CtEDO a pronun?at hot?rrea n cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

03 07 2007

La 3 iulie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03).

*  *  *

La 19 iunie 2002, ziarul Flux a publicat pe prima pagin? titlul unui articol ce urma s? apar? ntr-un num?r viitor nso?it de o scurt? descriere. Articolul era ntitulat Milionarii ro?ii, Comuni?tii vor s? vnd? cu am?nuntul SA Fabrica de Conserve din Anenii Noi care era nso?it de fotografia liderului de atunci al frac?iunii comuniste din Parlamentul Republicii Moldova, Victor STEPANIUC.

La 21 iunie 2002, ziarul Flux a publicat articolul Milionarii ro?ii, Comuni?tii vor s? nghit? Fabrica de Conserve din Anenii Noi. n acest articol se reproduceau acuza?iile aduse n adresa unui parlamentar comunist (deputatul Mircea ANTON) de c?tre directorul Fabricii de Conserve din Anenii Noi c? mpiedica buna func?ionare a acestei fabrici cu scopul lichid?rii fabricii ?i vinderii ei cu am?nuntul.

La 20 iunie 2002, Victor STEPANIUC a depus o cerere de chemare n judecat? cu privire la ap?rarea onoarei, demnit??ii ?i reputa?iei profesionale mpotriva ziarului Flux ?i a autorului articolului pentru def?imarea sa prin publicarea articolului din 19 iunie 2002. Cererea a fost re?inut? spre examinare de c?tre Pre?edintele Judec?toriei sectorului Buiucani.

La 1 august 2002, Judec?toria sectorului Buiucani a admis integral preten?iile din cererea de chemare n judecat?. Instan?a a obligat ziarul ?i autorul articolului s? pl?teasc? dlui Stepaniuc MDL 3,600 ?i, respectiv, MDL 1,800 cu titlu de prejudicii morale, s? pl?teasc? taxa de stat ?i s? publice o dezmin?ire a acestui articol n termen de 15 zile.

Ziarul a depus apel mpotriva hot?rrii din 1 august 2002 n care men?iona, printre altele, c? articolul se referea la dl Mircea ANTON, ?i nu la Victor STEPANIUC, iar fotografia sa a fost publicat? cu scopul identific?rii frac?iunii a c?rei pre?edinte dl Stepaniuc era. Mai mult, articolul din 19 iunie 2002 reprezenta o concluzie pe marginea articolului din 21 iunie 2002. Ziarul a mai pretins c? judec?torul care a examinat cauza n def?imare nu a fost impar?ial.

La 6 februarie 2003 Tribunalul mun. Chi?in?u a respins apelul. Instan?a a constatat, printre altele, c? chiar titlul articolului era def?im?tor n adresa lui Victor STEPANIUC deoarece autorul nu a demonstrat c? comuni?tii vroiau s? vnd? fabrica cu amnuntul. Instan?a nu s-a expus asupra pretinsei lipse de impar?ialitate a judec?torului care a pronun?at hot?rrea din 1 august 2002.

Ziarul a depus recurs mpotriva hot?rrii din 1 august 2002 ?i deciziei din 6 februarie 2003, invocnd acelea?i motive. La 1 aprilie 2003 Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins cererea de recurs a ziarului Flux ca nentemeiat?.

La 15 septembrie 2003 publica?ia periodic? Flux a depus o cerere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Curte) n care pretindea violarea art.10 al Conven?iei (libertatea de exprimare) prin obligarea sa de a publica dezmin?irea ?i de a pl?ti prejudiciile morale ?i taxa de stat, ?i violarea art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) deoarece hot?rrile judec?tore?ti n aceast? cauz? nu au fost suficient de motivate.

Reclamantul mai pretindea violarea art. 6 al Conven?iei deoarece cererea depus? de c?tre dl Stepaniuc a fost examinat? n prim? instan?? de c?tre un judec?tor neimpar?ial. Reclamantul men?iona c? acest judec?tor a fost numit ca Pre?edinte al instan?ei de judecat? de c?tre Pre?edintele Partidului Comuni?tilor, ?i promovat ulterior la Curtea Supreme de Justi?ie cu participarea frac?iunii parlamentare comuniste conduse de dl Stepaniuc; acest judec?tor examina majoritatea ac?iunilor n def?imare intentate de dl Stepaniuc mpotriva ziarului ?i le admitea integral, ns? nu examina cereri n def?imare ini?iate de reclaman?i ordinari; judec?torul admitea ac?iunile chiar dac? dl Stepaniuc nu achita taxa de stat cnd, n mod normal, judec?torul urma s? scoat? cererea de pe rol; dl Stepaniuc niciodat? nu ap?rea n instan??, iar cauzele n def?imare se examinau, de obicei, n prima ?edin??; judec?torul niciodat? nu punea ntreb?ri reclamantului ns? n hot?rri invoca argumente n folosul reclamantului. Pentru a proba situa?ia precar? a independen?ei justi?iei din Moldova ziarul a f?cut referire la rapoarte ntocmite de organiza?ii interna?ionale ?i guverne str?ine.

Curtea a declarat inadmisibil?, cu 6 voturi pro ?i unul contra, ca v?dit nefondat?, preten?ia cu privire la lipsa de impar?ialitate a judec?torului care a examinat ac?iunea n def?imare n prima instan??. Ea a notat c? acest judec?tor a fost numit ca judec?tor pe via?? ?i nu putea fi demis de executiv sau legislativ, iar reclamantul nu a prezentat probe care ar confirma c? judec?torul a fost supus presiunilor din partea executivului sau legislativului cnd examina cererea de chemare n judecat? depus? de dl Stepaniuc. Judec?torul care a votat mpotriva acestei decizii a criticat dur solu?ia Cur?ii, indicnd c? Curtea ncearc? s? se ascund? dup? formalit??i f?r? a atrage aten?ia meritat? independen?ei justi?iei din Republica Moldova.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 al Conven?iei. Ea a notat c? situa?ia examinat? se referea la libertatea de exprimare a presei, care are sarcina de a r?spndi informa?ii ?i idei de interes public, articolul viza un politician de rang nalt, iar informa?ia din articol se baza prima facie pe o surs? credibil?, directorul Fabricii de Conserve din Anenii Noi. Curtea a mai notat c? ziarul a invocat n procedurile na?ionale c? articolul din 19 iunie 2002 reprezenta o concluzie pe marginea articolului din 21 iunie 2002, ns? instan?ele na?ionale nu s-au expus asupra acestui argument ?i nici nu au constatat c? informa?ia din articolul din 21 iunie 2002 nu corespunde adev?rului. Din aceste motive ?i lund n calcul limbajul folosit de ziar, ?innd cont c? situa?ia viza libertatea de exprimare jurnalistic?, care permite un anumit grad de exagerare sau chiar de provocare ?i analiznd interesele implicate, Curtea a conchis c? ingerin?a nu a fost necesar? ntr-o societate democratic?. n lumina acestei constat?ri, Curtea nu a g?sit necesar s? examineze separat preten?ia privind nemotivarea hot?rrilor judec?tore?ti.

Curtea a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentnd echivalentul prejudiciilor pl?tite dlui Stepaniuc ?i taxa de stat pentru examinarea cauzei la nivel na?ional, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale ?i EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare, precum ?i orice alte taxe care urmeaz? a fi pl?tite la aceste sume.

*  *  *

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre Vladislav GRIBINCEA, membru al organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului.

Pn? la aceast? dat? Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rri n 65 de cauze depuse mpotriva Moldovei. n 64 din aceste cauze Curtea a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale. ntr-o cauz? Guvernul a recunoscut violarea drepturilor reclamantului.

Hot?rrea Cur?ii n aceast? cauz?, n limba englez?, poate fi accesat? pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).