Hot?rrea n cauzele Chirica, Cornea ?i Grafescolo S.R.L. c. Moldovei

22 07 2014

La data de 22 iulie 2014 Curtea a pronun?at hot?rrile n cauzele Chirica c. Moldovei, cererea nr. 50905/08, Cornea c. Moldovei, cererea nr. 22735/07 ?i Grafescolo S.R.L c. Moldovei, cererea nr. 36157/08.

***

n cauza Chirica, reclamantul este Grigore Chirica din 1969, din Brestovje, Croa?ia.

n perioada de referin?? reclamantul era angajat la Ministerul Ap?r?rii, care n 2006 i-a acordat o locuin?? social?. La data de 03 august 2006 Ministerul a solicitat autorit??ii locale de a acorda reclamantului un ordin de reparti?ie pentru apartamentul respectiv.

La data de 05 ianuarie 2007, urmare a lipsei vreunui r?spuns din partea autorit??ii locale, reclamantul a naintat o cerere de chemare n judecat?, solicitnd obligarea eliber?rii ordinului de reparti?ie.

La data de 15 martie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis ac?iunea reclamantului, reiternd dreptul acestuia de a privatiza locuin?a acordat?, n virtutea vechimii de munc?. Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut f?r? modific?ri hot?rrea instan?ei de fond.

La data de 19 februarie 2009 autoritatea local? a executat hot?rrea din 15 martie 2007.

n fa?a Cur?ii, reclamantul, invocnd art. 6.1 CEDO ?i art. 1 Protocolul Adi?ional, s-a plns de executarea tardiv? a hot?rrii definitive. De asemenea, reclamantul, invocnd art. 13 CEDO, s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv privind neexecutarea hot?rrii definitive.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6.1 CEDO, dreptul la un proces echitabil, notnd c? executarea hot?rrii definitive n spe?? nu impunea dificult??i majore pentru autoritatea local?. De asemenea, Curtea a constatat, violarea art. 13 CEDO, recurs intern efectiv privind neexecutarea hot?rrii definitive.

Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze suplimentar pretinsa violare a art. 1 Protocolul Adi?ional.

Reclamantul a cerut EUR 2,500 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,600 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 900 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

***

n cauza Cornea c. Moldovei, reclamantul este Gheorghe Cornea. n perioada de referin?? reclamantul era angajat n calitate de ?ef a serviciului pacien?i femei din Spitalul Psihiatric Orhei.

n februarie 2003 medicul ?ef al spitalului a fost suspendat din func?ie pe motivul ini?ierii a unei urm?riri penale mpotriva sa, iar reclamantul a fost numit temporar n func?ia acestuia. Un alt medic, V.C., a fost numit ca s? ocupe temporar pozi?ia reclamantului.

n octombrie 2005 a fost finisat? urm?rirea penal? mpotriva ?efului spitalului ?i la 27 octombrie 2005 spitalul a ordonat reclamantului ?i V.C. s? se transfere la func?iile sale ini?iale. V.C. a contestat decizia n instan?a de judecat?.

La data de 28 februarie 2006 judec?toria Orhei a examinat ac?iunea lui V.C. n absen?a reclamantului ?i a admis-o, V.C. fiind restabilit n pozi?ia de ?ef al serviciului pacien?i femei.

Reclamantul a aflat despre aceast? ac?iune ?i despre hot?rrea instan?ei de judecat? n martie 2006 ?i a atacat-o. El a invocat, printre altele, c? hot?rrea a fost ilegal?, deoarece el nu a fost atras n proces, care viza n mod v?dit drepturile ?i interesele sale.

La data de 8 iunie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a declarat apelul reclamantului inadmisibil, deoarece el nu era parte la proces ?i nu avea dreptul s? depun? apel mpotriva hot?rrii din 28 februarie 2006.

La data de 15 noiembrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul declarat de reclamant, pe motiv c? acesta nu era n drept s? conteste hot?rrea din 28 februarie 2006, deoarece drepturile ?i interesele acestuia nu erau afectate de hot?rrea respectiv?.

Ulterior, reclamantul a ocupat o func?ie ordinar? n cadrul spitalului, primind un salariu mai mic dect salariul ?efului ?ef al serviciului pacien?i femei.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, invocnd art. 6 1 CEDO, dreptul la un proces echitabil, de nc?lcarea drepturilor sale civile printr-o hot?rre adoptat? n cadrul unor proceduri, la care nu a fost admis, astfel fiind deprivat de dreptul de a fi auzit de c?tre instan?ele de judecat?.

Guvernul a invocat c? reclamantul nu a epuizat c?ile interne de recurs, n particular, c? nu a ini?iat un set de proceduri judiciare privind restabilirea acestuia sau nu a naintat o cerere de revizuire.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO, notnd c? reclamantul a aflat despre procedurile judiciare respective doar dup? adoptarea hot?rrii instan?ei de judecat?. Nu exista nici un indiciu, ?i nici Guvernul nu a invocat, c? reclamantul ar fi cunoscut despre aceste proceduri anterior datei adopt?rii hot?rrii.

n continuare, Curtea a notat c? prin hot?rrea din 28 februarie 2006 reclamantul a fost transferat n alt? func?ie. n rezultatul acestei hot?rri, reclamantul a pierdut func?ia administrativ? n spital ?i a primit salariul unui doctor ordinar. n aceste circumstan?e, Curtea a constatat ca suprinz?toare concluzia Cur?ii Supreme de Justi?ie precum c? drepturile reclamantului nu au fost afectate de c?tre hot?rrea instan?ei de fond. Prin contrast, Curtea a fost de p?rerea c? drepturile reclamantului au fost afectate n mod direct de hot?rrea din 28 februarie 2006, ?i c? art. 6 este aplicabil n spe??.

Corespunz?tor, Curtea a fost de acord cu reclamantul, c? legisla?ia procesual civil? a acordat dreptul acestuia s? depun? apel la hot?rrea din 28 februarie 2006. Prevederile legisla?iei erau clare ?i Curtea nu a cunoscut de careva practic? a instan?elor na?ionale, care ar interpreta diferit prevederile respective.

Reclamantul ?i-a exercitat dreptul prev?zut de legisla?ia procesual?, ns? apelul s?u nu a fost examinat n fond, dar a fost restituit, ca fiind depus de o persoan? care nu avea dreptul s? depun? apel, astfel dreptul reclamantului de acces la o instan?? a fost ngr?dit ntr-o manier? arbitrar?.

Obiec?ia Guvernului, privind neepuizarea c?ilor interne de recurs, a fost respins?, pe motiv c? persoanei nu i poate fi cerut s? fac? uz de mai mult de un mijloc de ap?rare, cnd sunt disponibile mai multe. Or reclamantul a ncercat s? fac? uz de mijlocul oferit de legisla?ia procesual?, naintarea apelului, ?i nu era obligat s? fac? uz de alte mijloace, dup? cum a sugerat Guvernul.

Reclamantul a cerut EUR 1,800 cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat suma de EUR 1,800 cu titlu de prejudiciu moral.

 

***

n cauza Grafescolo S.R.L. c. Moldovei, compania reclamant? este o societate cu r?spundere limitat?, nregistrat? n Republica Moldova.

La 13 februarie 2003 consiliul local Vadul lui Vod? a adoptat o decizie privind nstr?inarea companiei reclamante a unui lot de teren, cu o ser?.

La 15 iunie 2006 consiliul local Vadul lui Vod? ?i-a anulat decizia din 2003. Compania reclamant? a ini?iat proceduri judiciare mpotriva consiliului local.

Pe parcursul procedurilor judiciare consiliul local a naintat o ac?iune reconven?ional?, solicitnd rezilierea contractului de vnzare-cump?rare ncheiat cu compania reclamant?, pe motiv c? ultima nu a achitat plata pentru bunurile procurate n 2003.

La 13 aprilie 2007 judec?toria Ciocana a respins ac?iunea companiei reclamante ?i a admis ac?iunea consiliului local, de a declara nul contractul de vnzare-cump?rare.

La 5 septembrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul declarat de compania reclamant?  ?i a casat hot?rrea primei instan?e. Instan?a a re?inut c? compania reclamant? a achitat tot pre?ul pentru bunul procurat n anul 2003.

La 16 ianuarie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul declarat de consiliul local,. a casat decizia Cur?ii de Apel ?i a men?inut hot?rrea judec?toriei Ciocana din 13 aprilie 2007. Doar reprezentantul consiliului local a fost citat pentru ?edin?a n recurs, iar compania reclamant? nu a fost citat? ?i nu a participat n ?edin?a respectiv?.

n fa?a, Cur?ii compania reclamant? s-a plns, invocnd art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil, c? instan?ele na?ionale au e?uat s? aplice termenul de prescrip?ie ?i c? nu a fost citat? la ?edin?a Cur?ii Supreme de Justi?ie. De asemenea, compania s-a plns, de violarea art. 1 Protocolul Adi?ional.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil, notnd c? chestiunea respect?rii termenului de prescrip?ie a fost un argument important, invocat de c?tre compania reclamant? n cadrul procedurilor na?ionale. Dac? acest argument ar fi fost acceptat, aceasta determina respingerea ac?iunii consiliului local mpotriva companiei reclamante. n pofida acestui fapt, Curtea Suprem? a omis s? motiveze respingerea acestui argument. Mai mult dect att, examinarea cauzei la Curtea Suprem? de Justi?ie a avut loc f?r? citarea companiei reclamante.

Curtea a respins c? v?dit nefondat cap?tul privind violarea art. 1 Protocolul Adi?ional, deoarece ea nu a putut specula n privin?a finalit??ii procedurilor.

Compania reclamant? a cerut EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral, restituirea terenului ?i EUR 2,350 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat suma de EUR 3,600 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.