Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016

25 01 2017

Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului face public? n fiecare an Lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea European? pentru Drepturile Omului (Lista), care reprezint? o sintez? ce include denumirea ?i num?rul cererii examinate de Curte, descrierea succint? a viol?rilor constatate, satisfac?ia echitabil? acordat? reclamantului ?i persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de c?tre Curtea de la Strasbourg.

Scopul public?rii acestei liste este de a contribui la sporirea responsabilit??ii autorit??ilor publice ?i a transparen?ei n actul decizional.

Simpla prezen?? a numelui unei persoane n aceast? list? nu nseamn? expres c? aceast? persoan? urmeaz? a fi atras? la r?spundere material? sau penal?. Totu?i, n cazul n care comportamentul oficialului constituie o infrac?iune sau dac? gre?eala acestuia a fost comis? inten?ionat sau din culp? grav?, mpotriva acestui oficial urmeaz? a fi pornite proceduri penale ?i, respectiv, civile. n Republica Moldova, stabilirea gradului vinov??iei este pus? n sarcina procuraturii.

n conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea nr. 151 cu privire la Agentul Guvernamental, Statul are dreptul de regres mpotriva persoanelor ale c?ror ac?iuni sau inac?iuni au determinat ori au contribuit semnificativ la nc?lcarea prevederilor Conven?iei care a fost constatat? printr-o hot?rre sau a impus solu?ionarea amiabil? a cauzei aflate pe rolul Cur?ii Europene ori formularea unei declara?ii unilaterale. Sumele se restituie n baza unei hot?rri judec?tore?ti, propor?ional vinov??iei stabilite.

Conform informa?iei publicate pe site-ul Cur?ii, n anul 2016 Curtea a emis 23 de hot?rri n privin?a Republicii Moldova, care au costat bugetul de stat 187,407 Euro. Curtea a constatat nc?lcarea urm?toarelor articole din Conven?ie: Articolul 3 – Interzicerea torturii (11 cauze); Articolul 5 – Dreptul la libertate ?i la siguran?? (5 cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (6 cauze); Articolul 8 - Dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie (2 cauze); Articolul 9 - Libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie (1 cauz?); Articolul 13 - Dreptul la un remediu efectiv (5 cauze); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Conven?ie – Protec?ia propriet??ii (5 cauze). n dou? cauze n privin?a Republicii Moldova, nu a fost constatat? nicio violare a Conven?iei, fiind constatat? responsabilitatea Federa?iei Ruse.

Totodat?, n 2016 Curtea European? a f?cut publice 25 de Decizii, 7 dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a ncheierii tranzac?iilor amiabile dintre Guvernul RM cu reclaman?ii ?i 3 ca urmare a recunoa?terii de c?tre Curte a declara?iilor unilaterale naintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat n total suma de 49.400 Euro, iar Prim?ria Chi?in?u 41.000 Euro, pentru acoperirea oric?ror prejudicii suportate de c?tre reclaman?i.

Not?*: Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor ?i deciziilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ele ar putea s? con?in? inexactit??i. Toat? informa?ia pertinent? cu privire la persoanele responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO este de?inut? de Agentul Guvernamental.

Not?**: Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n 2016 a fost rectificat?, n cauza Morari c. Moldovei, la rubrica persoanele responsabile de condamnare (conform func?iei la ziua comiterii abaterii). Vezi Dezmin?irea din 27.02.2017, potrivit c?reia informa?ia privind emiterea sentin?ei de condamnare a lui Morari Oleg la data de 17 decembrie 2008 de c?tre judec?torul Judec?toriei B?l?i Viorel Pu?ca? este una eronat? ?i nu corespunde realit??i.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016