Ce informa?ii ?in n secret institu?iile de stat?

10 05 2017

n Republica Moldova secretele de stat sunt ascunse de autorit??i ?i dup? ce termenul de prescrip?ie, de cel mult 25 de ani, expir?. Cet??eanul de rnd nu se poate informa n niciun fel despre informa?iile care au fost desecretizate. Comisia interdepartamental? pentru protec?ia secretului de stat, o structur? care ar trebui s? asigure publicarea acestor informa?ii, nu ?i-a mai actualizat site-ul de mai bine de trei ani.

Potrivit legisla?iei n vigoare, o informa?ie poate fi secretizat? pe un termen de la cinci la 25 de ani, dup? care urmeaz? a fi f?cut? public?. Rezultatele unui studiu efectuat de AO Juri?tii pentru Drepturile Omului arat? c? multe date continu? s? fie ?inute n secret chiar dac? legea prevede contrariul, iar oamenii nu mai ajung s? cunoasc? ce secrete ascund autorit??ile.

Juri?tii asocia?iei au f?cut peste 30 de solicit?ri de informa?ie la diferite institu?ii publice n care au cerut s? le fie comunicate date despre informa?iile care au fost atribuite la secretul de stat n ultimii ?apte ani ?i care au primit parafele de secretizare strict secret, secret, confiden?ial ?i restric?ionat, inclusiv criteriile de atribuire la aceste parafe ?i modalitatea de delimitare a acestora, dar ?i despre informa?iile care au fost desecretizate dup? expirarea termenului de secretizare.

n majoritatea cazurilor, juri?tii au primit r?spunsuri formale sau refuzuri bazate pe Legea privind secretul de stat. Nici institu?iile care au ales s? ofere informa?ii la acest subiect nu au prezentat prea multe detalii.

Agen?ia Rezerve Materiale – niciun document desecretizat timp de ?apte ani

n r?spunsul Agen?iei Rezerve Materiale se spune c? ntre anii 2009-2016 institu?ia a atribuit la secret de stat mai multe informa?ii privind indicatorii ce determin? preg?tirea economiei na?ionale pentru o func?ionare stabil? pe timp de r?zboi ?i pe timp de pace, dar ?i indicatorii care dezv?luie structura organizatoric? sau indicii planului de mobilizare a economiei na?ionale.

n acela?i timp, Agen?ia a secretizat informa?iile privind rezervele de mobilizare ?i rezervele materiale ale statului. Sunt ?inute n secret ?i locurile unde sunt stocate bunurile materiale din rezervele de mobilizare ?i rezervele materiale ale statului la ntreprinderi, institu?ii ?i organiza?ii subordonate, dar ?i volumele acestor bunuri, nivelul stocurilor, volumul livr?rilor f?cute din rezerva de stat etc. Totodat?, n ultimii 7 ani n cadrul Agen?iei Rezerve Materiale nu au fost desecretizate careva informa?ii atribuite la secretul de stat.

O alt? institu?ie de Stat, Banca Na?ional? a Moldovei, sus?ine c?, n perioada 2009-2016, a atribuit la secret de stat informa?ii din domeniul economiei, ?tiin?ei ?i tehnicii, rela?iilor externe, precum ?i unele informa?ii din sfera activit??ii autorit??ilor publice.

Ministerul Ap?r?rii a desecretizat n ultimii ?apte ani mai multe dosare personale ale militarilor prin contract trecu?i n rezerv? sau retragere. Desecretizarea s-a f?cut la solicitarea militarilor viza?i, se arat? n r?spunsul ministerului oferit AO Juri?tii pentru Drepturile Omului.

Ministerul Afacerilor Externe a desecretizat informa?ii din perioada sovietic?

Un alt minister, cel al Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene, a ar?tat c? a desecretizat mai multe documente ale MAE al RRSM, hot?rri ale Sovietului Suprem al RSSM, coresponden?a privind activitatea de baz?, sinteze informative privind situa?ia interna?ional?, dar ?i diferite decrete ale Pre?edintelui RM, Hot?rri ?i dispozi?ii ale Guvernului, ordine ale ministrului, f?r? a specifica despre ce informa?ii este vorba.

O alt? structur?, Ministerul Agriculturii ?i Industriei Alimentare, a secretizat mai multe informa?ii privind preg?tirea de mobilizare a organelor de specialitate ale administra?iilor publice. Institu?ia ?ine n secret ?i con?inutul planurilor ?i rezultatele lucr?rilor de cercetare ?tiin?ific?, dar ?i preg?tirea de moblizare a economiei Republicii Moldova. Potrivit lui Vitalie Jereghi, ?ef adjunct la direc?ia resurse umane n cadrul ministerului, n cazul institu?iei pe care o reprezint?, lista subiectelor care constituie secret de stat nu este att de vast? ca n cazul altor autorit??i.

Activitatea Comisiei interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat – ?inut? sub ?apte lac?te

Nu doar informa?iile care sunt atrubuite la secretul de stat sunt ?inute n tain?. Guvernul nu vrea s? vorbeasc? nici despre activitatea Comisiei interdepartamentale pentru protec?ia secretului de stat. Pe data de 4 aprilie curent, Centrul de Investiga?ii Jurnalistice a solicitat un interviu un reprezentant al acestei comisii, adresnd un demes pe numele Liliei Palii, secretar general al Guvernului, care de?ine ?i func?ia de pre?edinte al comisii. Solicitarea scris? a fost transmis? c?tre serviciul de pres? al Guvernului. n loc de interviu, 10 zile mai trziu, am primit un r?spuns oficial din partea comisiei n care sunt n?iruite mai multe prevederi legale referitor la comisie ?i la nomencatorul informa?iilor atribuite la secretul de stat f?r? a ne fi oferit? posibilitatea de a realiza un interviu.

Potrivit legisla?iei n vigoare, Comisia interdepartamental? pentru protec?ia secretului de stat este un organ colegial, care coordoneaz? activitatea autorit??ilor publice, ntreprinderilor, institu?iilor ?i organiza?iilor, indiferent de forma de proprietate, n domeniul protec?iei secretului de stat.

Printre alte atribu?ii ale comisiei se num?r? controlul termenelor de ac?iune a parafei de secretizare pentru informa?iile atribuite la secretul de stat. Comisia este n drept s? desecretizeze informa?iile care au fost secretizate n mod nentemeiat de persoanele cu func?ii de r?spundere din subordine. Totodat?, n cazuri excep?ionale, pentru anumite informa?ii atribuite la secretul de stat, comisia are dreptul s? prelungeasc? termenul de secretizare.

?edin?ele Comisiei se desf??oar? de 2 ori pe an sau, n func?ie de necesitate, la indica?ia pre?edintelui acesteia. ?edin?ele se consemneaz? n procese-verbale, semnate de pre?edintele ?i secretarul Comisiei. Conform legii, o dat? pe an comisia este obligat? s? prezinte Guvernului darea de seam? privind rezultatele activit??ii sale.

Site-ul comisie nu a mai fost actualizat de cel pu?in trei ani

Reie?ind din informa?ia pe pe site-ul oficial al comisiei: www.secret.gov.md, aceasta nu pubic? informa?iile desecretizate ?i nici date despre ?edintele pe care le organizeaz?. Una din ultimele decizii desecretizate de pe site-ul comisiei dateaz? din anul 2008 ?i se refer? la alocarea din fondul de rezerv? al Guvernului, Ministerului Educa?iei ?i Tineretului 2800 mii lei pentru Organiza?ia Or??elul Copil?riei, n scopul sus?inerii activit??ii de prestare a serviciilor copiilor orfani ?i celor din familiile defavorizate. 

O alt? decizie, care dateaz? din 2010, se refer? la restituirea a 1300 piloni, elibera?i din rezervele de mobilizare. Ultimul proces verbal al comisiei dateaz? de acum trei ani, ?edin?a fiind prezidat? de Victor Bodiu, care era pe atunci secretar general al Guvernului ?i pre?edinte al acestei structuri. 

Exper?i: Legea las? loc pentru interpret?ri

Juristul Vitalie Zam? consider? c? legisla?ia n domeniul secretiz?rii ?i desecretiz?rii informa?iei trebuie modificat? ntruct n actuala formul? legea las? prea mult spa?iu pentru interpretare.

La acest moment legisla?ia cu privire la secretul de stat ofer? un spa?iu de manevr? destul de vast n ceea ce prive?te protejarea anumitor informa?ii ?i las? la discre?ia autorit??ii care dintre acestea devin subiect al secretului de stat ?i care pot fi acordate spre cuno?tin?? publicului larg. Secretizarea anumitor documente nu ar trebui s? fie la latitudinea unor institu?ii. n capul mesei trebuie pus interesul public, sus?ine Vitalie Zam?. 

La rndul s?u, Stela Pavlov, coordonatoare de proiect la AO Juri?tii pentru Drepturile Omului, consider? c? unele informa?ii au fost secretizate n mod nejustificat.

Am urm?rit site-ul Comisiei interdepartamentale ?i am constatat ?i unele situa?ii bizare. De exemplu, una din ultimele informa?ii desecretizate a fost propunerea unei candidaturi pentru ?efia la Serviciul de arhiv?. Informa?ia a fost la nceput secretizat?, dup? care a fost desecretizat?.

n spatele unor hot?rri secrete se afl? fraude n gestionarea banilor publici

Anterior presa a scris despre faptul c? sub pretextul secretului de stat autorit??ile ascund informa?ii despre utilizarea fraudulaos? a unor surse din bugetul de stat. O investiga?ie a Centrului de Investiga?ii Jurnalistice a ar?tat c? n anul 2008, Guvernul Tarlev, iar apoi ?i Guvernul Greceani adopt? la 15 februarie ?i respectiv 15 mai dou? hot?rri secrete (nr. 156 ?i nr. 599) prin care acord?, cu titlu de ajutor gratuit, 9 mii de tone de gru alimentar Combinatului de Panifica?ie din Chi?in?u Franzelu?a SA ?i 2 mii de tone SA Combinatul de pine din B?l?i n scopul aprovizion?rii stabile a popula?iei cu pine ?i produse de panifica?ie.

n baza acestor hot?rri, Franzelu?a SA a primit 5740,75 tone de gru, iar SA Combinatul de pine din B?l?i – toat? cantitatea de 2 mii de tone. Hot?rrile prevedeau ca ambii beneficiari s? informeze s?pt?mnal Ministerul Agriculturii ?i Industriei Alimentare despre utilizarea cerealelor, lucru care nu s-a ntmplat.

Guvernul Filat-1 n octombrie ?i decembrie 2009 adopt? alte dou? hot?rri prin care oblig? Combinatul Franzelu?a ?i Combinatul de pine din B?l?i, dar ?i al?i beneficiari de gru alimentar din rezervele materiale ale statului s? restituie produc?ia timp de un an. n martie 2010, Curtea de Conturi a stabilit c? hotr?rile Guvernelor Tarlev ?i Greceani din 2008 cu privire la acordarea grului alimentar au fost adoptate cu nc?lcarea mai multor prevederi ale legisla?iei. De exemplu, oferirea acestui tip de ajutor umanitar nu constituie secret de stat ?i nu cade sub inciden?a Legii cu privire la secretul de stat, n acela? timp contravine prevederilor art.16 din Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, care stipuleaz? c? nu au dreptul de a primi ajutoare umanitare partidele ?i alte organiza?ii social-politice, precum ?i ntreprinderile ?i organiza?iile scopul activit??ii c?rora este ob?inerea profitului.

Materialul este realizat n cadrul proiectului n cadrul proiectului Promovarea implement?rii eficiente a Principiilor Globale privind Securitatea Na?ional? ?i Dreptul la Informare n Republica Moldova apelnd la sistemul judiciar ?i litigare cu caracter strategic, implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului ?i Centrul de Investiga?ii Jurnalistice cu sprijinul financiar al Departamentului Justi?ie ?i Drepturile Omului al Funda?iei Soros-Moldova.