CtEDO a pronun?at hot?rrile Mizernaia c. Moldovei ?i Bi?a ?i al?ii c. Moldovei

25 09 2007

La 25 septembrie 2007, Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rri n cauzele Mizernaia c. Moldovei (cererea nr. 31790/03) ?i Bi?a ?i al?ii c. Moldovei (cererile nr. 25238/02, 25239/02 ?i 30211/02).

*  *  *

n cauza Mizernaia c. Moldovei, reclamanta, Nina MIZERNAIA, a fost exclus? n anul 1994 dintr-o cooperativ? de stat de construc?ie a locuin?elor. Reclamanta a ini?iat proceduri judiciare contra acestei cooperative, solicitnd restituirea banilor investi?i pentru construc?ia unui apartament cu trei camere.

La 29 aprilie 1996, Judec?toria sectorului R?cani a obligat cooperativa de construc?ie s? pl?teasc? reclamantei suma de MDL 23,733.80 (EUR 4,550 la acea dat?). Cooperativa de construc?ie a contestat aceast? hot?rre de dou? ori, dar la 4 noiembrie 1997, printr-o decizie definitiv?, Curtea de Apel a Republicii Moldova a men?inut hot?rrea din 29 aprilie 1996.

n lunile decembrie 1997 ?i mai 1998 reclamantei i-au fost pl?tite MDL 3,071.10 ?i, respectiv, MDL 1,970.

n urma numeroaselor plngeri ale reclamantei adresate Ministerului Justi?iei, referitor la neexecutarea hot?rrii de judecat?, Ministerul Justi?iei a solicitat executorului judec?toresc de a ntreprinde toate m?surile necesare pentru a executa aceast? hot?rre. Hot?rrea din 4 noiembrie 1997 nu este executat? pn? n prezent.

Reclamanta pretindea n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrii de judecat? din 4 noiembrie 1997 n favoarea sa este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 4 noiembrie 1997.

Curtea a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale (datoria de baz? (EUR 1,927) ?i venitul ratat calculat conform art. 619 Cod civil (EUR 2,060)), EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 700 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentat? la CtEDO de c?tre Vitalie IORDACHI, membru al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului.

*  *  *

n cauza Bi?a ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii, Fiodor BIŢA (primul reclamant), Evghenii ANDRIENCO (al doilea reclamant) ?i Ana STANIL (al treilea reclamant), erau angaja?i ai Ministerului Transportului ?i Comunica?iilor (Ministerul). Ei au fost promova?i n anul 1997, ns? salariile lor nu au fost majorate pe perioada anilor 1997-1998. Deoarece Ministerul a refuzat s? le majoreze salariile, reclaman?ii au ini?iat proceduri judiciare.

La 4 decembrie 2000, Judec?toria sectorului Centru a obligat Ministerul s? pl?teasc? MDL 5,074 (EUR 469 la acea dat?) n favoarea primului reclamant ?i MDL 5,280 (EUR 488 la acea dat?). La 26 decembrie 2000, aceea?i instan?? a decis acordarea a MDL 5,388 (EUR 498  la acea dat?) n favoarea celui de-al treilea reclamant. Hot?rrile nu au contestate ?i peste 15 zile au devenit irevocabile.

Deoarece hot?rrile de judecat? nu se executau, reclaman?ii s-au adresat la diverse instan?e, solicitnd asisten?? la executarea hot?rrilor judec?tore?ti n favoarea lor. Una din astfel de cereri expediat? Ministerului Justi?iei a fost readresat? Judec?toriei sectorului Centru. La 31 mai 2001, vicepre?edintele acestei instan?e i-a comunicat primului reclamant c? titlurile de executare au fost expediate Trezoreriei de Stat ?i c? executarea era imposibil? din cauza lipsei surselor financiare de pe contul Ministerului Transportului ?i Comunica?iilor.

Pe parcursul anului 2002, instan?a de judecat? a amendat de cteva ori Ministerul pentru neexecutarea hot?rrilor de judecat? din 4 decembrie 2000 ?i 26 decembrie 2000. n septembrie 2002, titlurile executorii au fost par?ial executate. Primul reclamant a primit MDL 3,940, al doilea reclamant a primit MDL 4,145 ?i al treilea reclamant - MDL 4,172. Restul (echivalentul a EUR 67, EUR 82 ?i, respectiv, EUR 91) a fost re?inut ca impozit pe venit.

Reclaman?ii au ini?iat o nou? ac?iune de judecat? prin care au solicitat compensa?ii pentru daunele materiale cauzate de infla?ie ?i pentru daunele morale, care au fost l?sate la discre?ia instan?ei. La 4 februarie 2004, printr-o decizie definitiv?, Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat c? hot?rrile de judecat? n favoarea reclaman?ilor au fost executate cu ntrziere ?i a acordat MDL 5,074 (EUR 334 la acea dat?) primului reclamant ?i MDL 6,715 (EUR 402 la acea dat?) celui de-al treilea reclamant, cu titlu de compensa?ie pentru efectele infla?iei, dar nu s-a pronun?at asupra daunelor morale. La 7 mai 2004, Judec?toria Buiucani a dat c?tig de cauz? celui de-al doilea reclamant ?i i-a acordat MDL 6,579 (EUR 474 la acea dat?).

Decizia din 4 februarie 2004 a fost executat? de c?tre Minister la 4 mai 2004. n februarie 2005 primul ?i al treilea reclamant au primit fiecare cte MDL 1,755 (EUR 107 la acea dat?), cu titlu de compensa?ii pentru executarea ntrziat? a deciziei din 4 februarie 2004.

Reclaman?ii pretindeau n fa?a Cur?ii c? neexecutarea hot?rrilor de judecat? n favoarea lor este contrar? art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) ?i c? nu au dispus de un recurs efectiv pentru solu?ionarea preten?iilor lor, contrar art. 13 al Conven?iei (dreptul la un recurs efectiv).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la Conven?ie prin neexecutarea hot?rrilor de judecat? n favoarea reclaman?ilor. Curtea a notat c? hot?rrile de judecat? din decembrie 2000 n favoarea reclaman?ilor au r?mas f?r? executare timp de 21 de luni, pn? n septembrie 2002, cnd au fost executate par?ial. O parte din sumele care trebuiau s? fie pl?tite reclaman?ilor nu au fost achitate pn? n prezent. Curtea a men?ionat c? o autoritate de stat nu poate s? invoce lipsa fondurilor ca scuz? pentru neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 al Conven?iei deoarece executorul a ntreprins f?r? succes m?suri rezonabile pentru a ob?ine executarea hot?rrilor judec?tore?ti, iar reclaman?ii nu au dispus de mijloace efective pentru a preveni nc?lcarea drepturilor lor garantate de art. 6 al Conven?iei ?i de art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie sau pentru a putea ob?ine compensa?ii depline pentru neexecutarea hot?rrilor de judecat? irevocabile.

Curtea a acordat dlui Bi?a EUR 67 cu titlu de daune materiale, al?i EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale ?i materiale ?i EUR 930 dnei Stanil cu titlu de daune morale ?i materiale.

*  *  *

Hot?rrile CtEDO n aceste cauze, n limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? este disponibil? pe pagina web a Organiza?iei Juri?tii pentru drepturile omului (old.lhr.md/press/).