Au fost ale?i candida?ii la func?ia de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei

20 11 2007

La 19 octombrie 2007, a fost publicat? Hot?rrea Guvernului nr. 1133, prin care a fost instituit? Comisia pentru selectarea candida?ilor din partea Moldovei la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO). Potrivit acestei hot?rri, pn? la 20 noiembrie 2007, Comisia urma s? selecteze trei candida?i la postul de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei ?i s?-i prezente Guvernului.

Pentru concurs ?i-au naintat candidaturile 19 persoane:

Gheorghe AVORNIC, avocat, Biroul Asociat de Avoca?i Avornic ?i partenerii; decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; prim-vicerector, Universitatea de Studii Europene din Moldova;

Mihail BURUIANĂ, avocat, Biroul Asociat de Avoca?i Buruian? & Partners; lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

Teodor CÂRNAŢ, avocat, Biroul de Avoca?i al Universit??ii de Stat din Moldova; director executiv, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova; conferen?iar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

Galina CHIRINCIUC, ?ef adjunct, Direc?ia Juridic?, Aparatul Parlamentului Republicii Moldova; (ex-viceministru al Justi?iei);

Igor CIOBANU, consilier juridic pentru probleme de protec?ie (n Sudan), naltul Comisariat al Na?iunilor Unite pentru Refugia?i;

Ion DRON, avocat, Biroul de Avoca?i de pe lng? Institutul de Reforme Penale; (ex-viceministru al Justi?iei);

Aurel KISTRUGA, ex-judec?tor asistent, Curtea Constitu?ional? a Republicii Moldova;

Pavel MIDRIGAN, avocat, Biroul Asociat de Avoca?i Solomon; lector universitar, Universitatea de Studii Politice ?i Economice Europene;

Eugeniu OSMOCHESCU, vice-?ef, Catedra drept interna?ional ?i dreptul rela?iilor economice externe, Universitatea de Stat din Moldova;

Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judec?tor din partea Moldovei la CtEDO;

Ion PĂDURARU, avocat; (ex-ministru al Justi?iei);

Mihail POALELUNGI, judec?tor ?i vicepre?edinte, Curtea Suprem? de Justi?ie a Republicii Moldova;

Silvia POGOL?A, ofi?er pentru drepturile omului, Misiunea OSCE n Erevan;

Igor POHILA, avocat, Biroul Individual de Avoca?i Igor POHILĂ;

Maria POSTOICO, vicepre?edinte, Parlamentul Republicii Moldova;

Eduard SERBENCO, avocat la Direc?ia General? pentru probleme de drept ?i legislative, Ministerul Justi?iei din Quebec, Canada;

Gheorghe SOBIESKI-CAMERZAN, avocat; lector universitar, Academia de Administrare Public?;

Radu ŢURCANU, ?ef Sector legisla?ie civil?, comercial-economic? ?i de mediu, Direc?ia juridic?, Parlamentul Republicii Moldova;

Veaceslav ZAPOROJAN, judec?tor asistent, Curtea Constitu?ional? a Republicii Moldova; lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Prima ?edin?? a Comisiei a avut loc la 14 noiembrie 2007, ncepnd cu ora 17:00, n incinta Ministerului Justi?iei. La aceast? ?edin?? s-a decis publicarea pe pagina web a Ministerului Justi?iei (http://www.justice.gov.md/) a listei participan?ilor la concurs, precum ?i organizarea unui interviu cu ace?ti participan?i la 16 ?i, respectiv, 19 noiembrie 2007, ncepnd cu ora 15:00, n sala de protocol a Ministerului Justi?iei.

La ?edin?a din 16 noiembrie 2007 au fost intervievate 10 persoane, iar la cea din 19 noiembrie 2007 – 8 persoane. Dna Galina CHIRINCIUC nu s-a prezentat la interviu. La ?edin?ele Comisiei au fost prezen?i 14 membri din cei 15 ai Comisiei (a lipsit Valeriu OSTALEP). Timpul programat de intervievare a candida?ilor a fost de 15 minute. Membrii Comisiei au fost asista?i de 2 exper?i, care au testat cunoa?terea limbii franceze ?i/sau engleze de c?tre candida?i.

Votarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO a avut loc dup? ora 18:00 a zilei de 19 noiembrie 2007 ?i a fost secret?. n urma vot?rii, s-a ob?inut urm?toarea distribuire a voturilor:

Mihail POALELUNGI – 13 voturi;

Maria POSTOICO – 12 voturi;

Veaceslav ZAPOROJAN – 11 voturi;

Gheorghe AVORNIC - 1 vot;

Mihail BURUIANĂ - 1 vot;

Eugeniu OSMOCHESCU - 1 vot;

Stanislav PAVLOVSCHI - 1 vot;

Ion PĂDURARU - 1 vot;

Silvia POGOL?A - 1 vot.

Primii trei candida?i urmeaz? a fi propu?i de c?tre Guvernul Moldovei Consiliului Europei, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei fiind liber? s? aleag? n func?ia de judec?tor pe unul dintre ace?tia, fie s? restituie lista candida?ilor.

***

Mandatul judec?torilor CtEDO este de 6 ani. Potrivit art. 22 CEDO, judec?torii la CtEDO sunt ale?i de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o list? de trei candida?i prezenta?i de statul parte. Guvernele sunt chemate s? propun? Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni pn? la expirarea mandatului judec?torului n func?ie. 

Mandatul actualului judec?tor din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, a expirat la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, pn? la nlocuirea sa, actualul judec?tor continu? s?-?i exercite func?ia.

n luna septembrie 2007, Consiliul Europei a respins prima list? a candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO propus? de Guvernul Republicii Moldova n prim?vara anului 2007.

Informa?ia privind modul de selectare a candida?ilor este neoficial? ?i ar putea con?ine inexactit??i.