Hot?rrea n cauza Otgon c. Moldovei

25 10 2016

La data de 25 octombrie 2016, Curtea a f?cut public? hot?rrea n cauza Otgon c. Moldovei (cererea nr. 22473/07).

La originea cauzei se afl? o cerere mpotriva Republicii Moldova depus? la Curte la data de 20 aprilie 2007, n temeiul articolului 34 din Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale, de c?tre un cet??ean al Republicii Moldova, dna Svetlana Otgon, n?scut? n 1963 ?i care locuie?te n C?l?ra?i.

Reclamantul a invocat faptul c? compensa?ia acordat? de c?tre instan?ele na?ionale privind nc?lcare drepturilor sale prev?zute de articolului 8 din Conven?ie a fost insuficient?.

La 26 octombrie 2005, reclamantul ?i fiica lui au b?ut ap? de la robinetul instalat n apartamentul lor ?i la scurt timp dup? aceea s-au sim?it r?u. La 29 octombrie 2005, fiica reclamantului, care avea doisprezece ani la momentul de referin??, a fost internat? n spital cu diagnosticul de "diaree acut? grav?". Reclamantul a fost internat n spital, cu acela?i diagnostic, la data de 31 octombrie 2005 ?i a fost externat? la data de 13 noiembrie 2005, o zi mai trziu dect fiica lui.

Reclamantul a depus o ac?iune n justi?ie mpotriva furnizorului de ap? local, o ntreprindere de stat, ?i a pretins 100.000 de lei (aproximativ 6.700 de Euro la acel moment), privind repararea prejudiciului cauzat s?n?t??ii ei ?i pentru dificult??ile aferente, inclusiv a investiga?iilor ?i dezinfec?ie ulterioare.

La 1 martie 2006, Judec?toria C?l?ra?i a emis o hot?rre n favoarea reclamantului. Aceasta a constatat c? diverse rapoarte sanitare, medicale ?i tehnice au stabilit c?, n vecin?tatea blocului n care se afla apartamentul reclamantului, conducta de canalizare care era defect? era situat? deasupra conductei de ap?, care s-a spart la 26 octombrie 2005. Apele reziduale s-au infiltrat n conducta de ap? potabil?. De asemenea, instan?a a stabilit c? conductele erau n uz din anul 1977 ?i c? durata lor de exploatare era de cincisprezece ani. n total cinci persoane, care au b?ut ap? de la robinete conectate la aceea?i conduct? de ap?, au fost internate n spital n aproximativ aceea?i perioad? de timp cu acela?i diagnostic. Lund n considerare aceste elemente care i-au cauzat suferin?e fizice ?i psihice reclamantului ?i fiicei lui, instan?a de judecat? i-a acordat 10.000 de lei (aproximativ 648 de Euro la momentul respectiv).

P?r?ile au depus apel. La 26 aprilie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul reclamantului ?i a admis par?ial apelul furnizorului. Curtea a redus compensa?ia la 5.000 lei (310 Euro), fiindc? a considerat ca exagerate suma pretins? de reclamant ?i suma care i-a fost acordat?.

P?r?ile au depus recurs, iar la 25 octombrie 2006 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut hot?rrea Cur?ii de Apel din 26 aprilie 2006. Aceasta a constatat c? instan?a inferioar? a luat n considerare natura ?i gravitatea suferin?elor psihice cauzate reclamantului, precum ?i gradul de vinov??ie a furnizorului .

Curtea a constatat, cu 6 voturi la 1, violarea Articolului 8 din Conven?ie. Ea a reamintit c? este n primul rnd de competen?a autorit??ilor na?ionale s? restabileasc? orice pretins? violare a Conven?iei. Chestiunea dac? o persoan? poate pretinde n continuare statutul de victim? a pretinsei viol?ri a Conven?iei presupune, n esen??, examinarea ex post facto de c?tre Curte a situa?iei persoanei respective. O decizie sau o m?sur? a autorit??ilor na?ionale favorabil? reclamantului n principiu nu este suficient? s?-l lipseasc? de statutul de victim? afar? de cazul cnd autorit??ile na?ionale au recunoscut, n mod expres sau n esen??, ?i au acordat desp?gubiri pentru violarea Conven?iei (a se vedea, spre exemplu, Ciorap c. Moldovei (nr. 2), nr. 7481/06, 18, 20 iulie 2010). ntrebarea dac? victima viol?rii Conven?iei a fost desp?gubit? pentru prejudiciul cauzat – comparabil cu satisfac?ia echitabil?, care este prev?zut? de articolul 41 din Conven?ie – este o chestiune important?. n practica constant? a Cur?ii este stabilit c? n cazul n care autorit??ile na?ionale au stabilit o violare ?i decizia respectiv? constituie o satisfac?ie adecvat? ?i suficient?, partea nu mai poate pretinde a fi o victim? n sensul articolului 34 din Conven?ie (a se vedea Scordino c. Italiei (nr. 1) [MC], nr. 36813/97, 179-181, ECHR 2006‑V).

n spe??, Curtea a notat c? p?r?ile nu au disputat concluziile instan?elor na?ionale privind nc?lcarea drepturilor reclamantului de c?tre ntreprinderea de stat. Avnd n vedere materialele dosarului, Curtea a constatat c? a avut loc ingerin?? n drepturile reclamantului protejate de Articolul 8 din Conven?ie, din considerentul c? a fost afectat? integritatea fizic? a acestuia de un mediu nes?n?tos. Evalund onorarea obliga?iilor pozitive de c?tre autorit??ile moldovene?ti, Curtea a notat c? instan?ele na?ionale au acordat un remediu prin stabilirea vinov??iei ntreprinderii ?i acordarea compensa?iei. F?r? o referire expres? la Conven?ie, ns? f?cnd trimitere la tratamentul spitalicesc ?i suferin?ele fizice ?i psihice cauzate reclamantului, aceste hot?rri judec?tore?ti pot fi interpretate ca constatare a nc?lc?rii drepturilor reclamantului din Articolul 8.

Unica chestiune care urma a fi stabilit? era m?rimea compensa?iei. Prima instan?? a acordat reclamantului echivalentul a 648 Euro cu titlu de prejudiciu moral, re?innd suferin?ele fizice ?i psihice a acestuia. Instan?ele ierarhic superioare, confirmnd constat?rile instan?ei de fond, au diminuat m?rimea prejudiciului. Acestea au re?inut elemente similare, nivelul prejudiciului, ns? cu concluzionat diferit n ceea ce prive?te m?rimea prejudiciului, f?r? a aduce motive specifice pentru aceast? diminuare, exceptnd referirea la gradul de vinov??ie a prtului.

Curtea a luat n considera?ie argumentul Guvernului privind durata relativ scurt? a tratamentului ?i lipsa dovezii a efectelor de durat? asupra reclamantului. Cu toate acestea, reclamantul a fost internat pentru 2 s?pt?mni, ceea ce implic? un anumite nivel de suferin?? fizic? ?i psihic?. Mai mult dect att, ea a considerat c? suma acordat? de c?tre instan?ele na?ionale este n mod considerabil mai mic? dect minimul acordat n general de Curte n cazurile de constatare a viol?rii Articolului 8 n privin?a Moldovei, chiar considernd ?i diferen?ele dintre aceste decizii.

n lumina celor men?ionate mai sus, Curtea a considerat c? reclamantul putea pretinde calitatea de victim? a viol?rii Articolului 8 din Conven?ie.

Reclamantul a pretins 50,000 Euro cu titlu de prejudiciul moral.

Curtea a hot?rt ca R. Moldova s? achite reclamantului 4,000 euro Euro cu titlu de prejudiciu moral.

Judec?torul Lemmens a formulat o opinie disident?, disputnd aplicabilitatea Articolului 8 din Conven?ie.