Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigare strategic?

21 07 2017

Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru Drepturile Omului anun?? Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informa?ie n Republica Moldova. Concursul se desf??oar? n cadrul Proiectului Respectarea dreptului la informa?ie de interes public prin intermediul litig?rii cu caracter strategic ?i prin crearea unei platforme deschise n care solicit?rile de acces la informa?ie adresate autorit??ilor publice vor fi f?cute publice, proiect implementat de AO Juri?tii pentru Drepturile Omului ?i sus?inut financiar de Freedom House. Unul din obiectivele proiectului este de a contribui la realizarea schimb?rilor sistemice n societate, care s? dep??easc? remediile individualizate ?i s? implice schimb?ri structurale prin preluarea cazurilor de litigare strategic?, unde accesul la informa?ie de interes public este obstruc?ionat n mod nejustificat.

Obiectivul concursului: n urma acestui concurs, AO Juri?tii pentru Drepturile Omului va contracta un avocat care va reprezenta n instan?ele de judecat? cauzele strategice de acces la informa?ia de interes public.

Descrierea pozi?iei: Avocatul va coordona strategia de lucru ?i toate ac?iunile pe dosare cu directorul de proiect al AO Juri?tii pentru Drepturile Omului.

Avocatul va avea urm?toarele atribu?ii:

 • redactarea cererilor de acces la informa?ie;
 • analiza r?spunsurilor furnizorilor de informa?ii;
 • redactarea cererilor de chemare n judecat?;
 • participarea la ?edin?ele de judecat? ?i reprezentarea intereselor asocia?iei n fa?a instan?elor judec?tore?ti, inclusiv n fa?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului;
 • redactarea cererilor de apel, recurs ?i ntocmirea cererilor la Curtea European? a Drepturilor Omului n una din limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei, dup? necessitate;
 • raportarea lunar? directorului de proiect privind m?surile ntreprinse, a informa?iei privind etapele de desf??urare a cazului;
 • aplicarea n exercitarea profesiei sale a mijloacelor ?i metodelor prev?zute de lege pentru ap?rarea drepturilor ?i intereselor legitime ale organiza?iei;
 • ?inerea dosarele de asisten?? juridic? n modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
 • respectarea Codului deontologic al avocatului ?i prevederile statutului profesiei de avocat.

Avocatul va purta responsabilitate pentru:

 • executarea la timp, n termenele stabilite, calitativ ?i deplin, a atribu?iilor sale evitnd activit??ile ce ar putea s? compromit? sau care par s? compromit? activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestarea unei atitudini responsabile ?i corecte, precum ?i a altor atitudini enumerate mai sus, n exercitarea atribu?iilor ce i revin;
 • veridicitatea, plenitudinea ?i integritatea informa?iilor ?i a rapoartelor prezentate;
 • pagubele provocate asocia?iei, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoas? a atribu?iilor sau prin neexecutarea acestora;
 • respectarea politicilor, a standardelor de conduit? etic?, de securitate informa?ional?;
 • p?strarea confiden?ialit??ii informa?iei ob?inute n procesul de ndeplinire a atribu?iilor ce i revin;
 • dezvoltarea profesional? continu? pentru men?inerea unui nivel adecvat de competen?? profesional?;
 • sesizarea n timp util a echipei privind situa?iile neordinare.

Calific?ri ?i abilit??i necesare:

 • Licen?a pentru exercitarea profesiei de avocat, eliberat? de Ministerul Justi?iei n condi?iile Legii;
 • Cel pu?in 3 ani de experien?? profesional? dovedit? n calitate de avocat;
 • Experien?a anterioar? n reprezentarea intereselor n procesele de judecat? a clien?ilor n partea ce ?ine de accesul la informa?ie;
 • Cel pu?in 2 procese de judecat? de ap?rare a intereselor clientului n instan?e de judecat? interna?ionale, cu c?tig de cauz? (n ultimii 3 ani);
 • Experien?? de lucru de cel pu?in 3 ani n organiza?ii non-guvernamentale, institu?ii publice;
 • Cunoa?terea fluent? a limbii romne. Cunoa?terea limbii engleze/franceze reprezint? un avantaj;
 • Cuno?tin?e de operare cu calculatorul (Word, Excel).

Perioada de contractare: Avoca?ul va fi contractat pentru reprezentarea unor cauze cu caracter strategic, pn? la solu?ionarea lui definitiv? la nivel na?ional sau, dup? caz, la nivel interna?ional – Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO). Astfel, contractul de asisten?? juridic? va fi semnat pentru perioada solu?ion?rii cauzei.

Propunerea financiar?: Propunerea financiar? va specifica suma total? forfetar? pentru livrabilele specifice ?i m?surabile (15 cauze). Plata se va face n 24 tran?e lunare. Pentru a oferi asisten?? unit??ii solicitante n baza propunerilor financiare, propunerea financiar? va include structura sumei forfetate (inclusiv impozitele, taxele, apelurile telefonice, etc.).

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Scrisoare de inten?ie care s? includ? motivele pentru care aplicatul consider? c? el este candidatul potrivit pentru acest post;
 • Indicarea n scrisoare a dou? persoane de referin?? indicnd datele de contact;
 • Copia licen?ei de avocat;
 • Copii ale certificatelor ce confirm? participarea la formarea continu? n domeniul accesului la informa?ie, dac? exist?.

Procedura de aplicare:

Termenul limit? de prezentare a dosarului de aplicare este 31 iulie 2017, ora local? 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate n format electronic la adresa steluta_pavlov@yahoo.com cu men?iunea “Concurs selectare avocat sau pot fi depuse la adresa: str. Vlaicu Prc?lab nr.2, oficiul 13, mun. Chi?in?u. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Informa?ii suplimentare le pute?i solicita la num?rul de telefon: 060366106.