Restric?ionarea excesiv? a informa?iei de?inute de Agentul guvernamental - neconstitu?ional?

18 05 2016

La 18 mai 2016, Curtea Constitu?ional? a pronun?at hot?rrea privind excep?ia de neconstitu?ionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015 (sesizarea 29g/2016). La originea cauzei se afl? excep?ia de neconstitu?ionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, ridicat? de Vitalie Zama, reprezentantul asocia?iei ob?te?ti Juri?tii pentru Drepturile Omului" n dosarul nr. 2-674/16, pendinte pe rolul Judec?toriei Buiucani, mun. Chi?in?u. n conformitate cu articolul 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015, prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informa?ie nu se aplic? coresponden?ei Agentului guvernamental cu Curtea European? ?i cu alte autorit??i, precum ?i materialelor din dosarele ce se afl? n procedura Agentului guvernamental. Autorul excep?iei de neconstitu?ionalitate a pretins c? dispozi?iile articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental, care limiteaz? accesul la anumite categorii de informa?ii de?inute de Agentul guvernamental n contextul reprezent?rii Guvernului n fa?a Cur?ii Europene, contravin articolelor 1, 4, 34 ?i 54 din Constitu?ie. Sesizarea a fost examinat? de c?tre Curtea Constitu?ional?, n urm?toarea componen??: Dl Alexandru TĂNASE, pre?edinte, Dl Aurel BĂIE?U, Dl Igor DOLEA, Dl Tudor PANȚRU Dl Victor POPA, judec?tori Concluziile Cur?ii Audiind argumentele p?r?ilor ?i examinnd materialele dosarului, Curtea a re?inut c? articolul 34 din Constitu?ie garanteaz? persoanei dreptul de a avea acces la orice informa?ie de interes public. Autorit??ile publice, potrivit competen?elor ce le revin, sunt obligate s? asigure informarea corect? a cet??enilor asupra treburilor publice ?i asupra problemelor de interes personal. Curtea a subliniat c? dreptul la informa?ie nu poate fi asigurat dect printr-un nivel adecvat al transparen?ei autorit??ilor publice. n jurispruden?a sa, Curtea a men?ionat c? dreptul la informa?ie poate fi supus unor restric?ii n vederea protej?rii cet??enilor ?i a siguran?ei na?ionale dac? restric?ia urm?re?te un scop legitim, este necesar? ntr-o societate democratic?, propor?ional? cu situa?ia care a determinat-o ?i nu aduce atingere existen?ei dreptului sau a libert??ii n sine. n spe??, Curtea a re?inut c? potrivit art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental, prevederile Legii privind accesul la informa?ie nu sunt aplicabile informa?iilor de?inute de Agentul guvernamental n exercitarea atribu?iilor sale ?i anume: 1) coresponden?ei Agentului guvernamental cu Curtea European? ?i cu alte autorit??i; 2) materialelor din dosarele ce se afl? n procedura Agentului guvernamental. Curtea a men?ionat c?, potrivit art.6 din lege, Agentul guvernamental este obligat: 1) s? respecte caracterul confiden?ial al procedurilor ?i informa?iilor n cazurile reglement?rii amiabile, precum ?i n alte cazuri prev?zute de Regulamentul Cur?ii Europene; 2) s? protejeze confiden?ialitatea identit??ii reclamantului n cazurile dispuse de Curtea European?, precum ?i datele cu caracter personal care se con?in n materialele cauzelor aflate n posesia sa. Curtea a re?inut c? diverse categorii de informa?ii sunt deja protejate de Legea privind accesul la informa?ie, Legea privind protec?ia datelor cu caracter personal, Legea cu privire la secretul de stat. n acest context, Curtea a observat c? norma contestat? este o norm? de blanchet? care instituie restric?ii excesive la informa?ia aflat? n posesia Agentului guvernamental ?i nu permite individualizarea categoriilor de informa?ii care urmeaz? a fi restric?ionate publicului. Pentru considerentele enun?ate, Curtea a conchis c? norma contestat? nu asigur? un just echilibru ntre dreptul de acces la informa?ie ?i protec?ia drepturilor altor persoane. Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constitu?ional? a admis excep?ia de neconstitu?ionalitate ?i a recunoscut neconstitu?ional alineatul (4) al articolului 10 din Legea cu privire la Agentul guvernamental. Hot?rrea Cur?ii Constitu?ionale este definitiv?, nu poate fi supus? nici unei c?i de atac, intr? n vigoare la data adopt?rii ?i se public? n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Foto: www.constcourt.md