Hot?rrea n cauza Botezatu c. Moldovei

14 04 2015

La 14 aprilie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrea n cauza Botezatu c. Moldovei, cererea nr. 17899/08.

...

n cauza Botezatu, reclamantul este Radu Botezatu, ofi?er de poli?ie, n?scut n 1978, din B?cioi.

La data de 21 iulie 2004 judec?toria Centru a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? acorde reclamantului spa?iu locativ. Hot?rrea a fost men?inut? de instan?a superioar? ?i a devenit definitiv? la 04 noiembrie 2004. Procedurile de executare au fost ini?iate la data de 11 mai 2005.

Dup? comunicarea cererii Guvernului, la data de 02 august 2011, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare n temeiul Legii nr. 87, cernd executarea hot?rrii definitive ?i compensarea prejudiciului moral n m?rime de 10,000 Euro, prejudiciului material de 7,866 Euro, costul chiriei pl?tite n perioada septembrie 2004 – decembrie 2011 ?i 240 Euro cu titlu de cheltuieli judiciare.

Prin hot?rrea judec?toriei R?cani din 30 noiembrie 2011 s- a constatat violarea drepturilor reclamantului la un proces echitabil ?i respectul propriet??ii, pentru neexecutarea hot?rrii timp de 7 ani, a adjudecat prejudiciul moral n m?rime de 7,050 Euro ?i prejudiciul material cerut de reclamant, integral.

La data de 29 februarie 2012 Curtea de Apel a admis apelul Ministerului Finan?elor, a anulat hot?rrea instan?ei de fond ?i a adoptat o nou? hot?rre, prin care a constatat violarea dreptului la un proces echitabil, a adjudecat suma de 2,270 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 565 Euro cu titlu de cheltuieli judiciare. Instan?a de apel a respins cerin?a reclamantului de compensare a prejudiciului material ca nentemeiat?, pe motiv c? contractele de chirie nu ar produce efecte juridice n raport cu statul.

La data de 08 august 2012 Consiliul municipal Chi?in?u a eliberat reclamantului un bon de reparti?ie pentru instalare ntr-un apartament nou.

Prin scrisoarea din 15 mai 2014 Guvernul a informat Curtea c? hot?rrea definitiv? a fost executat? la 08 august 2012.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns, invocnd art. 6 din Conven?ie ?i art. 1 din Protocolul Adi?ional, de neexecutarea hot?rrii din 21 iulie 2004.

Guvernul a cerut Cur?ii s? declare cererea reclamantului ca inadmisibil?, deoarece acesta a pierdut calitatea de victim?, dup? epuizarea remediului n temeiul Legii nr. 87, recunoa?terea viol?rii principiului termenului rezonabil ?i adjudecarea sumei de 44,965 MDL pentru compensarea prejudiciului moral ?i costurilor ?i cheltuielilor, corespunz?tor oferind remediu eficient pentru violarea Conven?iei.

Reclamantul nu a fost de acord ?i a invocat c? instan?ele na?ionale nu au recunoscut expres violarea art. 1 din Protocolul Adi?ional ?i nu au compensat prejudiciul material integral, motiv pentru care acesta nu a pierdut calitatea de victim?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 din Conven?ie ?i art. 1 din Protocolul Adi?ional, notnd c? hot?rrea din 2004 a fost executat? la 08 august 2012, cnd a fost eliberat bon de reparti?ie, corespunz?tor aceast? hot?rre nu a fost executat? timp de 87 de luni.

Ea a notat c? Curtea de Apel Chi?in?u a constatat la 29 februarie 2012 c? ntrzierea n executarea hot?rrii de 78 de luni constituit violarea drepturilor reclamantului.

n ceea ce prive?te compensa?ia monetar?, Curtea a observat c? reclamantul a ob?inut suma de 2,270 Euro cu titlu de prejudiciu moral, ns? nu a ob?inut compensa?ia prejudiciului material. Acesta a prezentat instan?elor na?ionale contractele de chirie ?i recipise potrivit c?rora a pl?tit suma de 7,500 Euro pentru chirie, n perioada septembrie 2004 – decembrie 2011. Instan?ele judec?tore?ti au respins cerin?ele respective, ca nentemeiate, deoarece contractele nu produc efecte juridice pentru stat, pe motiv c? nu au fost nregistrate n registrul bunurilor imobile.

Curtea a notat c? nici unul din contractele de chirie nu a dep??it termenul de 3 ani ?i pentru acest motiv, potrivit legisla?iei na?ionale, aparent nu urmeaz? a fi n mod obligatoriu nregistrate n registrul bunurilor imobile. Omisiunea instan?elor na?ionale de a adjudeca compensa?ii n acest sens este absolut nentemeiat? n lumina jurispruden?ei Cur?ii.

n aceste circumstan?e, de?i instan?ele na?ionale au recunoscut violarea, reclamantul nu a putut ob?ine redresare adecvat? pentru executarea ntrziat? a hot?rrii.

Curtea a notat faptul c? procedurile n temeiul Legii nr. 87 nu au dus la pierderea calit??ii de victim? a constituit o circumstan?? agravant? n ceea ce prive?te violarea art. 6 din Conven?iei.

Reclamantul a cerut 123,200 MDL, plus chiria pl?tit? pn? la pronun?area hot?rrii, 7,419 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 112 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 9,461 Euro cu titlu de prejudiciu material, 1,300 Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 112 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de L. Osoian, avocat din Chi?in?u.