Cererea Rosca c. Moldovei

12 04 2017

La data de 21 martie 2017 a fost comunicat? cererea Ro?ca c. Moldovei (cererea nr. 36712/10).

Reclamanta, Valentina Ro?ca, este cet??ean al Republicii Moldova, n?scut? n 1954 ?i locuie?te n S?seni.

n septembrie 2002, a disp?rut o femeie din localitatea reclamantei. Cteva zile mai trziu cadavrul acesteia a fost g?sit ntr-o fntn?. Investiga?ia poli?iei a concluzionat c? persoana s-a sinucis, ?i cauza a fost clasat?.

La 11 iunie 2003, n adresa Ministrului Afacerilor de Interne a fost expediat? o scrisoare scris? de mn?. Scrisoarea statua c? era adresat? din partea unui grup de s?teni din localitatea reclamantei, ns? era semnat? de primarul satului ?i aplicat? ?tampila prim?riei. Presupu?ii autori ai scrisorii au relatat evenimentele cu privire la cadavrul g?sit n fntn? ?i ?i-au exprimat dezacordul privind rezultatul investiga?iei poli?iei. Ei au sus?inut c?, de fapt, potrivit zvonurilor din sat, victima a fost ucis? de c?tre o persoan? pe nume C.C., iar so?ul ?i fiul acesteia din urm?, au ajutat-o s? transporte corpul pn? la fntn?. Potrivit scrisorii, corpul a fost transportat n timpul nop?ii, cu o ma?in? de culoare neagr?, iar investiga?ia condus? de c?tre poli?ie ar fi putut fi aranjat?, deoarece suspec?ii aveau rude de rang nalt n cadrul poli?iei. Presupu?ii autori ai scrisorii cereau redeschiderea anchetei, ?i totodat? a solicitat ca scrisoarea lor s? fie p?strat? n secret fa?? de C.C.

La o dat? nespecificat?, C.C. a ob?inut o copie a scrisorii de mai sus, ?i n mai 2006 mpreun? cu so?ul ?i fiul au ini?iat o ac?iune de def?imare mpotriva a patru persoane, printre care ?i reclamanta. n explica?iile sale scrise n fa?a instan?ei, reclamanta a sus?inut c? nu a scris scrisoarea. Cu toate acestea, n cadrul examin?rii cauzei un expert a concluzionat c? scrisoarea a fost scris? de c?tre ea.

ntre timp, C.C., a depus ?i o plngere pentru calomnie, n conformitate cu prevederile Codului cu privire la contraven?iile administrative. n timpul acestei proceduri, reclamanta a recunoscut c? a scris scrisoarea. Totodat?, ea a sus?inut c? era n rela?ii foarte proaste cu C.C. ?i a dorit doar s? informeze autorit??ile cu privire la zvonurile din sat n ceea ce prive?te cadavrul g?sit n fntn?. De asemenea, ea a recunoscut c? a falsificat semn?tura primarului ?i abuziv a aplicat ?tampila prim?riei pe scrisoarea. La 25 iunie 2008, plngerea lui C.C. a fost respins? ca prescris?.

La 16 decembrie 2008, Judec?toria C?l?ra?i a admis ac?iunea de def?imare mpotriva reclamantei  ?i a obligat-o s? achite 10.000 de lei (MDL) (echivalentul a 715 Euro) reclaman?ilor cu titlu de desp?gubiri pentru prejudiciul moral.

Reclamanta a depus apel mpotriva hot?rrii, motivnd inter alia c?, potrivit unei hot?rri explicative a Cur?ii Supreme de Justi?ie cu privire la procedura civil? n cauzele de def?imarea, nu se consider? def?imare cazurile n care declara?iile def?im?toare imputate se con?in n cererei sau peti?ii adresate organelor de drept. Reclaman?ii, de asemenea, au depus apel mpotriva hot?rrii ?i au sus?inut c? desp?gubirile acordate au fost prea mici.

La data de 3 septembrie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ambele apeluri ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e. Curtea de Apel a considerat c? informa?iile con?inute n scrisoarea expediat? de reclamant? c?tre Ministrul Afacerilor Interne a fost fals?, deoarece o anchet? anterioar? a ajuns la concluzia c? victima s-a sinucis. P?r?ile au declarat recurs mpotriva acestei decizii.

La 24 februarie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantei, ns? a admis recursul p?r?ii adverse ?i a m?rit cuantumul desp?gubirilor la suma de 20.000 lei. Curtea Suprem? de Justi?ie a considerat c?, ntr-adev?r, nu poate exista o def?imare n cazurile n care informa?iile ce se con?in ntr-o peti?ie adresat? organelor de aplicare a legii nu au fost veridice. Cu toate acestea, este doar cazul n care autorul peti?iei ac?ioneaz? cu bun?-credin??, cu scopul de a informa autorit??ile cu privire la o nc?lcare a legii. Potrivit Cur?ii Supreme, reclamanta a ac?ionat cu rea-credin??, fiindc? nu ea a semnat scrisoarea, ci a falsificat semn?tura primarului ?i a aplicat abuziv ?tampila prim?riei pe scrisoarea ei.

n conformitate cu punctul 19 din Hot?rrea nr. 8 a Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie din 9 octombrie 2006, n ceea ce prive?te practica n cazurile de def?imare, o persoan? care a f?cut declara?ii ntr-o plngere adresat? organelor de drept, care ulterior s-au dovedit a fi false, nu poate fi tras la r?spundere pentru def?imare.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns, n temeiul articolului 10 din Conven?ie c? a fost nc?lcat dreptul s?u la libertatea de exprimare ca urmare a faptului c? a fost g?sit? responsabil? pentru def?imare n cadrul unei proceduri civile ?i a fost obligat? la plata desp?gubirilor n favoarea reclaman?ilor din procedurilor na?ionale.

Curtea a formulat p?r?ilor urm?toarea ntrebare:

- A existat o nc?lcare a dreptului reclamantului la libertatea de exprimare contrar articolului 10 din Conven?ie (a se vedea Zaharov c. Russia, nr. 14881/03, 26, 5 octombrie 2006 ?i Sofranschi c. Moldovei, nr. 34690/05 , 33, 21 decembrie 2010)?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre Tatiana Puiu, avocat din Chi?in?u.