei p?r?i dintr-o cas?, iar vecinul V., proprietarul celeilalte p?r?i din cas?, a reconstruit partea sa f?r? acordul reclamantei, partea casei reclamantei fiind serios afectat? prin aceast? reconstruc?ie.

Reclamanta a ini?iat proceduri judiciare contra V. ?i la 27 mai 1999 Judec?toria Buiucani l-a obligat pe V. s? pl?teasc? reclamantei suma de MDL 12,635 (echivalentul sumei de EUR 1,054 la acea dat?) n calitate de prejudicii. Hot?rrea din 27 mai 1999 nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil?.

Deoarece aceast? hot?rre nu se executa, n pofida numeroaselor adres?ri ale reclamantei la diverse instan?e, reclamanta s-a adresat Judec?toriei Buiucani cu cererea de a schimba modul de executare a hot?rrii din 27 mai 1999 prin transmiterea unei p?r?i din cas? ce apar?inea lui V. La 13 aprilie 2001 Judec?toria Buiucani a admis preten?iile reclamantei. Titlul executoriu a fost transmis spre executare.

La 7 mai 2001 Judec?toria Buiucani a adoptat o hot?rre suplimentar? prin care V. a fost obligat la plata sumei de MDL 6,558 n favoarea reclamantei pentru ntrzierea execut?rii hot?rrii din 27 mai 1999. n urma apelului lui V., Tribunalul mun. Chi?in?u a casat hot?rrea din 7 mai 2001 ?i a trimis cauza la reexaminare.

Dup? ce licita?ia de vnzare a p?r?ii apar?innd lui V. a e?uat, executorul judec?toresc a propus instan?ei de judecat? de a accepta cererea reclamantei de transmitere a p?r?ii de cas? apar?innd lui V. n contul datoriei create. La 29 ianuarie 2002 instan?a de judecat? a acceptat aceast? cerere.

n urma cererii de revizuire depus? de V. mpotriva hot?rrilor din 27 mai 1999 ?i 29 ianuarie 2002, la data de 25 aprilie 2002 Tribunalul mun. Chi?in?u a casat hot?rrea din 27 mai 1999 ?i din 13 aprilie 2001 ?i a decis trimiterea cauzei la reexaminare. Cauza se afl? pe rolul Judec?toriei Buiucani pn? n prezent.

Reclamanta pretindea n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrii de judecat? din 27 mai 1999 n favoarea sa este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii), c? procedurile de judecat? au durat prea mult timp, c? nu a dispus de un recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor sale, contrar art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv) ?i c? prin aceasta i-au fost nc?lcate drepturile garantate de art. 14 (interzicerea discrimin?rii) ?i art. 17 ale Conven?iei (interzicerea abuzului de drept).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 27 mai 1999, violarea art. 6 1 al Conven?iei prin durata excesiv? a procedurilor judiciare n urma trimiterii cauzei la reexaminare la 25 aprilie 2002.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 al Conven?iei deoarece reclamanta nu a dispus de mijloace legale pentru a solicita ob?inerea compensa?iilor pentru neexecutarea hot?rrii de judecat? irevocabile ?i pentru nc?lcarea dreptului s?u de examinare a cauzei n termeni rezonabili, garantat de art. 6 al Conven?iei.

Preten?iile reclamantei privind nc?lcarea drepturilor garantate de art. 14 ?i art. 17 ale Conven?iei au fost respinse ca nentemeiate.

Curtea a acordat reclamantei EUR 2,900 cu titlu de daune morale ?i materiale ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? este disponibil? pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).