Hot?rrea n cauza Nichifor c. Moldovei

20 09 2016

La data de 20 septembrie 2016 Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Nichifor c. Moldovei (cerere nr. 52205/10).

Reclamant n prezenta cauz? este Leonid Nichifor, cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1966 ?i care locuie?te n Chi?in?u.

n perioada de referin??, reclamantul era ac?ionar ntr-o societate cu r?spundere limitat? fondat? n anul 2002. Dnsul a de?inut 50% din capitalul social al societ??ii. Cealalt? jum?tate a ac?iunilor a fost de?inut? de A.N. n anul 2009 A.N. a depus o ac?iune la Judec?toria Economic? Chi?in?u solicitnd excluderea reclamantului din lista de ac?ionari, pe motiv c? acesta nu a v?rsat aportul pentru partea sa din capitalul social. Reclamantul a men?ionat c? a pl?tit ?i c?, n orice caz, ac?iunea a fost tardiv?, deoarece, potrivit legii ea putea fi depus? doar n termen de trei ani de la momentul de fondare a companiei.

La 14 martie 2009, Judec?toria Economic? Chi?in?u a respins ac?iunea mpotriva reclamantului pe motiv c? aceasta era depus? dup? expirarea termenului de prescrip?ie.

n cursul procedurii n fa?a Cur?ii de Apel Economic? A.N. a prezentat un set de procese-verbale ale unei adun?ri a ac?ionarilor societ??ii din 20 februarie 2007, n conformitate cu care reclamantul a admis c? nu a pl?tit pentru partea sa din ac?iuni ?i s-a angajat s? pl?teasc? n termen de o lun?, n caz contrar va pierde cota parte n calitate de fondator. Reclamantul a obiectat c? procesul-verbal n cauz? a fost unul fals ?i a solicitat s? fie efectuat? o expertiz? a semn?turii sale. Cererea sa a fost respins? de c?tre Curtea de Apel, care, la 9 iunie 2009, a admis apelul, a casat hot?rrea primei instan?e, ?i admis ac?iunea lui A.N. Pe parcursul examin?rii cauzei, Curtea de Apel s-a bazat n totalitate pe procesul-verbal din 20 februarie 2007.

Reclamantul a depus recurs sus?innd, inter alia, c? procedurile nu a fost echitabile, deoarece Curtea de Apel Economic? a respins f?r? nici un motiv cererea acestuia de a efectua o expertiz? a procesului-verbal din 20 februarie 2007. El ?i-a reiterat pozi?ia c? procesul-verbal n cauz? a fost falsificat ?i a prezentat dovezi cu privire la faptul c? ntre 11 ?i 22 februarie 2007, a fost plecat n Israel ?i era, prin urmare, n imposibilitatea de a participa la adunarea ac?ionarilor din 20 februarie 2007. El a reiterat, de asemenea, obiec?ia sa cu privire la termenul de prescrip?ie.

La 17 decembrie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului, men?innd decizia Cur?ii de Apel Economice.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus o plngere penal? mpotriva lui A.N., sus?innd c? dnsul a falsificat procesul-verbal al adun?rii ac?ionarilor din data de 20 februarie 2007. n cursul procesului penal, un expert de la Centrul Na?ional de Expertize Judiciare, n raportul s?u din data de 07 august 2010 a ajuns la concluzia c? semn?tura de pe procesul-verbal din 20 februarie 2007 nu apar?ine reclamantului. Procesul penal este n curs.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 CEDO, c? procedurile au fost inechitabile, deoarece Curtea de Apel Economic? ?i Curtea Suprem? de Justi?ie au respins f?r? nici un motiv cererea acestuia de a efectua o expertiz? a procesului-verbal din 20 februarie 2007. Potrivit reclamantului rezultatul unei astfel de expertize putea fi determinant pentru solu?ionarea litigiului. De asemenea, reclamantul sus?ine c? instan?ele na?ionale au ignorat argumentele sale referitoare la termenul de prescrip?ie ?i s-au bazat pe elemente probatorii false n atingerea concluziilor sale. De asemenea, reclamantul s-a plns c? drepturile sale garantate de art. 1 din Protocolul 1 la Conven?ie au fost nc?lcate.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 6 din Conven?ie, dreptul la un proces echitabul, notnd c?, n contextul prezentei cauze, chestiunea termenului de prescrip?ie invocat? de reclamantul n cadrul procedurilor constituia un argument important. Fiind admis, el putea duce la respingerea ac?iunii naintate de c?tre A.N. De fapt, prima instan?? a respins ac?iunea lui A.N. exact pe acest temei. n pofida acestui fapt, Curtea de Apel ?i Curtea Suprem? au t?cut n privin?a obiec?iei reclamantului n privin?a admisibilit??ii ac?iunii. n lipsa unui r?spuns specific ?i expres, este imposibil de a constata dac? aceste instan?e doar au neglijat s? abordeze acest argument c? ac?iunea este tardiv? sau dac? au inten?ionat s? o resping? ?i, dac? aceasta a fost inten?ia, care au fost motivele n spatele deciziei respective.

Constat?rile nominalizate mai sus sunt suficiente pentru a constata violarea Articolului 6 din Conven?ie. Cu toate acestea, Curtea a constatat de asemenea ?i alte aspecte ale procedurilor ca fiind problematice. n particular, cnd A.N. a prezentat dovezi care, p?reau foarte suspecte, att Curtea de Apel ct ?i Curtea Suprem? de Justi?ie au refuzat f?r? nici o explica?ie demersul legitim al reclamantului de a supune unei expertize documentul respectiv ?i s? confirme sau s? infirme alega?ia precum c? semn?tura era fals?. Chestiunea autenticit??ii procesului verbal din 20 februarie 2007 urma s? determine ngrijorarea judec?torilor cel pu?in prin faptul c? a fost prezentat la o etap? foarte trzie a procedurilor, dup? ce reprezentantul lui A.N. a declarat c? potrivit informa?iilor sale atare document nu a existat ?i deoarece reclamantul a invocat c? semn?tura nu i apar?ine. Cu toate acestea, instan?ele na?ionale se pare c? nu au fost perturbate de argumentele reclamantului, chiar dup? ce acesta a prezentat dovezi s? demonstreze c? la 20 februarie 2007 el a fost n afara ??rii ?i nu putea fi prezent la adunarea ac?ionarilor.

Curtea a considerat c? nu este necesar c? examineze separat cap?tul din cerere privind violarea drepturilor garantate de art. 1 din Protocolul 1 la Conven?ie au fost nc?lcate.

Reclamantul a pretins 1,025,171 Euro cu titlu de prejudiciu material, 25,000 Euro pentru prejudiciul moral ?i 2,502 Euro pentru costurile ?i cheltuielile suportate n fa?a Cur?ii.

Curtea a hot?rt ca R. Moldova s? achite reclamantului 2,500 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral ?i 2,000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de dna S. Macrinici ?i dna A. Balan, avoca?i din Chi?in?u.