Hot?rrea ?i?anov c. Moldovei

15 09 2015

La data de 15 septembrie 2015 Curtea a pronun?at hot?rrea  ?i?anov c. Moldovei (cererea nr. 11353/06). 

*** 

n cauza ?i?anov, reclamantul Valeriu ?i?anov, este un cet??ean rus, n prezent de?inut n Taraclia. 

n 1992, la o dat? nespecificat?, reclamantului i-a fost amputat piciorul. El poart? o protez?. 

La 7 august 1996 el a fost re?inut n flagrant de c?tre ofi?erii de poli?ie, fiind b?nuit de tentativ? de omor, precum ?i extorcare de bani, p?strarea ?i fabricarea de muni?ii ?i substan?e explozive, furt de arme ?i explozibil, precum evadarea din locurile de deten?ie. 

La 21 august 1996 a fost emis un mandat de arest pe numele reclamantului. Potrivit acestuia, mandatul nu a fost prelungit n mod corespunz?tor pn? la expirarea sa la data de 21 februarie 1997. Reclamantul nu a fost eliberat. 

La data 27 mai 1997, Tribunalul Chi?in?u l-a condamnat pe reclamant la 25 ani de nchisoare pentru comiterea infrac?iunii de extorcare de bani. La 04 decembrie 1997, Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins recursul reclamantului. 

Printr-o decizie definitiv? din data de 05 septembrie 2000, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut deciziile instan?elor inferioare. 

La 21 noiembrie 2005, Curtea Suprem? a admis par?ial recursul n anulare al reclamantului ?i i-a diminuat termenul de pedeaps?. Restul preten?iilor au fost respinse. 

La 18 aprilie 1998 reclamantul a fost plasat n Penitenciarul nr. 29 din Soroca, unde a fost de?inut pn? n aprilie 2006. 

Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie n Penitenciarul Soroca au fost contrare normelor elementare sanitare ?i de igien?. Locul de deten?ie reprezenta un demisol al penitenciarului. Acest spa?iu avea o zon? pentru dormit, veceu ?i o chiuvet?. Lumina de zi ?i energia electric? erau slab?. ntr-un spa?iu de 98 metri p?tra?i se aflau ?aizeci de de?inu?i. Podeaua era din beton. O sob? nc?lzea toat? celula. Cear?afurile lipseau. Erau p?duchi, plo?ni?e ?i gndaci. Apa era doar pentru un sfert de or?, de trei ori pe zi. Din cauza lipsei de ap? veceul era permanent murdar. Accesul la du? era de o dat? pe s?pt?mn? pentru 3-4 minute. Potrivit reclamantului, de?inu?ii bolnavi de tuberculoz? ?i/sau infecta?i de boli venerice se aflau n aceea?i nc?pere. Alimenta?ia era de o calitate foarte proast?, sub nivelul standardelor stabilite de Guvern. 

La o dat? nespecificat? n aprilie 2006 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 1 din Taraclia, unde a fost de?inut pn? la 25 mai 2008. Potrivit reclamantului, alimenta?ia n nchisoare a fost de o calitate foarte proast?. 

La 7 ?i 15 februarie 2008, el s-a plns, f?r? succes, ?efului penitenciarului. Potrivit reclamantului, alimenta?ia sa a fost nr?ut??it? urmare a plngerilor sale. 

ncepnd cu 17 ianuarie 2011, reclamantul continu? s? ?i isp??easc? pedeapsa n Penitenciarul nr. 1 din Taraclia. 

n perioada 11 octombrie - 20 decembrie 2006 reclamantul a fost de?inut n Penitenciarul Nr. 5 din Cahul. Potrivit reclamantului, el a fost de?inut ntr-o celul? rece, ntunecat? ?i umed?. Dimensiunile celulei erau de 3.4 m x 2.2 m, dimensiunile unicei ferestre erau de 0.72 m x 0.33 m. Pere?ii celulelor erau umezi, murdari ?i muceg?i?i. 

La 11 octombrie 2010, reclamantul a trimis pre?edintelui Cur?ii o scrisoare prin care a notificat despre schimbarea adresei sale ?i a solicitat confirmarea de primire a scrisorilor anterioare, precum ?i informa?ii referitoare la stadiul procedurii. 

nregistrarea din dosar arat? c? aceast? scrisoare a fost expediat? din gre?eal? de c?tre administra?ia penitenciarului la Centrul pentru Drepturile Omului din Chi?in?u. 

ntr-o scrisoare adresat? Cur?ii din 24 ianuarie 2011, reclamantul s-a plns c? coresponden?a sa cu Curtea a fost cenzurat? de c?tre administra?ia penitenciarului. 

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns de condi?iile de deten?ie, denun?nd absen?a condi?iilor elementare sanitare ?i de igien?, precum ?i de calitatea ?i cantitatea insuficient? de hran?. Invocnd art. 5 1 ?i 3 CEDO, el s-a plns de plasarea sa n deten?ie preventiv?, f?r? motive rezonabile, din 7 august 1996 pn? la 5 septembrie 2000. In sensul art. 6 1 CEDO, el a contestat legalitatea condamn?rii sale prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 septembrie 2000. Invocnd violarea art. 6 3 CEDO, reclamantul s-a plans c? n cadrul procedurilor penale, care au dus la condamnarea sa, instan?ele na?ionale nu au audiat nici un martor. Invocnd art. 6 2 CEDO, el pretinde c? deten?ia sa provizorie nainte de condamnare nu are un fundament legal, reprezentnd o nc?lcare a prezum?iei nevinov??iei. Invocnd art. 8 CEDO, reclamantul a denun?at cenzurarea coresponden?ei sale de c?tre administra?ia penitenciarului. n sensul art. 13 CEDO, el a denun?at lipsa unui recurs intern efectiv n privin?a condi?iilor de deten?ie. Invocnd expres acest articol, el a denun?at absen?a unui recurs intern efectiv pentru anularea condamn?rii sale, pe care o consider? ilegal?. Invocnd art. 1 din Protocolul nr. 12, reclamantul a pretins c? la condamnarea sa a fost discriminat pe motiv de na?ionalitate ?i limb? pe care o vorbe?te de c?tre instan?ele na?ionale. 

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 din Conven?ie, condi?iile de deten?ie. Ea a notat, n privin?a penitenciarului nr. 6 din Soroca, supraaglomerarea, fiec?rui de?inut revenindu-i 1,63 metri p?tra?i, condi?iile proaste de igien?, lipsa ilumin?rii ?i ventil?rii corespunz?toare, calitatea proast? a alimenta?iei. Faptul supraglomer?rii a fost reiterat ?i pe durata deten?iei n cadrul penitenciarului nr. 5 din Cahul. Condi?iile proaste de deten?ie au fost constatate ?i pe durata deten?iei reclamantului n cadrul penitenciarului nr. 1 din Taraclia. 

De asemenea, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 8 din Conven?ie, dreptul la via?? privat?. Ea a notat c? scrisoarea reclamantului din 11 octombrie 2010 a fost trimis? la Curte de c?tre autorit??ile na?ionale ?i c? acestea ar putea fi citit? cu u?urin??. n aceste condi?ii, ea a considerat c? reclamantul se poate pretinde victim? a ingerin?ei n dreptul s?u la respectarea coresponden?ei sale. 

Curtea a reiterat c? o astfel de ingerin?? contravine articolului 8 al Conven?iei dect dac? este "prev?zut? de lege", urm?re?te unul sau mai multe scopuri legitime n conformitate cu alineatul 2 al acestui articol ?i, n plus, este necesar?, ntr-o societate democratic?. 

Ea a observat c? potrivit reglement?rilor interne reclamantul trebuia s? lase scrisoarea ntr-o box? sau s? o transmit? administra?iei ntr-un plic sigilat. De asemenea, potrivit acestor reglement?ri, n lipsa banilor pe contul de economii a reclamantului, administra?ia ar trebui s? nu expedieze scrisoarea la destinatar. Corespunz?tor administrarea nchisorii nu a respectat reglement?rile respective.  

Cu titlu suplimentar, ea a constatat c? de?i Guvernul a invocat c? reclamantul nu dispunea de bani ?i administra?ia penitenciarului a f?cut o excep?ie, fiind suportate cheltuielile pentru expedierea scrisorii, ea a notat c? Guvernul nu explicat de ce administra?ia penitenciarului nu a acordat, de asemenea, un plic reclamantului, n scopul de a respecta normele interne ?i pentru a garanta persoanei n cauz? confiden?ialitatea coresponden?ei.

Restul capetelor de plngere a reclamantului au fost respinse ca tardive, n temeiul art. 35 1 ?i 4 din Conven?ie.

Considernd necesar  de a examina prezenta cauz? sub aspectul art. 46 din Conven?ie, Curtea a concluzionat c? autorit??ile na?ionale trebuie s? pun? n aplicare, f?r? ntrziere, un remediu sau set de remedii, cu effect preventive ?i compensatoriu ?i s? garanteze desp?gubiri pentru nc?lcarea Conven?iei rezultate din condi?iile de deten?ie necorespunz?toare n Moldova.

Reclamantul a cerut 120,000 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.