CtEDO a pronun?at hot?rrile Gu?u c. Moldovei ?i Malahov c. Moldovei

08 06 2007

La 7 iunie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Gu?u c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) ?i Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02).

*  *  *

n cauza Gu?u c. Moldovei reclamanta, Tatiana GUŢU, locuie?te n satul Coju?na. Fiul s?u minor M., care avea 12 ani la acea dat?, era adesea b?nuit de comiterea unor furturi mici ?i era des luat la sec?ia de poli?ie. Nici o procedur? penal? nu a fost ini?iat? mpotriva lui din cauza vrstei. El s-a plns de cteva ori c? a fost b?tut de poli?i?tii R.D. ?i I.B. ?i mama sa a depus plngeri contra acestora. La 28 decembrie 2001 reclamanta a adresat o cerere Procurorului General n care solicita atragerea la r?spundere a poli?i?tilor R.D. ?i I.B. pentru maltratarea fiului s?u la 4 decembrie 2001.

La 30 decembrie 2001, n ziua de duminic?, la amiaz?, poli?istul R.D. a venit la domiciliul reclamantei ?i i-a solicitat fiului acesteia s?-l nso?easc? la sec?ia de poli?ie, deoarece era b?nuit de comiterea unui furt de la unul din vecini, care a avut loc la 29 decembrie 2001. Guvernul sus?ine c? poli?istul a solicitat ?i reclamantei, ?i fiului acesteia s?-l nso?easc? la sec?ia de poli?ie. Reclamanta nu i-a permis fiului s?u s? mearg? la sec?ia de poli?ie pn? nu va fi citat n modul corespunz?tor.

Un sfert de or? mai trziu poli?istul a revenit nso?it de I.B. ?i doi vecini. Deoarece poarta era ncuiat?, ofi?erii de poli?ie au cerut unuia din vecini s? sar? peste gard ?i s? descuie poarta din curte. Unul din poli?i?ti a anun?at-o pe reclamant? c? va fi luat? la sec?ia de poli?ie, deoarece prin nesupunerea ordinelor legale ale ofi?erului de poli?ie a comis o contraven?ie administrativ? prev?zut? de art. 174 1 al Codului cu privire la contraven?iile administrative (CCA). Reclamantei nu i s-a permis s?-?i schimbe hainele ?i ciupicii ?i a fost dus? la sec?ia de poli?ie. Conform declara?iilor martorilor, unul din vecini a atacat-o pe reclamant? care a c?zut jos. Poli?i?tii au intervenit ?i au nc?tu?at-o pe reclamant?. La sec?ia de poli?ie reclamantei i s-a propus s? semneze o declara?ie scris? de poli?i?ti pe care reclamanta a refuzat s? o semneze. Ulterior, ea a fost dus? ntr-un centru de deten?ie din ora?ul Str??eni, unde a fost re?inut? de la ora 20:00 a zilei de 30 decembrie 2001 pn? la ora 10:00 a zilei de 31 decembrie 2001. Pe durata re?inerii, reclamanta nu a avut posibilitatea de a se sp?la sau de a-?i schimba hainele, nu i s-a adus ap?, mncare sau o p?tur?. De asemenea, ea nu a fost interogat?, nu a fost informat? asupra temeiurilor re?inerii ?i nu i-a fost asigurat? asisten?a unui avocat.

La 31 decembrie 2001, n ziua de luni, reclamanta a fost adus? n fa?a judec?torului la Judec?toria din Str??eni pentru examinarea pretinsei comiteri a contraven?iei administrative prev?zut? de art. 174 1 al CCA. Reclamanta a solicitat asisten?a unui avocat. La cererea avocatului din oficiu, ?edin?a de judecat? a fost amnat? pentru data de 4 ianuarie 2002. Prin hot?rrea din 4 ianuarie 2002, Judec?toria Str??eni a constatat c? reclamanta a comis contraven?ia administrativ? prev?zut? de art. 174 1 al CCA ?i i-a aplicat o sanc?iune n form? de amend? n sum? de MDL 90 (echivalentul a EUR 7.6 la acea dat?).

La 11 ianuarie 2002 au fost ini?iate procedurile penale mpotriva fiului reclamantei.

Reclamanta a depus o cerere de apel mpotriva hot?rrii din 4 ianuarie 2002. La 16 ianuarie 2002 Tribunalul mun. Chi?in?u a examinat apelul reclamantei n absen?a acesteia. Din materialele dosarului rezult? c? reclamanta nu a fost citat? pentru prezentare la ?edin?a de judecat? ?i nici nu a fost reprezentat? de un avocat. Tribunalul mun. Chi?in?u  a respins apelul reclamantei ca nefondat, f?r? a aduce vreo explica?ie.

La 2 ianuarie ?i 25 octombrie 2002 reclamanta a adresat cereri n adresa Procurorului General, n care se plngea de ac?iunile ilegale ale celor doi ofi?eri de poli?ie. Ea sus?inea c? ei au intrat n gr?dina casei sale ?i c? au supus-o tratamentelor inumane ?i degradante, solicitnd Procurorului General de a ini?ia proceduri penale mpotriva acestora. La 25 noiembrie 2002 Procurorul General a refuzat ini?ierea procedurilor penale contra celor doi ofi?eri de poli?ie deoarece exista o hot?rre judec?toreasc? definitiv? n care a fost constatat? comiterea contraven?iei administrative prev?zut? de art. 174 1 al CCA, astfel ac?iunile poli?i?tilor nu puteau fi considerate ilegale.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns de violarea art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii) n urma maltrat?rii de c?tre poli?i?ti care au mpins-o jos n noroi ?i ulterior au nc?tu?at-o, datorit? condi?iilor din celula n care a fost re?inut? ?i a fost impus? de a ap?rea a doua zi n fa?a judec?torului n acelea?i haine murdare. Reclamanta mai pretindea violarea art. 5 1 al Conven?iei (dreptul la libertate) deoarece a fost re?inut? timp de aproximativ 12 ore f?r? temeiuri legale; a art. 6 1 al Conven?iei deoarece nu a fost citat? pentru ?edin?a de judecat? din 16 ianuarie 2002; a art. 6 2 ?i 3 deoarece pe parcursul procedurii nu i-a fost permis s? propun? citarea martorilor ?i nu a fost asigurat? cu un avocat.

Reclamanta mai pretindea violarea art. 8 al Conven?iei (dreptul la respectarea vie?ii private) datorit? faptului c? la 30 decembrie 2001 poli?i?tii au intrat n ograda casei sale s?rind gardul f?r? a avea vreun mandat n acest sens ?i la o dat? anterioar? datei de 30 decembrie 2001 poli?i?tii au efectuat o perchezi?ie n casa sa f?r? un mandat legal. Reclamanta mai pretindea c?, contrar art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv), ea nu a dispus de un recurs efectiv mpotriva abuzurilor din partea poli?i?tilor ?i mpotriva nc?lc?rii drepturilor garantate de art. 3, 5 ?i 8 ale Conven?iei.

Curtea European? a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 al Conven?iei. Curtea a notat c? reclamanta a refuzat s?-i nso?easc? pe poli?i?ti deoarece nu a fost citat?, iar conform art. 129 al Codului de procedur? penal? (adoptat n 1961) reclamanta ?i fiul s?u puteau fi adu?i silit la sec?ia de poli?ie doar dac? ei refuzau s? se prezinte dup? citare. Mai mult, potrivit prevederilor CPP, ancheta preliminar? urma s? fie efectuat? numai dup?  pornirea procesului penal, iar procesul penal mpotriva fiului reclamantei a fost pornit doar la 11 ianuarie 2002. Prin urmare, re?inerea reclamantei pe motiv c? ea nu s-a supus ordinelor legale ale poli?i?tilor nu poate fi considerat? legal?.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei deoarece reclamanta nu a fost citat? pentru prezentare la ?edin?a de judecat? din 16 ianuarie 2002; violarea art. 8 al Conven?iei deoarece intrarea poli?i?tilor n ograda casei reclamantei a constituit o ingerin?? n dreptul ei la respectarea domiciliului ?i nu a urm?rit nici un scop legitim. Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 al Conven?iei n privin?a drepturilor garantate de art. 5 ?i 8 ale Conven?iei. Curtea a notat c? potrivit art. 4 al Legii nr. 1545 reclamanta putea cere compensa?ii la nivel na?ional pentru ac?iunile ilegale ale poli?i?tilor doar dac? s-ar fi stabilit c? ea nu a comis contraven?ia administrativ? prev?zut? de art. 174 1 al CCA. n plus, cererile adresate procurorului General au fost respinse.

Preten?iile reclamantei privind violarea art. 3 n conjunc?ie cu art. 13 ale Conven?iei ?i 6 2 al Conven?iei au fost respinse ca nentemeiate.

Curtea a acordat reclamantei EUR 5,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a CtEDO de c?tre Doina Str?isteanu.

*  *  *

n cauza Malahov c. Moldovei, reclamanta, Antonina MALAHOV, activa n cadrul unei companii din Chi?in?u. n afara salariului, ea mai primea pl??i care erau transferate pe un cont deschis pentru ea pe numele companiei. Dup? pensionare, ea a cerut companiei s?-i transfere pe contul s?u toate pl??ile acumulate (pe care ea le-a estimat la suma de USD 25,278). Dup? refuzul companiei, reclamanta a ini?iat proceduri judiciare.

Reclamanta a solicitat instan?ei de judecat? de a fi scutit? de la plata taxei de stat n virtutea situa?iei financiare precare. Ea a prezentat instan?ei documente care confirmau c? venitul ei lunar provenea doar din pensie, m?rimea c?reia constituia MDL 102 (echivalentul a EUR 8.7 la acea dat?).

La 28 aprilie 2000 Judec?toria sectorului R?cani a scutit-o pe reclamant? de la plata taxei de stat, iar la 31 ianuarie 2001 a respins preten?iile reclamantei ?i a obligat-o la plata taxei de stat n sum? de MDL 9,600 (EUR 826).

Tribunalul mun. Chi?in?u a cerut plata unei taxe de stat suplimentare. Reclamanta a semnat dou? cita?ii care informau p?r?ile despre ?edin?ele de judecat? ulterioare ?i care con?ineau fraza (reclamanta) Malahova urmeaz? s? pl?teasc? taxa de stat n sum? de MDL 3,600. La 29 octombrie 2001 reclamanta a solicitat instan?ei de judecat? de a fi scutit? de la plata taxei de stat n virtutea situa?iei financiare precare (m?rimea pensiei constituia MDL 143 (EUR 12.2) la acea dat?) ?i deoarece preten?iile sale vizau rela?iile de munc? (la examinarea c?rora ea trebuia s? fie scutit? de plata taxei de stat). La 20 noiembrie 2001 Tribunalul mun. Chi?in?u a refuzat de a examina cauza deoarece reclamanta nu a achitat taxa de stat. Instan?a nu a analizat situa?ia financiar? a reclamantei ?i nici nu a examinat argumentul reclamantei referitor la faptul c? cauza viza rela?ii de munc? pentru examinarea c?reia nu urma a fi achitat? taxe de stat.

La 10 ianuarie 2002 Curtea de Apel Chi?in?u a notat c? reclamanta nu a adus dovezi care ar confirma starea sa financiar? ?i a men?inut hot?rrea instan?ei inferioare. Decizia a devenit irevocabil?.

Reclamanta pretindea n fa?a Cur?ii c? refuzul instan?elor na?ionale de a examina cauza sa n fond este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil). Reclamanta mai pretindea c? nu a dispus de un recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor sale de a fi scutit? de la plata taxei de stat potrivit art. 6 al Conven?iei, contrar art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv). Reclamanta mai pretindea c? prin aceasta i-au fost nc?lcate drepturile garantate de art. 14 (interzicerea discrimin?rii) ?i de art. 17 ale Conven?iei (interzicerea abuzului de drept).

Curtea a notat c? nici o instan?? de judecat? nu a examinat detaliat situa?ia financiar? a reclamantei. Mai mult, dup? ce prima instan?? de judecat? a scutit-o pe reclamant? de la plata taxei de stat, a obligat-o s? o achite dup? ce i-a respins preten?iile, f?r? a motiva decizia sa. Instan?ele de judecat? nu au r?spuns la preten?ia reclamantei precum c? cauza se refer? la rela?ii de munc? ?i din acest motiv este scutit? de la plata taxei de stat. Curtea a ajuns la concluzia c? taxa de stat care urma a fi pl?tit? de reclamant?, era excesiv? n compara?ie cu veniturile sale. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei deoarece impunerea reclamantei de a achita aceast? tax? de stat a constituit o restric?ie dispropor?ionat? n dreptul ei de acces la instan?a de judecat?.

Curtea a mai constatat c? nu este necesar de a examina separat preten?ia de violare a art. 13 al Conven?iei. Preten?iile reclamantei privind nc?lcarea drepturilor garantate de art. 14 ?i art. 17 ale Conven?iei au fost respinse ca nentemeiate.

Curtea a acordat reclamantei EUR 1,800 cu titlu de daune morale ?i materiale ?i EUR 600 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a CtEDO de c?tre A. Petrenco, avocat din Chi?in?u.

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? este disponibil? pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).