Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judec?tor la CtEDO ales din partea Moldovei

07 09 2007

n edi?ia ziarului Экономическое Обозрение din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului  (CtEDO) ales din partea Moldovei. n interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candida?ilor la func?ia de judec?tor din partea Moldovei desf??urat? n acest an, la m?surile de solu?ionare a problemei num?rului mare de cereri depuse la CtEDO mpotriva Moldovei ?i la reac?ia autorit??ilor Republicii Moldova la opinia separat? a Judec?torului Giovanni BONELLO n cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

A. Referindu-se la procedura de nominalizare a candida?ilor la func?ia de judec?tor din partea Moldovei, dl Pavlovschi a declarat c? el nu a fost inclus n lista candida?ilor propus? Consiliului Europei pentru func?ia de judec?tor deoarece foarte mul?i doresc ca func?ia de judec?tor la Curtea European? din partea Moldovei sa fie ocupat? de o persoan? dirijabil?. Referindu-se la concursul de selectare a candida?ilor, el a declarat c? nc? cu trei s?pt?mni nainte de ?edin?a comisiei mie mi era cunoscut rezultatul ?i c? selectarea candida?ilor a fost efectuat? pe alte criterii dect profesionalismul.

Reamintim c? la 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului a ales trei candida?i care au fost propu?i Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei. Ace?tia sunt: Victoria IFTODI, Victor ORNDA? ?i Lilia VASILEVICI. Viitorul judec?tor la CtEDO din partea Moldovei nc? nu a fost ales.

B. Referindu-se la m?surile de solu?ionare a problemei num?rului mare de cereri depuse la CtEDO mpotriva Moldovei, dl Pavlovschi a notat c? este nevoie de astfel de mecanisme na?ionale, pentru a permite cet??enilor no?tri s?-?i poat? restabili drepturile nc?lcate la ei acas? ?i de a nu-i impune s? caute dreptate peste m?ri ?i ??ri. Judec?torul a sugerat c? un asemenea mecanism ar putea fi Curtea Constitu?ional? care s? decid? asupra nc?lc?rii Conven?iei. n acela?i timp, judec?torul s-a ar?tat sceptic fa?? de acordarea dreptului judec?torilor na?ionali s? constate nc?lcarea Conven?iei deoarece nivelul judec?torilor de prim? instan?? este absolut insuficient ?i c? pentru aceasta ei ar trebui sa studieze 1-2 ani ?i apoi l?sa?i s? aplice Conven?ia ?i practica CtEDO.

Reamintim c? n anul 2006 la CtEDO au fost depuse 621 cereri mpotriva Moldovei, n anul 2005 – 583 cereri, iar n anul 2004 - 441. Circa 25 % din aceste cauze ajung s? fie examinate n fond, iar restul cauzelor sunt respinse ca v?dit inadmisibile. Pn? la ziua de ast?zi CtEDO a pronun?at hot?rri n 68 de cauze depuse mpotriva Moldovei.

C. Referindu-se la reac?ia autorit??ilor moldovene?ti la opinia separat? a Judec?torului Giovanni BONELLO n cauza Flux nr. 2 c. Moldovei, dl Pavlovschi a declarat c? autorit??ile moldovene?ti ar trebui s?-i fie recunosc?toare Judec?torului Bonello pentru c? le-a permis [s? cunoasc? despre deliber?rile Camerei]. n schimb, unii reprezentan?i ai autorit??ilor au ntreprins o campanie larg? de discreditare a lui. Eu g?sesc o asemenea atitudine contraproductiv?. Autorit??ile Moldovei, dup? mine, ar trebui s? manifeste o mai mare toleran?? fa?? de opiniile oamenilor, mai ales cnd este vorba de un judec?tor al Cur?ii Europene. n primul rnd, aceasta se refer? la Consiliul Superior la Magistraturii …. n continuare intervievatul a declarat c? l cunoa?te bine pe Judec?torul Bonello. Judec?torul Pavlovschi a declarat c? acesta este o persoan? de o moralitate profund? ?i un jurist de cea mai nalt? calificare, care are cuno?tin?e cu adev?rat enciclopedice. Opiniile lui sunt respectate la Curte, ele sunt luate n considerare. n timpul scandalului n jurul opiniei separate a Judec?torului Bonello eu m? aflam la Chi?in?u ?i am citit cu aten?ie toate publica?iile pe aceast? tem?. Ce pot sa spun cu privire la aceasta? La CtEDO exist? o p?rere c? Curtea vorbe?te despre ast?zi prin hot?rri, iar despre viitor - prin opinii separate. n acela?i timp, Judec?torul Pavlovschi a declarat c? l cunoa?te bine ?i pe dl Ion MURUIANU, Pre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie, ?i nu are dubii cu privire la profesionalismul ?i impar?ialitatea acestuia n calitate de judec?tor. Totu?i, el a declarat c? este greu s? nu fii de acord cu sloganul c? justi?ia trebuie nu doar s? fie f?cut?, ci trebuie ?i s? se vad? c? a fost f?cut?. n continuare, dl Pavlovschi a declarat c? n opinia sa separat?, Judec?torul Bonello a folosit documente care nu au fost contestate sau comb?tute de Guvern. n acest sens, chiar dac? majoritatea judec?torilor nu au fost de acord cu el, el a avut tot dreptul de a ridica ntrebarea cu privire la caren?ele sistemului judec?toresc moldovenesc [n opinia sa separat?].

Reamintim c? la 3 iulie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrea sa n cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei. CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 al Conven?iei ns? a respins, ca inadmisibil?, preten?ia reclamantului cu privire la impar?ialitatea actualului Pre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie a Republicii Moldova. Judec?torul Bonello nu a fost de acord cu solu?ia majorit??ii, n ceea ce prive?te declararea inadmisibil? a preten?iei cu privire la impar?ialitatea judec?torului, ?i a scris o opinie separat? n acest sens n care a criticat Curtea pentru aceast? pozi?ie ?i s-a expus cu privire la argumentele invocate de reclamant.

La 14 august 2007 Consiliul Superior al Magistraturii a distribuit presei un comunicat datat din 7 august 2007 n care a reac?ionat la opinia separat? a Judec?torului Bonello.

D. n final, Judec?torul Pavlovschi a notat c? nu a primit nici o propunere cu privire la activitatea sa dup? ce mandatul s?u de judec?tor va expira, ns? ?i-a exprimat speran?a c? cuno?tin?ele ?i experien?a acumulate de mine pe parcursul a 27 de ani de activitate profesional? nu vor r?mne nesolicitate.

Se pare c? acest interviu con?ine declara?ii mult mai dure dect cele din interviul acordat postului de radio BBC de la Chi?in?u la 27 iulie 2007.