Cauza Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei ar putea fi examinat? de Marea Camer? a CtEDO

02 10 2007

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (Curtea), examinnd cauza Ivan?oc ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, n temeiul art. 30 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului, s? se desesizeze n favoarea Marii Camere a Cur?ii. Orice obiec?ie privind desesizarea n favoarea Marii Camere urmeaz? a fi motivat? ?i expediat? de c?tre p?r?i pn? la 19 octombrie 2007. n cazul n care una din p?r?i se opune, cauza va fi examinat? n Camer?.

***

Andrei IVANŢOC si Tudor PETROV-POPA au expediat la 10 iunie 2005 o nou? cerere la Curte. Pe lng? ace?tia doi, cererea a fost semnat? de c?tre Eudochia IVANŢOC, so?ia primului reclamant, ?i de c?tre Victor PETROV, fiul celui de-al doilea reclamant.

Primul ?i al doilea reclamant au fost re?inu?i n anul 1992 n Transnistria ?i condamna?i de c?tre Judec?toria suprem? a RMN n anul 1993 la 15 ani priva?iune de libertate pentru s?vr?irea unor infrac?iuni ndreptate mpotriva statalit??ii RMN.

La 8 iulie 2004, Curtea a pronun?at hot?rrea sa n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, n care, printre altele, a constatat c? reclaman?ii nu au fost de?inu?i n baza condamn?rii pronun?ate de un tribunal competent n sensul para. 1 a) al art. 5 al Conven?iei ?i a dispus statelor prte asigurarea eliber?rii imediate a lui Ivan?oc ?i Petrov-Popa. Ace?ti reclaman?i au fost elibera?i abia la 2 iunie 2007 ?i, respectiv, la 4 iunie 2007, dup? expirarea termenului lor de deten?ie.

Andrei IVANŢOC ?i Tudor PETROV-POPA pretind c? prin deten?ia lor dup? adoptarea hot?rrii Cur?ii n cauza Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei le-a fost nc?lcat dreptul garantat de art. 5 al Conven?iei (dreptul la libertate ?i siguran??). Ei mai pretind c? tratamentele la care au fost supu?i ?i condi?iile lor de deten?ie au fost contrare art. 3 al Conven?iei (interzicerea torturii), precum ?i violarea art. 8 din Conven?ie, pe motiv c? pe perioada de?inerii ilegale nu au putut s?-?i realizeze dreptul la via?? privat? ?i coresponden??.

Eudochia IVANŢOC si Victor PETROV pretind c?, datorit? leg?turilor familiale cu primii doi reclaman?i, suferin?ele care le-au fost cauzate prin deten?ia arbitrar? a lui Andrei IVANŢOC ?i Tudor PETROV-POPA, reprezint? tratamente contrare art. 3 al Conven?iei, iar limit?rile impuse vie?ii lor private si de familie nu pot fi justificate si sunt contrare art. 8 al Conven?iei (dreptul la respectul vie?ii private si familiale).

To?i reclaman?ii solicit? constarea viol?rii art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) ?i a art. 46 (for?a obligatorie ?i executarea hot?rrilor) ale Conven?iei, deoarece ei nu au avut ?anse de a se opune efectiv viol?rilor drepturilor lor n statele prte ?i acestea nu au ntreprins m?surile necesare pentru a pune cap?t acestor nc?lc?ri.

Cererea este ndreptat? mpotriva guvernelor Federa?iei Ruse ?i Republicii Moldova, deoarece prin hot?rrea Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, Curtea a stabilit c? Federa?ia Rus? este responsabil? pentru violarea drepturilor omului pe teritoriul controlat de a.n. RMN, iar Republica Moldova avea obliga?ia de a ntreprinde m?suri pentru eliberarea lui Andrei IVANŢOC si Tudor PETROV-POPA.

La 21 martie 2006, Curtea a comunicat cererea guvernelor ?i a invitat p?r?ile s? r?spund? n observa?iile sale cu privire la admisibilitatea ?i fondul cauzei la urm?toarele ntreb?ri:

1. Avnd n vedere faptul c? executarea hot?rrii Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei, din 8 iulie 2004, este pendinte n fa?a Comitetului de Mini?tri ?i lund n considera?ie m?surile ntreprinse pn? acum de guvernele prte n vederea execut?rii hot?rrii sus-men?ionate, este oare Curtea competent? s? examineze preten?iile reclaman?ilor cu privire la executarea hot?rrii?

2. Dac? da, exist? oare o violare a art. 5 sau/?i a art. 46 ale Conven?iei, dat fiind faptul c?, dup? aproape 20 de luni dup? adoptarea hot?rrii Cur?ii din 8 iulie 2004, primii doi reclaman?i continu? s? fie de?inu?i n Transnistria (para. 490 al hot?rrii Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei)?

3. Sunt oare condi?iile de deten?ie ale primilor doi reclaman?i, dup? 8 iulie 2004, contrare art. 3 al Conven?iei ?i sunt oare aceste condi?ii contrare art. 8 al Conven?iei n m?sura n care i prive?te pe primii doi reclaman?i?

4. Reprezint? oare condi?iile de deten?ie ale primilor doi reclaman?i, dup? 8 iulie 2004, o ingerin?? n dreptul celui de-al treilea ?i al patrulea reclamant garantat de art. 8 al Conven?iei ?i dac? da, este oare aceast? ingerin?? justificat? n sensul para. 2 al art. 8 CEDO?

Pn? la sfr?itul anului 2006, att guvernele prte, ct ?i reclaman?ii au depus observa?iile solicitate de Curte. Datorit? faptului c? c?iva reclaman?i de?in cet??enia romn?, Guvernul Romniei a acceptat s? intervin? n procedura n fa?a Cur?ii de partea reclaman?ilor n modul stabilit de art. 36 al Conven?iei.

n fa?a CtEDO reclaman?ii sunt reprezenta?i de Vitalie NAGACEVSCHI si Vladislav GRIBINCEA, pre?edinte ?i, respectiv, membru al organiza?iei ob?te?ti "Juri?tii pentru drepturile omului".

***

O Camer? a Cur?ii se poate desesiza n favoarea Marii Camere doar n cazurile cnd cauza examinat? de Camer? ridic? o problem? grav? privind interpretarea Conven?iei sau a protocoalelor sale sau dac? solu?ia unei probleme cu care ea este sesizat? poate conduce la o contradic?ie cu o hot?rre emis? anterior de Curte. Pn? la moment, Curtea European? a examinat conform acestei proceduri cauzele moldovene?ti Ila?cu ?i al?ii c. Moldovei ?i Rusiei ?i Guja c. Moldovei.

Circumstan?ele cauzei formulate de grefa CtEDO n aceast? cauz? le pute?i g?si aici.

ntreb?rile puse de Curte p?r?ilor le pute?i g?si aici.