Modific?rile Regulamentului Cur?ii

29 11 2016

Curtea European? a Drepturilor Omului, n cadrul reuniunii sale administrative din 14 noiembrie 2016, a modificat articolele 110 ?i 111 ale Titlului IV din Regulamentul Cur?ii. Modific?rile au ntrat n vigoare n momentul adopt?rii.

Pn? la adoptarea modific?rilor, Titlul IV con?inea dou? articole: Articolul 110 – Amendarea sau suspendarea unui articol ?i Articolul 111 – Intrarea n vigoare a regulamentului. Dup? operarea modific?rilor, Articolul 111 a devenit 112, iar vechiul articol 110 a fost divizat n dou? articole: Articolul 110 – Suspendarea unui articol ?i Articolul 111 – Amendarea unui articol.

Noutatea modific?rilor constituie n procedura de amendare a unui articol din Regulamentul Cur?ii. Și anume, Grefa va informa naltele P?r?i Contractante cu privire la propunerile Cur?ii de modificare a Regulamentului, care se refer? direct la desf??urarea procedurilor n fa?a ei ?i le va invita s? prezinte observa?ii scrise cu privire la aceste propuneri. n mod similar, va invita ?i organiza?ii cu experien?? n reprezentarea reclaman?ilor n fa?a Cur?ii, precum ?i asocia?ii de avoca?i, s? prezinte la rndul lor observa?ii scrise privind aceste propuneri.

Regulamentul cu utimele modific?ri poate fi accesat la http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=#n1347875693676_pointer.

De asemenea, la reuniunea din 19 septembrie 2016, Curtea a adoptat o serie de modific?ri la Regulament, ce ?in de Protocolul nr. 16 la Conven?ie, care este un protocol facultativ ?i va intra n vigoare dup? ratificarea sa de c?tre cel pu?in zece state semnatare.

Astfel, au fost adoptate modific?ri la urm?toarele articole: Articolul 1 – Defini?ii, lit. h) ?i q); Articolul 24 – Componen?a Marei Camere, alin 1 lit. f), g) ?i h), alin. 5 lit. e); Articolul 29 – Judec?torii ad hoc, alin. 6; Articolul 34 – Limbele de lucru, alin. 7; Articolul 44 – Interven?ia ter?ilor, alin. 7.

De asemenea, Capitolul IX va avea o nou? denumire – Avize consultative n sensul articolelor 47, 48 ?i 49 din Conven?ie. Totodat?, Capitolul X va avea o nou? redac?ie, ?i se va numi – Avize consultative n sensul Protocolului nr. 16 la Conven?ie.

Amendamentele enumerate vor intra n vigoare odat? cu intrarea n vigoare a Protocolului nr. 16 ?i vor fi publicate pe site-ul web al Cur?ii imediat nainte de data intr?rii n vigoare a protocolului.

Element de noutate al Protocolului nr. 16 la Conven?ie const? n posibilitatea instan?elor judec?tore?ti supreme na?ionale ale p?r?ilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci cnd consider? c? o anumit? cauz? aflat? pe rolul lor ridic? o problem? grav? privind interpretarea sau aplicarea Conven?iei sau a protocoalelor sale. Astfel, statele semnatare tind s? reformeze sistemul conven?ional ?i s? contribuie la solu?ionarea ini?ial? a unor chestiuni de interpretare a Conven?iei ?i, implicit, a legisla?iei interne, prevenindu-se att dezvoltarea unei jurispruden?e na?ionale divergente, ct ?i nregistrarea unui num?r semnificativ de cereri individuale pe rolul Cur?ii.

Men?ion?m, c? Republica Moldova nu a semnat ?i nu a ratificat Protocolul nr. 16 la Conven?ia European? a Drepturilor Omului.