Moldova recunoa?te nc?lcarea Conven?iei ?i va achita reclamantei 12000 Euro

18 05 2017

Ast?zi, Curtea European? pentru Drepturile Omului a f?cut public? decizia n cauza Enachi c. Moldovei.

Potrivit deciziei Cur?ii, reclamanta Galina Enachi a fost de acord s? renun?e la orice preten?ii mpotriva Republicii Moldova privind faptele care au motivat cererea sa, iar Guvernul s-a angajat s?-i achite 12.000 Euro cu titlu de prejudiciu material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli, plus orice tax? care ar putea fi suportate.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns n temeiul Articolului 5 3 din Conven?ie, c? arestul ei n afara celor dou?sprezece luni prev?zute de articolul 25 alineatul (4) din Constitu?ie a fost ilegal, precum ?i c? deciziile instan?elor nu au avut la baz? motive relevante ?i suficiente atunci cnd s-a dispus prelungirea arestului s?u, acesta fiind prelungit dincolo de un "termen rezonabil", f?r? niciun motiv.

Men?ion?m c?, n perioada de referin??, reclamanta era un auditor autorizat. n iulie 2011, pe numele ei a fost pornit? o cauz? penal? cu cincisprezece capete de acuzare de fraud?, fiind suspectat? c? n perioada aprilie-iulie 2011 a fraudat mai multe firme private. Reclamanta a fost de?inut? n arest, ini?ial n perioada 22 iulie - 25 august 2011, apoi n perioada 17 noiembrie 2011 – 19 mai 2014, cnd a fost schimbat? m?sura preventiv? arestul n arest la domiciliu pn? la 8 septembrie 2014, cnd a fost eliberat? sub control judiciar.

Mai multe detalii despre cicumstan?ele cauzei la http://old.lhr.md/news/478.html.

Acest material este publicat n cadrul proiectului “Contribu?ia la respectarea drepturilor omului n Republica Moldova implementat de Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului cu sprijinul financiar acordat de Funda?ia Est-European?, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate apar?in autorilor ?i nu reflect? neap?rat punctul de vedere al Funda?iei Est-Europene sau al Guvernului Suediei.