Decizia n cauza Caldara?an ?i al?ii c. Moldovei

06 02 2017

La data de 02 februarie 2017, Curtea a f?cut public? decizia n cauza Caldara?an ?i al?ii c. Moldovei (cerere nr. 22894/13).

Invocnd diferite articole ale Conven?iei, reclaman?ii s-au plns de neexecutarea sau executarea tardiv? a hot?rrilor definitive pronun?ate n favoarea lor ?i un recurs intern ineficient, n baza Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de c?tre stat a prejudiciului cauzat prin nc?lcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hot?rrii judec?tore?ti.

Reclaman?ii:

  1. Maria CALDARAȘAN, n?scut n 1958, locuie?te n C?inari. n fa?a Cur?ii a fost reprezentat de c?tre F. DIGOR, avocat din Chi?in?u;
  2. Oleg DOBROVOLSCHI, n?scut n 1948, locuie?te n Chi?in?u. n fa?a Cur?ii a fost reprezentat de c?tre S. COPTU, avocat din Chi?in?u;
  3. Valentina CUHAREȚ, n?scut n 1948, locuie?te n Chi?in?u;
  4. Sergiu SCRIPNIC, n?scut n 1947, locuie?te n Ciorescu. n fa?a Cur?ii a fost reprezentat de c?tre S. MOCANU, avocat din Chi?in?u.

Cererile reclaman?ilor, n temeiul articolelor 6 ?i 13 din Conven?ie ?i articolului 1 din Protocolul nr. 1, au fost comunicate Guvernului, care a transmis observa?iile sale cu privire la admisibilitate ?i fondul cauzelor. Aceste observa?ii au fost trimise reclaman?ilor care au fost invita?i s?-?i prezinte propriile observa?ii. Scrisoarile grefei au r?mas f?r? r?spuns.

Prin scrisori recomandate din 8 septembrie 2016, Curtea a atras aten?ia reclaman?ilor, n temeiul articolului 37 1 a) din Conven?ie, asupra faptului c? perioada de timp pentru prezentarea observa?iilor a expirat de la 07 iulie 2016 ?i c? nu s-a solicitat prelungirea. Totodat?, Curtea i-a anun?at pe reclaman?i c? poate radia cererile de pe rol atunci cnd circumstan?ele conduc la concluzia c? reclamantul nu inten?ioneaz? s? continue examinarea cauzei. Conform avizelor recomandate, reclaman?ii au recep?ionat scrisorile, f?r? a r?spunde.

La 1 septembrie 2015, avnd n vedere similitudinea faptelor ?i problemele juridice ridicate, Curtea a decis s? comasesze prezentele cauze cu cererea nr.  16000/10 ?i al?ii (Ialtexgal Aurica S.A. ?i al?ii 60 c. Moldovei (dec.), nr.  16000/10 ?i al?ii, 1 septembrie 2015). Avnd n vedere noile circumstan?e din prezentele cauze, Curtea consider? necesar? divizarea lor de cererea nr. 16000/10 ?i al?ii.

De asemenea, Curtea a hot?rt, n temeiul articolului 42 1 din regulament s?u, s? comaseze aceste patru cererei pentru a le examina mpreun?.

Avnd n vedere cele men?ionate mai sus ?i n absen?a unor circumstan?e speciale n ceea ce prive?te respectarea drepturilor garantate de Conven?ie sau de Protocoalele sale, Curtea, n conformitate cu articolul 37 1 a) din Conven?ie, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii prezentelor cererei. Astfel, n unanimitate, Curtea a decis s? radieze cererile de pe rol.